Zondag 26 Januari 1866. 40ste Jaargang ÏTo. 3066. en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zat e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever J. WINKEL Bureau: 6GH1GKH, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van L tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 ot. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bü dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. Anna Paulowna, 24 Jan. 1896. AGER Aiieieei Nieiws-, COURANT. Almteitie- Laoilonilai De Voorzittsr van den Gemeenteraad te SCHAGEN noodigt bij deze, naar aanlei ding v»n art. 7 der wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37), gewijzigd bij art. VII der wet van 6 November 1887 (Staatsblad No. 193) de mannelijke inwo ners der gemeente uit, om, zoo zij in eene andere gemeente in de peisoneele belasting, dienst 1894/95, ter zake van hunne wo ning naar eene hoogere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1, letter a. en b. van de wet van 24 April 1843 (Staats blad No. 15), of in de grondbelasting dienst 1895 in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een be drag van ten minste f 10,zijn aange slagen, daarvan door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór 15 Februari a. s. te doen blijken. Evenzoo worden nitgenoodigd de manne lijke inwoners der gemeente, hoofden van gezinnen of alleen wonende personen zijn de, die van den iuwonenden eigenaar ot eersten huurder van een woonhuis ot afgezonderd gedeelte van het woonhuis, waarvan de huurwaarde voor de personee- le belasting ten minste op het dubbele gesteld is van het laagste in deze ge meente voor den vollen aanslag vereischte bedrag zijnde f 24, gedurende 9 maanden voorafgaande aan den 15en Februari a. s., een gedeelte in huur hebben gebad en bewoond, waarvoor geen afzonderlijk aan slag in de persooneele belasting geschiedt, maar waarvan de jaarlijksche huurwaarde, ongestoffeerd, in verhouding tot de be lastbare huurwaarde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuis geschat, het voormelde bedrag van f 24, bereikt, daarvan onder overlegging van de gevorderde bescheiden, vóór 15 Februari a, s. aangifte te doen. Ten slotte wordt herinnerd, dat de man geacht wordt te betalen den aanslag zijner vrouw in de grondbelasting, de vader dien zijner minderjarige kinderen, wegens de goederen, waarvan bij het vruchtgenot heetf, en dat aanslagen in de grondbelasting we gens onverdeelde onroerende goederen, óók gelden voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij' don aanslag in het kohier is ver meld, mits zjjn aandeel in dien aanslag ten minste flO,— bedraagt. De modellen voor de aangiften, bedoeld bij art. 1, letter C. en het 4e lid van art 7 in verband met art. 1, letter B. der wet, zijn kosteloos ter secretarie dezer gemeente verkrijgbaar. Scbagen, den 21 Januari 1896. De "Voorzitter voornoemd, S. BEKMAN. Het HOOFD van bet PLAATSELIJK BESTUUR der Gemeente SCHAGEN, brengt bq deze ter kennis van de inge zetenen dier gemeente, dat het kohier van de grondbelasting No I, van het dienstjaar 1896, op dm 20en Ja nuari d 10r den Heer Directeur der Directe Belastirgen te Amsterdam, is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven, leder iDgezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoe ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, teneinde alle gerechtelijke vervol gingen welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. SchagtD, den 24 Januari 1896. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, S. BEKMAN. Er is in den laatsten tijd veel ge sproken over samenwerking. Tusschen de bladen van de rechter zijde van 18881891 is van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om weder, evenals in die dagen, het eens te worden over een gemeenschappelijk programma. Wij zullen ons in den strijd daarover niet mengen en den uitslag ervan met kalmte afwachten. Op de vraag waar om, wat in 1887/8 mogelijk bleek, nu niet weder verwezenlijkt zou kunnen worden, waarmee, als wij ons niet ver gissen, de Standaard het vraagpunt aan de orde stelde, is intusschen een voor de hand liggend antwoord te geven. In 1887/8 werden verschillende groepen der rechterzijde als het ware tot aaneen sluiting en samenwerking gedrongen, en vloeide hun gemeenschappelijk op treden uit den aard der omstandigheden voort. Wij behoeven slechts te herin neren aan den toen nog met de oude felheid gevoerd wordenden onderwijs strijd, en aan het verleidelijke uitzicht, toen bestaande, dat men, elkander de hand biedende, meerderheid worden en het onderwijsvraagstuk in eigen zin op lossen kon Zulk een alles overheerschend onder werp, dat in beginsel vijandige partijen tijdelijk tot bondgenooten maken kan, is nu in geen velden of wegen te ontdek ken. Het kiesrecht, dat in staatkundige beteekenis voor het onderwijs niet on derdoet, bracht weliswaar in beginsel strijdige groepen bijeen, maar verdeelde te vens wat bijeen behoort, en kan dus niet alleen voor de hereeniging der rechterzijde niet dezelfde diensten be wijzen, maar nog zekerder zouden, na zijne afdoening, de tijdelijk vereenigden uit elkander spatten Men kon, zoo meende de Stand., zich wel eens over een gemeenschappelijk pro gramma verstaan. Dat kon ook wel, maar wat stelt men zich van zulk een plan voor? Meent men voor zulk een programma, in de studeerkamer ontlo ken, niet alleen geestverwanten, maar ook verschillende groepen van kiezers warm te maken en te leiden in één spoor Waarlijk, wij verwachten van die sa menwerking, ook al beproeft men haar tot stand te brengen, niets. Doch nog eens, dit kunnen wij laten rusten. Waar wij met allen ernst op wij zen wilden, is dit, dat van eene zij de, waar men er altijd op uit is het li beralisme voor te stellen als uitgediend hebbende, omdat zijne aanhangers zoo hopeloos verdeeld zijn, thans zelf poogt, eene samenwerking tot stand te brengen tusschen hen, die niet alleen over de toepassing hunner beginselen verschillend denken, maar over de beginselen zelf verdeeld zijn Wij weten wel, dat de Stand, op de aangegeven wijze niet een aaneengesloten partij wil vormen, maar slechts samenwerkende groependoch, als onder die omstandigheden bij U sa menwerking mogelijk is en gij op die wijze kracht denkt uit te oefenen, waar om moet verschil van meening over be paalde onderwerpen, bij principiële over eenstemming in beginselen, ons dan machteloos maken „Maar wat praat gij van principiële overeenstemming," hooren we ons van radicale zijde toeroepen. „Gij hebt im mers geen duidelijke omschreven begin selen. Die moer gij zoeken bij ons Zoeken misschien, maar vinden P Een eigenaardig antwoord op deze vraag geeft het gehaspel met de Amsterdammer in deze dagen De Amsterdammerhet blad der radicalen, werd zooals men weet failliet verklaard. Onmiddellijk verscheen er een Meuwe Amsterdammer die onder dezelfde redactie de oude vaan zou blij ven voeren. Doch nauwelijks was deze er, of er, verscheen ook weer een Am sterdammer die verklaarde het echte, on- vervalschte radicalisme te zullen bren gen, dat die Nieuwe Amsterdammer (ook reeds, toen zij nog Amsterdammer was) verwaterd en vermodderd en verschip- perd had. Nu is dat een strijd tusschen twee concurrenten, die ons niet warm be hoeft te maken. Maar Als de kok en bottelier te zamen kijven, Dan hoort men vaar de stukken bijven. Het merkwaardige van dien toestand is voor den onbevooroordeelden toehoor der het daardoor geleverd bewijs dat.... ook bij de radicalen al niet vaststaat, waar de echte en onvervalschte beginselen gevonden wordenMet andere woorden: zij, die ons uit de hoogte verwijten, dat wij geen wel omschreven, duidelijk uit- uitgesproken en scherp begrensde begin selen hebben, zijn daarmede zelf ook al niet rijk gezegend "Waartoe deze beschouwingen Uit leedvermaak, of tot onze eigen vertroos ting, omdat anderen ook niet hebben, wat wij missen In geenen deele. De met zooveel beslistheid verkondigde stelling, dat er bij de liberalen niet alleen zooveel verdeeldheid heerscht, maar dat zij eigen lijk in het geheel geen beginselen heb ben, waarover zij het eens zijn en dat zij daarom uit den aard der zaak tot zwakheid gedoemd zijn, vindt weerklank bij de onzen, die meenen, dat het bij an deren zooveel beter gesteld is. Als zij zien, dat dit laatste niet het geval is, zullen zij, naar wij meenen, meer oog hebben, voor wat wij wel bezitten, en dat wij voor de papieren of van buiten aangebrachte zoogenaamde eenheid van anderen niet zouden willen missen. Wij bezitten, 1) wat zoo juist is uitgedrukt met het woordgeestverwantschap Wij houden ons niet aan de letter die doodt, maar naar den geest die levend maakt, zijn wij aan elkander verwant. Verwant, niet één. Eenheid, volkomen gelijkheid, bestaat nergens in de schepping, en waar men tracht haar te verkrijgen, daar leidt zij tot starre doodschheid, of daar neemt men den schijn voor het wezen. Die ge meenschap vloeit daaruit voort, dat, ter wijl wij staan op denzelfden staatsrech terlijken bodem, er overeenstemming heerscht in onze levens- en in onze we reldbeschouwing. Die geestverwantschap houdt ons bijeen, niet kunstmatig, door formulieren, programma's of geschreven reglementen, maar door de natuurlijke aantrekkingskracht, die overeenstemming van geestesrichting uitoefenthoudt ons bijeen, ook al leidt de vrijheid van den ken en van onderzoeken bij bepaalde on derwerpen tot verschil van opvatting. Dit verschil van opvatting kan veel kwaad doen, wanneer het te veel op den voor grond dringt en daardoor de geestver wantschap op den achtergrond doet treden. Dit laatste is volstrekt niet noodig. In tegendeel. Noodig is, dat wij, wanneer wij voor ons land en volk nuttig willen zijn, zoeken naar de punten van overeenstem ming en de punten van verschil zooveel mogelijk op den achtergroud houden. Tot dat streven kan ons het door de al- gemeene vergadering der Liberale Unie ontworpen programma van veel nut zijn. Het past in onzen gedachtengang volkomenhet is in zijn geheel door drongen van denzelfden geest, waarin wij ons allen aan elkander verwant ge voelen, het daalt niet af tot bijzon derheden, waarover verschil van meening zich lichtelijk openbaart. Wat ons, wanneer op den aangegeven grondslag een programma tot stand komt, zal te doen staan, is dit, dat wij bij ie der onderwerp, ons bewegende in de richting, die door het programma aange geven wordt, wat de bijzonderheden der uitvoereDg betreft, ons op dit standpunt plaatsen, dat wij trachten te verkrijgen, wat wij het beste achtenmaar zoo wij daarin niet slagen, kunnen wij ons niet verzetten tegen datgene, wat, hoewel niet in alle deelen naar onze meening geregeld, toch in hoofdzaak onze begin selen verwezenlijkt. Op dien voet is vruchtbare werkzaam heid mogelijk, die wortelt in wezenlijke eenheid des geeBtes, niet in kunstmatige overleggingen, in beginselen, die niet maar uithangbord zijn, doch hun kracht toonen in het leven. 1) Bezitten. Het programma strekt niet ten grondslag voor het vormen eener nieuwe partij, zooals beweerd is, maar omschrijft de taak der bestaande vooruit strevend liberale partij, zooals zich die nu voordoet. Vergadering van den Baad, der gemeente Nieuwe-Niedorp ge houden 23 Januari 1896. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer: U. v. d. Stok. De Voorzitter opent de vergadering, de eerste in 1896, met den wenseh dat de werkzaamheid van den Raad ook in dit jaar zal zijn in het belang der ge meente. Daarna worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveran derd goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat de be grooting voor 1896 door Gedeputeerde Staten niet is goedgekeurd, omdat dit collegie bedenkingen heeft tegen het aan gaan eener geldleening ad f1500 ter wijl voor buitengewone uitgaven, die het negotieeren van geld wettigen slechts f 500 is geraamd. Zij adviseeren daarom den post geldleening met f 1000.— te ver minderen, en andere inkomsten te scheppen of de uitgaven lager te ramen. Bereids mag over de helft der inkom sten, zooals die geraamd zijn, worden beschikt en kan de helft der geraamde uitgaaf worden besteed. Burgemeester en "Wethouders stellen voor, door op verschillende posten te be zuinigen, het totale bedrag der uitgaven met f525.— te verminderen, en onder de inkomsten te ramenhet vermoede lijk batig saldo van den dienst 1895, ad. f475.terwijl dan de post geldleening tot f 500 kan worden teruggebracht. Zeer zeker, zegt de Voorzitter, zal de dienst 1895 een flink batig saldo geven. Na eenige discussie wordt het voor stel van Burgemeester en Wethouders aangenomen, en de Raad besluit de ge wijzigde begrooting opnieuw ter goed keuring aan Gedeputeerde Staten te zen den. Hierna gaat men over tot het benoe men van een stembureau voor de ver kiezing van een lid der Prov. Staten op 11 Febr. a. s. De Heeren P. Koopman en D. Kuilman worden benoemd. Tevens worden voor een eventueel volgende ver kiezing voor leden van het stembureau de heeren: J. Wjn en K. de Moor aan gewezen. De voorzitter deelt mede dat de rui ling van „de Zoutpan" en het „Wee- zenweidje" in de Lijen, tusschen Ge meente en Weesmeesters, door Ged. Staten is goedgekeurd. Ingekomen is een verzoek van J. Bakkerdie met de gemeente geza- melijk in eigendom heett een perceeltje land genaamd „Banckerts erf," en schei ding wenscht. Men besluit die schei ding te bewerkstellingen, de Noordelijke helft voor de gemeente te behouden en recht van weg te bedingen over het per ceel van Bakker. Hierna wordt de lijst vastgesteld waar op de namen voorkomen van de hooiden der gezinnen die het recht hebben om gratis geneeskundige hulp te ontvangen. Die lijst bevat 100 namen. Vervolgens gaat men over tot de be noeming eener commissie, speciaal belast met het toezicht op de gemeentelande- rijen. Gekozen worden, de heeren D. v. d. Stok, W. C. Visser en K. de Moor. Bij de omvraag zegt de heer Kuilman dat hij ongaarne ziet, dat, als de kin deren kunnen schaatsenrijden op de Voorsloot, groote bijten worden gehakt. Deze bijten moeten er volgens de ver ordening zijn, om bij brand dadelijk wa ter te hebben. Toch meent hij dat zeer spoedig, evenvlug als de spuit wordt klaar gezet, een gat in het ijs kan wor den geslagen, groot genoeg voor het doel, wanneer slechts een flinke bijl wordt aangeschaft, die steeds in het brandspuithuisje gereed staat. Het zoe ken naar een bijl zou te veel tijd kosten. Men erkent dat het aanschaffen van dit gereedschap goed is en de Raad draagt aan den Burgemeester op, voor de be stelling er van zorg te dragen. Nog wijst de heer Kuilman op de om standigheid dat de bedelarij, ook in deze gemeente, met den dag toeneemt. Groote gebreken meent hij, eischen groote middelen om ze te doen verdwij nen. Vereenigingen tot wering van be delarij doen in den regel weinig meer, dan zorgen dat de centen blijven in den zak des bezitters. Hij zou wenschen, dat het geld, dat nu aan bedelaars gegeven wordt en dat meer bedraagt dan den geheelen hoofdelijken omslag en meer dan de diaconie in een jaar aan hare armen kan verstrekken, evengoed voor armenzorg werd besteed, maar op andere wijze en meer doeltref fend. De raad moest in deze, zoo noodig in overleg met de Raden der naburige gemeenten, den weg weten te vin den. Hij stelt daarom voor, in de volgende vergadering dit punt seri eus te behandelen en geeft den leden in overweging inmiddels over de zaak na te denken. Dit voorstel leidt tot breede discus- siën. De heer Visser meent dat zij, die beweren dat met „niet geven" de kwestie is opgelost, (en er zijn er die dit zeggen) onverantwoordelijk han delen. Een nauwkeurig onderzoek naar het„waarom bedelt men, en wat doet men met de opgehaalde centen" dient te bepalen of al of niet moet wor den gegeven. Hij erkent echter dat et geven aan bedelaars wel de slechste ma nier van armverzorging" is. Allen zijn het eens met den voorstel ler,dat de bedelarij op onrustbarende wijze toeneemt, en zoeken naar de middelen ter verbetering. Edoch, het vinden is moeilijk. Men besluit ten slotte, in de volgende vergadering het vraagstuk ern stig onder de oogen te zien. Hierna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. Woensdag 22 Januari ver gaderde de Afdeeling Winkel der Ceo- irale liberale Kiesvereeuigmg, tot het opgeven van caudidateu voor de Prov. Sta ten. Na de opening door den Voorzitter en het lezen der notulen van de vergadering, gehouden den 14 Januari, werd tot be stuurslid gekozen, de heer JtMe'chitr en tot afgevaardigde Daar de vergaderingen der Centrale, de heer K. Breebaari Jz. Beide betrekkingen waren door het be danken van een der leden opengevallen. Ingekomen was een schrijven van het Bestuur der Liberale Ki-svereeniging „Al gemeen Belang* te Anna Pau/owna n.< t de mededeeling, dat door die veiec-uigirg tot candidsat der Prov. Staten is geproHiineeid de heer Ih. J. Waller, benevens eene war me aanbeveling voor die candidatuur. Als candidaten werden hierna besproken de Keren; ih. J. Waller, J, P. Backx en J. Koomen Hz. B.j de stemming werdeD 15 stemmen uitgebracht op den heer Wal- Ier, 4 op den heer Koomen en 2 op den heer Backxzoodot de heer Waller de can- didaat is der Afdeeling Winkel. Woens dag 29 Januari zal er wederom eene ver gadering worden g honden, om te stemmen over de, op het grostal geplaatste candida ten. Om ieder lid in de gelegenheid te stel len zijne stem te kunnen uitbrengen, z»l de stembus van des avonds 7 uurto 8y8 uur geopend zijn. In die vergadering zal tevens de benoe- miug plaats hebben van een lid van het Bestuur der Centrale te Schagen, in de plaats van den Heer J. K o o m e n, die als zoodanig heeft bedankt. De Voorzitter, de heer D. Breebaart, sloot de vergadering met den wensch, dat Woensdag een nog grooter aantal leden dan thans tegenwoordig moge zijn. Gisteren avond had in het lokaal van den heer Volder, eene openbare ve'gidering pla ts van bet onderling begrafenisfonds „Algemeen Belang" alhier. Na opemng der vergadering, lezing en goedkeuring der notulen, deed het bestuur mededeeling, dat op 1 Januari j.1. na af- ttek van alle uitgaven een saido van f 446.55 in kas was. In 1895 had ten gevolge van overlijden ééue nitkeering plaats. De boeken en verdere bescheiden werden door eene commissie, bestaande uit de H.H.: Blom en de Boer nagezien en in orde bevonden. De directiur, de hr. P. Kuiper, de penningmeester, de hr. P.List en de secre taris, de hr. 1, tan IJzendoorn werden bjj stemming als zoodanig herkozen, In plaats van den Commiisaris, de hr. Schilderdie we- geDa vertrek bedankt had, wordt als zoodanig benoemd de heer A. de Boer, die deze betiekking aanneemt. Op eene vraag van dezen, hoeveel leden het fonds thans telt, deelt het Bestuur mede, dat dit getal 188 bedraagt. Aan de orde is thans de herziening van het rpglement, waarin o. a. de vol gende belangrijke wijzigingen g-bracht worden 1. Zoodra ienand als lid is in geschreven, heeft hij eventueel ook terstoud

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1