NiïlIS-, (1 BLOED. Zon lag 3 December 1933. 37ste Jaargang ITo. 2783. en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: §CHAC1-K. Laan, II 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25; iedere regel meer Bet. Groote letters worden naar piaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Gemeente S c h a g e n. Nationale Militie, Nationale Militie. Roman van HERMAN HEIBERG. (Yertalingsrecht verzekerd.) van den Raad der gemeente Schagen, op WOENSDAG 6 DECEMBER 1893 des voormiddags ten 10 ure, Punten van behandeling 1. Ingekomen stukken. 2. Benoeming lid commissie voor het Rietbosch. 3. Vaststelling wijziging politiever ordening. 4. Jaarlijksche verpachtingen van marktgelden, enz. Binnenlaudsch Nieuws ilnrtiitw- Liilliiillil. E$ e k e n <1 m a k i ii g e n. POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlich tingen te bekomen omtrent een op 26 de zer inde kolt baan van den heer Blauw tijdens het concert gevonden Sleutel. Oproeping voor de eerste zitting van den Militieraad. (Artt. 86, 87 en 88 der wet op de Nationale Militie.) Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen, brengen ter kennis van de btlanghebbenden dat de eerste zitting van den Militieraad zal worden gehouden te Alkmaar op Dins dag den 12 December eerstkomende, des morgens te 11 Vs ure. Dat voor den Militieraad moeten verschij nen: lo. de vrijwilliger voor de Militie; 2o- De loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte 3o. Hij die voor een loteüng als plaats vervanger of nummerverwisselaar verlangt op te treden. Schagen, den 28 November 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd. W. A. HAZEU, Weth. De Secretaris, DENIJS. I n s c li r ij v i u (Art. 19 der Wet.) Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen, brengen ter openbare kennis, dat de mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1875, zich ter inschrijving voor de FEUILLETON. Nationale Militie behooren aan te melden ter Gemeente-Secretarie, tusschen den lsten en den 31stcn Januari 1894. Voor die inschrijving ral zitting worden gehouden, iederen werkdag van des voor- middags 9 ure, tot des namiddags 4 ure. Verder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande artikelen der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), welke betrekking hebben op do inschrijving voor do Militie ART. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den lsten Januari van het jaar bun 19de jaar waren ingetroden. Voor ingezeten wordt gebonden 1. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, ïijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44;) 2. hij, die, geen ouders of voogd heb bende, g« durende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield 3. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeteu was, al is zi;n voogd geen ingeze ten, mits hij binnen het Rijk verblijf boudt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtigheid bet be ginsel van wederkeerigheid is aangenomen. ART. 16. De inschrijving geschiedt 1. van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of ziju beidon overleden, de voogd woont; 2. van een gehuwde en van een weduw naar, in de Gemeente, waar hij woont 3. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar bij woont 4. van den buiten's lands wonendeu zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de ge meente, waar zijn vader of vcogt het laatst in Nederland gewoond heeft. ART. 17. Voor de Militie wordt niet in geschreven 1. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlan der is 2. de in een vreemd Rijk verblijf hou dende ooderlooze zoon van een vreemde ling, al is zijn voogd ingezeten 11. Franz von Bendler had zjjn examen met den besten uilslag gedaan, en hij was nu, nadat hij een paar dagen met zijn vrienden had feestgevierd, genaderd tot bet tijdstip, waarop hij moest beslissen ten opzichte van bet kiezen van een leven, gewijd aan levens lust en wereldstudie. Toch had hij zich herhaaldelijk afgevraagd, of alles wel werkelijkheid was, wat bem te wachten stond? Welk doel toch kon graal Kurland met zijn groote geldelijke opoffering hebben? Was het alleen eeu uitvloeisel vau grilligheid, of leidden andere beweegredenen hem er toe? Hij vond op die vragen geen antwoord. Toen graaf Kurland op een der vol gende avonden bij bem was, zeide hij Hebt gij reeds een andere woning ge kozen Hoe zult gij ow leveD indeelen Waar zult gij bezoeken afleggen, of in welke clubs zult gij u als lid doen inschrijven En eens voor altijdGij behoeft u met mij niet meer te bemoeien, dan cv harternfoe dringt. Ik verzoek u wel, u dien aangaande niet den minsten dwaDg op te leggeD, en vrees voor al niet dat ik uw bescher mer als rechter over u zal zitten. Hier is een cheque-boek op de Duitsche Bank Bg nader overleg heb ik het bedrag, het welk ik ter nwer beschikking had gesteld, D°g verhoogd en u ook niet tot een maand- ge'd gebonden.Gij hebt een scm ter be schikking, welke ruimschoots voor twaalf maanden voldoende is. Wanneer ik u een raad maggeven, dan betrekt gij een huis in een wijk, waar ook de keerzijde van het menschelike leven zich aan ow blik ver- toont. Bedenk weldat ik u de gelegen- eid wil verscbafien, een levensschool te be zoeken, die u eerder dan zulks bij anderen et geval is, in staat moet stellen, door e»>"og u een bestendig geluk te verver een. Niet alleeD de zoogenaamde hoogtre ru gen taad ik u aan te bedoeken, niet hunne bartsocbien ie dechn, maar inuf. .%0'k en 2Üne bieede leveusopvat- i - te bestudeeren. Voor het overige 3. de zoon van den Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in 's Rijks over- ze< sche bezittingen of koloniën woont. ART. IfL lste en 2de !;d. Elk die vol gens art. fö behoort te worden ingeschre ven, is verplicht zich daartoe bij Burge meester en Wethouders aan te geven, tus schen den lsten en den 31sten Januari. Bij ongesteldheid, alwerigbeid of ontsten tenis is zijn vader, of, is deze overleden,zijne moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. ART. 20. Hi], die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór het volbren gen van zijn 20ste, ingezeten wordt, is ver plicht, zicb, zoodra dit plaats heeft, ter in schrijving aan te geven bg Burgemees ter en Weihouders der Gemeente, waar do inschryving, volgens art. 16, moet geschie den. Daarbij gelden de bepalingen der 2de zinsnede van artikel 18. Zijne inschrijving geschiedt in het regis ter van het jaar, waartoe hg volgens zijn leettyd behoort. Afgekondigd en aangeplakt voor de eerste maal te Schagen, don len December 1893. Burgemees.er en Wethouders voornoemd, De Burgemeester a. i. W. A. HAZEU, De Secretaris, DENIJS. Openbare vergadering Woensdagmiddag is op het strand te CALLANTSOOG een zwem- boei gevonden, gemerkt: S. S. Dispatch L. V. 3347. Premiekeuring van paar den. Van wege de Commissie, aangewezen tot toekenning der premiën en bijdragen voor de ondersteuning van rijkswege voor de paardenfokkerij in Noordholhnd, zal maan dag 11 December e. k. des namiddags één ure, in de Hollandsche manege te AMSTER DAM, eene keuring worden gehouden voor buitenlandsche dekhengsten, in 1891 of vroeger in buitenland geboren, ten volle bekroningswaaidig en na 1 November 1892 ingevoerd. Voor deze keuring, waarvoor 6 hengsten zijn aangegeven, stelt de commissie twee premiën, ieder van f 1000, beschikbaar. ALKMAAR krijgt vande ver- eeniging „Het Witte Kruis', een ontsmel- tingsoven, waartoe aan het hoofdbestuur een crediet van 5000 is verleend. De ge meente geeft den grond cadeau. In hetdorp WARGA (g e m. Idaarderadeel) wilde een ai beider aan de melkfabriek in het begin der vorigo weck een metalen melkbus verplaatsen, bij welke gelegenheid hij zich licht aan de hand verwondde. Zonder dr arvan nota te nemen, ging de mac met zijn werk door, doch des avonds was reeds de gehecle arm op ge zwollen. Toen hij zich den volgenden mor gen van geneeskundige hulp voorzag, was zijn toestand dermate verergerd, dat nu ook de zijde rn het eene been waren ontstoken. Er werd bloedvergiftiging geconstateerd, die reeds zóó ver gevorderd was dat de man niet meer was te redden. De ongelukkige bezweek onder hevige pijnen. Er wordt te BORGER ernstig over gedacht om de menigvuldige muizen in het hooiland te dooden door het opstu wen van slootwater. In eeu perceel hooi land, waarin de eigenaar aan het omploe gen is geweest, met de bedoeling daarop ha ver te telen, werden ruim 80 muizen door iemand die achter den ploeg liep, gedood. Een mooie vondst! Een slager te 's HERTOGENBOSCH vond in een door hem geslacht rund een gouden horloge met ketting van hetzelfde metaal. kunt gij het leven genieten zooveel gij wilt 1" Franz von Bendler knikte toestemmend met bot hoofd. Hij koesterdo tal van üiuke besluiten en goede voornemens, en onder den invloed daarvan riebtte bij den volgen den dag, bet was een zondag, zyne schre den naar Felix' woning, dien hij na den laatste twist niet weder gezien had. Felix woonde vier trappen hoog in een buis aan de scheepsbouwerskade. Zijn buis heer was een brandweerman, wiens vrouw voor anderen waschte, en wiens eenige dochter geplaatst was op een corsettenfabriek te Moubit. Toen Frans de trappen opsteeg, welke naar de woning van zyn broeder voerden, was zyn eerste gedachte: Felix moet van woning veranderen. Ook wilde hij hem ver zoeken maandelyks een zeker bedrag van hem aan te nemeD, en bij was ook van plan uan zijne moeder te schrijven, dat zy bem geen geld meer behoefde te zenden. Wel is waar zg zou vragen, en wanneer hij dan wilde Zijne gedachten werden afgeleid, omdat Felix, geheel gekleed om uit te gaan, htm op de trap reeds tegenkwam. Het weerzien der broeders was hartelyk. Felix was er door getroffen, dat Franz bem het eerst opzocht en hem daardoor het be wijs leverde, dat bg tenminste voor ten deel de schuld hunner verwijdering op zicb nam. „Kom binnen, kom binnen of zal ik u vergezellen?" vroeg Felix barteljik. „En hoe gaat het, beste Franz? In de eerste plaats geluk gewenscht met uw schitterend examen, waarvan ik beb gelezen. Hebt gij mama al bericht gezooden Onder zulke vragen maakte hij een plaats op een sofa vry, en toen een bleek, schoon meisje met diep liggende oogt n, bet boo.'d door de deur stak, en vroeg, of zg bet ont- bijt kon wegnemen, antwoordde bij haastig: „teen, nog niet!" Daarna tam bij plaats tegenover Franz. „Drommels, wat ten mooi meisje! Is dat de dochter van uw huisheer?* riep Franz uit. Het was zijn eeiste woord. Maar toen bij zag, dat Felix daardoor oi aangenaam getroffen werd, en omdat hij zich voorgeno men had, onder alle omstatdighedtn vrien delijk jegens zijn broeder te zgD, ging hg op goedigen toon voort: „Vergeef mij, beste, goe.de schoolmeester, dat ik rnyne verwondering ovtr het schoone meisje uitsprak. Ik weet, dat gij van zulke dingen niet houdt. Om dus tot onze zaken terug te keeren. Luister eens goed toe. Dank u, dank u, mijn sigarette brandt al. Ik heb u iets zeer gewichtigs mede te deelen." Na deze inleiding deeldo Franz zgn broe der mede, wat er tusschen hen en den graat was overeengekomen en hij eindigde mot de woorden „Ik ben dus in de geKgenhoid, van nu af maaDdelyks een som ter uwer beschik king te stellen, oo ik zal nog heden aan mama schrijver, dat zij ons geen geld meer behoeft te zendendoch eerst wilde ik toch met u spreken i* Maar in plaats van verrassing of blijdschap aan den dag te leggen en dit laatste plan toe te juichen, schudde Felix zacht afwij zend het hoofd en zeide „Neen, neen, laat mg geheel en al buiten spel, en ik bid u, schryf aan mama niet uit myn naam. „Ik, beste Franz, wil niets van dat geld hebben, en mama zal ik ben er van overtuigd zicb niet op deze wijze hare zorgen laten verlichten. U kan ze evenwel niet dwingen van mg zal zij echter verlangen, dat ik het aanbod afwys." „Nu, wat is dat nu weder riep Franz die een geheel ander gelaat en gebeel an dere woorden verwacht had, geërgerd uit. „Waarom, als ik vragen mag, zal mama zich op dat standpunt plaatsen, en waarom weigert gij zelf eene verbetering van uw toestand „Mama heeft, gelijk gij toch zeer goed weet, eenmaal een niet weg te nemen af keer voor alles, wat Kurland heet. Er moot vroeger iets zeer belecdigends tusschen ben zgn voorgevallen Wat mg betrelt, dan wil ik, ten zg door nood gedwongen, van geen ander mensch alhankelyk zgn, dan van baar. Dat is een kwestie van gevoel, Franz. Te VEENDAM i s een 93-j ar ige vrouw aan slaapziekte oveilcJui. Zij had zeven dagen achtereen geslapen. TeVEERE is door den kerkeraad dei Ned. Herv. Gemeente zater dag 1.1. eene lees en gezelschapszaal geopend met het doel jongelingen en mannen van iedere godsdienstige gezindte gelegenheid te verschaffen zich des avonds nuttig en aangenaam bezig te honden. Verkoop en gebruik van alcoholissche dranken zijn er verboden. Bij breed voerig gemotiveerd vonnis heeft de rechtbank te ALMOO den oud-burgemeester van Wierden, W. H. D., wegens het opzettelijk gebruik maken van valsche pandbrieven, in een gemeente be gaan door een ambtenaar, veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, met bevel tot ge vangenneming van den veroordeelde. Sociaal-democraten heb ben dezen winter met voorliefde het oo stelijk gedeelte van West-Friesland als tooneel voor hunne propraganda verkozen. Verschillende woordvoeders der partij Polak, Helsdingen, Fortuin, Cornelissen en Gerhard, treden in vergaderingen op om dat deel van Noord-Holland te bewerken. Na Hoorn, Enkhuizeu en Andijk zullen zij eerstdaags optreden te Schelliukhout eu te Bovenkarspel. Een pistoolschot gelostl Maandagavond kregen te IIOOGEZANI) twee buurvrouwen, vrouw V. en vrouw A, twist, die echter neg al spoedig was af- geloopen. Eenigen tijd daarna, toen V. met zijn gezin het middagmaal gebruikte, verscheen plotseling de zoon van A. voor hun venster, gewapend met een pistool, waarmede hij vuur gaf en vrouw V. de volle lading in haar gezicht kreeg. Ge neeskundige hulp werd ingeroepen, ter wijl aangifte bij de politie is gedaan. Ontsnapt dooreen schoor steen. Dezer dagen, is zekere Brokken, uit de gevangenis te Turnhout waar hij een langduiige straf onderging, ontsnapt. Die Brokken is een der brutaalste smok kelaars en het leven in de gevangenis te Turnhout scheen hem minder goed te be- ik bet kort maken en gaan, van waar ik gekomen ben. Wees er ook verzekerd van, dat ik mij niet weder zal opdringen, waar- do vriend, en wat gy aan mama wilt schrij ven, laat ik geheel aan u over. Ik doe, wat mij behaagt!" Na deze woorden begaf Franz zieh naar de deur. Zijn broeder die door Franz's dol driftigheid pijnlijk getroffen werd, reide nog op verzoenenden toon: .Ik bid u, beste Franz, gi zoo niet heeo, laten wij ridderlijk zijn tegenover elkaar!" Doch Franz luisterde naar niets en stormde de kamer uit. Nadat bij Felix verlaten bad, liep Franz werktuigelijk voort, niet lettende op den weg, welken hg insloeg. Het gesprek met zgn broeder bad hem bijzonder opgewonden; bij gevoelde dat hg Felix niet geheel en al ongelyk had. Hoezeer hg zieh er ook tegen verzette, by moest bekennen, dat zgn broeder van diens standpunt gelijk had. Zijne moeder zou de gehcele zaak beslist afkeuren, hg zou zich dus vau haar vervroemden. En alles uit den weg te gaan, wat zijn zucht naar genot eischte, was wys. Eeu no.-ielijken, maar arbeidzamen levensweg te betreden, dat ried hem zgn verstand; immers het was veiliger te wandelen op de vlakte, dan hoogten te beklimmen. In eenig vak, in wetenschap, knnst of in gemeente-wezen iets van beteekenis te ver richten, dat was een lofwaardig doel; maar alleen Daar genot en pleizier te jagen, dat was verderfelgk. Maar wilde hij dat dan Wilde bij niet de wereld en de menscben bestudeeren, en was dat niet een gevolg van graaf Kurlands plannen? Het kwam er toch maar op aan, WanDecr gij zelf de middelen bezat, zou I van welk standpunt men de diDgen bekeek, het iets anders worden, olschooD ik ook dan Zeker, te oordeelen volgens de dage lief erlyksche opvattingen wss het dwaasheid; „Ja, ja en zoo voort 1* stoof Franz op, maar iemaid, die met verruimden blik de die zicb met moeite kon bedwingen. Juist zaken opvatte, kon zeggen: Hg, Franz vod omdat hij gevoelde, dat Felix met betrek-! Bendler, wilde een reis ondernemen, om land king tot zgn moeder juist oordeelde, dat en volk te bestudeeren, niet in zgn bioeder door zyne hem tot eer verstrek- vreemde landen, maar een reis in Berlgo. kende trotscbe gezindheid boven hem stond, Eu op die reis wilde bg zijne vakkennis juist daarom werd hij boos, en alle goe- niet verwaarloozen, en eiken dag eetiige de voornemens, met welke hij gekomen was, uren gebruiken om zich daarin nog verder waren nu in eens verdwenen. Bovendien, te b'ekwameo. En zco kwam Franz op het bg kon geen tegenspraak dulden, en hier doorhem gekozen pad weder langzamerhand moest hij in plaats van de rol van een beschermer, die van een bestrafte spe len. Zonder Felix verder aan het woord te laten, nam Franz zijn hoed cd zeide: „En om ie beietien, oat ik door verdere betogen over moraal, zedelijkheid en burgerdeugd, tot wat bg wenschte, wiegde zijn geweten in slaap, en, cm zich over zgn ergernis heen te zetten, gaf bg vich reede dezen eereten dr.g dermate aan het genot over, dat bij eerat den volgenden morgen om vier uur in zijne woning terugkeerde. Toen bij den volgenden dag de nawerking mij mijn goed humeur laat bederven, zal zyner ongebondenhe.d moest verdragen, gaf hij Felix, die eeuwig zedeprekeDde schoolmee ster, die zijn misooegdheid had geprikkeld en aangewakkerd, de schuld en hij maakte zich op zijn broeder nog meer boos, tot ein delijk het gevoel van katterigheid van hem week en de Dormaal mensch weder de bo venhand begon te krijgen. Toen kreeg bg weer berouw er over, dat hg zich niet met zgn broeder had verzoend, en hij nam zich op nieuw voor, zoodanig zgn leven in te rich- ton, dat hij het voor zijn geweten kon ver antwoorden. Dientengevolge schreef hg aan zijne moeder en hg zette haar uiteen, wat KurlaDd en wat hij zelf van plan waren; hij huurde nu in de Kleine Muurstraat ge meubileerde kamers, die uitzagen op de Lin den en liet naamkaartjes drukken, waarop voluit te lezen stond: Franz, Baron von Bendler, refendarisl Dat klonk goed en na dat hij een visite-lijstje had opgemaakt, huurde hij een rytuig en giog visites afleg- geD. De kamers, welke de gebroeders Bendler tot nu bewoond hadden, waren op nieuw ingericht juist hadden mevrouw Malente en Ruth de laatste hand daaraan gelegd en overzagen nog eens het geheel. Maar daar door werden ook de herinnoeringen aan de gewezen huurders opgewekt, en mevrouw Malente vroeg aarzelend „Waar zouden de Bendlers nn wel zitten Dat zij niet eens ons eeu bezoek gebracht hebbeD, is toeh vry sterk, na al de vriendschap, welke wy hen bewezen hebben, Waarheen zijn zg toch getrokken TZij wonen immers niet meer bg elkaar, mama. Felix beeft hg deelde dat toen later mede, toen hij schreef over de brieven welke aan hem moesten worden opgezon den een woDing gebnurd aan de scheepa- bouwerskade, En hoe zon hg er toe moeten komen, ons te bezoeken „Hoe zoo bracht mevrouw Malente met nadrnk in 't midden en hief het hoofd om boog. „Na, mama na hetgegu, wat voorgeval len is gg liet hem toch na dat bezoek van mguhoer Vincent daidelgk blgken dat gg eene toenadering niet begeerdet „Ja, ik verkoos geen minnerijen tusschen n be den 1 Dat is waar. Nadat ik dit ver heden had, zeiden de broeders de kamera op. In plaats van een verstar.digen raad aan te nemen, verliet de ioDgste bcos bet huis, in hetwelk men hem als een zoon had be handeld." Juist omdat dit zuo geweest was, kon hg het leed niet verkroppen en giog by heen 1* zèide Ruih. WORDT VERVOLGD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1