Zondag 5 November 1893. 37ste Jaargang No. 2775. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAOKX. Laan, D 4. Bij dit nummer behoort een B ij voegsel. Gemeente S c h a g e n. Bekendmakingen, Vergadering'van den RAAD der gemeente S c h a g e n op Dl N S- DAG 7 NOVEMBER 1893, des voormiddags ten 10 ure. Binnenlandsch Nieuws. Zaak de Jong y Nieiiï- 1 Ataisaiis- LhNiivIIiL en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 6 Cents. ADVERTENTIEN van I tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5 ct Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Schagen herinneren de eigenaars van paarden in die gemeente, dat de hen ter invulling uitgereikte biljetten binnen acllt (laitCIl na de dag- teekening daarvan, ter Secretarie moe ten worden ingeleverd. Verzuim is stralbaar met eene boe te van ten hoogste f 25. Schagen den 31 Oct. 1893, Burgemeester en Wethouders voor noemd, C. H. BEELS. de Secretaris DENIJS. Punten van behandeling 1. Ingekomen stukken. 2. Wijziging politieverordening. 3. Suppletoir kohier belasting op de honden 4. Suppletoir kohier Hoofdelijke Omslag. Afgaande op de betrekke- lijk hooge prijzen, die er dezen Zomer voor de groenten aan de LANGEDIJK besteed zijn, verkeeren velen in de meening, dat het voor de landbouwers aldaar ten zeer gnnstig jaar is geweest. Dit is echte, niet zoo. Er i.» veel te weinig groente geteeld, geschikt voor buitenlandsche verzending. Was er in den beginne nog al vraag naar goede waar, allengs nam dit af en tigen- woordig wordt er zeer weinig van de hand gedaan. Als de winterkool in het volgende voorjaar niet dunr is, ziet het er voor va le „buurbouwers* treurig uit. Belangstellenden inde te W1ERINGERWAARD te houden tentoon stelling en verloting van voorwerpen van Kunst en smaak, verwijzen wij naar achter staande advertentie. Wij twijfelen geenszins, of het goede doel, hetwelk de Vereen. Vrije Liefdadigheid daardoor tracht te bereiken, zal ruimschoots aller waardeering genieten, waarvan een druk bezoek der tentoonstel ling zeker mede duidelijk bewijs zal opleve ren. I n het afgeloopen leesjaar is van de volksbibliotheek van de HEER- HUGOW AAltD toebehooreudeaanhet Nut s- depaitement, gebruik gemaakt door 34 personen die 172 boeken ter lezing heb ben afgehaald. De gelegenheid tot het ver krijgen van boeken voor ingezetenen der gemeente is opengesteld eiken Vrijdag van 4 tot 5 uur, bij deu bibliothecaris de heer B. Pijperdde, gaarne bereid is, inzage van den ca talogus te geven, en de boeken gratis afgeeft. Dat een druk gebruik van deze nuttige instelling mege gemaakt worden, is zeer zeker de wensch der stichters, Het Mannenkoor Luterpe te AMSTERDAM zal dezen winter een Edvard Grieg-avond geven; de componist zal zijn werken komen dirigeeren. Beethoven-Avonden. De heer Kes stelt zich voor, met zijn or kest, achtereenvolgens BeethoveD's meester werken uit te voeren op 9 zondagavonden, zoodat op elk dier avonden één sjmpho- nie zal worden gegeven, terwijl de pro gramma's verder zullen worden aangevuld met al de ouvertures, de Egmont-muziek, de Prometbeus-muziek het Septet, het viool-concert cd het triple-concert. De 9e avond, die 1 April zal plaats hebben, wordt besloten met de 9e sjmp- honie met het slotkoor. De opbrengst van dit laatste concert, waarvan de lot; ai g cp t 1 gtsteld wordt, is besttmd roer hulptehotvende Amster- damsche kunstenaars. De entré voor de eerste 8 concerten is op f 0.75 gesteld, terwijl men zich voor al le 8 kan abonneeren voor f 4. Het kleine acappellakoor onder leiding van Anlon Averkamp te AM STERDAM, stelt zich voor, een uitvoering in de eerste dagen van Februari, geheel aan Palestrina te wijden. (Palestrica stierf den 2n Febr, 1594.) Alsdan zal worden uitgevoerd een zijner zes-stemmige missen: Assumpla est Maria. Op een volgende uitvoering komt Orlan- do Lasso aan de benrt met zijn Boetpsal men, die algemeen als zijn hoofdwerk wor den beschouwd. J ozef Cramer, te AM STER» DAM, is ongesteld. Nn geruchten loopen, als zouden door een gevangene te 's Hertogenbosch mede- deelingen van veel belang kunnen worden gedaan, wordt gemeld in verband hiermede, dat door de Maatschappij Nederland te Amst. aan den president van het Hoog Ge rechtshof een briefkaart van de J. is ge zonden, waarin deze in Maart 1893 uit Calcutta aau den heer Hosbach, shipping master van genoemde Maatschappij ver zocht hofmeester te worden aan booid van een der stoomers, daar het leven hem aan boord van een Engelsch schip hem niet beviel en hij pluD had te Amsterdam te trouwen. ♦Omtrent de naspoiingen welk eergis teren op de htide bij BUSSUM, nabij de vroegere renbaan, verricht werdeD, meldt men, dat tot hall-vijf nog niets gevonden was. Het onderzoek der militairen op verdacht terrein is nu afgeloopen. Van de in de hei Lij Bussum gevon den kleedingstukken zijn een hemd en en een blouse berkend als hebbende loc- behoord aan Maria Schmitz. Beide klee dingstukken waren van achteren geheel o- pengesneden. De eigenares van het hotel waar De Jong het laatst met MaiiaSchmitz logeer de, twijfelde geen «ogenblik, dat genoem de kletdings'.ukktn die van Maria Schmitz waren. Naar aanleiding van het vertelseltje van den landlooper, die in Den Bosch in arrest zit, dat Hendritc de Jong ook de moordenaar zou zijn van de dienstbode der familie Viotta te Amsterdam, zegt de Echo Anna Verhoeven werd den 29en Maart 1892 vermoord en De Jong, die den 2en November 1889 tot eene gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden werd veroor deeld en den 6en November 1889 zijnen straftijd begon, werd pas den 4en Mei 1892 ontslagen. Volksbanken! Met genoegen zien wij, dat het besluit, weinige jaren geleden door de Maatschap pij tot Nut van 't Algemeen genomen tot bevordering der oprichting van Volksban ken, allengs toepassing erlangt. Thans vin den wij in de Staatscourant de statuten der Volksbank,' door hel Nuls departement Veendam gesticht, om aan de ingtzetenen van deze en van aangrenzende gemeenten „op voordeelige voorwaarden eeltig voor hun bedrijf benoodigd kapitaal te verschaffen." Daartoe is de vorm ge kozen van een veieeniging met eigeu rechts persoonlijkheid en werkende met een grond- kapitaal, dat bij de oprichting f 1825 bedraagt Leden zijn de houders van één of meer aandeeien in dat kapitaal. Er zijn twee soorten van aandeeien, alle op naam geheel volgestorte van f25 elk en die zoolang de vereeniging bestaat riet opvor- derbaar zijnen aandeeien van f 10, ver kregen uit achtereenvolgende stortingen en coDtributiëD, welke na het overlijden van den eigenaar aan de rcchtveikrijgenden op hun verlaDgen worden terugbetaald. Van de winst wordt eerst een gedeelte afgezon derd tot vorming van een reservefonds; het overige wordt gebezigd om op de aandee ien ten hoogste 4 pCt. uit te keeren en die van 1 25 uit te loten. Het bestuur (onbezoldigd) wordt voor den eersten keer benoemd door het De partement. Te ALBLASSERDAM heeft woensdag nacht een hevige brand gewoed, waardoor 14 gezinnen dakloos ge worden zijn. Tegen middernacht uitgebro ken in de f:mmerloods van den heer Abr. Fiji, wtrü spoedig het wtouhuis van dien hter aangetast, waarop de vlammeD over den dijk sloegen en eene rij huizen afbrandden, waaronder ook het nieuwe woonhuis van de gebr. Lepeltak. Het grootste gedeelte is verzekerd. Eerst te acht uren kon een gedeelte der spuitgas ten afgedankt worden. De spuit van Oud- Alblas, op het terrein gekomen, kon niet werken door het lage water. Daar de schuur reeds te vijf uren door het volk verlaten was, kan onvoorzichtheid niet de oorzaak zijn. Er wordt dan ook aan kwaad willigheid gedacht. LandverhuizingnaarZuid- Afrika. De Nieuwe Gron. Ct. drukt let terlijk het antwoord af van den heer Reitz, president van den Oranje-Vrijstraat, op eene vraag van iemand uit GRONINGEN die met den president bekend is, of n. 1. landverhuizing naar Transvaal, in het al gemeen naar Zuid-Afrika, aan te raden is. De heer Reitz schrijft „Gaarne zou ik in staal willen zijn aan u en andere jonge Hollanders te kunnen zeggen pkomt hierheen,* maar dat durf ik niet te doen, want mijne verantwoorde lijkheid zou daardoor te groot worden. Naar een vreemd land te gaan, waar men zonder kapitaal te bezitten, eene nieuwe loopbaan moet beginnen, is altijd een waag stuk, want (zooals u weet) „onbekend maakt onbemind' en wij hebben hier zulk een klein land. wat bevolking betieft, dat het bijna onmogelijk is om in het begiD werk van eenige soort te krijgeD. „Wat landbouwers betreft, indien Hol- landsche boeren genoeg geld zouden heb ben o bi eene plaats (zeg van 1000 mor gen gionds) te koopen en die dan te bebou wen, dan zou ik't beschouwen, dat zij betere kansiü zouden hebben om hier vooruit te komen dan in Europa doch ontbreekt het kapitaal tot aankoopen van zulkeplaats en moet men bijwoner worden op de plaats van een ander, dan blijft hij zijn leven een soort van slaaf van den grondeige naar. „Ik hen dus niet ten gunste van im migratie, tenzij zulks ondernomen wordt door ten gezelschap van zeg 10 of 12 buisgeziunen, die met elksar goed overweg kuDnen komen (en daar zit één der geva ren), en die onder hen voldoeneude geld heb ben om eene plaats in het veroverd grondge bied ^of graaDproducereud gedeelte van den staat) te koopen, en die aldaar als één man voor eenipe jaren samen zouden wer ken, zonder twist te krijgen, of zonder dat sommigen hunner aan den drank zich zouden ie buiten gaan. De vraag zou ech ter altijd zijn of, indien men niets (hoe weinig ook) bezit, hij niet even goed kans heeft om ia zijn vaderland vooruit te ko men, als in een vreemd land.' In een Friesche platte landsgemeente las de secretaris in de raadsvergadering de notulen. Het bleek dat ze wat al te „woordelijk" uit een couran tenverslag waien overgenomen, want men hoorde de secretaris lezen yieeds in ons vorig nornmer gemeld." Ten bewijze, dat de armoe de in sommige gemeente van FRIESLAND schrikbarend toeneemt, moge dienen, dat voor de armverzorging voor 1894 op de gemeen te-bfgrooting van Opsterland f 46.000 is uitgetrokken tegen f 36.000 over 1893. Fooien! In den gemeente raad te ARNHEM, is door het lid, deu heer Jolles beweerd, dat een veerknechl aldaar jaarlijks alleen aan fooien f 2000 heeft ontvangen. D tHandels- en Landbouw courant te VEENDAM deelt mee: Een der twee Veendammer cacdidaten voor 't lidmaatschap der Kamer bood zijn „te genpartij" een anker wijn,wanneer hij zich te rugtrok. Deze wenschte daaraan echter niet te voldoeD. Men schrijft uit OOSTER HOUT aan het E.blad Van diegenen die deze zomer weigerach tig bleven, de tienden af te staan of wel zich hiertegen te verzetteD, terwijl er en kelen waren die deze zelfs inhaalden, heb ben reeds eenigen met de arrondissements rechtbank kennis gemaakt, en zich daar door menig voDnis op den hals gehaald. Tegen eeuen dezer, die eveneens weiger achtig bleef en de tienden inhaalde, waar van de waarde circa f2 bedroeg, werd naar aanleiding van dien een vonnis ge veld, hetwelk met inbegrip der kegten vijf- en-zt ventig gulden kostte. Betaling werd geweigerd, men ging Vrijdag jl. tot inbe slagneming van den inboedel over, waar van de kosten met een en ander totf 131.20 opliepen. Zaterdag ging de man, om verdere ge volgen te voorkomen, deze som naar Bre da brengen, en dit alles voor eene waarde van twee gulden Van socialistische zijde is in deze min verkwikkende gebeurtenis sen veel kwaad bloed gestooktdaarbij heeft de redevoering van mr. Troelstra den 8en October te Breda in eene vergadering' van den Bond tot afschaffing der tienden vele gemoederen opnieuw in beroering ge biecht. Hardvochtig? Eene dienstbode te 's HERTOGEN BOSCH, die reeds bijna 4 jaren in den- zeltden dienst naar men meende trouw en eerlijk werkzaam was, zou trouwen. Alles was daartoe voorbereid en de toekomst liet zich goed aanzien. De aanstaande huis vrouw echter was niet gerust \66r zij ha ren biechtvader had beleden, dat zij zich, ten koste van haren meester, met onge veer f 300 had verrijkt en toen deze haar opdroeg die gelden terug te geven, ging zij ook werkelijk daartoe over. Hoe treu rig voor haar dat de meester hardvochtig genoeg was cm haar, na de gelden te hebben opgestreken, bij de politie aan te geven. In plaats van een huwelijk staat haar thans gevangenisstraf voor de deurvoor- loopig is zij al gehecht. Brutale Luitenants. Men schrijft uit 's-HFRTOG EN BOSCH On geveer acht dagen geleden nam de huza ren-luitenant v. L., te 's-Bosch in garni zoen, de vrijheid om een 7 a 3 jarig knaapje, dat hij verdacht van naar zijn paard te hebben gegooid, diens vader, moeder en last not least, den verbaliseer den politieagent slagen met de karwats toe te deelen, welke karwats hem door den luitenant S. voor dat doel was afge staan. Beide luitenants zullen echter, naar men verneemt, voor deze wel wat al te ver ge dreven vrijmoedigheid voor den Krijgsraad moeten verschijnen. Dinsdagavond moest de politie een luitenant der infan- trie alhier in arrest nemen. Deze die, blijkbaar wat bove-i zijn theewater, een praatje met een dienstmeisje had aange- koopt, meende gerechtigd te zijn den huisheer, toen deze, door de deur te slui ten aan de conversatie een einde wilde makeD, een slag in 't aangezicht te geven. Wijl de persoon in quaestie weigerde aan de inmiddels verschenen agenten van de politie zijn naam op te geven, werd hij door deze en gevolgd door tal van jongens naar het bureau van politie gebracht. Dat een en ander niet strekt om het prestige van den militairen stand te verhoogeu, ligt voor den hand. Onder RIJSWIJK is eer gisteren een man gestikt in de cognac. Moord in MAROLLE- PUT. De verdachte Lampier heeft thans be kend, den diievoudigeu moord te Marol- leput (Zeeland) te hebben bedreven en dus zijn vrouw, zijn schoonzuster en zijn schoonmoeder te hebben vermoord. Een familie te KUILEN- BURG ontkwam Woensdagavond aan een ernstig ongeluk. Boven hun woonkamer bevond zich een zolder, waarop ongeveer 300 H. L. gerst geborgen was. De kindereu hadden zich reeds ter rust.begeven, toen opeens de zolder ineenzakte en het graan naar beoeden storte, en zich tot een manshoogte opstapelde. Gelukkig kon men met moeite de kleintjes uit hun benarden toestand redden. Een er van bekwam nog al belangrijke kneuzin gen. Tot de gemeenten, waar de mannen, die met de handhaving der rust belast zijn, niet ruim bezoldigd worden, behoort zeker het Drentsche dorp EMMEN. Men heeft daar de loffelijke liever voordeelige gewoonte, bet ambt van nachtwacht aan te besteden, zoodat hij die de minste eischen stelt, be noemd wordt. Dezer dagen werden drie innctionarissen in dienst gesteld, die sa men den geheelen winter, have en goed der burgers zullen beschermen voor de geringe som van 183. Neemt men hier bij in aanmerking, dat hiervoor twee hun ner gedurende 5 maauden eiken nacht dienst moeten doen, en dat van 's av. 10 tot s mor. 5 uur, dan komt men per hoofd en per nacht op een verdienste van 27Yj cent. Een wonder! De wonderen zijn de werelJ nog niet uit. Volgeude zal den ongeloovigste daarvan overtuigen. Zekere landbouwer uit de Muggenhoek heelt op RUFKEN een boerderij verhuurd met den halven appeloogst en Zonhag- middag besloot de boer de niet verpachtte helft der appelen in ontvangst te gaan ne men. Het paard werd voor de kar gespan nen en voort ging het naar Rufken toe. In de daarvoor meegebrachte zakken wer den de appels op de kar geladen en wel gemoed werd de terugtocht aanvaard, 't Is een eenzame weg naar Ruiken en onze boer was wat blij, toen een herberg hem eene aangename afwisseling aanbood. 't Is er recht gezellig in zoo'n Hees- wijdsche herberg en onder vroolijken kout werden de glaasjes geleedigd ea vervlogen de minuten tot uren, immers: Wie met de volle glazen klinkt Ze op Heeswijksch welzijn ledig drinkt Die houdt een heerljjk feest. Er is evenwel een tijd van komen en een tijd van gaan en eindelijk dacht ons boertje, dat de tijd van gaan reeds lang aangebroken was. Voldaan, misschien ook wel volgedaan, dat weten we niet, beklom hij de kar en.... vort perd 't Was al wijd avond, onwillekeurig raakte hij aan 't mijmeren en gingen de opgeladen appelen in zijn geest in „heeten bliksem" en heerlijke gedroogde appeltjes of appelmoes. Toen hij thuis kwam was hij er nog vol van. 't Volk werd geroepen om appelen af te laden en uit te schudden maar o wonderde appels verdwenen. In plaats van met zakken vol appels kwam hij thuis met zakken vol zand. Hij was zandboer geworden. De eerste tooneelvoorstelling ten behoeve van het Sint Nikolaasfonds, is voor dezen winter te BARSINGER- HORN gehouden op den avond van den lsten Novenber j.1. Hoe ongunstig het weder ook was, had het rederijksgezelschap toch weder een groot aantal toeschouwers. Het opgevoerde tooneelstuk „Marie Jeane" vieljzeer in den smaak, waartoe de verdienstelijke voordracht der hoofd personen uit het stuk wel het meest heeft bijgedragen. Degemeonteraad van KROM MENIE heeft met algemeene stemmen besloten, den commissaris der koningin in kennis te stellen met de herhaalde af wezigheid van den burgemeester. In de laatste twee maanden was ZED. Achtb. bijna de helft van den tijd buiten de ge meente, waardoor veel ongerief voor de ingezetenen ontstaat. -Naar de „L i m b. Koerier" uit vertrouwbare bron verneemt, heeft H. M. de Koning-Regentes zelf het verlangen te kennen gegeven het volgend jaar de provincie Limburg te bezoeken, De pogingen in oostelijk Drenthe aangewend, om door een ruimen spurrie oogst in bet tekort aan veevoeder te voorzien, zijn bijna oveial mislukt. Be tere resulaten zijn aldaar bekomen door het knollengewas, hetwelk vooral op zware en vochtige gronden goed is uit gevallen. Door den ruimen voorraad knollen en koolrapen, die er hier en daar nog verbouwd zijn, zal men het veevoeder be'angrijk kunnen aanvullen, waarvoor ook de groote partijen aardappelen goe de diensten kunnen bewijzen. Wandelaars in het Asser Bosch vonden Donderdag 1.1. het lijk van een gruwelijk vermoorden man, be dekt met een aantal messteken aan het hoofd, de keel en den buik. De vermoor de stond als een onzedelijk persoon be kend. De daders zij n nog onbekend. Nader wordt nog het volgende mede gedeeld Het lijk van Albertus van O. werd ontdekt door den heer en mevrouw v. d. Wuit Assen, die wandelden in het As ser Bosch, achter de Bnitensocieteit. Het bleek bij onderzoek, dat hier van een- moord sprake moest zijn, daar het lijk zeer ernstig was verwond door ver schillende sneden over hoofd, aan aange zicht en handen, waarvan de duim na genoeg af was; ook op het hoofd was een gapende SDede, Het lijk is ter schou wing overgebracht naar het gerechtsge bouw. Daar het voorval vermoedelijk in den avond of dinsdagnacht heeft plaats gq.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1