TKSZ, Donderdag 23 Januari 189S. 40ste Jaargang JTo. 3065. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever J. WINKEL Bureau: 8CHAGE5J, liaan, II 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 8.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. GemeenteSchagenJ Bekendmakingen. FEUILLETON. Binnenlaudsch Nieuws. Tessel, 20 J a d. I n de v e r- gadering van den Tesselschen schippers en visschersbond, is besloten, zich eerlang tot de regeering te wenden met het ver zoek, om titel VII, aitt. 443462 Wet boek van Koophandel in dien geest aan te vallen, dat het bedrag van bergloon voor op zee opgeviachte voorwerpen nauw keuriger bepaald wordt. Dit zou zeer in het belang zijn der arme visschers, die vaak met groot gevaar goederen opvisschen en dan een karig bergloon ontvangen. Anna Paulowna, 21 Januari SEHACEE AIieieei Nieiws- CODRAHIT. Aiitrmtit- Laoiloivllai Da Voorzittsr van den Gemeenteraad te SCHAGEN Doodigt bij deze, naar aanlei ding van art. 7 der wet van 4 Joli 1850 (Staatsblad No. 37), gewijzigd bij art., VII der wet van 6 November 1887» (Staatsblad No. 193) de mannelijke inwo ner» der gemeente uit, om, zoo zij in eene andere gemeente in de personeele belasting, dienst 1894/95, ter zake van hunne wo-j ning naar eene hoogere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1, letter a. en b. van de wet van 24 April 1843 (Stasts-I blad No. 15), o! in de grondbelasting dienst 1895 in eene andere gemeente oi in meer gemeenten te zamen tot een be-, drag van ten minste f 10,zijn aange slagen, daarvan door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór 15 Februaii a. s. te doen blijken. Evenzoo worden oitgenoodigd de manne lijke inwoners der gemeente, hoofden van. gezinnen of alleen wonende personen zijn-1 de, die van den inwonenden eigenaar of eersten huurder van een woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuis, waarvan de huurwaarde voor de personee le belasting ten minste op het dubbele gesteld is van bet laagste in deze ge meente voor den vollen aanslag vereischte bedrag zijnde f 24, gedurende 9 maanden voorafgaande aan den 15en Februari a. s., een gedeelte in huur hebben gebad en bewoond, «aarvoor geen afzonderlijk aan slag in de persooneele belasting geschiedt, maar waarvan de jaarlijksche huurwaarde, ongestoffeerd, in verhouding tot de be lastbare huurwaarde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuis geschat, het voormelde bedrag van f 24, bereikt, daarvan onder overlegging van de gevorderde bescheiden, vóór 15 Februari a. s. aangifte te doen. 38. vas Thomas Eardy. De weerzin om de ouders van Angel om hulp te vragen, zou mettertijd, meende Tesz, wel bedaren wat haar eigene ouders betrof was juist bet tegendeel bet geval; zij kon et niet toe geraken hen te bezoeken. Na bet korte bezoek, dat zij beD gebracht had, kort na haar huwelijk, hadden de?e lieden niet andera gemeend, dan dat zg heenging, om zich voor altijd met haren echtgenoot te ver eenigen en zij bad niets gedaan om hen uit den droom te helpen; zij wachtte rustig zijn terugkomst af met de door niets gewet tigde boop dat hij wel spoedig zoo terog- keeren. Hare ouders de waarheid mede te deelen, dat rij een arme vrouw was, afhan kelijk van den arbeid barer handen, dat zen te veel voor haar geweest zijn. Daar schoten haar de diamanten in de ge dachte. Zg wist niet waar Clare ze gebracht had; maar al spoedig kwam zij tut de slot som dat ze haar, in de verhondiug waarin ze tot elkander stouden, in bet geheel niet toekwamen. Intuaseben waren de dagen van haar echt genoot niet zonder zorgen voorbijgegaan. Oogenblikkelijk werd hij door de koorts aangetast, nadat hg eerst een onaangename en ruwe zeereis achter den rug had. Nadat Tesz zich van haar laatste goud stuk had gescheiden, was zg van verdere middelen ontbloot gedurende het jaargetij de, dat bet zeer moeielgk is werk te vin den. Niet bewnst, hoe zelden in telligentie, energie, gezondheid en arbeids- lnst in alle levenskringen vereenigd zijn, bad zg geen trek in buiselgk weikzij was bang voor steden, groote hnizen, menscben met geld en invloed, en voor itder ander die geen boer was. De kleine melkergen, die haar des zomers werk versobaft hadden, hadden nu geen werk meer. Een onderkomen zon baar wellicht in Talbotbays niet geweigerd zijn geworden, wellicht den ook slechts met het oog op haar positie; maar zij bon riet besluiten daar been te gaan, dat zoo haar te vele her inneringen baren. Zg bevond zich nn op weg naar een diep in bet lard liggende pachttoeve, waai- Tea slotte wordt herinnerd, dat de man geacht wordt te betalen den aanslag zijner vrouw in de grondbelasting, de vader dien zijner minderjarige kinderen, wegens de goederen, waarvan hij het vruchtgenot heeft, en dat aanslagen in de grondbelasting we gens onverdeelde onroerende goederen, óók gelden voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij' den aanslag in het kohier is ver meld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste f 10,bedraagt. De modellen voor de aangiften, bedoeld bij art. 1, letter C. en het 4e lid van art. 7 in verband met art. 1, letter B. der wet, zijn kosteloos ter secretarie dezer gemeente verkrijgbaar. Schagen, den 21 Januati 1896, De Voorzitter voornoemd, S. BERMAN. Zondag, den 19 Februari, brandde het huis, bewoond door den timmsr- manP. Oorthuis en den winkelier J. Jongkind te Heer Hugowaard, door onbekende oorzaak tot den grond af. De inboedels van beide gezinnen gingen mede in de vlammen op. Tijdens het uitbreken v»n den brand was niemand der bewoners thuis. Oorthuis en zijn gezin waren den vorigen dag uitgegaan Jongkind was ter kerk eD zijne vrouw bij een der buren. Ook het hoofdbestuurvan het Nederlandscb Onderwijzers GeDoot- schap heeft zich met een adres gewend tot H. M. de Koningin-Regentes, waarin het, met betrekking tot de bekende zaak- Akkerman, verzoekt, het besluit van Ged. Staten van Noord-Holland waar bij goedkeuring werd onthouden asD het besluit van den gemeenteraad van Sint- Maarten om den onderwijzer Akker man eervol te ontslaan te willen hand haven. Het hoofdbestuur stelde een onderzoek in naar de feiten die aanleiding hebben kunnen geven tot het verleenen van onge vraagd ontslag en zest daaromtrent: heen zg door Mariau in een brief was heen geroepen, die haar eerst na groote omwe gen had bereikt. Marian had ergens ge hoord, wellicht van Izz Hnett, dat Tesz bij baar man vandaan was, en toen h»d het goedmoedige meisje, na aan den drank ver slaafd, in een goede bui geschreven, dat eg ook naar die hoeve zon gaan en dat het haar aangenaam zon zijn, daar Tesz ook te zien, daar er nog een plaats over was, tenminste zoo het waar was, dat zij weder net als vroeger met haar handen het brood verdienen moest. Met het korter worden van de dagen, was bij Tesz de hoop op eene verzoeiiiog met baar man ook meer en meer verdwenen, en zg kreeg in haar geheele wezen iets onna tuurlijks en droomerigs, dat hsar nog maar slechts werktnigelgk den strgd om het bestaan deed voeren. Onder de bedenkelijkheden van haar verla ten toestand, was niet de mioste, een zekere deftigheid, die zij van Clare bad over genomen en die het aantrekkelijke van haar wezen nog aanmerkelijk verhoogde. Zoolang zij de kleederen nog droeg, die zg in haar bruidsdagen zioh had aangeschaft, vrijwaar de haar znlks voor onbetamelijkheden, wan neer do en dan eens een oog met welge vallen op haar rustte; maar zoodra zij ech ter genoodzaakt werd, het grove kleed der veldarbeidster aan te trekkeD, moest zij me nig ongepast en kwetsend woord aanhooren; toch ondervond rij niets dat haar bepaald ▼rees inboezemde, tot er iets gebenrde in een achtermiddag in November. Zij had den weg naar de in het Hoogland gelegene pachthoeve ingeslagen, juist in de richting van het door ADgel'a vader be woonde dorp.omdAt het denkbeeld, eens onbe kend in dat hoiz te komen, voor haar een groote bekoorlgkheid bad. Maar daar baar eigenlijk doel booger lag, was zg weldra verplicht, meer oostelijk te gaan en sloeg te voet den weg Daar het dorp Cbaik-Newton in, waar zij wilde overnachten. De straat slingerde zich lang en eentonig voort en daar de dagen reeds kort werden, viel de duizternis neer, vcor Ttaz baardoel in het oog had. Zij had den top van een bcnvel bereikt vanwaar zg de straat in al bare wendingen kon overzien; toen tij ach ter zich schreden vernam en weinige oogin- bükken later door een man werd ingehaald. Hg trad lsngs Tezs heen en zeide: Goeden avond, schoon kind,* waarop zg beleefd antwoordde. Ofschoon de duisternis reeds begon te vallen en de omtrek reeds in bet donker lag, was het nog licht genoeg, om iemands dat het tot do overtuiging is gekomen, dat aan den ouderwijzer Akkerman niets anders kan worden ten laste gelegd, dan dat hij geheel onwillekeurig, verzuimd heeft verlof te vragen om zich uit de gemeente te verwijderen, toen hij wegens ernstige ziekte zich ter verpleging in het Burger- Ziekeahuis te Amsterdam moest doen op nemen, voor welk verzuim bij bij schrijven van den 29en Augustus 1895 aan den Raad der gemeente deemoedig verontschul diging heeft gevraagd; en mocht al voor dat verzuim eene ern stige berisping verdiend zijn, ontslag uit zijne betrekking is voor den jon/en onder wijzer, die overigens tot groote tevreden heid van de autoriteiten zijne taak verricht te, eene te zware straf, al meent men ook geene rekening te moeten honden met zijn ziekelijken toestand in dien tijd. De Gemeenteraad van Win schoten heeft tot directeor der gasfa briek benoemd den heer J. W. J. Klaas- sen aldaar, Door haar hoed gered! Een dame te Scheveningen deelt mede, dat zij door haar hond van een groot gevaar werd gered. Nadat zij om streeks 10 uur te bed was gegaaD, werd zij tegen 11 nur door den hond gewekt, die door hijgen, blazen en krabben haar wak ker maakte. Opstaande bemerkte zij, dat in de kenken, waar de hond 's nachts verblijf hield, een begin van brand was ontstaan. Gelukkig was de keukendeur opengelaten, zoodat het trouwe dier zijn meesteres kon waarschuwen, die nu het gevaar in den aanvaDg wist te stuiten. H. Ct. Zondag werd te Purmerend eene vergadering gehouden van muziekdi recteuren van den Prov. Bond van Harmo nie- en Fanfarecorpsen in Noord-Holland. Tot leden der Jury voor den in Juli te Beverwijk te houden wedstrijd,werden benoemd de herren: Richard Hol te Utrecht, G. Mann te Leiden, H. Völlmar te 's-Gra- venhage, G. K. G. van Aken te Amers foort en Jos. Kessels te Brussel. Hierna werden de verplichte nummers voor den wedstrijd vastgesteld. trekken te doen herkennen. De man draaide zich om, toeD hij haar voorbij was en Haarde haar aan. „Duizend donders, dat is waarachtig de meid, die in Trantridge geweest is die vriendin van den jongenheer D'UrbervilleP Ik was toenmaals ook daar, ofschoon ik er no niet meer ben". Zij herkende in bem dien rGode jongen, wien Angel in de herberg dien vuistslag had toegediend, omdat hij haar beleedigd had. Zij werd door een kwellende angst aange grepen tij gaf hem geen abtwoord. „Zeg nn eecs dat het waar is, wat ik loeDtnaals tegen ow hoogverheven gemaal beb gezegd, hè, slnwe heks I No moest je mij Dog om vergiffenis vragen, voor wat hij mij toenmaals deed." Tesz kon nog steeds geen antwoord ge ven. Voor haar gejaagde ziel scheen er maar één nitweg. Zij nam plotseling de beenen bij elkaar en vloog pijlsnel been, zonder om te zien, de straat volgend, tot zij aan eeD deor kwam, die direct toegang tot een afgesloten boschroimte gaf. Tesz snelde daar binnen en drong zoo diep in het groen door, tot eene ontdekking bgna niet meer mogelijk scheen. De blaren onder hare voeten waren droog en het gebladerte van altijd groen zijnde biroiken, die onder de hooge boomen groei den, boden bescbntting voor den regen ge noeg. Tesz haalde zooveel mogeljk deze bladeren bgeeo, maak e daar eeD stapel, en een soort bed van en kroop daariD. De slaap die haar oogleden sloot, waa na tuurlijk een onmatige. Zg geloofde gebeim- sinnig stemmen te booren, overtuigde sich er eohter van, dat het de wind waa. Zij zeg in haar gedachten baar man aan de andere zijde van den wereldbol in een warm klimaat, terwijl zg bier in de konde lag. Zoo er op de wemld, nog wel znlk een el lendige zijn als zg vroeg Tesz zich afen aan haar verloreo leven denkend, zeide zg „Alles ia gdel." Zg herhaalde bet woord werktuigelijk, totdat zij ten laaiste meende, dat zg eigenlgk in den tegenwoordigen tijd niet meer thuis behoorde. Salomon had dat recdz voor twee dnizend jaren nitgesproken en al behoorde zg niet tot de groote den kers, zij ton in hare veroordeeling nog verder gegaan zijn. Wanneer alles slechts jjdel wps, wat zon er dan nit geboren knn- nen worden Ach, bet was nog erger dan gdel, ongerechtigheid, IgdeD, misdand en dood. De vroow van Angel Clare streek met baar baDd ever baar voorhoofd, en voelde onder baar ztchUn boid, zeer duide lijk 4e welving van baar sebedcJ en den - De eigen begratenisfondseD, zooaïi ze genoemd worden, zijn thans op alle dorpen van ons eiland gevestigd zij wor den alle kosteloos beheerd, bezitten ruime kassen en deze laten toe, dat hoogstens 6 a 9 maanden contributie betaald be hoeft te worden, terwijl de uitkeeringen booger zijn dzu van elders gevestigde fond sen van dien aard. De deelneming in begrafenissondsen el ders is dan ook verbazend verminderd en zal stellig binnen ettelijke jaren geheel geëindigd zijn. handelsblad. Met een zekere voorliefde zijn te Kolhorn door Dames- en Hee- ren-dilettanten, de tooneelwerken ingestu deerd die a. s. Zondag opgevoerd zollen worden, ten voordeele van het eerstvolgen de schoolfeest. Het is dan ook bui ten twijfel dat „S of Z* van Jnstus v. Maurik een stnk is, dat goed in elkander zit en meer dan waard, gezien te worden; kortom, als de uitvoering beantwoordt aan de verwachtingen, die de repetities doen koesteren, dan kan de 26 Januari een ge notvollen avond geven. E en werkman van den heer J. Blaauwloer uit den Waardpolder had, nu ongeveer drie maanden geleden het ongeluk zijne horloge te verliezen, zoo hij meeüde op eene wandeling naar Scha gen. Verleden Zaterdag echter, terwijl een paar man op het land van den heer B. bezig waren mollen te vangen, kwam het verloren gewaande horloge terecht. Al dien tijd had het op 't land gelegen en zijn behoorlijk aandeel gehad van vorst, regen, sneeuw, enz. Het uurwerk werd aac den verheugden eigenaar terug bezorgddeze wond het op en het brave horloge liep rand harer oogbolten en dacht, dat de tijd komen zou, dat deze een deel zouden nitma- van een doodshoofd. „Ik wenschte, dat het zoover reeds was I* zeide zg. Midden in deze gedachte boorde zij op nieuw een eigenaardig vreemd geruiseh onder de bladeren. Het kon de wind zijn, maar het was nu toch te duidelijk. Menigmaal ge leek het een zucht, dan weder eens een vleugelslag, vervolgens een soort van gor gelen en rochelen. Spoedig werd het haar doidelijk, dat die tonen af komstig waren van de rondzwervende dieren. Ware zg bier on der vriendelijker omstandigheden geweest zij zou er zich door verootrnst gevoelen, maar afgescheiden van de menschbeid, ge voelde zg geen vrees. Eindelijk vertoonde zich aan den hemel eene schemering. Nadat het buiten reeds een poosje dag was, werd bet ook in het bosch dag. Zoo spoedig het daglicht sterk genoeg was, kroop Tesz van uit haar bladerhuisje en zag zonder vre^s rondom zich. Daar vertoonde het sich, wat haar 's nachts onrast had ver oorzaakt. Onder de boomen lagen verscheide ne fasanten, het sohoone vederenkleed met bloed bevl-kteenigen waren dood, eenigen bewogen nog awak de vleugels, eenigen staar den naar den hemel en verroerden nog kramp achtig de pooten, maar ook velen warndes nachts reeds uit hun lijden verlost, omdat hunne levenskrachten verlamd waren. Tesz begreep dadelijk wat er gebeurd was. De dieren waren daags te voren door een jachtgezelschap aangeschoten geworden, maar hadden toch nog kracht genoeg gehad, te ontsnappen en hadden nu in hnn schuil hoek den laatsten adem uitgeblazen. Teas maakte medelijdend aan het lijden van de levenden eun einde, worgde zoovelen als zij vinden kon en liet ze vervolgens üggeD, zooals sij ze gevonden had, totdat de jagers sooals veelal het geval was, ze op han nazoeking zouden vinden. „Arme schepsels hoe kon ik, getuige van uw lgden zgnde, mijzelf voor het onge lukkigste wezen op aarde honden zeide zij en voltrok onder tranen van medelgden baar vernietigingswerk zoo pijnloos mogeljjk. „Ik onderga geen spoor van lichamelgke smart, ik ben niet gewond en bloedend, maar beb twee gezonde armen, om voor mg zelve het levensonderhoud te verkrijgen P Zg schaamde zich baar angstgevoel, dat zg in den verloopen nacht had ondervonden en dat op niets anders ge grond was, dan op het bewustzijn der willtkenrige veroordeeling der maatschappij. weer door, alsof er niets gebeurd was. Het Departement KolhOFÜ der Maatsch. tot ,Nut van het Alg.' zal zijne vergadering van Januari doen samen vallen met de voorgenomen Volksvoor lezing. Verschillende sprekers zullen op treden. Ioo mogelijk zal ook dien avond aan C. fliewobter de Medaille uitgereikt worden, hem verleend wegens het met le vensgevaar redden van een jeugdigen dren keling. - De groote hond van schip- per de J. nit B a r s i n g e r h o r n, liep in den avond en in den Dacht van Vrij dag op Zaterdag, los door Eolhorn, in strijd met de PoJitie-verordening. De voor bijgangers werden lastig gevallen, aange- bast enz. Zaterdagmorgen echter, tegen 6 uur, werd de politie gewaarschuwd, baar de passage belemmerd en zelfs onveilig werd. Driemaal werd op het gevaarlijke dier ge schoten, doch zonder gevolg, daar een zwarte hond in het duister al moeilijk te onderscheiden is. Eindelijk maakte een aan gebrachte sabelslag een eind aan 't toonvel. De hond was niet dood, maar droop af en nam al bloedend de wijk n»ar 't schip, legen den eigenaar is proces-verbaal op gemaakt. 1896. J.l. Zaterdag-avond vergaderde de Kies- vereenigiDg Algemeen Belangtevens afdee- ling van de Centr. Lib. Kiesvereeniging voor de verkiezing van leden voor de Prov. staten in het H O O f d k i e s- district Schagen. Door ongesteldheid van den Voorzitter werd de vergadering belegd door den vice- voorziter, den heer L. Metselaar. Deze deelde mede, dat de nieuwe be stuursleden de HH.: M. H. Kooij en R. Blankenvoortachtereenvolgens zijn opge treden als secretaris en plaatsvervangend secretaris. De rekening en verantwoording over het dienstjaar '95 werd, daar enkele posten nog niet in orde zijn, aangehouden. Naar aanleiding van een schrijven van het Hoofdbestuur van de Centr. Lib. Kies vereeniging voor de verkiezing leden van HOOFDSTUK VIII. Het was helder dag geworden en Tess ging, voorzichtig den straatweg zoekend, weer op pad. Voorzichtigheid was onnoodig, geen ziel was te zien en Tesa stapte rustig voorwaarts, terwijl zij aan het lgden der arme doode vogels dacht en overpeinsde, dat haar ongeluk nog te dragen was, wan neer zg zioh slechts zoo opheffen kon dat zg boven de meeoing der wereld verheven was. Maar dat kon niet geschieden, zoo lang Clare deze meening deelde. Zij bereikte Cbaik-Newton en ontbgtte in een herberg, waar sg onaangenaam verraat werd, door de aardigheden van een paar jongelui, omtrent haar persoon. Anderszgds gevoelde zij zich daardoor gestreeld, want dan ook zou zg hare aantrekkelykheid te genover baar Angel niet verloren hebben. Toch had zij moeite genoeg, zieh in geen ongelegenheid te brengen en zich geen laa- tigen vrijer op den bals te halen. Daarom besloot zij in het vervolg Diemand meer door haar niterlgk in verleiding te brengen. Zoo spoedig zij het huis achter cish bad, trad zg het bozch in, en nam nit haar mand een van baar oudste werkplunjes, die Bij, Dadat zij Talbotbays verlaten had, niet we der had aangetrokken. Vervolgens kwam zg op de goede gedachte, oit haar bundel een zakdoek te nemen en die over het hoo d te binden, zoudat hare wangen en kin bedekt waren, alsoi zg t&ndpgn bad. Vervolgens sehoof zij den doek tot op do wenkbrauwen en ging, zoo tegen ieders bru taal bewonderend oog geborgen, haar treu- rigen weg. „Wat een vogelverschrikster,* aeide de eerste voorbijganger, tot zijn metgezel. Tranen van medelijden kwamen Tesz, in de oogen, toen zg dit hoorde. „Vfat hin dert het mg,* zeide zg. „Neen, er is mg niets aan gel gen. Ik wil nu altijd leeljjk blijven, omdat Cl«re er mei ia en ik me mand heb, die iets met mg op heelt. Die mgn man geweest is, is heengegaan en houdt met meer van mg en toch heb ik bem nog zoo waarachtig lief en wil van niemand an ders iets weten; het ia mij hetseltde, of zij mij aanzien of niet I" Zoo schreed Tesz voorwaarts eene ge stalte die deel uitmaakt van eea landgezicht, een veldarbeidster in haar winterkleeding eene granwe hoofddoek, een roode halsdoek, een groote wollen rok en daarover een brui ne omslagdoek en leuren handschoenen. Ieder draadje vau dit costuum ia afgedragen en onder dun invloed van «on, regen en wind versleten. Nu veiraadde niets meer aan baar, hare jeugd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1