Het Kiesrecht Voorop! Zonda? 19 Januari 1896. 40ste Jaargang No. 3064. Politiek overacM der week. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t. e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever J. WINKEL. Bureau: 8CH1GEN1, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 8.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Binnenlandsch Nieuws, Anna Paulowna, 17 Ja'96. I ie -einig <>t leis a>u neu laai gelegen *1 ggen." De siatmuziek bij de infauterie krijgt van het Rijk geen derde v^n het geen noodig is voor de instandhouding^ de ufficiereu dragen bij en voor bet ore. rige moet het ontbrekende door concerten worden gedekt. Beter is bet gesteld m»>t de nietofficieel erkende muziekkorpsen bij de cavalluie en artill~ri", saam gesteld uit trompetters en miliciens, die zich meer bepalen tot marschmnsiek. Mars zou de infanterie-mnziek evenzoo willen zien in gericht. «Do kapelmeesters dei infanterie zullen tegen zulk een regeling gekant zijn, daar zij liever da met degelijke marsch- en militaire mnziek, zich met fijne concertmuziek afgeven. Edoch, de regeling kon best van dien aard zijn, dat he' gehslte der korpsen er niet door leed", z gt Mars, en hij «ijst op Duttschla <d, Frankrijk en Belgie, w»ar miliciens voor een groot deel de muziekkorpsen helpen vormen «Men zon den milicien, die, na afgeëcerxceerd te zijn, het voorreehl kreeg bij de luuziek te komen, de verplichting kunnen opleggen, iets langer, een halfjaar bijv., bij den troep te blijven. Met deze organisatie zou ook aan de maatschappij «en grooten dienst bewezen worden. Het zon den vooruitgang der mnziek - die baanbreekster der beschaving kracht dadig bevorderen. Elk jaar toch zonden er een groot aantal militairen naar hun dorpen temgkeeren, die met hun verkre gen muzikale kennis niet weinig tot den bloei en den groei der dorpsgezelschappen zouden bijdragen.* Buitenlandsch Nieuws. SCIA6BI AIecicci Nieows- COURANT. AlmMit- Laitilonvllai. Het is moeilijk, het iedereen naar den zin te maken. Dat ondervindt wellicht niemand in die mate, als het bestuur der Liberale l/nie. Wat het ook doet, altijd zijn er, die meenen, dat het wat anders had moeten doen, of dat, wat het deed, anders had moeten geschieden. En dat niet alleen de vijanden en te genstanders, van wie het begrijpelijk wa re, maar meestal in de eerste plaats me destanders, of die althans geacht kunnen worden daartoe te behooren. Een algemeene opmerking over dit verschijnsel wenschen wij voorop te stel len, Men behoeft in dat altijd zoeken naar en willen van iets anders, nog niet een opzet te zien, om het bestuur in zijn doen te belemmeren. Er is altijd meer dan een weg die naar Rome leidt; en zelden is er éen weg, die zoo onvoorwaardelijk de beste is, dat allen hem kiezen. Het is dus zeer denkbaar, dat verschillende menschen verschillende wegen kiezen en voor hunne keuze goede gronden hebben. Doch dan treedt o. i. een andere vraag op den voorgrond, waarmee men zich al te weinig bezig houdt, deze namelijk: is het niet beter, dat allen, die naar Ro me willen of, zonder beeldspraak, dat allen, die eenzelfde doel beoogen, daarvoor éen weg kiezen, dien zij allen tezamen bewandelen kunnen, al is die weg in ieders oog dan niet de allerbeste. Hebben samenwerking en aaneensluiting ten slotte nog niet meer belang, en moe ten die dus niet meer gewicht in de schaal leggen dan de keuze van weg en middelen Die vraag doet zich vooral thans voor, nu een geheel nieuwe toestand op staat kundig gebied staat geboren te worden en met het oog daarop voor de Libérale Unie een programma gewenscht wordt, over welks doel en beteekenis wij in ons vorig nummer het onze gezegd heb ben. Wel, wat komt ge nu met een pro gramma vraagt men echter. Daarvoor heeft nu niemand lust en gelegenheid! Zeg ons liever, hoe het met het kiesrecht moet zoo klinkt het nu van hier en van daar. Ja, wie den eisch stellen, dat de Liberale Unie zich over het kiesrecht uitspreke, vergeten, dat, als vroeger be paalde onderwerpen aan de orde gesteld werden, o. a. het kiesrechtontwerp-ÏAic, niet minder luide het verwijt klonk gij wilt een voorparlement zijn, gij gaat buiten uwe roepinggij hebt slechts de openbare meening voor te bereiden en te vormenEn was dat verwijt toen ongegrond, omdat men toen niets anders beoogde dan een algemeene uit spraak over de hoofdgedachte van het ontwerp, opdat de Liberalen in de Kamer zouden weten, hoe de Liberalen buiten de Kamer erover dachten, nu is zulk een uitspraak overbodig, en zou wat men meer verlangt, inderdaad aan een voorparlement doen denken en hoogst ondoelmatig zijn. Zulk eene verklaring nu is niet noodig, of wel voor zoover zij noodig geacht wordt, zal zij gegeven worden. De Liberale Unie heeft zich verklaard vóór in hoofdzaak ongewijzigde aanneming van het ontwerp-TAK. Daarin vond zij toen hare beginselen belichaamd en er is se dert niets gebeurd, wat haar van stand punt kan doen veranderen, er is ook geen zweem van bewijs, dat zij van standpunt veranderd is. Maar ten overvloede staat in het ont- werp-programma op den voorgrond, en zal dus, als de algemeene vergadering het aanneemt, als eerste punt op dat programma prijken: „De Liberale Unie handhaaft haar vroeger standpunt ten aanzien van het kiesrechtzij blijft van meening, dat eene regeling van het kiesrecht niet moet worden beheerscht door de vrees enkele ongeschikten op te nemen, maar behoort uit te gaan van de gedachte, dat geen geschikten mogen worden buitengeslotenen stelt daarom allereerst als eisch op haar pro gramma, een zoo ruim mogelijke uit breiding van het kiesrecht, zooals die reeds herhaaldelijk door haar is aange geven." Inderdaad een beginselverklaring, die aan duidelijkheid niets te wenschen o- verlaat, en die, zooals wij reeds zeiden, ten overvloede verklaart, wat uit de fei ten reeds van zelf volgt, dat de Libera le Unie om veranderd het standpunt, waar op zij zich ten aanzien van het kies recht plaatste, blijft innemen. Waarom is men u daarmede niet tevreden Omdat men inderdaad iets anders verlangt. Men wil dat de Liberale Unie zal aangeven, hoe, met behoud der positieve kenmerken, het kiesrecht moet ingericht worden, om voor haar aannemelijk te zijn, met andere woor den hoe het ontwerp-VAN Houten ge wijzigd moet worden, opdat de Takkia- nen er hun stem aan kunnen geven. Het is te hopen, en laat ons er da delijk bijvoegen, te verwachten, dat de Liberale Unie zich op dit verkeerde spoor niet zal laten drijven. Dan zou men haar met alle recht kunnen ver wijten, een voorparlement te willen zijn, want dan zou zij zich bemoeien met de uitwerking en toepassing van beginselen, en dat moet men aan de Vertegenwoordiging in overleg met de Regeering overlaten. Maar niet alleen zou men hiermede in het algemeen treden buiten het kader ee- ner politieke vergadering, die zich wel over beginselen kan uitspreken, wel een richting, wel misschien ook enkele hoofd punten van regeling kan aangeven, maar die zich buiten alle bemoeiing metprac- tische toepassing en uitwerking, buiten alle aanraking met bijzonderheden en on dergeschikte punten moet houden. Men zou buitendien, en dit is nog ernstiger bezwaar, zeer ondoelmatig handelen. Wat toch is het geval Hoe iedere partij en zelfs iedere groep over het kiesrecht denkt, is tamelijk wel bekend, en wat iedere groep zou willen, als zij de zaak naar hare inzichten rege len kon, weet zij althans zeer goed. Maar geen enkele groep is bij machte alléén hare inzichten te doen zegepralen. En nu begrijpt men toch levendig, dat de loop, die de zaken nemen zullen, af hangt van allerlei omstandigheden, waar eene politieke vergadering als die der Li berale Unie geheel buiten staat, die zij niet kent, waarop zij geen invloed kan hebben Van de houding der Regeering, van de houding der groepen onderling, van de vraag, wie men tegenover zich, wie men naast zich zien zal, van den loop der beraadslagingen, van de meer of min dere gelukkige oplossing van belangrijke geschilpunten, hangt zeer veel af. Ieders houding in elk bijzonder geval wordt minstens evenzeer bepaald door wat an deren doen, als door wat hijzelf wenschen zou, en ten slotte zal het eindoordeel af hangen niet van bijzondere punten, of zekere grensbepalingen, waarover ee- nige vergadering zich zou hebben uitge laten maar van den inhoud van het behandelde onderwerp in zijn geheel, en misschien ook wel van den indruk, dien de beraadslagingen en de weerklank daarvan in het land op de opvattingen der leden gemaakt hebben 1 En op zulke toekomst-vragen zou men de Liberale Unie een overbodig antwoord willen laten geven Zij kan in waarheid niets anders doen dan wat het bestuur haar wil laten doen nogmaals de rich ting aangeven, waarin h. i. de oplossing moet gezocht worden en het dan aan de Kamerleden, die hare beginselen kennen en ze deelen, overlaten, onder de tegen woordige moeilijkheden met wijs beleid den besten weg te kiezen tot eene zoo bevredigend mogelijke oplossing. Buiten dit hoofdpunt nog eene enkele opmerking over de lengte van het pro gramma, waaraan velen aanstoot genomen hebben. Dit komt, omdat men het be schouwt als een werkprogramma, wat het niet is. Wij hebben daarover in een vorig artikel reeds onze meening gezegd en kunnen daarbij blijven.Maar wij zouden wel tot hen, die beperking noodig achten, deze vraag willen ricbten:welken maatstaf zoudt gij willen bezigen, om te bepalen, welke punten op uw beperkt programma zouden moeten voorkomen De onderwerpen zouden o.i. moeten voor zien in de meest dringende behoefte; die behoefte zou het meest algemeen erkend moeten worden: de zaak zou rijp moe ten zijn voor beslissing Over de twee eerste punten zou men het al heel moeilijk eens kunnen worden, maar, wat het laatste betreft, daarbij hangt men weer geheel af van wat de toekomst brengen zal Ieder van de acht Ministers vindt in dit ontwerp van het bestuur wat te doen. Maar zullen nu de acht leden van het Ministerie dat komen zal, allen gelijke werkkracht en gelijke werklust hebben, en zoo ja gelijke be kwaamheid en hervormingsgezindheid be zitten Dat is nog nooit zoo geweest en zal wel nooit zoo worden. Maar aangenomen, dat dit eens denkbaar ware, hangt het dan nog weer niet van iederen Mi nister in het bijzonder af, wat hij het eerst ter hand zal nemen Zal de sa menstelling der nieuwe Kamerszal de drang der openbare meening op die keu ze geen invloed oefenen En is het dan onder die omstandigheden niet wijs, om van een aantal onderwerpen, wier ac tualiteit in allen geval door niemand be twist zal worden, de richting aan te ge ven, waarin men de oplossing wenscht en de keuze van die, welke het eerst onder handen genomen moeien en kunnen worden, overlaat aan hen, die de gegevens zullen bezitten, om een doelmatige keu ze te doen In de vergadering van de Noordervereeniging van Borvemeesters en Secretarissen in Noord—Holland, gehouden den 15 Januari, is tot voorzitter dier ver- eeniging benoemd: de heer D. Van der Stok, Burgemeester van Nieuwe Nie- dorp. Dinsdag 14 Januari, verg a- de de Afdeeling Winkel der Centrale Li berale Kiesvereeniging, onder voorzitterschap van den heer D. Breebaart Kz. Er waren 18 leden tegenwoordig. Tot leden van het Bestuur werden gekozen, de heeren: K. Vries en K. Knecht en tot afgevaardigden naar de algemeene vergaderingen der Cen trale, de heeren: K. KnechtJ. Koomen Hz, en P. Vries. De penningmeester bracht verslag uit van het geldelijk beheer over 1895, waaruit bleek, dat op 1 Januari 1896 een batig saldo aanwezig was van f41,07. Het huishoudelijk reglement werd herzien en daarin de bepalingen opgeno men, dat nieuwe leden eene maand na hun ne toetreding recht van stemmen hebben en dat ook niet kiezers lid kunnen worden, doch niet mogen stemmen. Ook werd op genomen de bepaling, dat het Bestuur ver plicht is de leden, die openlijk voor an dere candidaten gewerkt hebben, dan door de Centrale gesteld zijn, te schrappen en dat die leden het eerstvolgende vereenigings- jaar weder lid kunnen worden, doch zich dan aan ballotage moeten onderwerpen. Den secretaris werd opgedragen een 150- tal reglementen te laten drukken, waarvan ieder lid er gratis een ontvangt. Ook werd besloten Woensdag den 22en Januari we der eene vergadering te honden voor het opgeven van candidaten voor de Prov. Sta ten. De Voorzitter maande allen ernstig aan, de vergadering bij te wonen, geen per soonlijke maar algemeene belangen op den voorgrond te stellen, opdat ons overleden lid, de heer HRezelmanop waardige wij ze vervangen worde, en sloot de vergade ring. Bijde verkiezing van de Provinciale Staten in het district Helder, werden uitgebracht 1206 geldige stemmen. Gekozen dr, P. P. C. Hoek, liberaal, met 699; de heer A. P. Staalman had 480 stemmen. De Monitor Krokodil, Commandant Swaan donderdagmorgen van Nieuwediep naar Amsterdam ver trokken, is wegens storm saan het West einde te AnnaPaulowna blijven liggen, in afwachting van stil weder, H.M, Monitor Krokodil is vrijdag mor gen ten 8 uur van het Westeinde ver trokken om hare reis naar Amsterdam te vervolgen, aan boord alles wel 1 Niet alleen de storm, maar ook het sterke spuien was oorzaak van daar te moe ten blijven, om door de spoorwegbrug aan bet Koegras te stoomen, had men 10 min. noodig, en voor een betrekkelijk klei nen afstand git g er een unr mede heen. Het vaartuig dreef voartdurend naar lager wal en maaide alles weg wat onder haar be reik kwam. E«n behoeftig echtpaar, dat deze week 50 jaar getrouwd was, werd door eenige ingezetenen ruimschoots van levensmiddelen en andere zaken voorzien, terwijl nog een gitt in klinkende munt, als extrapotje natuur lijk niet minder welkom was. Bakker d. V. alhier, had de zer dag, en terwijl hij aan 't Spoor ventte, het ongelnk, dat bij 't steigeren van ztjn paard, het lemoen brak en het dier in het water geraakte. De wagen viel om doch bleef gelukkig op den kant staan. Het ros zwom eenige malen de Spoorput heen en weer en werd toen heelhuids weer op 't droge gebncht, zoodat het on geval nog goed afliep. De officier van justitie te Rotterdam roept in een advertentie den schrijver op van een met p itlood geschre ven briefje, postmerk Rotterdam 18 J >nu- ari 1896, 5 tot 6 uur namiddag, gericht aan dien off. v. j. en betrekking hebben de op den moord Hoogsteden. Geheimhou ding wordt des verlangd toegezegd. De afd. „Noord-Holland* der Vereeniging„Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek," zal hare Negen- liende Algemeene Vergadering honden op Maandag 27 Januari 1896, 's middags half een ure (Amst. Tijd), in een der loka len van het hotel fKRdSNAPOLSKY te Amsterdam. Ouder de punten van beschrijving komen voor: Verkiezing van drie leden van het be stuur, die den 1 Januari 1897 in functie treden. De aftredenden, da heeren W. Bak ker, J, Ktster Kz. en K. lenzen Kz. zijn niet dadelijk herkiesbaar. Art. 8 al. 2 huishoudelijk reglement. Benoeming van twee afgevaardigden naar de eerstvolgende algemeene vergadering der Vereeniging, te houden te Purmerend. Bepaling ven de plaats waar de volgende vergadering der Afdeeling zal worden gehouden. Uitreiking der in 1895 uitgeloofde aanhoudings-pre- miën voor jarige stieren. Rekening over den dienst 1895 bedragende in ontvangst f 848 48, uitgaaf f 831.18 en een bedrag saldo ad. f 17.30 en de Concept-begrooting voor den diens» 1896, in ontvang en nitg. bedragende f 606.80. Dat er ten platten lande vreemde toestanden voorkomen, bleek uit eene medededing door leden van den ge neeskundigen raid van Limburg en Oos telijk Noord-Brabant, op de vergadering door dien raad Dinsdag jl. te 's-Herto- genbosch gebonden, gedaan, waar dat lid mededeelde, hoe een geestelijke van Meersen, zijn priëel voor lijkenhuisje had afgestaan en hoe te Genl het lijkenhcisje in bezit is genomen door een behoeftig gezin, dat maar niet te bewegen is om het weer te verlaten. Men deelt thans mede, dat de hoofdprijs der voorwerpeu-loterij der Amsterdamscbe tentoonstelling de gou den znil ter waarde van f 100000 ten deel zou gevallen aan den heer P. te Almeloo. De tweede prijs, het juweelen collier, is, naar men zegt, gewonnen door een land bouwer te Pernis. Volgens de H a a r 1. C t. zouden slechts 300000 loten verkocht zijn van de 1500000. D o o r d e m a r e c h a u s s e e s van AlmelOO is procesverbaal opgemaakt tegen J. J. G., predikant bij de Chr. Ger. Gem. (Vrije Gemeente) aldaar, wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. De man had reeds uren in den omtrek znlk eene vermaarheid verkregen, dat bij na iederen dag, doch vooral op marktda gen, tal van patiënten van heinde en ver kwamen opdagen, om zich onder zijne be handeling te stellen. Een 3-tal meisjes van 8iot 12 jaren liep Woensdag tusscben half één en 1 nar in het Valkenberg te Breda, toen plotseling van tnsschen de ooomen een ongeveer 15-jarige jongen op haar af kwam en met een «wil ik je den hals eens afsnijden* het 8-jarige meisje met een mes een snede langs den hals gaf, die een groote woDd veroorzaakte en door een geneeskun dige moest gehecht worden. De jongen ging aan den haal. De politie wist hem nog niet op te sporen. Inde Muziekbode w ij d t Mars een artikeltje aan de militaire mu- ziek in ons land. Hij noemt de loestau- den ongezond en onze militaire muziek korpsen «weeskinderen met een stiefvader, Te Weert is door de mare- chanssé aa ige touden de 24 jarige landbou wer W. V., verdacht van zware mishande ling, door middel van een mes, gepleegd op den landbouwer J. S. aldaar en heelt bekend dat hij S. zonder de minste aan leiding twee steken met een mes in het hoofd en verscheidene sneden over den rug gegeven heeft. S. verkeert in levensgevaar. Het eiland Marken is, naar men meldt, weer geheel onder water gezet door den hoogen waterstand van Donderdag, zoodat alles blank staat, behal ve de zoogenaamde «buurten." Een vrouw, die Zondag j.1. van Rotterdam gekomen, een bezoek bracht aan hare familie te Hansweerd, ver toonde bij hare komst aldaar plotseling tee kenen van waanzin, die weldra zoo verer gerden, dat ingeroepen geneeskundige hulp strenge bewaking voorschreef. Dkt zou een uitkomst zijn voor de schippers 1 Do afdeeling „Schuttevaer* te DE VENTER besloor aan het hoofdbestuur voor te stellen, om opnieuw aan te drin gen op afschaffing van sluis- en brug gelden door het gebede Rijk, om in be tere conditie te komen tegenover de spoorwegmaatschappijen. Te DEN BOMMEL (Flak- kee) was vrouw Van der Made b>zig haar 2-jarig kind te verschoonen. Met een klee- dingstuk werd de koffieketel,die op de kachel stond, omvergehaald, en kreeg de kleine den gebeelen inhoud over het naakte lichaam. Het kind, dat deerlijk gebrand was, is den anderen dag asn de gevolgen overleden. Wie het niet uit zijne blijspelen: „het Moortje en de Spaansche Brabander weet, die is wel uit zijn gevleugeld woord „het kan verkeeren," tot de overtuiging geko men, dat Brederode de menschen kon. Had men kunnen denkon, dat de oor logzuchtige boodschap van president Cleveland, zoo spoedig, in een „botertje tot den bodem" zou worden opgelost? Eu toch is 't waar't Is één lach en lonk met Engeland. Handjes geven en Complimentjes maken wederzijds, zonder ophouden. Amerika verzoekt zeer beleefd, of de bescherming zijner onderdanen te Johan- nesburg aan den Engelschen vertegen woordiger in de Transvaal, mag worden opgedragen. Engeland verzekert gaarne, dat het wel en wee der Amerikanen in de Trans vaal, haar in de eerste plaats ter harte zal gaan. Bomslag op de groote trom. Der regeering van president Cleveland zal niets aangenamer zijn, dan dat Lord

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1