1895. Zondag 5 Januari 1896. mi él 40ste Jaargang No. 3060. Zee-militie. NATIONALE MILITIE. ra Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. BS k e d d m a k n e kb. Binneniandsch Nieuws. Zwitsersche Geiten. SCHAGER ys,.<£# gieea COURANT. Almttitih LiillinlIiL Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever J. WINKEL More au: SCHAGEK, Isaan, ÏA 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 8.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 «t. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIE. Ter secretarie dezer gemeente zijn inlichtingen te bekomen omtrent een gevonden goudcii haakje. Jacot) floerssaa, vroeger wonende te Alkmaar, thans alhier wordt in zijn belang aangemaand, zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen, ter Gemeente-secretarie. De Burgemeester van S c h a g e n, brengt naar aanleiding van een ont vangen telegram van den Heer Com missaris der Koningin in deze pro vincie, ter kecnisse aan belanghebben den, dat algemeene veeiovoer in België, met ingang op 6 Januari a. s. is toegelaten. Schagen, 31 December 1895. De Burgemeester voorn. S. BERMAN. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen naar aanleiding van art. 150 der Militiewet ter kennis van de lotelingen dezer gemeente, dat zij, die genegen zijn om bij de Zeemilitie te dienen, zich daartoe moeten aan melden te Secretarie alhier voor den len Februari a. s. Schagen, 3 Januari 1896. Burgemeester en Wethouders voorn. S. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. Vergadering van den StiUld der Gemeente haffen, o|» ïMnwdag' 7 Januari des voormiddags ten 10 ure. Punten van Behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Adres A. Kudders om te worden aangesteld als makelaar. 3. Wijziging suppletoire begrooting 1896. 4. Bepaling verhooging maximum heffing hoofdelijken omslag. 5. Verhooging jaarwedde Waagmees- ter. 6. Benoeming stembureau verkiezing lid der Provinciale Staten. 7. Herbouw gemeentetoren. Alvorens in enkele breede trekken het jaar te schetsen, dat achter ons ligt, namen wij het artikel ter hand, waarin wij een terugblik wierpen op 1894. Dit maakt een eigenaardigen indruk. Niet alleen omdat het een zekere zelf voldoening geett, te ontwaren, dat het gansche jaar 1895 gediend heeft om ons toen uitgesproken oordeel over den staatkundigen toestand te bevestigen; maar vooral omdat het ons verplaatste in de nadagen van den verbitterden strijd, waarvan wij nu nog de gevolgen te dragen hebben in eene algemeene matheid en on zekerheid, en in partij-groepeeringen, die alle betoon van kracht, anders dan tot tegenhouden en belemmeren, onmoge lijk maken. En eindelijk, omdat het licht, waarin wij toen de toekomst zagen, hetzelfde is, waarin zich nu het verleden aan onzen blik vertoont. Het kiesrechtvraagstuk beheerscht nu als toen alle dingen en al hebben wij nu het ontwerp-vAN Houten voor ons, de toekomst blijft even onzeker als destijds. Een woord, dat wij toen spraken, is in zijn vollen omvang op dat ontwerp toepasselijk. We gaven toe, dat belangrijke zaken wellicht tot stand konden komen, maar wat aldus verkregen wordt, zal het merkteeken van zijn oorsprong op het voorhoofd dragen en bij slot van rekening geen enkele partij, geen enkele richting be vredigen, omdat geen enkele er hare eigen beginselen in vindt." Woord voor woord van toepassing op het kiesrecht-ontwerp. Men loze de Memorie van Toelich ting en men zal haar uit de handen leggen met de gedachteDe Minister vindt zelf zijn werk niet mooihet beste, wat hij ervan zeggen kan, is, dat het niet beter te maken is. En men neme dan het Yoorloopig Verslag en kome tot de overtuiging, dat de verdedigers weinig anders dan verzachtende omstandigheden pleiten. En de tegenstanders? Zij hebben hun best gedaan om de gebreken van het ontwerp in het licht te stellen, maar ook zij gaan gebukt onder den druk der verhoudingen. Toen wijlen de Minister Vissering zijne rentebelasting zou verdedigen, be gon hij met den versregel Elk stuurt z^ns weegs, En niemand weet waarheen. Dat was toen re6ds een wanhoops kreet, maar nu is het nog erger. Niet alleen weet niemand, werwaarts koers gezet wordt, maar iedereen is ook in het onzekere werwaarts hij zelf sturen moet. Waarom Omdat nu eenmaal de wijze, waarop de strijd te gen het ontwerp-TAK is gevoerd, eene hopelooze verwarring heelt teweegge bracht. Zal onder die omstandigheden de wet tot stand komen Onmogelijk is het geenszinsonwaarschijnlijk zelfs niet eens. Maar meer dan eenige andere zal zij dan het merkteeken van haar oor sprong dragenzij zal eene noodwet, een compromis zijDniet de nationale wet, die ons beloofd is, maar eene wet, die niemand behaagt, waarvoor niemand met den gloed eener diepge voelde overtuiging wil, ja durft opko men Erkend moet worden, dat de Regee ring en de Vertegenwoordiging eerlijk haar best doen, om het beperkte pro gramma, waarmede dit Kabinet optrad, ten uitvoer te brengen. Het kiesrecht- ontwerp is den zomer ingediend en de kamerleden zijn nog voor het einde van het zittingjaar opzettelijk bijeen gekomen voor het onderzoek in de af- deelingenea met de herziening van het Personeel is men reeds zoover gevorderd, dat die in openbare beraad slaging kan worden gebracht. Maar welk een treurig tafreel ook weer, die openbare behandeling van een zoo ge wichtig onderwerp Een Minister, gron dig ervaren in alle bijzonderheden der zoo lastige belasting-techniek en daar aan een groot overwicht ontleenende tegenover eene Kamer, wier leden in dit opzicht noodwendig zijne minderen moeten zijn en die bovendien over ver schillende punten zeer uiteenloopend denken, toch zwak en radeloos ein delijk, omdat hij noch op eene meerder heid rekenen kan, die hem onvoorwaar delijk steunt, noch het gezag heeft, om de discussiën te beheerschen, omdat bij groot in het kleine, klein is in het groote en noch aan groote beginselen, noch aan nobele gedachten de bezie ling ontleent, die eene talrijke verga dering ten slotte over eigen bezwa ren doet heenstappen. Midden in den arbeid is men blijven steken, en wat nu het lot zal zijn der wet, een lot, dat reeds eenmaal van ééne stem heeft afgehangen, weet niemand. Dat weet niemand, omdat dit van kleinigheden af hangt, en omdat er geen meerderheid is. Geen meerderheid? En alle begroo- tingsstukken zijn aangenomen, de meeste zonder stemming! Zeker. Dit echter is juist het wan hopige van den toestand. Er is noch een meerderheid vóór, noch eene meerder heid tegen dit Kabinet. Er zijn slechts onderscheidene groepen, die zich, naar de omstandigheden, nu eens van elkan der afscheiden en dan weer samenvoe gen. Die toestand spiegelt zich volko men nauwkeurig at in den Joop der zaken bij de Begrooting van Binnen- landsche Zaken. Den Minister werd verweten, dat hij zijn besten vrienden aanstoot gaf door tal van voorstellen, die dan ook fel bestreden werden, maar die toch ten deele behouden konden worden, zij het ook door den steun van hen, die de heer van Houten in de da gen van den verkiezingstrijd het bit terst en het heftigst bestreden heeft. Zullen wij nog meer voorbeelden aan halen Wijzen op den loomen, loggen gang van zaken, die noch hier, noch daar van opgewektheid en krachtig le ven blijkt geeft? Het lijkt ons ten eenenmale overbodig, omdat de aange haalde voorbeelden meer dan genoeg spreken. Dat er desniettemin eenige, niet on belangrijke wetten en maatregelen tot stand kwamen is eene zaak, waarop wij met genoegen de aandacht vestigen, maar die op haar beurt toch weer de juistheid bevestigt vau de opmerking, dat de geschetste toestand enkel samen hangt met den kiesrechtstrijd, die de staatkundige partijverhoudingen be heerscht en verwart. Maar het is te vens een bewijs, dat de Nederlandsche volksvertegenwoordigers zich gunstig onderscheiden van die in andere landen in dit opzicht, dat zij zich niet door partij-inzichten laten weerhouden van samen te werken, zoowel met eene Re geering die niet van haar kleur is, als met medeleden van andere partijen, wanneer zij algemeene belangen kunnen bevorderen, zonder met hunne politieke overtuiging in strijd te komen. De waar neming van dit verschijnsel geeft moed voor de toekomst. Wij mogen er toch uit afleiden dat wanneer eenmaal de staatkundige dampkring weer gezuiverd is, en een bevredigende oplossing aan het kiesrechtvraagstuk is gegeven, in derdaad naar de verwachting van allen, die daarin de onmisbare voorwaarde van duurzame verbetering zien, met frische kracht de hand aan den ploeg geslagen zal worden om te doen, wat dan noodig zal zijn. Wat dat is, heeft de Liberale Unie zeer wel ingezien. Het Bestuur dier Vereeniging, over wie, wat al te voor barig, ijverige bestrijders hare vooruit strevende beginselen reeds de doods klok luidden, zag over de oplossing van het kiesrechtvraagstuk heen naar wat dan komen moest. En dat is.- Krach tige arbeid tot hervorming van maat schappelijke toestanden, die reeds te lang op verbetering wachten. Het on derwierp in het begin des jaars ee'n reeks vraagpunten aan het oordeel der aange sloten vereenigingen en aanvaardd van de algemeene vergadering de opdracht om naar aanleiding daarvaD, van de ingekomen beschouwingen en de ge voerde besprekingen een programma te ontwerpen. Dit ontwerp, juist dezer dagen aan kies vereenigingen toegezon den, hopen wij weldra ook hier ter plaatse te bespreken. (Zie ons Bijvoegsel.) In die richting ligt de weg, ook onze weg, de weg der toekomst. En wanneer wij dus ons uit de be nauwende omgeving van het heden op heffen, en van een hooger standpunt den blik verder achterwaarts slaan, dan zien wij, dat hoe de baan der menschheid ook kronkelen moge en soms achterwaarts schijne te leiden zij zelve steeds verder vooruit kwam en steede hooger rees, en dan staren w\j vol moed en vol hoop de toekomst in, wetende dat, zoodra wij ons ontwor steld hebben aan het moeras, waarin wij nu vertoeven, en weder vasten grond onder de voeten hebben, ook on ze weg weder opwaarts en vooruit zal loopen Menschrijftonsuit WIN KEL. Maandag den 30en Decem ber 1895 overleed te Winkel de Bur gemeester dier Gemeente, de heer El. K ezelman, in den ouderdom vau 80 jaar en ruim 11 maanden. Vóór het jaar 1851 lid van den Raad der Gemeente Winkel, verkoos de Raad hem in dat jaar tot secretaris en eeni ge» tijd daarna tot ontvanger. In 1884 volgde hij den heer H. Roemen na diens overlijden op als Burgermester, welke betrekking met die van secrrtiris door hem tot zijnen dood is bekleed. Ook werd hij in 1884 gekozen tot lid der Prov. Staten van Noord-Holland, in de plaats van den heer H. Koomen. Behalve deze waardigheden vervulde de allijd werkzame man gedurende meer dan 40 jaren de betrekking v»n S cre'a»is- Penningmeester van den Braaipolderwas Secretaris-Penningmeester van den Ooster polder en v«n de Niedorper-koggen-ttrijkmo- lens. Sedert 1854 was hij Hoofdingeland van West-Frieslandwaarvan hij ver scheidene jaren als voorzitter fungeerde. Van de Noorder Vereeniging van Bur gemeesters en Secretarissen was hij voor zitter, vervolgens Commissaris der te Oud-Karspel gevestigde Brand-Waarborg Maatschappijen, lid van het Klassikaal— Bestuur der Ned. Herv, Gemeente, Secreta- risKerk voogd en bij de. oprichting der sp<ar- bank door het Departement Winkel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Com missaris, later beheerder en sinds 1884 boek houder dier spaarbank. Groot was het aantal betrekkingen, die hij bekleedde, verbazend groot de werk kracht, die hij tot het laatste van zijn leven eraan wijdde. Van den vroegen morgen tot den la ten avond, wanneer men hem ook be zocht, altijd vond men den bedrijvigen man aan den arbeid en toch kwam nooit een woord van drukte over zijne lippen, maar was hij steeds voor ie dereen te spreken. Heeft er één gewoe kerd met zijn tijd, voorzeker kan dit van den overledene getuigd worden. Met raad eu daad stond hij ieder, die zijne hulp kwam inroepen, steeds bij en groot is dan ook het getal dergenen, die den dierbaren doode als een waren vriend, vertrouwden raadsman en edelen helper in den nood nooit zullen vergeten. Een gezegenden ouderdom heeft hij be reikt, kalm is hij heengegaan, zijne asch ruste in vrede In de Pastorie te WINKEL werd op Oudejaarsavond, om half elf, een luide slag vernomen, die bij onderzoek veroorzaakt bleek te zijn, doordat op de bovenkamer een groot deel van het plafond naar be neden was gevallen. Gelokkig had men zi<-h nog niet ter ruste begeven, anders bad het ongeval voor den jongen heer On- nekes, op wiens slaapkamer het plaats had, wellicht ernstige gevolgen kunuen hebben. De heer E. Wind, Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te WINKEL, herdacht den 1 Januari den dag, waarop hij voor 25 jaren bij dePosterij en Te legrafie in functie is getreden. Moge het hem gegeven zijn, nog vele jaren zijne betrekking te kunnen waarnemen. Aan den kolf wedstrijd, gehouden in de kolfbaan van den heer P. Haring huizen te NIEUWE NIEDORP op Maandag 30 December, hebben 12 personen deelgenomen. De eerste prijs werd behaald door den heer J. Kuilman te Nieuwe Niedorp met 167 pun ten, de tweede door den heer J.B. Wil- ken te Nieuwe Niedorp met 151 punten eu de derde door den heer G. Kossen te Barsingerhorn met 143 punten. Met biljarten won den prijs de heer Koster te Nieuwe Niedorp en de pre mie de heer D. Pool te Nieuwe Niedorp. Gedurende 1895 werd aan het hulpkantoor te DIRKSHORN in de rijkspostspaarbank ingelegd f 4463.97ya in 779 inlagen, tegen 70 terugbetalingen tot een bedrag van f3516.36; uitgegeven werden 24 nieuwe boekjes. Men schrijft ons uit KOOG A. D. ZAAN d.d. 31 December 1895: De Sociëteit Nooit Gedacht" besloot in hare vergadering van 28 Dec. j.1. in na volging van de kolfsociëteit „Over de Helft" te Nieuwe-Niedorp en de sociëteit „Ons Genoegen" te Krommenie, in hel jaar 1896 eenen grooten nationalen kolfwed- Strijd te organiseeren. Deze wedstrijd zal gehouden worden op rde Waakzaamheid" te de kolfbaan in Koog a.d. Zaan. De heeien Visser en Zuurbier in de M1DDEN-BEEMSTER zijn, naar „Ericus'' in het N v. d. D. mt-drdedi, met Zwit sersche geiten en bokken aangekomen nl. 41 drachtige Zaanen geiten (38 witte en 3 reekleurige) en 10 witte Zaanen bokken, zoodat men nu in de soort kan blijven. Allen zijn raszuiver en ougehoornd. Er is geen enkele meer te krijgen: pl. m. 20 bestellers zullen er reeds geene kunnen ontvangen (natuurlijk de laatsten.) De meeste zijn zeer jonge dieren van pas een ja»r. Enkele volwassen, nog melk gevende zijn meegenomen, om te lateL zien hoe groot ze kunnen worden. De lengte van tusschen de oogen tot den staartwortel bedraagt bij de grootste 1,20 M. en de hoogte Ö.80 M. (zooals ik zeide is de grootte middelmatig). Ieder kan ze gedurende de 14 daagsche quarantaine zien op de boerderij „Ko ningsberg" vlak aan N.-H. stoomtram, 10 minuten van het station Midden-Beem- ster. Op eigenaardige wijze heeft zich te BEERTA het rechtsgevoel van het volk geopenbaard. De vrouw van den arbeider J. W., had zich vóór eenige weken van haren man verwijderd, en was met een ander gaan samenwonen. Op ou* dejaarsavond nu, wisten eenige arbeiders zich toegang te verschaffen tot hare nieu we woning, en voerden haar, onder toe loop van eene groote menigte, maar toch in alle orde, naar haren wettigen man te rug, met wien zij nog eens getrouwd werd, nu ten oversla in van den arbeider J. E., die deftig als een ambtenaar van den burgerlijken stand gekleed was. Den volgenden dag echter zocht de on trouwe echtgenoote weer haren beminde op, en werd zij door dezen liefderijk opge nomen. Gisteren ochtend is te VLI8- SINGEN brand ontstaan in eene beneden woning in de Breewaterstraat, b woond door den meubelmaker Boru met vrouw eu 4 kinderen, waarvan het oudste 6, en het jongste 1 j^ar oud. Bij het ontstaan van den brand was de men atwezig. De vrouw was bezig met boenwas te koken en is hierdoor de brand ontstaan. De vrouw bekwam brandwonden aan hoofd en handen en vluchtte de deur uit zouder in hare ontsteltenis aan hare kin deren te de denkeD. Door den dichten rook waren de kinde ren niet te vindeD, zoodat men hnn niet heeft kunnen redden. Zij zijn in de vlam men omgekomen. De verkoolde lijkjes zijn naar het gasthuis overgebracht de boven bewoners, eene vrouw en 10 kinderen, wer den gered. Het huis is ^heel uitgebrand. De jaarlijksche gewone bondsvergadering van bet Nederlandsch Gymnastiek—Verbond zal worden gehouden op zondag 26 dezer te AMSTERDAM, 's morgens 10 uur, in het gebouw Con- cordia. De Nederlandsche Schaat- Senrijdersbond, is voornemens Natio nale proefwedstrijden op Schaatsen voor HH. Liefhebbers, ijs- en weder dienende, te houden, op 8 Januari 1896, te Haarhui, Leeuwarden, en Utrecht, en 11 Januari, 1896, te Amsterdam of eerder (in Januari) iodi n dat mogelijk is. Eerste dag. 1ste serie. Nationale wed strijd voor liefhebbeis van 16 18 jaar, welke nog nimmer op onderstaande afstan den een eersten prijs hebben gewonnen. Afdeeling A. Afstand 500 Meter, lste prijs1 Zilveren Medaille. 2de prijs 1 Bronzen Medaille. Afdeeling B. Afstand 1500 M. lste prijs1 Zilveren Medaille, 2de prijs1 Bronzen Medaille. 2de Serie. Nationale Wedstrijd voor Liefhebbers van 18—21 jaar, welke nog nimmer op onderstaande afstanden een eersten prijs hebben gewonnen. Afdeeling A. Afstand 500 Meter, lste prijs: 1 Zilveren Medaille. 2de prijs: 1 Bronzen Medaille. Afdeeling B. Afstand 1500 M. lste prijs 1 Zilveren Medaille. 2de prijs 1 Bronzen Medaille. Tweede dag. Te Amsterdam zal een eindwedstrijd gehonden worden, alleen open voor de deelnemers aan bovengenoemde Wedstrijdeu. Serie A. Voor liefhebera van 16 tot 18 jaar. Afdeeling A. Af stand 500 Meter, lste prijs1 Verguld Zilveren Medaille. 2de prijs1 Zilveren Medaille.. 3de prijs1 Bronzen Medaille. Afdeeling B. Afstand 1500 Meter, lste prijs1 Verguld Zilveren Medaille. 2de prijs.' 1 Zilveren Medaille. 3de prijs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1