MITIMK BLOED. Eotclerdag 30 November 1393, 37ste Jaargang No. 2782, d Gemeente S c li a g e n. Bekendmakingen. Verleent vergunning, DENIJS. Nationale Militie, Marktpolilie. F F li I L L E T O N. Biimenlaiidsch Nieuws. 10. WORDT VERVOLGD. I Nieows- Mmtsatis- k LuM Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENT1EN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. JBureau: SLBAOH, Laan, I* 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25; iedere regel meer Eet. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlich tingen te beiomen omtrent e»n op 26 de zer in de k o 11 b a a n van den heer Blauw tijdens het concert gevonden Sleutel. De Burgemeester a.i. der gemeente SCHAGEN, gezien de artt. 8 en 185 van de politieverordening dezer gemeeDte, aan de tappers, om bij gelegenheid der Veulenmarkt op Donderdag den 30 No vember a.s. Ie tappen, muziek te laten maken en danspartijen te houden tot des nachts luie. Schsgen, 24 November 1893. De Burgemeester voornoemd, W. A. I1AZEU. strafbaar met eene boete van ten hoogste tien gulden. Schagen, 28 November 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Wetb. De Secretaris, Oproeping voor de eerste zitting van den Militieraad. (Artt. 86, 87 en 88 der wet op de Nationale Militie.) Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen, brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de eerste zitting van den Militieraad zal worden gehouden te Alkmaar op Dins dag den 12 December eerstkomende, des morgens te li1/» ure. Dat voor den Militieraad moeten verschij nen: lo. de vrijwilliger voor de Militie; 2o. De loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte So. Hij die voor een loteüng als plaats vervanger of nummerverwisselaar verlangt op te treden. Schagen, den 28 November 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd. W. A. HAZEU, Weth. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gezien art. 109 van de politieverordening dezer gemeente, brengen ter algemeene kennis, dat bij gelegenheid der zoogenaamde veulenmarkt, op den 30en dezer, de paarden en veulens ter markt aangebracht, daarvan motten zijn wggevoerd vóór des na middags 4 ure Overtreding van het vorenstaande is Burgemeester en Wethouders van Scha- Sen' Gezien art. 50 der politieverordening voor die gemeeDte Brengeu ter kennis vau de hoofdbewo ners der gebouwen en de eigenaars, vrucht gebruik, rs of beheerders van onbewoonde gebouwen of onb bouwde perceelen in de kom dier gemeente, dat rij de loopstraat voor en langs die gebouwen of perceelen moeten doen schrobben, en zulks geschied zal moeten zijn VÓÓr Vrijdag 1 Dec- vember a.s. des namiddags ten 5 ure. Nalatigheid in bet voldoen aan deze af kondiging is strafbaar met een geldboete van ten hoogste f 10 Schagen 28 November lf93. Burgemeester en Wethouders voornoimd, W. A. HAZEU, Weth. De secretaris, DENIJS. Roman van HERMAN HEIBERG. (Vertalingsrecht verzekerd.) „Bravo, beste Thereee I* riep Otto Vin cent uit, toen zij hare ontmoeting in het magazijn had medegedeeld. ,En luister nu eens, hos ik mij intuaschen onze toekomst heb voorgesteld, tioe zoudt ge bet vinden, wanneer ge niet meer zocht naar eene be trekking bij vreemden, maar trachttet door handwerken het een en ander te verdienen? Evenzoo zal ik mij dan toeleggen op de dag- bladscbrijverij en op zulk een wijze kuu- nen wij het mogelijk maken in ons onder houd te voorzien. Het viel mij van mi.dig in, dat een mijner vrienden denzelfdeu weg heeft ingeslagen en zich daar zeer goed bij beviBdt. Hij is sedert een jaar redacteur aan een vakblad en reeds is bij ge trouwd.* Ken zucht ontsnapte aan Therese's mond. Zij zag, waarheen Otto het wilde leiden, hoe altijd bij hem de gedachte op den voor grond trad, niet meer van haar te scheiden. Toch maakte zij geen tegenwerping. Zij had zoo veel willen zeggen, maar zjj onderdruk te het. Kwam tijd, kwam raad zij over dachten nu beiden hun toekomsthet lot deed hen nu in hun eigen bootje op de leveoszee rondzwalken waar zij zouden binnenloopen Wie zou dat nu voorspellen? Maar zij bezat ook niet den moed, hem nu zijn boop te benemenzij wist, dat zij hem dan den grond onder hem zou wegne men en zijne energie zou verlammen. Zij zeide daarom kalm en nadenkend „Ja, goed, laten wij dat voorloopig doen. En uw voorstel komt mij te meer aanneme lijk voor daar de eigensar ven het magazijn ni9 i-ok over iets dergclyks sprak. Ik kan dan ten allen tijde werk vinden. Fijne bor duur- eu haak wet ken, hts wat ik goedkeu, woiden in die zaak goed beiaald." Een avond vol kunstgenothebben groote stukken gele was, allen gesmaakt, .die op Zondag 26 Novem- geveer 100 K. G. wegende, ber de uilvoering door het Zanggezelschap Euphonia van Sehagerbrng te WIERINGERWAARD bijwoonden. Een zeer goed gekozen programma, eene onbe- risp lijke uitvoering, een zuivere voordracht, een directeur en een kcor, die op elkan der kunueu bouwen, waarlijk een schoon geheel. De veiwachting was hoog gespan- te znmeu on- De Thomsons prijs van vijf en twintig gulden is op Zaterdag 25 November 1893 ten deel gevallen aan den beer L. Bern mink, Spuistraatr. 208 Am sterdam, de premie aan den winkelier, den heer F. JacobsWijdtsteeg 20 aldaar. Neer bosch. De heer G. v. nen. De directeur heeft zich in ieringer- Dcth is door den rechter—commissaris te waaid op 't gebied van zang reeds lang naam gemaakt, de bt oordeelingen over de uitvoerii g te Sc'uagttbrug waren gunstig, men had van Euphonia reeds vroeger met lot hooren spreken; men verwachtte iets goeds, iets degelijks. Euphonia heeft die verwachtingen overtroffen. Wij schrijven deze wcordcn neer uit overtuiging, niet om dat wij ons bevoegd achten in critische beschouwing te treden, maar wel omdat Eui ARNHEM gedagvaard tegen 28 dezer, teu einde getuigenis der waarheid af te leggen in zake de weesinrichting te Neerbosch. De eerste Kamer is bijeeu- geroepeu tegen 6 December, te halfnegeu 'e avonds. Zonda g-mo rgenisin eeni— ge katolieke kerken van den kansel een circulaire voorgelezen, waarin een beroep bonia ons in het hart heeft gegrepen, wordt gedaan op de diocesanen, om mgr. omdat wij op het gelaat van velen, die ge- Bottemanne, Bisschop te HAAKLEM, ter u „Dat is de klenr." Een klein zuchtje ontsnapte de borst van den bediende, terwijl Jan, die weer met de pakken naar boven moet, de stille hoop koestert, dat hij minsten* een pak minder zal hebben te dragen. De bcdieude spreidt het pak baai van de kleur naar keuze wijd uit, houdt zijn meter gereed en vraagt smeltend beleefd „En hoeveel meter moet mevrouw er van hebben De dame haalt uit haar zak een klein Zakje, dat ze uit een courant wikkelt. „Ja, ziet u, ik heb hier een inktlapje rooie baai; daar zit een zwart lakensch hond je op, ziet u, en nu bad het beestje een rood tongetje uit zijn bekje hangen en dat is zeek geraakt. Nu zcu ik graag van dezelfde kleur als het lapje onder het hondje weereen tongetje willen hebben. „Ziet n, 't is om mijn man met St. Ni- colaas te verrassen een surprise ziet WIERINGERWAARD. De verloting tea voord» ele der vereeniging Vrije Liefdadigheidheeft stellig aan het doel beantwoord. Of wij uit de school klappen, weten wij niet, maar Tan ver trouwbare zijde vernamen wij, dat de op brengst to\en de 200 gulden bedroeg, zektr een bewijs, dat de commissie met de loten heeft gewerkt. De voorwerpen, voor het meerendeel dsmeshandwerken en sieraden (volgens de geijkte terui„pronkjes*), vormden in het kleine vertrek, waar ze ter bezichtiging lagen, een goed geheel. Zoowel op den dag der tentoonstelling als den verlotings—avond namen dan ook vele belanrstellenden ren kijkje. En al kou niet ieder bezitter van een lot een koe-kop, een haas, een taait, een kaas, een boize- laar, een p.iar sokjes, een doos met zeep of iets dergelijks winnen, ieder was vol- daaD, omdat de commissie tevreden was. Wij wenschen „Vrije Liefdadigheid" gtluk met hare welgeslaagde onderneming, de vereeniging zal op hare beurt zeker dankbaar gestemd zijn jegens hen, die door het inzenden van een prijs of bet nemen van loten het goede doel hielpen bevorderen. „Vooitreffelijk," riep Otto. „Vindt gij het dan goed, dat wij in hetzelfde huis nonen; gij twee trappen hoog en ik drie? Zulko wo ningen heb ik toe.allig hier dichtbij aauge- troffeo, van morgen, voor ik naar den graaf ging Hior werd dit onderwerp voorloopig prijs gegeven. Tberese vroeg naar den uitslag vau dat bezoek eu O.to verhaalde z iuo ontmoe ting. „Nu, wat denkt gij er van?" zoo eindigde hij rijn verbaal. „Ik wilde nu eerst wel eens uwe msening hooren „Wanneer gij hem het geld terugzendt, beleedigt g j hem en gij brengt misschien Felix von Bandier in eene onaaugeoatna po sitie- Schrijf hem dankbaar en verzoek, dat hij a wil to»staan, dat gij hem, zoodra gij daartoe in staat zijt, wekelijks oen gedeelte terugbetaalt. Het schijnt mij toe voorzich tig te zijn, dat wij op deze wijze bet aan gebodene aannemen, en ik keur hotbepa.ld af, dat gij, inplaats van hem uw dank te betuigen, u heleedigd zoudt betoonen. De graal handelt toch zeer edelmoedig, al koor de hij ook ow handelwijze af. „Wij zullen nog wel heel andere dingen moeten slikken, zonder da wenkbrauwen zelfs te mogen fronsen, beste Otto.* „Goed, bet zij zoo; gij hebt gelijk. Ik zal hem dadelijk mijn dank betuigen, en morgen zullen wij onre nieuwe woning betrekk.n. Niet waar dat vindt gij goed en ook, dut wij voortaan gelijk tot uu bij elkaar blijven '-* Thereso knikte met het hoofd, zonder hem evenwel aan te zien En Lij voelde, wat er in baar omging, en hij had al zij ne zelfbeheersching uood g, om deze nieuwe teleurstelling onbesproken te laten. Het brandde hem op de lippen, om te zeg- gen 1 „Gij rijt zoo koel zoudt gij liever al leen willen wonen liever niet dagelyks met mij omgaan En in zijne verbeelding boorde bij reeds haar antwoord „Wat vraagt gij mij, d-ar g:j toch weot, dat ik n uiet bemin, ge ijk gij dat zoudt willen, dat ik slechts eene zusterlijke ge negenheid voor u kooster Tuor.se begon eindelijk over verschillende voel hebben voor zang, lazen, dat het goed, dat hel innig en degelijk was. Wij denken hier vooral aan „Pelgrims Nachtlied," „Zwervers Avondlied" en „Ervaring". Maar wij houden bij onze nabetiacliting het tekstboekje liever gesloten. De krachtige toejuiching bij de k-capella liederen, de warme hulde bij de tenor-solo's door den directeur, den heer P. Stadt en, wat door Euphonia stillig niet bet minst op prijs werd gesteld, woorden van duik en hooge ,0, ja mevrouw ja wel, ja, zal ik gelegenheid van zijn op den 15den Aug. 1896 te vieren gonden pricsterletsl, een 'lee' aardig zijn. Maar dan den luister van den eeredieust meer pas— ecn snippertje afknippen." sende kathedraal teu geschenke aan te bie- „Asjeblieft meneer, n is don. dat kan u maar Een goede klant. In een groot magazijn op den Nieuwendijk, te AMSTERDAM laat ons zeggen bij hinkel, komt eene dame voor de toonbank, die met bedeesde stem aan den bediende waardeering door sommigen in het bijzonder vraagt: „meneer, ik zou wel ter.s baai van tot haar gericht, mogen Vi.or die vereeni ging het overtuigend bewijs zijn geweest, dat zij gelauwerd uit den strijd is getreden. De heer JC. Juin, heeft op waardige wijze het kunstgenot verhoogd. Wij zoudtn dien virtuoosviolist willen toeroepen: „Mijnheer Tuin, er waa niemand in de zaal die uw spel kon beoordeelen en toch zoo velen hebben u de hand gedrukt;met ingehouden; adem hebben wij u gevolgd; ge looft udat w e met u hebben meege deeld P Een sthoone, een rijke toekomst wachte u. Waar wij voortaan uw naam hooien noemen, zullen wij aan kunst in mevrouw? baai, roode baai, ziet u willen zien" Bediende baai, Zijja meute-, u. Met de bekende handigheid van Sin- kels bedienden liggen éen, twee, drie, eeni- ge balen roode taai op de toonbank; ter wijl de bediende de pakkeu openwerpt en uit spreidt. De dame gaat met In.ar neus op de stof leggen, voelt en kijkt en vraagt schuchter„meneer, ze is mij wel wat donker; heeft u geen baai in lichter kleur „O, jawel dame," tot ecn knecht: Jan, ga jij eeus Wug naar boven, op den bare edelste uiting denken," De heer Tuin, heelt zich, naar onze be scheid;» mieipng, in zijn volle kracht ge- achtersten zolder liggen die balen lichte toond in „Fantasie". Ook voor den heer baaibreng die eens snel beneden." Bood hebben wij allen lof, zoowel wat zijne 1 Jan vliegt naar boven eu komt in het solo voor piano, als zijn accompagnement zweet zijns aanscliijiis terug, beladen met pakken. b»treft. Euphonia - - tot weer ziens! Zaterdag j. 1. zijn op het stran 1 te CALLANTSOOG gevonden „2 dingen te spreken. Om zijne godacbreu ai' te leiden, bracht zij het gesprek op hare stiefouders en Otto zeide „Wanneer men het de m mscbon in een boek verhaalde, zouden zij zeggen, dat bet slechts een romanueije is. Ouders lateu toch hunne kindei ea zoo niet, in de wereld aan bun lot over I Maar de werkelijkheid is veel doller dan ecn schrijver hot in zyue verbeel ding kan uitteekenen.* „Was hot nu niet gebeurd, later zou het toch onverJ'ijdelyk geweest zijn,* stemde Theresa toe„Onze stiofmoeder wilde ons bot huis uit hebben. Zij maakte in baro gie righeid een barbaarsch g schreeuw over elk dubbeltje, dat wij haar kostten. Weg moesten wij, order alle omstandigheden 1 Zij groep met vreugde de gelegeuboid aan, dat wij ons tegen baar verzetten. Ik hoor baar zeggen: „God zij dank, dat dit gebroed over mijn drempel is," en ik zie haar nijdigeo bardvochtigen blik Felix von Bendler, die intusschen een andere woning had betrokzeu, bad geen ge legenheid meer geh id, mot Edith Malenh>, nog miüder met haar zuster Ruth, een woord te wisselen. Bovendien had eene niet te overwinnen beschroomdheid hem weerhouden, zich in vertrouwen tot Edith te wenden, die wel is waar altijd wel beleefd tegen hem was, maar telkenmale onbewimpeld had doen blijkeD, dat zij niet veel om hem gaf. Hij wist, dat zjj niet biTd van manscheo van zijn karakter; zij hield niet van kalme wateren, maar bij baar moostea het on stuimige, alLs met zich rivieren zijn. Haar doen en laten had zelfs iets onstuimigs, dikwijls geweldigs, en in hare genegenheid jegens menschen en in ha re werkzaamheden was zij zeer wispelturig. Daarbij liet alle moraal haar koud; haar vurig temperament, haar eerzucht en haar gevoel voor schoonheid dorstten naar bevre diging. Aan het besluit, het huis van haar moe der te verlaten, lag behalve den wensch om baar moeder het leven te verlichten, ook het verlangen naar afwisseling ten grondslag. De begeerte, in het leven een rol te spelen, en het voorbeeld van Otto Vincent hadden Weer worden de pakken op de toonbank uitgespreid. De dame beziet en beruikt opnieuw de. stof Ze heelt haar keus et daan. haar reods lang gekoesterd plan tot een besluit gerijpt. Het was Kditb spoedig gelukt, eene be trekking te b.komen bij e ne oude d.me, de weduwe van oen grondbezitter, die inde Friedrichstraat in een groot huis een beneden gedeelte gehuurd had. Ed>th had dat veel nuar wensch gevon den, alleeu uiet die vrjjbeid, waarnaar zij el beleefd." „Ja, mevrouw, dat hoort bij ons vak." W at kost 't meneer P „O, mevrouw, dat is de moeite niet, daar kunnen we niets voor berekenen." „Nu, dank u wel meneer, dank u wel. Dag meneer.' „Tot uw dienst mevrouw, gerecomman deerd; da?, mevrouw." En met etn bijzonderen klank in zijn slem „gerecommandeerd mevrouw." Jan kijkt den bediende, de bediende Jan aan, met blikken, die wel meer tusschcn hen gewisseld werden, doch zeo welspre kend als na de leverantie van het honden- tongetje nog nooit Toch een aardige surprise. Er is ten min ste werk van gemaakt. Echo Achtenveertig meer be- kendebiljarters namen aan den uitgeschre ven wedstrijd in het lokaal van den heer A. Bruin, te SCHAGERBRUG dinsdag j.1. deel. Ten einde eenige variatie in het thema te brengen waren de spelers verplicht „maats" te spelen. De prij zen in contanten werden behaald door de IT. H.: JPeetoom van Schagerbrug en Moerbeek van de Kreil, len prijs; Bult van't Zand en/'e/MCrScliagerbrug, 2en prijs. B. de Vries v. Schagen en C. Mosk v. Schagerbrug, 3en prijs.Tal van belangstel lenden woonden den vreedzamen kamp, die eerst na uren strijdens beslist werd, hij. cent de aanleiding tot den twist geweest. Toen Otto heden aan de deur van Tbere- bo's kamer klopte, werd er niet geantwoord, en toen bij zonder een „biunen" de deur opende, vond hij Tberese bleek en met ge- s.cteu o ogen, als een docde op do sola lig gen. Mot behulp der hospita gelokte het hem Therese uit hare bewusteloosheid bij te bren gen, maar zij verlangde zelve naar bed ge- zoo vurig verlaogd had. Een gemakkelijk, bracht te wordeD, en de ontboden geuees- maar oen teruggetrokken tn stil leven heer beval nevens lrisscbe lucht en sterke had zij giruili voor eeD arbeidzaam en zor- voeding vooral rust aao, daar de toestand gen harend leven, bij hetwelk zij eveuwel het gevolg was van overmatigen arbeid en tamelijk vrij iu hare bewegingen was ge- onvoldoende verpleging. Dat gaf Otto vtel weest. Reeds Da een groote week ontstond te deuken en maakte hem zeer neer slachtig, in haar een hevige strijd lusscheu den plicht, daar hij uit kieschheid bet slaapvertrek der welke haar tot dezen stap aanleiding had ge geven eu haar zucht naar een beweeglijk leven. Zonder kennis te hebben van den waren toestand, peinsde zij voortdurend er over, hoe zij het zon moeten aanloggen om m«t Otto Vincent in kennis te komen, en toch vond zij gieu weg om haar plan ten uitvoer te breng u. Otto Vincent had intcsschen zijn plau doorgezet. Hij en Therese hadden insgelijks in de Friedrichstraat in een achterhuis twee zieke vermijdeude, nu van allen omgang met haar verstoken werd. Maar ook Tberesa'a ongesteldheid, die wo- ken duurde, bad nog andere, diepingrijpende gevolgen. Daar er nu twee banden in plaats van vier arbeidden, word er niet zooveel verdiend als voor beider onderhoud Doodig was, en naast den last van den arbeid, ou der welken de man bijna bezweek, kwelden hem cok nog de zorgen. Eenige malen dreigde de nood zelfs hem ta verpletteren, en inplaats van rust te vin- kumers op verschillende verdiepingen govon- dou eu nieuwe krachten te verzamelen, joeg don. Tberese maakte fijne handwerken, en zijne onrustige geest hem het bed nit en Otto werkte 's morgens op een kantoor van ontnam hem werkkracht voor den dag. levensverzekering, en s'rniidags arbeidde hij Eiken morgen schreef hij eenige regelen; thuis aan artikels en opstellen, die hij in om evenwel niet doorgemoedsontroering ha- dag- en vakbladen geplaatst wist te knj- re genezing te bemoaielyken, sloeg hij in gen. zijne brieven, niettegenstaande hij meerma- Elken middag aten zij samen in een leu der vertwyfeling naby was, steeds een kl-ine restauratie, en s'avonds maakte The- opgetuimdon toon aan. Als eerst maar we ines lopende re#e jn j,are WüBiDg een eenvoudig avond- der de dag was aangebroken, opwelken zij maal gereed. Zoo verstreek de eene dag na voor de eerste maal weder op de sota zou dou ander. Hij las haar voor, bracht baar mogen rusten en hij baar mocht weder- tijdschriften, en versierde hare kamer met zien. Dat las zij herhaaldelijk iu zijne brie- bloemen, vorschte of ze iets verlangde, en ven, die altyd bezorgdheid en liefde adem- bcwees baar aaunoudeud allerlei kleiue op- deu en wanneer zij die brieven gelezen lettendheden. had cn tot de erkenning was gek om» n, met Zelis tegenover Felix von Bendler had welk een trouw deze man haar aanhiDg, Otto verzwegen, dat zijn stiefzuster ook bet dan vluaden de tranen haar langs de wau- ouderljjk huis had verlaten. Kort voor het gen. verlaten der woning bij de familie Mnlente was het tusscben de broeders tot eene schei ding gekomen, en was, daar de graaf over de aan Otto Vice^nt goleeude som met Franz gesproken bad, wederom Otto Vin- Ja, tr«uw, dat was het woord, dat voor dezen wti is waar meermalen bits» n, ruwen en zwng nden, omar edelen mensch puste.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1