AlltlCtl HiEDIS- Aiïtlttllit- k LllllllVtllL Zondag 12 Novemfrer 1893. 37ste Jaargang No. 2777. Bij dit nummer behoort een B ij voegsel. Gemeente 8 e li a g e n. Oproeping van Vrijwilligers Nationale Militie. Binnen]andsch Nieuws. Uit en voor de Pers. Gemengd Nieuws. Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENT1EN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SC'HAGt.X, liaan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5ct. Groote letters worden naar piaatsruimte berekend. Bekendmakingen. POLITIE. Ter Secretaiie deser gemeente zijn inlich tingen te bekomen omtrent een op 9 Nov. 1893 op de markt achtergebleven KOE. voor de (Koninklijk Besluit van den 17den De- cetnbtr 1861 (Staatsblad No. 127.) en de artikden 11, 12, 13 en 14 der wet vau 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). Burgemeester en Wethouders der ge meente Schsgen roepen bij deze op zoo danige ingezetenen, die verlangen als vrij williger bij de Militie, op te ireden, cm zich daartoe bij hen aan te geven in deze maaud, eiken voormiddag van 9 tot 12 ure. Om als vrijwillliger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd oi kinderloos weduwnaar en ingezeten wezen, voorts lichamelijk voor den dienst geschikt, ten minste 1.56 meter lai g, op den lsten Januari van het jaar der toelating als vrijwilliger het 19e jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol bracht hebben, tot op het tijdstip der toe lating aan zijne verplichtingen ten aanzien van de Militie, zoover die te veivullen waren, voldaan en een goed zedelijk ge drag hebben geleid. Het bezit van die veieischten, met uit zondering van de lichamelijke geschiktheid en van de gevorderde lengte, wordt be wezen door een getuigschrit van den Bur gemeester der woonplaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven vermeld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de gemeente in welke hij ingeschre ven is, ttnzij bij geene verplichtingen ten aanzien van de Militie meer te vervuilen heeft. Hij, die bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij het krijgsvolk in 's Rijks overzeesche bezittingen heeft ge diend, wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaien, tenzij bij bij het ver laten van den dienst, bthalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber, onder wien hij laatstelijk beeft gediend, een ge- tu'gschritt hieft ontvangen, inhoudende, dat bij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedrsgen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Mititie worden toege laten. Schagen, den 4en November 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. De Secretaris, DENIJS. In de op 8 November 1893 te Alkmaar gehouden vergadering van Dijk graai, Heemraden en Hoofdingelanden van het Ambacht van West-Friesland, ge naamd Geestmer Ambacht, werd besloten een stoomgemaal teA ARTSW OUDte plaatsen ter bevordering van de waterloozing van een Raaxmaat boezem. Mevr. de baronesse dou airière H. de Yos van Steenwijk heeft f 1000 aan de diaconie der Ned. Herv. gemeente te HEILOO geschonken, om daarmede naar goedvinden te handelen. Bij de verkiezing voor de Tweede kamer in het district YEEN- DAM, dat 2897 kiezers telt, werden uitgebracht 1314 geldige stemmen. Mr. M. W. F. Treub (rad.) verkreeg 515, mr. E. A. Smidt (lib.) 378, mr. P. J. G. Diggelen (lib.) 250 en de heer P. van Vliet Jr. (antir.) 135 stemmen. Her stemming dus tusschen mr Ireub en mr. De in de courant van heden staande advertentie van het huis W indut Co., wordt aar.bevolen an de op- merkziauiheid van al degrne, die aan een foliede cndeintming deelnimen willen. He t hoofdbestuurder Maat- iyappi} lot van >t Algemeen het ft tan ue oepbrtemeLten bekend gemaaktlo. dat sedert 15 Oct. als zijn voorzitter is opge- treden mr. J. A. Levj2o. dat tol leden van de commissie, welke zich bezig houdt met het onderzoek naar de armverzoiging, nevens de drie vroeg-r reeds aangtwtzen leden, alsnog zijn benoemd, de 'neeren: J. F. L. Blankenberg, te Amsterdam, en H. J. De Dompierre dt Chaufepié, te 's Graven- hagc. Voorts bericht het hoofdbestuur, dat het tot zijn leedwezen teleurgesteld is, in zijn verwachting omtrent de verschijning van het rapport van de commissie in zake zie kenfondsen, aangezien dit rapport niet, zoo als het hoofdbestuur blijkens zijn laatste jaarverslag hoopte, dezer dagen, doch eerst later gereed komt. Voorts dat, als aut- woerd op een circulaire, zijn ingekomen 48 aanvrage om een propaganda-voordiacbt, waarvan door den algemeener. secretaris aan ruim 30 wordt voldaan, terwijl de heer mr. H. Smeenge. lid van het hoofd bestuur, zich bereid verklaard beeft in de overige departementen op te treden. De omstandigheid, dat nog af en toe een verzoek om zulk een voordracht bij het hoofdbestuur inkomt, gei ft hem aan leiding te berichten, dat de beide spiekers zich voor meer voordrachten niet beschik baar kuuben stellen, zoodat de lijst vcor aanvragen met 1 Oct. gesloten is. De Vereen i ging „Neder- landsch Paardenstamkboek", af- deelii g Noord-Holland zal hare Algetnee- ne Vergadering houden op Vrijdag 24 No- 1893, des middags ten 12 ure, in het Hotel „De Toelast", te ALKMAAR. Onder de punten van beschrijving komen voor: Benoeming van een Commissaris. De heer P. B. J. Ferf treedt als zoodanig af, doch is herkiesbaar. Bthandeling van de punten van beschrijving voor de Algemeene Ver gadering der Veteeniging. 1 Verslag van den toestand der Vereeniging. Mededeeling van ingekon en stukken en zoo noodig daarop besluiten; 3 Rekening en ver antwoording over 1892. 4 Verkiezing van twee afgevaardigden bij het Nedelaiulsch Landbouw-Comité. Voordracht: A. de hee- len: B. den Ouden, aftredend, H. L. Ro- senberg, A. J. Vlamings. 2?.de h. S.C. Korte- weg, aftredend, B. Snoek, C. A. H. Wt-g- tho. N.B. Be aftredende leden zijn herkiesbaar. 5. Bespreking van de wenschelijkheid, om bij het opnemen van paarden in het stamboek op punten te keuren. 6 De at- dteling „Noordbrabant" stelt voor, dat de reis— en verblijfkosten der Commissarissen van de verschillende afdeelingen voor het bijwonen van hoofdbtstuursvergaderingen voortaan uit de algemeene kas der veree niging worden voldaan." TOELICHTING. Hoewel prijs stellendeop de welwillendheid van het Hoofdbestuur, om zijne vergade ring zooveel mogelijk in het centrum des Rijks te honden en daardoor de reis- en verblijfkosten van de commiisarrisen tot een minimum te beperken, achten wij het toch onbillijk, dat die kosteu door de at- deeÜDgen moeten worden gedragen. Vooral voor die afdeelingen, wier Commissarissen ver van de plaats der vergadering wonen, zijn die uitgaven nog vrij btlangrijk en zouden die gelden, thans ten bate der al gemeene kas besteed, op nuttige wijze duor de afdeelingen in het belang der paatden- fokkerij kunnen woideu aangewend. Het vaststellen vaneen bijzonderen maatstat waar naar de vergoeding voor reis- en verblijf kosten zou moeten plaats vinden, achten wij bovendien zeer wenschelijk, doch ver- meenen zulks volkomen aan de regeling van hel Hoofdbestuur te kunnen overlaten. 7. Begrooting voor het jaar 1894. De rekening van de Vereeniging „Het Nederlandsch Paardenstamboek over 1892 sluit in ODtvangslen op f 1.409.405 en in uitgaven op f 1.302.825. De begrooting voor 1894 bedraagt in ontvangst en uit gaven f 1.206.58. Eepaling van de plaats, waar de volgen de Algemeene Vergadering der Afdetling zal worden gthouden. Dinsdag morgen in de vroegte had een treurig ongeval te EDAM plaats. Een weduwe met drie kinderen had bij het aanleggen van het fornuis het ongeluk, dat haar kleeren in brand geraakten, en om die te blusschen sprong zij de vaart in, met het het gevolg dat zij jammerlijk verdronk. Eerst tij het ontwaken der kinderen, die om moeder riepen, kwam ■men tot de ontdekking en toen was alle hulp te laak In de Donderdagmiddag door de Prov. Staten van Noord-Holland gehouden zitting interpelleerde de heer Th. J. Wallei* in zake de tram SCHA GEN—WOGNUM. „Wat is de reden," zoo vroeg de heer Waller," dat de zaak der tram Schagen- Wognum niet op de agenda voorkomt?" De heer W esterwoudt deelde hier op mede dat, toen Arkes niet aan de voorwaarden had voldaan, eerst op 27 October 1892 de heer Hoog en daarna op 27 Februari 1893 de heeren Breebaart c. s. namens een comité hadden verzocht het renteloos voorschot ad f 150,000 te mogen hebben om de tram aan te leggen. Beiden hadden echter con cessie en eerst eergisteren is die door den minister aan het comité verleend. Ged. Staten zullen nu spoedig hande len. Aan de Holl. IJzeren Spoorweg-Maat schappij is concessie verleend voor den aanleg van den spoorweg ALKMAAR HOORN. De onteigeningswet is reeds in gediend. Naar men ons mededeelt,) zal bij de uitgevers Nijgh van Ditmar te ROTTERDAM een afzonderlijke uit gave het licht zien van de brieven „het parlemeDt der Godsdiensten, saamgeroepen t e r g e 1 egenhe id van de Wereldtentoonstel ling te Chicago", welke door den heer F. W. N- Hugenholtz te Grand Ra- pids, in de N. Rolt. C. werden geplaatst. In tegenwoordigheidvan eenige belanghebbende, hiertoe uitgenoo- digd, had Zondag jl. aan het hoofdkan toor te AMSTERDAM door middel van het lot de toewijzing plaats van de derde eikenhouten theetafel met Meisner Thee servies die door de firma Ihomson onder de verbruikers harer thee zoude verloot worden. Blijkens achterstaande advertentie is Mevrouw de Wed. Hofman Noorderstraat 52 te Deventer, de gelukkige bezitster van het kostbare voorwerp geworden. Tevens deelde de firma mede dat van af Zaterdag e. k. ieder-en week onder de verbruiksters harer Thomson's Thee teneinde deze in de winsten door deze Maatschappij behaald, te doen deelen f 25 onder de inzendsters van de leege zakjes benevens 5 Kilo thee a f 2.per Kilo aan den winkelier bij wien het zakje thee waarop deze f25.betaald is, zal verloot worden. Deze verloting zal weder geschieden door toezending van de leege zakjes aan bet hoofdkantoor, met bijvoe ging van duidelijken naam en adres van de opzendster en van den winkelier. Evenals het vorige jaar looft de Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in llollands Noorder kwartier zes premiën, elk van f 50, bene vens een getuigschrift uit, aan evenzoo- veel smidsbazen of knechts, die den cur sus voor hoefbeslag te Haarlem, in den win ter van '93/94 te geven, met goed gevolg zullen hebben bijgewoond en na gehouden examen, het diploma zullen hebben ver worven. Genoemde personen moeten wonen in dat gedeelte der provincie Noord-Hol land, hetwelk ten noorden van het Noord zeekanaal is gelegen. Hebben meer dan I zes het diploma verkregeD, dan komt alleen dat zestal in aanmerking, hetwelk in rangorde van bekwaamheid bovenaan staat. Opnieuw INeerbosch. Een tweede brochure van den heer Van Deth over de Weesinrichting te Neerbosch is verschenen. Het is ditmaal een geheel boek ge worden, 157 bladzijden groot, en de beschuldigingen daarin tegen den Heer en Mejuffrouw Van 'tLindenhout en het personeel ingebracht, zijn niet minder rnstig dan de vroegere en stel lig veel weerzinwekkender, daar thans niet alleen van gruwelijke mishandeling maar ook van de brutaalste onzedelijk heid wordt gewaagd, door den heer Van 'tLindenhout en zijne onderwijzers op de aan zijne zorgen toevertrouwde kinderen gepleegd. Na te hebben gereleveerd wat sinds het vershijnen der eerste brochure in verschillende h aden door anderen is J aan 't licht gebracht, geeft de heer v. Deth een geheele reeks van klachten die sedert aan hem persoonlijk zijn be kend geworden. Het zijn niet maar los daarheen geworpen beweringen, neen, bij na alle beschuldigingen worden gestaafd door getuigen met naam en toenaam in de brochure genoemd. De rij wordt geopend door een brief van mej. v. d. Graaf te Rotterdam die van Oct. 73 tot April 1874 dus reeds 20 jaar geleden verpleegster te Neerbosch is geweest. Zij getuigde met eigen oogen te hebben gezien, dat kinde ren moedernaakt werden afgestraft met den stok en dat een meisje dat een toe val had, over de plaats werd gesleept waar een emmer water over haar hoofd en lichaam werd uitgestort. Zijzelvehad last van de vrijpostigheden die v a n 't Lindenhout zich veroorloofde zoowel met helpsters als met de kinderen, van welke laatste hij er eens twintig naakt in een kring voor zich liet dansen. Een ander meisje, mej. Riepen te Rotterdam,zegt mede,door den heer v. 't L. in 't rijtuig gezeten, niet op vaderlijke manier te zijn behandeld en klaagt dat juffr. v. 't L. zaken terug houdt die aan de weezen toebehooren. Zeker heer G. v. d. B e r g h te Rot terdam, spreekt van een oud-verpleegde die een kind ter wereld bracht, waarvan het vaderschap niet vaststaat, waarbij de heer v. D e t h mededeelt dat deze zaak en „verdere bewijzen van grove onzede- lijkheid"re«(& door den Rechter-commissa- ris te Arnhem zijn onderzocht. De aard dezer dingen laat niet toe ze alle te dezer plaatse te vermelden. Zoo is hetgeen op blailz. 69 en 70 der brochure aan den onderwijzer D e Bruin wordt ten laste gelegd, niet voor alle ooren geschikt,evenmin als het verhaal opbladz. 79 van de handelingen der hee ren Van 't Lindenhout zeiven, welke een meisje, dat hij naar het stati on bracht, aanleiding gaven zich in vol le vaart uit het rijtuig te werpen. Een enkel schetsje slechts moge een denk beeld geven van de bedorven en hui chelachtige toestanden die volgens den her Van Deth te Neerbosch worden aangetroffen. „Gewoonlijk" aldus schrijft hij „is er 's avonds verplichte kerkgang te Neerbosch voor alle weezen. Op 't laatste oogenhlik, reeds onder weg en donker zijnde, had Van 't L i n- d e n h o u d altijd wat vergeten, zakdoek of zoo iets, wat hij dan aan een zijner talrijke dienstmeisjes gelastte van zijn slaapkamer te halen. Ga maar vooruit vrouw, heette het dan tot zijn echte- noote, die alvast naar de kerk ging, ter wijl Van 't Lindenhout direct omkeerde en het gezondene meisje achterna ging, dat hij dan op zijn sLapkamer eens even pakte, kuste en Ouder die meisjes waren de meest geliefdenD. R., ge zusters 8. eu gezusters R. Direct daarna beklom Van 'tLin denhout den kansel en bad en preekte over de liefde die daar is in Jezus christus." Men meeue niet dat dit reeds de ern stigste beschuldiging is door den heer v. Deth tegen v.. 't Lindenhout in gebracht. Hij spreekt ook van geheimen aan van 't Lindenhout toever trouwd, waarbij de belangen van te velen zijn betrokken, dan dat men niet alles in 't werk zou stellen om hem te redden ten koste van wat ook. Gedoeld wordt hier op wat men noemt de „engeltjes makerij". Maar ook dit is nog het erg ste niet, want aan 't slot der brochure durft de heer v. Deth zelfs beweren de bevestiging te hebben ontvangen van het feit „dat Van't Lindenhout weesmeisjes levert als dienstboden aan café's met vrouwelijke bediening en aan eigenaars van bordeelen. Een weesmeisje zegt hij zulk een huis ontloopen zijnde, waar zij door Van 'tLinden hout gedwongen was te dienen klaagde haar nood aan dr. G h e e 1 Gilde- meester, wien zij aanbood een onder zoek in loco in te stellen. Be Amsterdammer merkt naar aan leiding van den inhoud dezer brochure waaruit bovenstaande slechts een klein uittreksel is, het volgende op: „Het is inderdaad zeer te betreuien, dat een tweede geschrift van zóódanigen aard daartoe noodig is. Vijf maanden ruim is het nu reeds geleden sinds het eerste deel verscheen en van al wat daarin wordt beweerd, is tot dusver nog niets te niet gedaan, trots de sedert ge publiceerde verklaringen van enkele le veranciers en „dankbare oud-wezen" en het getuigenis per advertentie van Dr. de Blécourt dat hij te Neer bosch nooit een patiënt in behande ling zou hebben gehad die tengevolge van mishandeling ziek geworden of gestorven is. De heer v. D e t h deelt thans mede dat de dezelfde dr. D e Blécourt voor den rechter-commisa- ris te Arnhem heeft bekend meermalen e n wees te hebben behandeld, die ern stig mishandeld en gewond was, wat hem een ernstige vermaning op den hals haal de van den rechter, wegens zijn bedriege- lijk adverteeren. Ook de commissie, die nu al ruim vier maanden bestaat om den toestand te on derzoeken, liet tot dusver nog niets van zich hooren, dat kan strekken om het pu bliek eenigszins gerust te stellen. Integen deel, hare wijze van werken en het vol komen negeeren van den heer V a n D e t h den aanklager, kan slechts strekken om de onrust en den twijfel te versterken die hij velen reeds opkwamen toen de sa menstelling der commissie werd bekend gemaakt. Intusschen zijn de beschuldigingen thans van dien aard, dat althans de rech terlijke macht zich de zaak zal dienen aan te trekken. Laat ons dus hopen dat nu eindelijk deze tweede brochure aanleiding moge wezen tot het brengen van recht en licht in deze diep treurige zaak, waarbij de belangen zooveler duizenden ongelukkigen zijn betrokken en waarbij ook onze nati onale eer op het spel staat. Of zou het geen schande zijn voor ons allen, indien de heer v. Deth gelijk had in zijn beweren, dat zelfs gruwelen als waarvan hij gewaagt, hier te lande in den doofpot gaan Kleine oorzaken, groote gevolgen. Een ongelukkig toeval heeft te Hagen een menschenleven gekost. Een werkman in een der fabrieken aldaar stuurde een 15 jarigen knaap uit, om wat sterken drauk voor hem te halen. Toen de jongen met het gewenschte te rugkwam, was de werkman een oogen hlik heengegaan, en hij zette dus de flesch op de plaats van den man. Dit zag een kameraad, die besloot een grapje uit te halenhij dronk de flesch ledig en verving den sterken drank door water. Toen de eerste werkman terug kwam, werd hij zoo woedend over de hem gespeelde streek, dat hij den knaap die naar zijn meening het vocht had op gedronken, geweldig afranselde. De jon gen trachtte zich te verdedigen, maar dit maakte den ander nog nijdiger. In zijn kwaadheid greep de jongen thans een groo tensteen en wierp dien zijn nijdigenaanval- ler naar het hoofd. Deze bukte en de steen trof een anderen werkman zoo ongelukkig aan den slaap van 't hoofd, dat de man wel dra stierf. De beklagenswaardige jongen, die zich zoozeer door zijn drift had laten vervoeren, werd gearresteerd. Politie - agenten als af persers. Te Parijs zijn twee politie beambten van het 8e arrondissement, V. en G. genaamd, gevangen genomen, we gens poging tot afpersing van een En gelschman M.T. De agenten hadden den Engelschman aangehouden, naar zij voor gaven, van een misdrjjf tegen de zeden, hadden hem gefouilleerd en daarna had de agent V. gezegd: Ge schijnt me een braaf man, ik zal uw zaak wel in het reine brengen, maar ik verlang daarvoor duizend francs. Ik heb ze niet bij mij, antwoordde M. T. maar morgen zal ik ze geven. Waar? Waar ge wilt. Welnu, goed! Tot morgen. Wees morgen om half vijf op den boulevard Hausman, zal daar wachten. Maar bovenal wees stipt op tijd. Ik zal er zijn en zoo gij er niet zijt, zal ik ik u wel vinden. De Engelschman kon zich hier mede verwijderen. Den volgenden morgen begaf M. T., overtuigd dat hij met vermomde dieven te doen had, zich naar den heer Guénin, commissaris van polititie in de wijk Chaussée d' Anton en vertelde dezen de geschiedenis. De commissaris verzocht hem zich naar de overeengekomen plaats te- begeven en liet twee agenten in den om

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1