Zeemilitie. Zondag 12 Januari 1895. 40ste Jaargang No. 3052. Polei owziebt der week. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever J. WINKEL. Bureau: ICHAOEI, Laan, O 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 8.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 4. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen naar aanleiding van art. 150 der Militiewet ter kennis van de lotelingen dezer gemeente, dat zij, die genegen zijn om bij de Zeemilitie te dienen, zich daartoe moeten aan melden te Secretarie alhier voor den len Februari a. s. Schagen, 3 Januari 1896. Burgemeester en Wethouders voorn. S. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. Het ontwerp-program LIBERALE UME, Binnenlandsch Nieuws, Benningbroek. *1» burgemeester der gemeente Noord- Scbarwoude. Buitenlandsch Nieuws. Verder is elk geboren Transvaler vt SGHAGER Algemeen Nieuws-, COURANT. Aimieniit- Lnüiivllil DER Ongeveer een jaar geleden stelde het Bestuur der Liberale Unie het maken van een program aan de orde door een aantal onderwerpen, die daarop zouden moeten voorkomen, aan het oordeel der aangesloten vereenigingen te moeten on derwerpen. "Wij hebben met dat denkbeeld onze instemming betuigd en over de meeste der aangegeven onderwerpen onze mee ning gezegd. Onze lezers, die deze artikelen gevolgd hebben, zullen beseffen, dat het ons ge noegen deed te vernemen, dat aan het Bestuur door de Algemeene Vergadering werd opgedragen op den grondslag van die voorafgaande schets en definitief ontwerp op te maken en nog meer ge noegen, dat aan die opdracht nu reeds gevolg is gegeven. Bovendien is het ons een ware voldoening, dat de uitwerking der voorloopig aangegeven punten in hoofdzaak overeenstemt met de door ons ontwikkelde denkbeelden, zoodat wij ons gaarne met dit ontwerp vereenigen zullen, en ons zullen verheugen, indien het als liberaal programma wordt aan genomen. Liberaal P Maar dat is radicaal, heeft men al gezegd. Eigenaardig, ja. Het Dagblad v. Z-H. heeft gezegd, dat dit nu eens een waar radicaal program mocht heeten en het Centrum daaren tegen, datde ontwerpers hunne radicale neigingen mooi op den achter grond gehouden hadden, om zoodoende vo gels van allerlei veeren in ééne kooi te kun nen lokken.Die onderlinge tegenspraak be wijst op zichzelf reeds, dat de zaak hier door een partijbril beteken is. Het ontwerp-programma is tenvolle, volkomen liberaal. Men kan wel, als men deze of geene zinsnede uit haar verband rukt en zichzelve be schouwt, eenige overeenkomst aantoonen met wat andere partijen ook willen, men kan zelfs met het Centrum erkennen, dat veel van hetgeen in dit ontwerp gevraagd wordt, de wensch is van ve len, «oo niet van allen. Maar dit programma vormt een ge heel. En in het licht van dit geheel moet ook elk onderdeel beschouwd wor den. En dan is er geen twijfel, of wij hebben hier een zuiver liberaal program ma. Zonder den minsten twijfel toch wil hef geheel, zoowel als ieder deel in het bijzonder, zich plaatsende op den bodem der bestaande Staatsinstellingen,der bestaande orde van zaken rechvaardig- heid jegens allen bet wil de lasten der gemeenschap het zwaarst doen drukken op de krachtigste schouders; het wil de lusten der gemeenschap deelachtig doen worden aan allen; het wil onze wetge ving op ieder gebied uitbreiden en ver beteren, in dien zin, dat het goede wat er in is, beter tot zijn recht kome, en de verkeerdheden en misstanden worden weggenomen; en het wijdt bij dit alles hoofdzakelijk zijne aandacht aan maat schappelijke vraagstukken, omdat wij op dat gebied het meest achterlijk zijn en er op dat gebied dus nog het meeste te doen is. Zuiver liberaal dus, want het wil op den liberalen grondslag in libe ralen zin voortbouwen. Maar voonutstre-1 vend liberaal ook. Het wil de verbete ringen die het toestaat, niet mondjesmaat afmeten, maar in de ruimte, in vollen omvang tot stand brengen; het wil ze zich niet tegen wil en dank laten af dwingen, maar het wil ze uit volle over tuiging en van ganscher harte aanbieden; het wil ze, niet omdat ze niet langer tegen te houden zijn, maar omdat het zelf ze goed vindt en daarom ze ver langt. Vooruitstrevend en democratisch ook. Het wil niet voor en over het volk be schikken, zonder het volk zelf stem in het kapittel te geven. Zoo ruim moge lijke uitbreiding van het kiesrecht staat daarom op den voorgrond, opdat zij, die .het naast betrokken zijn bij de maatre- [gelen, die de wetgevende macht in de 'eerste plaats te nemen zal hebben, me- jde invloed kunnen oefenen op de keuze jvan hen, die daarover zullen te raadple gen en te beslissen hebben. j Vooruitstrevend en democratisch dus, Lmaar zuiver liberaal. Het is daarom ee- "ne miskenning van het karakter van dit program, wanneer men er de bedoeling aan toeschrijft, om verschillende richtin gen in éénen band te vereenigen. Inte gendeel: wij meenen de ontwerpers te mogen gelukwenschen met hun welge slaagde poging, om twee klippen te ont- jzeilen, waarop het maken van program ma's dikwijls schipbreuk lijdt: het zich {verliezen in algemeenheden, die geen principiëele scheiding uitmaken tusschen •verschillende richtingen en het te 'veel afdalen in bijzonderheden, die aan- Jhangers van éene richting verdeeld hou den. Om dit programma kunnen zioh vereenigen allen, die op den grondslag ,der liberale beginselen willen voortbou wen en naar vooruitgang en ontwikke ling in denzelfden geest willen streven, j— maar radicalen en socialen weert het even goed als conservatieven van aller lei gading. Ziedaar, wat zoodanig pro gram doen moet: het moet bij eenhouden wat tezaam behoort; schei den, wat niet in beginsel een is. Maar is daarvoor dit program niet te uitgebreid, heeft het Bestuur niet te veel hooi op zijn vork genomen? Ja, als men het program beschouwt als „een pro gram van actie," zooals dat in de taal der verkiezingsdagen heet, dus als een lijst van werkzaamheden voor een be paald wetgevend tijdvak, dan zou het een belachelijkheid zijn. Doch dat is de bedoeling niet. Het bevat punten, die reeds aan de orde zijn; andere, die wel dra aan de orde zullen komen; maar er zijn er ook, die eerst over eenigen tijd de aandacht van den wethouder zullen vragen, ja, enkele wellicht, waarvoor men nog beginnen moet de openbare mee ning te winnen. Het is dan ook meer dan een verkie zingsprogram. Het is een ontwikkeling van datgene, wat men van de vooruit strevende liberale partij te wachten heeft, niet in het eerstvolgend wetgevend tijd vak, maar in een afzienbare toekomst. En vraagt menis het ook daarvoor niet te uitgebreidis het mogelijk, dat eenige vereeniging, eenig persoon al die verschillende punten uit zeer uiteenloo pend gebied overwege en toetse aan zij ne meeningen en denkbeelden, dan is ons antwoord, dat wij dit zeer wel mo gelijk achten, indien men zich daarbij op het juiste standpunt plaatst. Dat stand punt is naar onze beschouwing ditmen moet aannemen, dat de ontwerpers zijn uitgegaan van eene hoofdgedachte, van bepaalde beginselen, zooals wij getracht hebben, die hierboven aan te geven. En toen hebben zij nagegaan welke verbete ringen in onze staatsinstellingen, in on ze maatschappelijke toestanden, in onze wetgeving noodig zijn. En daarna heb ben zij zich afgevraagd op welke wijze kunnen, met toepassing van onze begin selen, de gewenschte verbeteringen wor den aangebracht Het antwoord op die vraag bevat het ontwerp. En wie dat nu te beoordeelen krijgt, heeft ook in de eer ste plaats zich nauwkeurig rekenschap te geven van hoofdgedachte en beginse len en zich af te vragen, of hij zich daar mee kan vereenigen. Is dat het geval, dan komt in de tweede plaats de vraag, of hij zich in het algemeen vereenigen kan met de toepassing, die het bestuur op verschillende punten aan de beginse len wenscht te geven. En wanneer men bij die laatste vraag dan niet aan klei nigheden blijft hangen, en er zich niet op toelegt, om punten van verschil te zoeken, maar om de punten van overeen stemming te vinden, dan twijfelen wij er niet aan, of het zal. niet alleen mogelijk, maar zelfs niet eens moeielijk blijken, om op den grondslag van het aangeboden ontwerp een beginsel-programma vast te stellen, dat allen, die eenes geestes kin deren zijn, kunnen omhelzen, en dat, voor hen het vereenigingspunt, tevens de scheidspaal is, die ter linker- en ter rechterzijde aanwijst, wie niet tot de on zen behooren. Het hoofdbestuurvanden Bond van Nederlaudsche onderwijzers heeft thans inz*ke het ontslag van den onder wijzer Akkerman te St. Maarten, een sdres aan de Koningin-Regentes ge zonden. Beroepen naar TIEL, de lieer H. van der Hoevenpredikant te Ten noorden van EnkhUi- zen is de Zuiderzee rol i.isda va^rt is voor zeilschepen weder gestremd. Dezer dagen vergaderde de Hollandsehe Maatschappij van landbouw Afdeeling Zijpe, in 't locaal van den heer A. Bruin, wn«r tevens ter bespreking waa ingeleid middelen tot het verschaffen van meerderen bloei aan de te S c h a g e r- brug gevestigde paardenmarkt. Ondermeer werd besloten, dien dag te hon den eene verloting van 6 paarden, nitte- geven 5000 loten tegen 50 ct. per- lot, en daarvoor natuurlijk hoogere goed keuring aan te vragen. Zondag a. s. viert de heer C Kroon Az. zijn 40-jarig jubileum Als Dijkgraaf van den polder Geestmeram- bacht viel ZEd. Achtb. de hooge onder scheiding teu deel, benoemd te worden lot ridder in de orde van Oranje Nassau. Tevens is hij burgemeester der gemeen te Oudkarspel, secretaris van Noord- scharwoude, Hoogheemraad van de Uit- waterende sluizen in Kennemerlend en Wettfriesland, en Hoofd-Ingeland van de Hondschbosscke en Duinen te Petten. Feestelijkheden hebben niet plaats. Al leen zal er worden „gevlagd." In de woensdag gehouden vergadering van den raad der gemeente Alkmaar is O. a. besloteD, den sedert 17 October des vorigen jaara geschorsten gemeente—ontvanger te ontslaan, en de door burgemeester en wethouders opge maakte rekening ovor zijn geldelijk beheer, aanwijzende een voorloopig vastgesteld te kort ad f 59394.26, aan hem te doen be- teekenen bij deurwaardersexploit, ten einde hem in de gelegenheid te stellen daartegen binnen drie weken zijne bezwaren, zoo die mochten bestaan, kenbaar te maken. Voorts is goedgevonden eene oproeping van sollicitanten te doen naar de betrek king van gemeentesecretaiis op eene jaar wedde van t 2000, op dat bedrag door Ged- Staten vastgesteld. De raad stond een snbsidie van f 250 toe aan de afd. «Alkmaar' der Holland sehe Mpij. van Landbouw voor de Paasch- tentoonstelling aldaar. Omtrent den diefstal bij den heer W. M. in DEN BA AG ver neemt het Vad. dat eergisteren- morgen een hoer zich bij den dokter aan meldde om dezen te spreken en verklaar de te zullen wachten, toen hij hoorde, dat de heer W. M. nog niet tehuis was. In de studeerkamer gelaten, brak de on bekende daar een bureau open en ver wijderde hij zich met een trommel met ongeveer f 6000 aan effecten en f 3000 aan bankpapier, waaronder twee biljetten, elk van f 100. Gelukkig waren de effecten, die aan een vereeniging behooren, van de conponbladen ontdaan en werden deze door een der an dere bestuursleden bewaard. De dief, die dus san de effecten niets Lad, heeft ze dan ook in den t'Omnel laten terugb< zorgen en hetfl zich met de bankb ljetten tevre den gesteld. Men meent den dief te kennen. De rijkskontvanger te ThoLEH, jhr. T. heeft eergistermiddag in een hotel te BERGEN op ZOOM g,tr»cht door een pistoolschot zelfmoord te plegen. Hij is naar het gasthuis verroerd. De brievenbesteller te VENLOO die «ind« eenigo dagen vermist was, heeft een schrijven aan zijn diiectie gericht, dat bij uaar Amerika is vertrok ken. Te HIJKEN gero. Beilen, ontvangen in den Latsten tijd vele inge zetenen dreigbrieven, oogeuzchijnlijk van dezelfde hand afkomstig, en waarin som mige personen met den dood bedreigd of allerlei schandelijkheden verweten worden. Al deze brieven worden op zeer geheim zinnige wijze in de woningen bezorgd. Tot nogtoe was het bij dreigementen ge bleven, doch Dinsdagav ind omstreeks elt nur werd de landbouwer Egbert Scheper, een van de bedreigden,door een onbekend ge bleven persoon, die zich in een heg na bij de woning van genosmden Scheper had verscholen, aangevallen, waarbij hem met een scherp mes twee sneden van ba- ven naar beneden over den arm werden toe gebracht en eene hand verwond. Door den rook gestikt! Aan de woning van den beer W. T., te EINDHOVEN, werd deze week op een morgen door de dienstmeid, die gedurende den d»g aldaar eenige werkzaamhdden ver richt, vruchteloos geheld; de deur bleef ge sloten. Men besloot ten slotte met geweld de denr te openen, en toen vond men den heer T. te bed en door den rook g-stikt; de süklucht was ontstaan door het omval len eener nachtlamp, die door de achtloos heid van den ongelukkigen slaapdronken man, niet naar behooren was uitgedoofd. Een 70-jarig vrouwtje in de Tuinstraat te Amsterdam, dat een stnkje brood verdiende met «Hier gaat men uit po'ren", liet deze week al haar klanten zich verslapen, wat menigeen on gerief, sommigen zelfs boete veroorzaakte. Men was erg kwaad op de porster. Maar toen men vernam, dat bet vrouwtje zelf niet gewekt was, ging men haar minder hard beoordeelen; zij was al slapende de eenwige rast ingegaan. Het hoofdbestuur der „Maatschappij tot Nut van het Aleemeen* heelt een subsidie verleend van f 500 aan het departement Edam voor de tetken- scheol aldaar. De misdaad te Rotterdam. De rechtbank gister in Raadkamer ver gaderd, heeft conform het requisitoir va: den Officier van Justitie, het bevel tot voorloopige gevangenhouding van Willem van Berkel en Catharina Hoogsteden an dermaal verlengd. Door het spelen met luci- fers door een vierjarig kind zijn te Ve- nendaal twee woningen afgebrand. De inboedels waren niet verzekerd, de wonin. gen wel. Er is een Spaan sch spreekwoord, dat, in 't Hollandsch vertaald,luidt: „uitgaande om wol te halen, kwam hij geschoren thuis." Zoo dit spreekwoord ooit met recht van toepassing is geweest, dan ware het zeker wel op den mislukten tocht van den dokter-veldheer Jameson naar Johannes- burg. Vertrouwende op zijn uitgelezen schaar van 800 uitgezochte krijgers, aangevoerd door officieren van bekenden naam, vol vertrouwen rekenende op den krachtigen steun van duizendtallen miskende Uit- landers, daarbij nog de stille verwach ting koesterende, de Transvaalsche re geering in rustige roest te overvallen, scheen het, dat de dagen der zelfstan digheid van de Zuid-Afrikaansche Re- pnbliek waren geteld. Doch „ons" had zich vergist Oom Paul wachtte slechts den tijd af, dat de Bchildpad zijn kop zon vertoonen, om hem dan met zekerheid te kunnen treffen. En Krugersdorp s is daar om te ver melden hoe duchtig Britsche overmoed op 1 en 2 Januari, .1896 werd verne derd. Uit de berichten, die broks-gewijze tot ons komen, kan thans met eenige ze kerheid o. a. aaneengeschakeld geheel worden getrokken. Na op 1 Januari bij Krugersberg op eene sterke afdeeling der Boeren te zijn gestooten, die hij onmogelijk uit hare stellingen kon verdrijven, besloot James son door eene omtrekkende beweging in den nacht Johannesburg te bereiken. In- tusschen was de krijgsmacht der Boeren aanmerkelijk aangegroeid, daar ook de mannen uit meer verwijderde wijken wa ren aangekomen. Toen de boeren de manoevre der En- gelschen ontdekten, wisten zij hun hoofd corps tusschen Jameson en Johannesburg te dringen, waardoor de macht der Brit ten, vrijwel werd ingesloten. Het wel gemikte schot der Boeren, de vermoeid heid zijner manschappen en gebrek aan krijgsvoorraad noopten Jameson zich des morgens van den tweeden aan de Boeren over te geven. Joubert maakte ruim 600 gevangenen, waaronder tal van hoofdofficieren. Meer dan 150 Engelschen sneuvelden. Een 50 tal werd gewond en wordt te Krugersdorp verpleegd. Yan de kant der boeren sneuvelden 3 en werden 5 mannen gewond. Zij, die het veel besproken en be ruchte Johannesburg op een atlas den ken op te zoeken, zullen wel doen eene van de nieuwsten ter hand te nemen, daar anders hunne moeite te vergeefs zal zijn. Johannesburg toch is eene stad van jongen datum. Negen jaar geleden was het eene kale vlakte, voor acht jaar een mijnwerkerskamp en thans eene stad van 100000 inwoners. De verba zend vlugge opkomst heeft de stad uitsluitend aan de omliggende goudvel den te danken. Gelijk te verwachten is, bestaat de bevolking uit een bonte mengeling van alle rassen en stammen Deftige heeren en dames, slordige mijn werkers, Chiueesche kramers, gelukzoe kers uit alle bekende landen van den aardbodem, Kaffers en Boereu stoffeeren de mooie en goed aangelegde straten. Voor flinke handwerkslieden of houtige kornuiten, die de handen uit de mouw weten te steken, levert Johannesburg en zijne omgeving uitstekende vooruitzich ten. Een onzer voorname bladen verzekert, dat de huizen er zoo snel verrijzen, als kalk en steen aangevoerd kunnen wor den. Hierop afgaande zou de Transvaal in de eerste jaren het beloofde land van den ambachtsman zijn. Uit een gesprek met den heer H. van den Broeke, ingenieur bij eene Fransch- Belgische Spoorweg-Maatschappij in de Transvaal, thans tijdelijk voor zaken inNe- derland blijkt,dat behalve flinke ambachts lieden, ook tuiniers en groentenkweekers in de Transvaal een schoone toekomst tegemoet gaan. De duizendtallen van vreemdelingen heelt de vraag naar groente zeer doen stijgen. Om in de behoeften te voorzien, worden dagelijks extratreinen met groenten uit Natal ingevoerd. Aan boeren heeft het land geen gebrek. Doc toren en onderwijzers zijn zeer wolkom. Te Pretoria is geen enkele Hollandsehe arts volgens de nieuwe wet gevestigd en door de uitbreiding van het aantal scho len, is er tevens schaarste aan degelijke onderwijskrachten. "Wellicht is bij dezen of genen lezer de vraag opgekomen, indien de Trans vaal geen staand leger bezit, hoe is 't dan mogelijk, dat in betrekkelijk korten tijd een troepenmacht van eenige dui zenden boeren bij Krugersdorp werd bijeengebracht? Ziehier onze toelichting. De handhaving der orde is toever trouwd aan een goed en ruim bezoldigd politiecorps, dat gedeeltelijk bereden is. Zelfs in het woelige Johannesburg, weet de regeering daardoor vrijwel orde en veilig heid te bewaren. Tijden van oproer maken daarop natuurlijk eene uitzondering. De geheele vaste legermacht der Transvaal bestaat uit een afdeeling artillerie,onder commando van Transvaalsche officieren, die in Breda eenigen tijd gestudeerd heb ben. In 't geheel telt deze Staatsartil- lerie 7 officieren, 4 sergeanten, 8 kor poraals en 100 manschappen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1