1 BLOED. Donderdag 14 December 1893. 37ste Jaargang ITo. 2786, w egens het aan staand Kerst feest, zal het nummer der SCHAGER COURANT, van Donderdag 28 Decem ber, NIET op Woensdag avond, maar op DONDERDAGavond verschijnen. Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL, ftitreau: SCHAOIR» I.aan, I# 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25iedere regel meer Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Cc de Red. Zij, die zich nu op ons blad ARONNEEREN, ont vangen de lot Januari ver schijnende nummers gratis. Gemeente Behagen. IS e k e is «I Bti n k 11 g e ie. J A~CTÏTTa Binnenlandsch Nieuws. Roman van HERMAN HEIBERG. Buitenlandsch Overzicht. eicci Ni ti is-, Aimrtsitit- Laiiliivlli De Red. De Burgemeeeter a. i. van Behagen, brengt ter algemeene kennis het navolgende: De Oommisaris der Koningin in Noord- Bolland, gezien het besluit van Gedepu teerde Staten dier provincie van 29 No vember 1893, no. 3; Gelet op artikel 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87) lot regeling der jacht en visscherij Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de sluiting der jacht op klein wild voor Noordhollaud is bepaald op Zater dag 30 December 1893mel zonsondergang,en dat alzoo op grond vau het bepaalde bij hst eerste lid van artikel 27 der aan gehaalde wet, het verkoopen, te koop uit stallen en vervoeren van dit wild uiterlijk tot en met 13 Januari 1891 zal mogen plaata hebben. Eu zal dit besluit in bet Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noordbolland worden aan geplakt. Haarlem, 5 December 1893. De Commissaris der Koningin voornoemd, Get. SC HOR ER. De Burgemeester voornoemd, W. A. HAZEU. Uit S t. A N N A-P AROCHIE meldt men aan de N. Rott. Ct. Het is begrijpelijk, dat men bier te genwoordig geheel onder den iudruk leeft der jongste branden. Vooral die van Don derdagavond heeft de spanning en deo angst van velen verhoogd. Meer eu meer wint bet vermoeden veld, dat men te doen heelt met een komplot san personen, en de gedachte is niet geheel zonder grond van waarschijnlijkheid, dat de brand van Donderdag .avond beeft moeten dienen als afleider voor de veidenking tegen den zich te Leeuwarden iu hechtenis bevinden den S. De verdachte is weduwnaar en vader van zeven kinderen. Een zijner kinderen had Zondagavond petroleum gehaald in ee.i fleschje dat gevonden werd op het terrein van den braud. Toen deze uitbrak, ca misschien lang gesmeuld te hebbeu lag S. al te bed en werd hij gewekt door zijn buten, die voor al bezwarende getuigenissen moeten hebben afgelegd. FEUILLETON. (Vertalingsrecht verzekerd.) 14. Dat mevrouw von Bendler zich er zoo tegen verzette, dat baar zoon zich aan de journalistiek ging wijden, kon volstrekt niet gelden als een bewijs dat zij do wetenschap, de kunst en bare scheppingen niet boog schatte; maar zij bezat nog altijd de verou derde meenicg dat de menschen, die zicb daaraan wijdden, meestal overdreven personen waren of van een middelmatig karakter, en omdat dat dit veelal zoo was, scheerde de we reld ze allen over een kam, en droeg hen ook maatschappelijk weinig achting toe. Dat was zoo voor haar eene uitgemaakte zaak. Zij zeide dit alles ook onbewimpeld tot haren zoon, en hij gaf haar een antwoord, gelijk hij als onbevaogen en zelfbewust man moest doen. Bij wilde niet iets worden en zijn ter wille van de wereld, maar alleen om zich zei ven. Door zijn werken en denkeo als menscb, wilde bij de achting dergenen verwerven, aan wier oordeel hem iets gele gen was. Wat de menigte er van dacht, was hem wel niet onverschillig, maar mocht hem niet tot richtsnoer dienen. Hij zou den lang- zamen, tragen gang gevolgd zijn, gelijk die door zijne eenmaal gekozen carrière was aangegeven, had het toeval niet gewild, dat hij een meisje als Ruth op zijn levensweg ontmoette. Daardoor waren bem plichten op gelegd tegenover haar, en moest bij zicb dit meisje door arbeid en vlijt zoo spoedig mogelijk veroveren. Dat was toch eene na tuurlijke on gorechtviardigde gedachte. Hoe weinig hg zijne grondstellingen verloochen de, bespeurde zijn moeder uit het feit, dat hij het aanbod van Franz, dat deze hem door het toezenden van geld behulpzaam zoo zijn, bad afgewezen. Hij nam van niemand een aalmoes aan. Aan het slot van zijn betoog verzocht hij haar, Ruth te ontvattgeu, haar als hare doch ter te beschoaweD en met haar te overleg gen, of ook niet mevrouw Malente's toe stemming zou zijn te verkrijgen. Therese Vincent was voor de eerste maal weder van haar ziekbed opgestaan. Ofschoon er nog zeer bleek uitzag en bare anders zoo schitterende oogen nu eene uitdrukking fan afgematheid bezatGD, welke bewees, dat hare krachten nog zeer zwak waren, vond Otto haar schooner en beminneljjker dan ooit. Maar zij z ig ook zijne ingevallen wangen, da zwarte kringen om zijne oogen met bezorgdheid hoorde zij zijn korten Hij had zich overwerkt; vermoeidheid eu zorg drukten hem, trots zijne voorgewende opgeruimbeid ter neder, en omdat het fijn gevoelige meisje zeer goed begreep, dat zij de aanleiding was, dat hij zonder eenige klacht to uiten voor haar bad gearbeid, maakte dit een diepen indruk op haar hatt en terwijl hij sprak, stak zij hem zacht de rechterhand toe, waarbij een hooge blos haar gelaat overtoog. Wat is het? Wat deert u, beste Therese?" riep Otto verschrikt en vol bezorgdheid uit. „Is bet eene voorbijgaande zwakte? Ja, ja, ik begrijp het. Voor de eerste maal uit bedl De krachten onbreken nog. Maar mor gen zal het wel beter zijn. Ontzie u toch vooral; spreek maar zoo min mogelijk. Ik zal ook niet meer praten. Bovendieo, ik moet naar het bureau. Is het nu al wat beter? Niet waar het was slechts eene zenuw achtige aandoeniug?" Zoo sprak en troostte Otto Vincent, en zij boog vriendelijk het hoofd en verzweeg bem, daar bij zelf de ware aanleiding niet vond, dat het de ontroering was geweest, welke baar hart onstuimig had doen kloppen. Maar om hem te toonen, wat er in haar gemoed omgiDg, slaakte zij nu een zacht, verlangend: „Kom!", breidde de armen uiten fluisterde, terwijl de overgelukkige joDge man zich aan haar borst wierp: „Ueb dank voor alles, alles, gij edele, brave man!" „O, mijne Therese,riep de man uit, bedekte in don roos der hoop bare handen met kussen en snelde toen, overweldigd door zijn gevoel, de kamer uit. Maar deze gempedsontroering maakte op de herstellende diepen indruk. Zooveel smart, zooveel medelijden voor hem en zoovel kommer over zich zelve overviel haar! Daar snelde bij weder voort, om te arbeiden, voor haar voor haar al leen, en wanneer bij, die niet uit berekening dag en nacht gearbeid bad maar door zijn plichtgevoel en zijne liotde gedreven, eens het loon vragen zou, kon zij hem daa dat loon onthouden? Ec-n vroesulgk wee vervulde haar hart, omdat zij nog altijd niet die genegen heid voor bem gevoelde, naar welke bij zoo vurig smachtte. Li de, die lieide welke het uitsluilend bezit van den ander als het hoogs e beschouwt, liet zich evenwel niet dwingen. Het meisje weende smartelijk, maar in plaats van daardoor baar gemoed te ont lasten, overviel haar eene hulpelooze angst en eindelijk brak zij los in luid eu hartstoch telijk geween, zoodat de hospita tot haar kwam en haar naar bed bracht en bij baar bleef zitten tot de slaap baar gekweld ge moed ruste bracht. En zoo g'ng het nog een week, in welke strijd en afmatting elkaar afwisselden, tot eindeiijk Therese op een zondag weder voor de eerste maal met Otto meebt gaan wandelen. Intusschen heeft hij nog nitt bekend, doth wel verklaard er geen doekjes ooi te willen winden dat hij anarchist is. Nog twee personen buiten hem zijn verhoord. Algemeen is men van oordeel, dat de ze vorige branden, waarbij ook zeker kwaad opzet in het spel was, het werk zijn van meer dan fen persoon. Ook vroeger reeds, toen revolverschoten waren gelost op de woning van een dor armvoogden, is Schot voor den burgemees ter iu verboor geweest. Dat men meermalen bij de jongste branden de nitdrukkiug, zelfs uit den mond der vrouwen, kon hooren vja, zoo moet het eerst komeD, zal het beter worden", bewijst de stemming, die hier tegenwooidig onder een deel der be volking heerscht. Vrijdagmiildig is de justitie uit Leeuw arden verschenen, om naar aanleiding der branden, een onderzoek in loco in te stel len. Verschillende personen zijn verhoord. Het onderzoek werd tot laat in den avond voortgezet. Tegen de schuur, die Donderdagavond afbrandde, was een kruiwagen, genomen van de mesthoop. Zoo was het dak te be reiken. Van dezen kruiwagen droop de petroleum af, toen men hem vond staan. Dc Thomson's prijs van 25 gulden is op Zaterdag 9 Dec. 1893 ten deel gevallen aan den Heer li. Ornee Wagenplein Middelburg, de premie aan den winkelier C. H. Ornee aldaar. Een jong vrouwtje te H EL- ÜEK, jiatlijksche gewoon iets van haar ouders te ontvangen bij gelegenheid van 't Sint Nicoleasfeesf, kreeg thans een klein pakketje gestuurd. Do ouders hadden ook al onder den tegenspoed des tijds te lijden gehad en konden daarom eigenlijk niets De oude krachten waren teruggekeerd de geneesheer verklaarde haar voor ge nezen. In het vervolg nam ook zij den arbeid op de vorige wtjze weder op en weerhield nu Otlo, s'middags nog door te werken zij verzorgde hem nu op haar beurt en bracht s'avonds allerlei dingen op ta'el, die hem versterkten. Toen Otto aan het einde der week nog verrast werd met een grooter bedrag, dan hij verwacht bad voor een aan een pbilologisch tijdschrift geleverd uitvoe rig artikel, versterkte dit zijn levenslust der mate, dat hij uitriep „Ach, hoe gelukkig ge voel ik mij nu 1 Wij hebbeu, wat wjj noo- dig hebbeu wjj kunnen nu beginnen, den graaf zijn geleend geld terug te betalen en wanneer wg gezond blijven, behoeven wij voor de toekomst niet meer te vreezen En gij? mijne Therese? zijt gij ook geluk kig?En toen zij zacht knikte, seide bij: „Het is mij in den laatsten tijd van ons samenzijn geweest, als wsart gij reods de mijne, als kon niets u mij ooit weder ODt- rukken Toevallig werd in dit oogenblik aan de deur geklopt, en bijna tegelijkertijd trad de hospita binnen. Daardoor ontging aan Otto de gedwongen uitdrukking in Therese's gelaat. Daar Otto en Therese veel van muziek hielden, waren zij eenige malen s'avonds naar het concertgebouw gegaan. Yoor een der volgende dagen was door ben een zelf de afspraak gemaakt; maar daar Otto in den namiddag nog een boodschap had te verrichten, was tusschen ben overeengekomen, dat zij elk)ar niet in de woning, maar om half acht voor de denr van het concert gebouw in de Leipzigerstraat zonden ont moeten. „Wordt het iets later en verveelt u het wachten, neem dan een kaartje en ga dan achter in de koffiekamer zitten, waar ik n dan zal opzoeken had Otto gevraagd, en Da zulke afspraak was elk aan zijn bezig heid gr gaan. Theresa liep ook op den afgesproken tijd voor het concertgebouw heen en weder, wachtte, niettegenstaande vela heeren haar nieuwsgierig aankeken, daar ongeveer een kwartier cn toen eindelijk een jongmensch haar zel's op onbeschaamde wijze aansprak, begaf zg zich naar het bureau, kocht een kaartje en nam in de koffiekamer plaats. Juist speelde het orkest een potpourri uit de Hugenoten, welke zoozeer haar aandacht trok, dat zij niet bemerkte, hoe een jong, zeer beschaafd er uitziend man, die te ver geefs naar een plaats in da zaal en op den gang bad uitgezien, of geen stoornis bad willen veroorzaken, het tafeltje naderde waar aan zij gezeten was. Nu echter keek zij om en zag cr bestond gen twijfel, en haar hart bonsde zoo geweldig, dit het bloed oit hare wangen verdween denzellden man voor zich, dien zij voor maanden her missen. Toch wisten zij een rijksdaalder af te zonderen, die de vader in het kren tenbroodje verstopte. Toen nu 't pakje o- pen was gemaakt en er niets dan dat nietige broodje uitkwam, werd de jonge vronw ijsehjk ontstemd. In haar drilt wilds zij juist 't onschuldige gebak in een hoek slingeren, toen Dientje, bet kinder meisje, binnen kwam, om te vragen of zij naar huis kon gaan. „Ja," was 't antwoord »en bier heb je iels voor je broertje." Het voorwerp van haar ergems, het broodje, verdween met het meisje. Den volgenden morgen was het kind onuitputtelijk van dankbaarheid, tot groote verbazing der juffrouw. „Ja," sprak 't meisje moeder zei dat 't eigenlijk veel te veel was »Maar wat dan toch, kind „Wel, die rijksdaalder die u in 'tbrood- ja had weggestopt I* n Die rijksdo zoo! En beeft het broodje goed gesmaakt vroeg zij verder terwijl zij het meisje niet wilde laten mer ken, dut zij op 't punt stond (e barsten van louter spijt over haar onzinnige drift. Rott. N.llad. De p r e d i k a n t M. te HETE- REN is naai de Arnh. Ct. verneemt, voor den rechter vau instructie te Arnhem ver schenen, als verdacht van onzedelijke han delingen. In diezelfde zaak moeten verle den week Vrijdag ook reeds 9 personen onder wie 8 meisjes van 14 21 jaar, door den rechter zijn verhoord. Zondag stond de politie ta Heteren iu de kerk om den predikant het optreden te beletten. Onder bet vee van ver- scheidene landbouwers iu de HOEK- SCHE WAARD vertoonen Z'cli pokken aan de uiers der koeien. Men meldt ons uit KOL- HORN"Zaterdag namiddag was U itsmeer in de Marïasfraat had ontmoet en die haar, toon bij gelegenheid dat een paar woeste hondeo haar van de been hadden gerend, bad opgeholpen. En hg herkende haar ook, en de aange name verrassing over dit wederzien stond duidelijk op zijn galaat te lezen. Uiterst zorg vuldig gekleed, mair zonder eenige overdrij ving maakte zijne verschijning eou hoogst aan- geuamen indruk. In hot arristoeratischo gelaat schitterden een pair mooie oo^en; de bovenlip prijkte met oeo gevuld.), laugesoor.De uitdruk king van zelfbewustzijn werd zeer getemperd door een trok van goedhartigheid, en de hou ding van ztjn gebouwd lichaam verried kraoht en gezondh id. Met een zekere bediardhei 1 on eerbiedig heid, boog hij Franz vou Bendler voor Therese en zeide: „lk had voor ecnigen tijd reeds e-nota tl de eer, u te ontmoeten, mejuffrouw. Ik weet niet of gij het u nog herinnert, het was, toen twee vechtende honden u omver ren den. Vergeef mj, dat ik u zonder nadere kennismaking aanspreek; ik hoop, dat op grond dier vroegere kennismaking g j het mij niet euvel zult duiden! Overigens verzoek ik u, mij aan u te mogen voorstellen baron Franz von Bendler. Tnereae bevond zich, terwijl Frans haar aansprak, in een zeer gemengde gemoeds stemming. Een gevoel van gelukkige tevre denheid doorstroomde haar, omdat deze man baar zijn aandacht schonk en op zulk een eerbiedige wijze toesprak; mtar terzelfder stond dacht zij aan Otto en dit maakte haar zoo bevangeD, dat zg ter nauwernood een woord kon zeggen. En nu zweeg ook de muziekna een luid applaus verlieten velen der aanwezigen nu de koffiekamer; in het voorbijgaan wier pen zij nieuwsgierige blikken op Ruth en Franz, en brachten daardoor het meisje in nog grooter verlegenheid. Franz gevoelde, wat er in Therese om ging; maar jnist bare blijkbaar op eene valsche beoordeeling van zjjn persoon rus tende verlegenheid verhoogde voor hem hare waardsbij wenschte haar te helpen deze pijnlijkheid door een geschikte wending weg te nemen; ook was bij nieuwsgierig te weten wie zj was. Hare eenvoudige, maar smaak volle kleeding, de vorm eu de tint van haar gelaat, hare bonding en bewegingen ver rieden, dat zij tot de bevoorrechte klasse behoorde. Anderzijds wss het opvallend, dat zij hier alleen zat. Hg kon er zich geen denkbeeld van vormen, en daar zij, hevig blozende, het hoofd gebogen hield, nam hij eensklaps het woord en zeide „Wanneer ik n niet hinder, mejuffrouw Gij wacht zeker op iemand? Ah zoo! Op uw broeder? mag ik n tot zoolang gezelschap houden?" Ik gevoel mli zeer gelokkig. dat het toe bij den heer Kistemaker te Groetpol der, gem. Winkel, nabij Knlborn, bezig met dc hakselmachine, toen door een noodlottig toeval zijn hand door de ma chine gegrepen en van den arm gerokt werd. Onmiddellijk werd geneesknndige hulp ingeroepen en nog des avonds werd de gewonde naar Leiden vervoerd, alwaar hem de arm werd afgezet. In Juli 1894 concours van fanfarecorpsen te Broek en Waterland. Met toestemming van de Koningin-Re gentes zal is Februari a.s., ten voordeele van dien wedstrijd aldaar eene verloting worden gehouden van een aanzienlijke hoe veelheid kostbare, vrijwillig bijeengebrachte prijzen. Ret Vod. De burgemeester van AM STERDAM brengt ter kennis, dat een persoon, die in den avond van den 8«teo de zer in bet Buiten-Gasthnis alhier is op genomen, is bevonden lijdende te zijn aan Aziatische cholera. Op het oogenblik Jat zaterdag de nieuw- gekozen Fransche afgevaardigde Mirman over wiens toelating de Fransche Kamer beraad slaagde, na voor de geldigheid zijner ver kiezing gepleit te hebben, de tribune ver liet is er een voorwerp met ontplofbare stof boven van de galerij geworpen. Het ont plofte in de zaal. De ontploffing beeft om vier uur plaats gehad. Schreeuwend repten een aantal vrouwen zicb weg van de verschillende tribunes. De Kamerverslaggever Bertol Grairii is aan het voorhoofd gewond. De bom, geen dyamietbom veronder stelt men, moet geworpen zijn van de tweede galet ij boven tle zetels der recher zijde, de plaats waar het groote publiek heid overwinnende. „Mat mijn broeder was ik afgesproken hern vojr de deur van het concertgebouw op te wachten. Ik wachtte te vergeefs ik went niet, wat ham heeft opgehouden en ik was door de onbeschaamdheid van een voorbijganger genoodzaakt, hier binnen te gian. Dit is de reden, waarom gij mij bier alleen aantreft." „Achl Ik betreur het ten zeerste, dat gij onaangenaamheden hebt gehad," antwoordde Franz mat belangstelling. „Is bet dezelfde heer, die u toenmaals in het hotel geleidde, op wien gij nu wacht?" In plaats van te antwoorden, knikte The rese met het hoofd. Zij was op het punt geweest to zeggen gij kent elkaar wel, hij heet Otto V iucaut, en ik heb reeds veel van u gehoord. Maar eeu gevoel, waaromtrent Therese zich geen opheldering kon gaven, weerhield baar, deze verklaring te geven. „Mag ik mij do vraag veroorloven, of gg slechts tijdelijk hier te Berlijn vertoeft, ol dat gij hier woont, mejuffrouw vroeg Franz 1 belangstellend, „Noen, ik woon hier mijne ouders wonen iu het westen antwoordde The resa ontwijkend. „Zoudt gij mij toestaan, dat ik n een be zoek breng? Ik zou mij zoer gelukkig ge voelen, met u en uwe familie nader kennis te maken. Wordt niet boos verde- digdo de koener wordende man, „omdat ik u zulks vraag. Er zijn menschen, die men eenmaal ziet en ninmer weder kan vergeten. Sedert ik n indertijd dieD kleinen dienst mocht bewijzen ik wil het bekennen heb ik mij dagelijks in mijn geest met u bezig gebonden. Ik verlaagde niets variger, dan n weder te zien." Hij keek Therese bij deze laatste woorden met een onderzoekenden blik aan en hoop te, dat zij den blik tot hem zon opheffen. Maar zij hield do oogen ter neder geslagen, en toen zij no, bet woord nemende, bem wel aanzien moest, gebeurde dit op eene raadsel achtige wijze. Uit hare trekken spraken kwelling en kommer en bet echeen wel dat hare gedachten zicb met iets anders dan zijn persoon bezig hielden. Zij antwoordde op zijne eerste vraag ontkennend en zeide: „Omstandigheden, welke ik niet nadar kan omschrijven, maken hot mij helaas on mogelijk, dat ik u in het huis mijner ouders kan ontmoeten, mijnheer de baron. Maar ont vang ook voor dit bewijs uwer belangstel ling mijn warmen dank. Ik zal uwe goed heid jegens mij nimmer vergeten." Door dit antwoord werd Franz bovenma te teleurgesteld, terwgl het verlangen, bet schoone, geheimzinnige meisje nader te le eren kenEen, bij hem sterker werd. val het mogelijk maakt, dank to kunnen betuigen, mijnheer de baron ".antwoordde Therese, hare beschroomd-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1