.ïltlfS- Uïllllltit- LaiOuw II BLOED. Zondig 17December 1893. 37ste Jaargang Uo. 2787, Nationale Militie. FEUILLËTO N. en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden AI)VERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL, liureau: §CHACiliS. Laan, 19 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5ct Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dil nummer behoort een Rij voegsel. Wegens hel aan staand Kerst feest, zal het nummer der SCHAGER COURANT, van Donderdag 28 Decem ber, NIET op Woensdag avond, maar op DONDERDAGavond verschijnen. de Red. jemeente 8 c h a g e 11. iit e k e n d m a k i 11 g e n. JACHT. 1 n s c li r ij v i 11 Roman van HERMAN HEIBERG. Binnenlatidsch Nieuws. De Burgemeester a. i. van Schagen, brengt ter algtmeene kennis het navolgende: De Comuiisaris der Koningin in Noord- Holland, gezien het besluit van Gedepu teerde Sta<en dier provincie van 29 No vember 1893, no. 3; Gelet op artikel 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87) tot regeling der jacht en visscherij Brengt ter kennis van belanghebbenden di.t de sluiting der jacht op klein wild voor Noordbollaiid is bepaald op Zate.- dag 30 December 1893met zonsondergang,en dat alzoo op grond van het bepaalde bij het eerste lid van artikel 27 der aan gehaalde wet, het verkoopen, te koop uit stallen en vervoeren van dit wild uiterlijk tot en met 13 Januari 1894 zal rnogeD plaats hebben. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van NuordhoBaud worden aan geplakt. Haarlem, 5 December 1893. De Commissaris der Koningin voornoemd, Get. SCHOR EB. De Burgemeester voornoemd, W. A. HAZEU. (Art. 19 der Wet.) Burgemeester en Wethouders der gemeente Scbagen, brengen Ier openbare kennis, dat de mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1875, zich ter inschrijving voor de Nationale Militie behooren aan te melden ter Gemeente-Secretarie, tusscbcn den Isten en den 31 sten Januari 1894. Voor die inschrijving zal zitting worden gehouden, iederen werkdag van das voor middags 9 ure, tot des namiddags 4 ure. Verder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande artikelen der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), welke betrekking hebben op do inschrijving voor de Militie ART. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den lsten Januari van het jaar hen 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden 1. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volg. ng de wol van den 28stenJuli 1850 (Staatsblad no. 44.) 2. hij, die, geen ouders of voogd heb bende, gedurende de laatste, aan het in de eersto zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield 3. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zyn voogd geen ingeze ten, mits hij binnen het Ryk vei blijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den vir- plichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het be ginsel van wederkeerigheid is aangenomen. ART. 16. De inschrijving geschiedt: 1. van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader, ot, is deze overleden, de moedor, of zijn beiden overledau, de voogd woont 2. van eon gehuwde en van ten weduw naar, in de Gemeente, waar bjj woont 3. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door deren is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar bij woont 4. van deu buiten 's lands wonendeu zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst iu een vreemd land woont, in de ge meente, waar zijn vader of voogt bet laatst n Nederland gewooud he.-ft. ART. 17. Voot de Militie wordt niet in geschreven 1. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlan- der ia 2. de in een vreemd Rjjk verblijf hou dende ooderlooze zoon van een vreemde ling, al is zijn voogd ingezeten 3. de zoon van den Nederlander, dio ter zake van 's lands dienst in 's Rijks over- ze. sche bezittingen of koloniën woont. ART. 18. 1ste en 2do lid. Elk die vol gens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, is verplicht zich daartoe bjj Burge meester en Wethouders aan te geven, tus scbcn den lsten en den 31sten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten tenis is zijn vader, of, is deze overleden, zjjne moedor, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van dio aangifte verplicht. ART. 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór het volbren gen van zijn 20ste, ingezeten wordt, is ver plicht, zich, zoodra dit plaats heelt, ter in schrijving aan te geven bij Burgemees ter en Wethouders der Gemeente, waar de nschrjjving, volgens art. 16, moet geschie den. Daarbij gelden de bepalingen er 2de zinsnede van artikil 18. Zijne inschrijving geschiedt in het regis ter van het jaar, waartoe hij volgens zijn teeltijd behoort. Afgekondigd en aangeplakt voor de tweede maal te Scbagen, den 15en December 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester a. i, W. A. HAZEU, De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Scbagen; Gelet op bet door de staten der provincie vastgestelde en don 8 November j.1. afge bot disde provinciaal reglement op do wegen in Noord-Holland Breugen bij deze in herinnering, dat een ieder zich naar de daarin vervatte voor schriften zal moeten gedragen. In het bijzonder wordt do aandacht ge vestigd op de navolgende bepalingen Ruiters of bestuurders van rij- of voer tuigen, elkander in tegengestelde richting voorbijrijdende, zijn verplicht rechts (van de band) uit te halen. Wanneer zij in dezelfde lichting achter elkander rijden, is de achterste, zoo die den voorste wtnsoht voorbij te rjden, verplicht dezen daarvan to verwittigen, waarna deze rechts (van de hand) de voorbijrijdende links (bij de band) moet uithalen. Aangespannen honden moeten voorzien zijn van een passenden en doeltnffenden muilkorf van stevig metaaldraad. Bij het ontmoeten van ruiters of rijtuigen, of door dezen achterop gereden wordende, moeten de bestuurders van hoodenwagens op den zijkant van den weg uitwijken, zich vóór den hond of de honden plaatsen en daar blijven tot dat rniter of rijtuig heu zal zijn voorbij gegaan. Velocipèderjjders is bet verboden bereden of aangespannen paarden achterop voorbij te rijden, zonder vooraf den ruiter of voerman te bebben gewaarschuwd door eene aan de velucipèdo bevestigde luid- klinkende bel, fluit ol trompet, tnssclien zonsonder- en opgang te rijden, zonder dat de velocipède voorzim is van een helder brandende laotaarn, waarvan het licht recht vooruit zichibaar is. De molenaar, of die hem vervangt, is verplicht zijn windmolen, gelegen aan of op een afstand van minder dan twintig meter van eon rijweg, bij de nadering van losse of aangespannen paarden op den weg te do^u stil staan wanneer hem dit door of vanwege den berijder of voerman wordt verzocht en den molen niet weder in gang te breogen voor het paard of de paarden zijn gepasseerd. Wie tot het voortstuwen van een vaartuig een boom gebruikt, is verplicht dien boom in te haleu. zoodra dit noodig is om rij- of voertuigen ongehinderd te laten voorbijgaan. Ovortreding van een dezer bepalingen wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 10.— Sohagen, den 15 December 1893. Burgemeester en Wethoudeis voornoemd, W. A. HAZEU, Weth De Secretaris, DFNIJS. (Yertalingsrecht verzekerd.) 15. Juist dat Tberose de beteekenis van Franz' vragen naar haren toestand veinsde niet to [begrijpen, prikkelde de belangstelling van dezen doch ook verweet hij zichzelveu in «Dn vragen niet geheel vrij te zijn vau on bescheidenheid. Het ridderlijke in zijn gemoed kreeg daar - oor de bovenhand en omdat hij zag, dat hij iet eene dier lichtzinnige schepseltjes oor zich had waarvoor hij Therese Vin ent eerst bad gehouden, ontstond bjj hem begeerte den slechten indruk, welke bij or zijne onbescheidenheid op haar ge takt bad, uit te wisschen. „Er bestaat dus voor mij," giug hij voort, geenerlei mogelijkheid, u door een persoon lijken omgang te bewijzen, dat mijn hulde n u niet is als jjdel.gevlei, doch dat mijne langstelling in u werkelijk bij mij uit die re gevoelens ontspruit. En omdat dit zoo duid het mij niet ten kwadezeide jj, toen bij zag, dat zij hare oogen Deerslosg dat zijne woorden haar ontroerden ,er ontmoeten. En daarom naoogt gij het nu we ten, mijnheer Thirese g^eep naar bet uiterste redmiddel „ik heb myne hand weggeschonken. Het is niet mijn broeder dien ik hier wacht, maar mijn verloofdo. Dus, wanneer gij, gelijk gij zegt, mij werke lijk een weinig genegen zijt, dan bezweer ik u, ga nu heen, voor mijn vtrloo'de u hier aantreft, want deze is zeer wantrouwenden streng, en ik zou er zwaar j voor moeten boeten Franz zuchtte. Wat Therese zeide, roaakto zijn jaloezie gaande. Doch hy wilde nog iets weton: „Natuurlijk moet ik mij naar uwe verkla ring schikken, mejuffrouw, al gebeurt dit ook met weerzien; maar vervul één verzoek; Ik noemde u mijn naam hier is mijn kaartje noem mij nu ook uw naam en zeg mij, dat gij toch wel een weinig van mij houdt. Dat gij tegenover den man, dieu gij wacht, meer gehoorzaamt aau een dwang, dan aan uw bart dat zegt mij uw oog, dat zegt mij mijn gevoel - Ja, ja, ik be drieg mij niet, ik bid u dus Doch ïd dit oogenblik maakte Therese schielijk een korten afscheidsgroet en spoed Opdej. 1. Donderdag ge houden vergadering der IJsclub te WIE- RINGERWAARD, waren slechts 8 van de 55 leden aanwezig. Bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden werden geko zen, de h.h. R. C. Blaauioboer president Dr. J' C. Overduin vice-president en ver der de heeren H. Kaan Kz, P. Schenk Dz WKaan Dz. Het batig saldo der vereeniging be draagt ruim f 50. De regeling der werk zaamheden voor dezen winter werd aan 't bestuur overgelaten. Op de vergadering lagen de getuig schriften ter bezichtiging, welke nog altijd moeten worden uitgereikt aan de prijswinners bij de indertijd gehouden y schoonnjderij. Deze getuigschriften, keurig afgewerkt, zijn vervaardigd door den heer Gielen te Schagen. Door mevrouw Callot d' Kscw ry te den Haag is dit jaar aan hare pach ters in het Noorderkwartier 25°'0 korting op de pachtsom toegestaan; door graaf d Ouliremont 20°/0. De heer D. Nierop NIEUWE NIEDORP heeft in den grooten billart- wedstrijd te Amsterdam (café Brinkman) zondag j.1. in 10 stooten 54 caramboles over band gemsakl en daarmede den aan moedigingsprijs gewonnen. Dienzelfden dag is door hem de grootste serie van alle spe lers lot heden gemaakt, teweten 176 ca ramboles over band in 50 stooten, zoodat hij op dit oogenblik voor deu eersten prijs van den vrijen wedstrijd in aanmerking komt. Door de hoofden van en, de onderwijzers aan de r. k. scholeD in de gemeente ALKMAAR, Schagen, Ursem, 't Zand (Zij pe,) en Akersloot, is een Plaat selijke Vereeniging „Alkmaar" van hoof den en onderwijzers aan r. k. bijzondere scholen ingericht die, ingevolge art. 39 tan hit reglement der Diocesaan-Vereeniging, haar reglement ter goedkeuring aau het be stuur van geuoemde Vereeniging heeft- toegezonden. Het bestuur bestaat uit de heeren P, H. Krekelberg, hoofd der r. k. jongens scholen Alkm., Ie vooizitter; C. Veltman, hootd der r. k. parochiale school te Scha gen, 2e vooizuter i G. M. A. Jansen. Ie onderwijzer aan do r. k. jongensscholen Alkm., secretarisF. C. Gieleo, onderwij zer aan de r, k. parochiale school te Schagen, penningmeester. Tot geestelijk raadgever dier pladselijke vereeniging is door Z. D. 11. den bisschop vau HaarUm benoemd de ZeerEerw. heer Ruscneblatt, deken en pastoor te Alkmaar. Toen H. R. te WASSE- NAAB zondagavond vau Den Haag naar huis reed, vroegen twee militairen te mogen meerijden. Op een weigerend autwoord stak een bunner zija sabel tusschen het wiel en to. n bet paard begcu te steigeren, gaf hij R. met zijn sabel zulk een slag op het hoold, dat dezeneen erestige wond bekwam. gebracht, die anders voor altijd van elkaar waren gescheiden geworden. Na mevrouw von Beudler's vertrek was tusscbeu Felix en Rutb wel is waar bjj een nogmaals plaats gehad hebbend ODderboud j smart, terwijl zij zich vol vertrouwen aan den nog wel do beste verwachtingen. Ik kan niet genoeg weenen. En wat moet er van onse toekomst worden? Verlaat gij mjj toch niet riep zij uit in hate hunne verbintenis wel nauwer toegeknoopt, maar elkaar te ontmoeten, was ben voorhauds niet mogelijk geweest, omdat mevrouw Ma- lonte hare dochter zoowel de samenkomsten met Felix als ook eene briefwisseling tus schen ben beslist verboden bad. Ruth was beskoten, niet van Felix af te zien maar het gebod van haar moeder te als waren zij gehuwde lieden. Zoodra de omstandigheden het vergunnen, willen zjj trouwen. Olto heeft Therese hartstochtelijk liet en is wel zoo jaloerscb, dat hij baar en zich zeiven wel van de wereld zou willen afzonderen. Toen bij eindelijk aan rnij zijn geheim toevertrouwde, kwam bij mij de gedachte op, dat wij denzelfden weg zouden kunnen volgen. Natuurlyk alleen eindigde Felix, als hij het onthutste gezicht zyner liefste ontwaarde, .wanneer de om standigheden ons g -en anderen uitweg laten. Maar dan, mijn beste Ruth, reken ik op ul" „Ik geloof dat zelfs Editb, trots hare vrye wan- Dooh de zich in de grootste gejaagdheid naar den lijk wider op weg begeven gang, waar zij een beer, die juist was bin- Nadat de dienstbode de deur geopend had, zyü borst wierp. Do jonge man leed met baar mede. Hij ge. oelde den plicht, Rutb moed iu te spreken te troosten, en hij zelf zag in do toekomst niets dan zwarte schaduwen. Eindelijk her kreeg bjj zijne kalmte in zooverre, dat hij naar eenige bi zonderheden kon vragen. Toen Felix veertien dagon na de begra- overtreden, dat verbood haro kinderljjke 1 fenis en kort voor den verkoop der meu- plicht en ook bare waarheidsliefde. Zij wil- tvlen, met de regeling waarvan hij zich had levensbeschouwing, mij zou steenigen. v de niet dat zij op eenige vraag daarover haar belast, 's avonds by Ruth zat, zeide zij op neer ik zoo iets deed 1* riep Ruth uit* „L moeder iets zou moeten voorliegen; zjj wil- een scherpeo toon: „zelfs iu deze dagen van daarover later. Vooreerst ben ik zeer blijde, do geduld hebben, tot de omstandigbe- smart en rouw ontzien booze tongen mij niet. dat gij aan uwe mam» hobt geschreven, den van Z9lven aanleiding gaven, handelend op Ziehier, de»en anonymen brief, waarin de Wanueer kunt gij antwoord hebben? Ik te tredeu. I schrijver den omgang met u als schaamte- vrees voor de beslissing. Niet waar „Mama is heden, drie ure na de opera- i loos critiseert on mij verdacht maakt voegde zij er zachtkens aan toe deze tie, in de Ch-.rité gestorveu. Kom heden ontving ik van morgee. Ik ben niet zoo oplossing zoudt gij toch ook het liefste edelmoedig, dat ik mij daarover kan heen- hebben zetten. Zeg mij lieve Felix, hoe gij u de „Hoe kunt gij dat vragen? Ik vermijd toekomst voorstelt? Zon het niet het beste gaarne alles wat alwjjkt van het gewone l zijn, dat ik eene betrekking zoek Ik weet Men moet ook naar den schijn anders Diet, wat er van worden moet. Ja. niet het recht hebbeu, iets anders van u te wanneer uwe mama ons geuegen was, dan zeggen dan het beste. Maar Ruth, wij ver kon ik nu tot haar gaan, maar ik ben en keeren onder geheel bizonderen omstan- avond om zeven uur bij uw arme en gren zeloos bedroefde Ruth." Dit briefje bad Felix van Bendler op zijn schrijftafel gevonden, toen bjj s'avonds op zijn kamer kwam, en hij had zich onmiddel- nengetreden, op den schouder tikte; terwyl trad Ruth hem in de woonkamer te gemoet, heb niets dan mijne smart en mijne veria- digheden. Uwe moeder is gestorven. Gjj zy druk met hem sprak, verliet zij met hem wierp ziek door smart otermand, aan zjjn tenheid. Was ik maar rijk, dan giug alles staat zoo goed als hulpeloos en bovendien Franz kon bet gelaat van dien man niet horst en barstte los in hartverscheurend ge- gemakkelijk." verlaten. Do dienstbaarheid in vreemde hui- zien de zaal. e ween. Eu hij eerbiedigde haar smart door J Felix von Bendler schudde nadenkend zen is voor beschaafde meisjes bjjoa altijd te zwijgen. Maar toen zij eindelijk het schoo- het hoofd. „Ik heb het reeds overlegd, Ruth een slavern j reeds bij de gedachte, B__ Eenige maanden waren er verstreken, ge- ne, bedroefde gelaat ophief, en hij, medoge- Uwe gedachten waren ook do myne; ik beb dat men u zou kunnen behandelen als de staat dus volstrekt geen kauB, dat ik u j durende welke er voor de betrokken perso- sleept door zjjne deeloemiug en door zijne gisteren aan mijn moeder geschreven en haar meesten, brengt mjjn ziel in opstand. Deze Voortaan ontmoeten kan en mag nen veel belangryks was voorgevallen. Graaf liefde, een kus wilde drukken op haar voor- verzocht, u bij haar in huis te nemen. Mocht weg is dus niet aanbevelenswaard. Myne y zwijgt gij zegt niet neen en ook niet Kurland had onverwacht Berlijn moeten ver- hoo'd, weerde zij hem zacht af en fluister- zij het weigeren of ook maar noode op mijn moeder heeft mij innig lief maar met betrek- O, mejuffrouw, daarin ligt toch reeds laten en was voor onbepaalden tijd naar het de verzoek ingaan ik wil niet, dat het meis- king tot onze verloving, stelt zy zich, or mij een weinig hoop. Ik bid u, geef mij zuiden afgereisd. De eenige, alleen staande „Ik bid u niet, zoolang mama nog je mijner liefde slechts geduld wordt, ik wil evenals uwe moeder deed, op een bizonder e gelegenheid W amieer, wanneerzuster zijner overleden vrouw lag in Nizza boven aarde staat. Het is mjj, alsof ik dat zjj als eene begeerde over den drempel standpunt. n waar kan ik n weder ontmoeten? Daar ernstig ziek en bad dringend naar tem trots mijne verlatenheid een zonde bega, met van bet ouderljjk huis zal binnentreden,Zy beiden hebben zich met betrekking tot het bjj nwe familie niet kan zjjn mis- verlangd. n geroepen te bebben. Nauwelyks had zjj dan wilde ik u wel voorstellen, dat wjj bet hnnne kinderen, overgegeven aan overdre- «chien op eenige andere plaats Franz von Bendler was daardoor vaneen de oogen gesloten, of mjjne gedachten ves- voorbeeld van Otto Vincent volgen." ven voorstellingen. Nu de werkelykheid bet Maar nu verbrak Therese haar stilzwijgen zekeren dwang bevrijd, doch gevoelde deze tigden zich op u, op den man, met wien „Gjj bedoelt f* vroeg Felix, Felix harte- geheel anders doet uitkomen, kunnen zjj co met angstig gelaat en op gejaagden toon loemte toch meer, dan bjj zelf g.loofd bad. de overledene, al geschiedde het ook uit ljjk de hand drukkenden. zich slechts met moeite van hare ïllusiën zeide zij: Otto Vincent's stiefvader was aan een beroerte eene verkeerd opgevatte zoig voor mijn ge- „Slechts enkele dagen geleden heeft Otto losmaken. Mjjoe moeder vreest eveDals „Ik bid, bezweer u, mijnbeer de baron, gestorven en ook mevrouw Malente was luk, mjj allen verderen omgang verbood. Vincent mjj medegedeeld, dat kort na zijn de uwe, eene veeljarige verloving en, daar geef toch uw poging op, verder met mjj ken- overleden. Maar waarheen zou ik mjj stameldo zjj vertrek uit bet ouderljjk huis ook zjjn stief- wij beiden niets bezitteo, een zorgvol ei» te maken; vraag mjj Diet meer. Ik kan, Door deze laatste gebeurtenis werd Rutb ,dan in mjjn verlegenheidheid wen- zuster het verlaten heelt en dat zjj nn bij huwelijksleven. Maar zij vergeten, dat zjj mag n niet wederzien! Zie van mjj af! het meast getroffen, daar haar zuster Editb den, zoo niet niet tot - u Editb elkaar woten. Zij bewocen natuurlijk niet ook indertijd eenmaal van hare liefde geen Whouw het zoo, dat ik leden voor u zit, met de dame, wier gezelscbapsjufficnw zjj is weg - ik heb immers geen menscbelyke dezeltde kamer, maar zijn toch in een en a staod wilden doen en dat zjj dan toea doch morgen n et meer op de wereld ben. was, weg.ns een erfenis-aangelegenheid naar ziel. - Acb, mjjn beste Felix - ik gevoel betzebde huis en zy zya bij elkaar en geen ook niet naar de bij-omstandigheden vroegen, ^n zult gjj mij ook spoedig vergeten. En Noorwegen was afgereisd, en niet in Berlijn mjj zoo naamloos onge.uks.g, mynhart is van hen coet iets bui.en den ander beiden Ja zeker, ik hoop, dat mijne moeder u bjj Jat komt ook ove.een met de omataudighe- was, teen baar «neder aan de gevolgen zoo zwaar. - Ik had mama toch het boven werken hebben een gemeenschappelijke kas j z.ch zal nemen als een dochter. Maar niet en. Er bestaat gl ene rlei mogelijkheid, dat ik eener operatie bezweek. Docr dit sterfgeval alles! Steeds was zij vol bezorgdheid om ons. en richten s.eh m alles alleen met u.tzou- waar Ruth mocht het andera bet geval zijn, 6'« «j,en wil u kan toestaan, my weder te «erden Ine mnwehen nader tot elkander En deze plotselinge - dood 1 Wy koester- dering dat zij gescheiden wonen, zoo in dandan -• WORDT VERVOLGD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1