Donderdag 30 Januari 1896. FEUILLETON. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zat e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever J. WINKEL Bureau: S€HAGKH, liaan, I) 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. Kermis-concurrentie. SCHA Almmm Wiens-, AimisitiJ- LiilluilM De Voorzittsr van den Gemeenteraad te SCHAGEN noodigt bij deze, naar aanlei ding van art. 7 der wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 87), gewijzigd bij art. VII der wet van 6 November 1887 (Staatsblad No. 198) de mannelijke inwo ners der gemeeDte uit, om, zoo zij in eene andere gemeente in de petsoneele belasting, dienst 1894/95, ter zake van hunne wo ning naar eene hoogere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1, letter a. en i* van de wet van 24 April 1848 (Staats blad No. 15), of in de grondbelasting dienst 1895 in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een be drag van ten minste f 10,zijn aange slagen, daarvan door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór 15 Februari a. s. te doeo blijken. Evenzoo worden uitgenoodigd de manne lijke inwoners der gemeente, hoofden van gezinnen of alleen wonende personen zijn de, die van den inwonenden eigenaar of eersten huurder van een woonhuis of afgezonderd gedeelte van bet woonhuis, waarvan de huurwaarde voor de personee- le belasting ten minste op het dnboele gesteld is van bet laagste in deze ge meente voor den vollen aanslag vereischte bedrag zijnde f 24, gedurende 9 maanden voorafgaande aan den 15en Februari a. s., een gedeelte in huur hebbeD gebad en bewoond, waarvoor geen afzonderlijk aan slag in de persooneele belasting geschiedt, maar waarvan de jaarlijkscbe huurwaarde, ongestoffeerd, in verhouding tot de be lastbare huurwaarde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuis geschat, het voormelde bedrag van f 24, bereikt, daarvan onder overlegging van de gevorderde bescheiden, vóór 15 Februari a, s. aangifte te doen. Ten slotte wordt herinnerd, dat de man geacht wordt te betalen den aanslag zijner 40. VAK Thomas Hardy. HOOFDSTUK X. Door de onthulling van het gebeurde tos- schen ADgel en Izz, werden de gedachten van Tesz in eene andere richting geleid, in een richting, die zij sedert de laatste dagen meer dan eens genomen hadden: naar de pastorjr van Emminster. Door tusschenkomst van de ouders van Angel was Tesz gezegd geworden, dat zij baar man schrijven kon zoo zij wilde en dat, zoo zij hulp noodig had, zij zich rechtstreeks tot hen wenden kon. Alleen het gevoel, dat zij feitelijk op die hulp geen recht had, had er haar van ternggehonden zijn ouders te schrijven en zoodoende bestond zij èo voor zijne ouders èn voor hare ooders fei telijk niet meer. Dit alles was alleen het gevolg van haar karakter, dat niets als een gunst uit medeliiden wilde afstneeken, wat zij Diet rechtstreeks als verdienste kon opeischen. Zij had zich voorgenomen, op eigen wieken te drijven, of te verzinken, liever dan zich tot eene familie te wenden, waarvan een lid nit luimigheid zijn naam naast de bare in het kerkregister geschreven had. Nn echter, daar zij door Izz' vertelling in een koortsachtige stemming was geraakt, werden alle bezwaren weggeredeneerd. Waarom had haar man baar niet geschre ven P Hjj had uitdrukkeljjk verklaard, haar ten minste zijne verblijfplaats te znllen op geven; maar integendeel had rij geen enke len regel gekregen, die baar tjjding van hem bracht. Was bij werkelijk onverschillig omtrent haar P Of was hij ziek Was het haar plicht, hem te gemoet te komen P Ja, zjj moest den moed hebben, hare bezorgd heid te toonen, naar het dominé's-huis te gaan en daar over zijn stilzwijgen hare bezorgdheid te niten. Wanneer Angel's va der werkelijk de goede man was, dien zij zich van hem had voorgesteld, moest hij voor haar toestand medelijden gevoelen. Van haar verblijf op deze boerderij en haar handenarbeid behoefde sg hem niets te zeg gen. De pachthoeve op een werkdag verlaten stond niet in haar macht; de eenige moge vrouw in de grondbelasting, de vader dien zijoer minderjarige kindereD, wegens de goederen, waarvan hij het vruchtgenot heeft, en dat aanslagen in de grondbelasting we gens onverdeelde onroerende goederen, óók gelden voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij' den aanslag in het kohier is ver meld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste f10,bedraagt. De modellen voor de aangiften, bedoeld bij art. 1, letter C. en het 4e lid van art. 7 in verband met art. 1, letter B. der wet, zijn kosteloos ter secretarie dezer gemeente verkrijgbaar. Schagen, den 21 Januari 1896, De Voorzitter voornoemd, S. BERMAN. Het Fanfarecorps rde Vol harding" te Heer-ETugowaard, gaf 24 en 26 dezer bij den heer D. P ij p e r eene openbare uitvoering. Zeer ten geDoege der kunstlievende le den en een groot opgekomen kunstlievend publiek is deze uitroeiing bijzonder goed geslaagd. Welluidend, onberispelijk in de maat wer den de verschillende muzieknummers op gevoerd en het genoegen werd bovendien verhoogd door het, ter afwisseling, ten tooneele voeren van een grappig tooneel- stukje. De Reder ij kerskamer g Au rora," te Winkel gaf op den 26en Ja nuari 1896 in de kolfbaan van den heer W. Smit hare eerste uitvoering. Opgevoerd werden No. 1. „Menschenhaat en berouw" tooneelspel in vijf bedrijven. No. 2. „Een leerjongens streek", kluchtspel in één bedrijf. In het voorstuk toonden de leden der kamer dat zij door onvermoeiden ijver, zich volkomen van dat stuk badden mees ter gemaakt; zij gaven blijk, den rechten klemtoon te kunnen leggen, waardoor het stuk zoo natuurlijk werd voorgedragen dat het auditorium ademloos en met belang- lijke gelegenheid om te gaan, bood de zon dag aan. Daar Flintcomb Ash midden in bet land lag en geen spoorbanen nog haar zetel daar hadden opgeslagen, moest de reis te voet geschieden en daar zij heen en terug iederen keer vijftien mijlen loopen moest, zoo had zjj voor haar reis wel een vollen dag noodig. Veertien dagen later, toen het sneeuwen had opgehouden en een strenge vorst was ingetreden, besloot zij haar voornemen uit te voeren. Om vier uur 's morgeus van den bewesten dag trad zij naar buiten. Het weder was gunstig, een heldere ster renhemel donkerde boven haar hoofd en de hardbevroren weg weerklonk ondei haar tred. Marian en Izz stelden veel belang in haar reis, omdat zij wisten, dat dezelve bare schoonouders gold. Zij hielden haar verblijf in een boeren-huisje, een eiDdweegs van den grooten weg verwijderd, maar tij kwa men toch en hielpen Tesz bij het aanklee- den. Zij rieden Tesz aan, haar schoonste plunje aan te trekken, dit zou, zoo meenden zjj, een guns'igen indruk op de ouders van Angel maken. Toch deed Tesz dit niet, daar zij den strengen godsdienstigen zin van Angel's vader kende en dezen die opschik niet goedkeuren zon. Er was al reeds een jaar verloopen sedert haar ongelukkigen hu welijksdag, maar toch had zjj nog genoeg uit den schipbreuk gered, om zich, zoo dit noodig was, als net landmeisje aan te klee- deneen witte grauwe wollen rok, met een wit halskraagje, dat het zachte rood van wang en hals op zijn voordeeligst deed uitkomen, een zwart zjiden jak en een dito boed van dezelfde kleur. „Hoe jammer, dat uw man u Diet zoo ziet gij ziet er werkelijk als een eerste ehoonheid uit," reide Izz Hnett, terwijl Tesz over den drempel hienstapte. Hier en daar nog wat terecht balend en gladstrij kend, verlieten zjj haar en Tesz verdween voor hare oogen in het droeve schijnsel van de schemering. Zij vernamen alleen nog den galm barer schreden, die vast en regelmatig klonk. Zelfs Izz hoopte dat het Test gelukken mocht en zonder juist trots to zijn op haar eigen deugd, verheugde zij er zich tcch over, geen trouwbreuk tegen over bare vriendiD begaan te hebben, toen Angel haar in het oogenblik der verzoeking zoo nabij kwam. Na verloop van tijd bereikte Tesz bet pont, waar het katkgebergte zich verder uitstrekt en afloopt in bet vruchtbare Black- mootdal, dat Dog in ntvel voor Tesz lag uitgestrekt. In plaats van de kleurlooze stelling de verschillende en treffende ka rakters volgde; teiwijl in het vijfde en laatste bedrijf de rol van Rosalia met zoo veel natuurlijk gevoel werd gespeeld, dat bij menigeen door aandoening tranen te voorschijn kwamen. Dit stuk mag als uit stekend geslaagd beeten. No. 2 gaf een kijkje in het huishouden van een kuiper, waaiin menige zin voor kwam, we'.ke de lachtlust van het publiek opwekte, doch zooals gewoonlijk bleken de spelers te overdrijven en in plaats van kun stenaars, kunstemakers te worden. Velen zullen echter met genoegen deze uitvoering in het geheugen houden. Het t o o n e e 1 g e z e 1 s c h a p #0,0" van Hoogwoud enomstre- k e n gaf zondag, 26 Jan. 1.1. eene voor stelling te Sint Maarten, in de 'kolf baan van den heer J. Schermer horn. Aangekondigd waren: 1. »De Muis/ een dialoge door Louis de Haas, voor gesteld door Mej. Krayenhagen en den heer S. Brugman en 2. »Een Man van de Wereld," blijspel in 4 bedrijven door G. tan Moser. Met genoegen woonden we deze voorstelling bij, doch meeneD, dat het blijspel, hoe voortreffelijk ook door den auteur ineengezet, met zijn geestigen en tevens onopgeschroelden hu mor, veel van zijn innerlijke waarde ver liest door den volmaakten karikatuur in den persoon van Karei Wiesner, een schoolmeester. We kunnen niet aannemen, zelfs niet onder de Dnitsche Lehrers (het stuk speelt in de nabijheid van Berlijn,) zulke karakters als bestaande te denken. De opvoering van beide stukken was niettemin uitstekend. De vertolking was juist en natuurlijk. Daarin munten voor al uit de h.h. Brugman, Smitde Jong en de damesKrayenhagen en G. Bal der. Spreken op het tooneel als in het dagelijksch leveD, is eene volstrekte ver eischte we wagen het den heer Appel dit hier te herinneren. Over 't algemeen heeft het Gez. blijk gegeven, de rollen met zorg te hebben bestudeerd en daar om kunnen we niet nalaten den wensch nit te spreken, dat „0,0" te Hoogwoud e. o. meermalen te St. Maarten, moge optreden. atmosfeer van Int hoogland, had de lucht hier een donkerblauwe kleur en in plaats van de groote uitgestrekte velden van een honderd en meer morgen, waren de landen hier niet meer dan tien tot twaalf morgen en er waren er zoovele, dat Tesz het, van de hoogte gezien, bij een maaswerk begon te vergelijken. Thuis had het landschap een wit-bruine kleur, daaronder was het, evenals in het Froomdal, altijd groen. En toch was dat het dal geweest, waar het eerst haar de zorgen naderden, dus had het voor haar alle be koorlijkheid verloren. De schoonheid van het dal lag voor baar niet iD datgene wat voor anderen schoon was, maar alleen daarin dat het van vroeger dagen tot haar sprek en dat alles kon haar niet veel schoons verhalen. Eindelijk bereikte 'ij bet stadje Evershead, de heltt van haar voetr. is, waar zij haar tweede ontbijt nuttigde, niet in een her berg maar in een boerenwoning, in de na bijheid van de kerk. Tegen den middag hield zij eindelijk halt bij een poort in den weg, waarbij Emminster en zijne pastorjr lagen. De vierkante toren, waaronder rij nu den prediker en zijne gemeente verza meld wist, had iets strengs en indrukwek kends voor baar. Zij wenechte nu, dat zij op een- dag in de week had kunnen komen. De goede domine had wellicht iets tegen vrouwen, die op zondag reisden. Maar dat hielp nu niets meer, zij moest nn haar weg vervolgen. Zij trok de grove schoenen, die zij tot dusverre had aangehad uit en trok hare mooie laarsjes aan, en verborg vervolgens de grove op een plaats in de heg naast de poort, waar zjj ze gemakkelijk zou kunnen terugvinden en schreed vervolgens de hoog te af. De frissche kleur, die de wandeling op hare wangen getooverd had, verdween hoe meer zij de pastorjr naderde. Tesz hoopte, dat een gelukkige omstandig heid haar te bulp zou komen, maar er ge beurde niets dergelijks. De struiken voor het huis ritselden onvriendelijk in de koude lucht; hoe zeer zij er ook baar best voor deed, zij kon maar niet oDder den indruk komen, als bergde dat huig, naaste bloedverwanten van haaren toch had niet alleen de vlucht der gedachten, maar ook bet natuurlijk verloop der dingen, hen die daar binnen waren en haar, Tesz, met een gemeensehappelijken band om strengeld in vreugde en Led, in denken en peioznn, in leren on dood, eu zei s nog over het graf, hoorden zij bij elkander. Tesz raapte al haar moed bijeen, Irad door de tuinpoort en trok aan de huisschel; nu was het geschied, no kon sij niet meer te- Als de pers maar een hand je helpt Ia de Echo van C u ij k was onlangs het bericht opgenomen, dat drie pachters hun pvchtpenningen aan de eigenaars ten volle moesten betalen, niettegenstaande de Miuister, roet het oog op de schade door hagelslag geleden, gedeeltelijk vrijstelling der grondbelasting had verleend. In dat blad komt thans een ingezonden stuk voor, waarin de opzichter der eigenaars verzekert, dat den pachters de beiastiugpenniugen zul len worden terugbetaald. Het blad kan dezen ommekeer alleen toeschrijven aan een tusschenkomst van den Minister, die, door het overnemen van het bericht in de nieuwsbladen, op de zaak opmerkzaam is gemaakt. Pauwels, die deze maand gastvoorstellingen zon geven in de Opera te Berlijn, heeft van den Raad van Beheer der Holl. Opera daartoe geen verlof kun nen krijgen. De minister van oorlog heeft bepaald, dat de lotelingen der lich ting 1896 tusschen 1 en 15 Maart bij de onbereden korpsen van het leger zullen worden ingelijfd. Bij het geineeutebesiuur van DEVEN TER is, zegt men, in overweging esn plan, om bij de aanstaande kermis de staanplaat sen voor draaimolens, stoomdraaiwerken, hypodrömes enz. te V6rp&cllt8Il en die aan de hoogste bieders te gunnen. In de gister te AMSTERDAM gehouden jaarvergadering der «tdeeling Noord Holland van het Nederlandscli Rundvee-Stamboek werden in plaats van de aftredende met dadelijk herkiesbare bestuursledenalszoodanigsrekozen.de beereo: J. Wit te Midwonde, D.I1 oogentor en te Beem- ster en L. De Goede te Hoorn. Als plaats voor de volgende vergadering werd Alk maar aangewezen. De rekening in ontvang sten groot f 848 en in uitgaven f 881 werd goedgekeurd en de begrooting voor dit jaar tot een bedrag van f 606 vastgesteld. De uitgeloofde aanhoudingspremiën voor jonge stieren werden aan de bekroonde ei genaars uitgereikt, rug. Neen, het was nog niet geschied. Nie mand scheen op haar aankloppen te letten. Nog eenmaal moest zij bet probeeren. Zij schelde voor de tweede maal en de aandoe ning die dit geluid van de schel bii haar opwokte, gevoegd bij haar lango wandeling, deed haar een steun zoeken tegen de deur post; de wind was zoo sniidend koud, zoo dat de bladeren van de altijd groene strui ken, grauw en slap geworden waren, zoodat het eene blsd tegen bet andere sloeg, wat Tesz zenuwachtig maakte. Een stukje pa pier met bloed bevlekt, dat zeker uit de eene of andere slagergmand was weggewaaid, warrelde op de straat, voor de huisdeur in den wind been en weer, te licht om stil liggen te blijven, te zwaar om omhoog te vliegen, en eenige stroobalmen hielden bet gezelschap Yoor de tweede maal had Tesz sterker aan de bel getrokken, en nog altijd kwam er niemand. Toen verliet zij de huisdeur, opende de tuindeur en trad wederom naar bni- ten. En ofschoon zij het hais van onder tot boven bezag, als wilde zij er eenmaal te- rugkeeren, zoo slaakte zij toeb een zucht van verlichting, toen zij de deur ach'er zich dichttrok. Tesz liep tot den volgendon hoek van de straat. Zij had alles gedaan wat haar mogelijk was, en tevens besloten, het bange uur, dat zij nu eenmaal doorgebracht had, niet voor niets gegeven te hebben, keerde zjj terng en liep weer naar het buis en ha re oogen monsterden daarop alle vensters. Nn wist zij het zij waren allen naar de kerk gegaan. Zij herinnerde zich, dat zijn vader er zeer op gesteld was, dat zijn geheele huishouden met dienstboden en f nach ten erbü, de voormiddagpreek be/ocht in da' «ij tfDgovolge daarvan Zondags alleen koude tafel hielden. Zij behoe'de derhalve slechts <e wachten, tot de godsdienstoefening was af- geloopt-n. Zjj wilde echter niet de aandacht trekken, door voor het het huis op en neder te loopen en ging daarom terug, om van de kerk weder op de dorpsstraat te geraken. Toen zij echter den uitgang van het kerkhof bereikte, begonnen de menschen reeds uit de kerk te komen en Tesz bevond zich wel dra onder hen. De kerkgangers van Emminster zagen haar aan, evenals elke kerkganger van een klein landelijk oord, die rustig naar huis slentert en een persoon on'dekt die hem of baar niet bekend is en in baar drd-lijk de vreemdeling herkent. Tesz verhaastte haar tred en stapte de straat op, die zij afgegaan was, om achter de heg een poosje te wach- teD, totdat de dominéés-famielje met haar Aan de broodfabriek van de firma Yerkade en Comp. te Zaandam ontstond verleden week twist, geboren uit kleine plagerijen, die allengs ernstiger wer den, tot de beide partijen in hartstocht toenamen, zoodat de een den ander een plank naar het hoofd wierp, waarop de laatste een deegrol opvatte en daarmede zijn tegenpartij een slag toediende op bet hootd achter het oor, met het noodlottig gevolg, dat deze Zaterdagavond is overleden. Te meer droevig is dit feit omdat het broe ders zijn en de toeleg tot doodslag in het ge heel niet bestoud. De verslagene is onge huwd. De bedrijver is gehuwd en vader van twee kinderen. Hij is zinneloos van smart en moet voortdurend bewaakt wor den. Yoor de vacante betrek- king van gemeente-secretaris, te Alk maar, jaarwedde f 2000, hebben zich aangemeld 43 sollicitanten, onder welke 8 burgemeesters, 2 burgemeester-secretaris, 20 secretarissen, 2 secretaris-ontvangers, 1 oud-burgemeester-secretaris en 1 advocaat- procureur. MOORD HOOGSTEDEN. De rechtbank te Rotterdam gelastte gisternamiddag de invrijheidstelling van Catharina Wilhelmina Hoogsteden, zuster des vaders van den vermoorden knaap, die eenige weken in voorloopige hechtenis heeft doorgebracht in verband met de misdaad. De heer M. H. van 't Kruys, wiens opera De Watergeuzen door de Ned. Opera zou opgevoerd worden „indien voor de drie eerste voorstellingen duizend gulden per avond wordt gewaarborgd', had zich tot de ,/Vereeniging tot bevor dering der mazikaal-dramatische kunst' gewend, met het verzoek die garantie te willen verleenen, en ten antwoord gekre gen dat het niet op den weg der ver- eeriiging ligt, de gevraagde som te garandee ren, zelfs al was die lager dan f 3000 1' De heer Van 't Krnys heeft zich nu, rnet dit antwoord en verdere bescheiden, gewend tot H. M. de Koningin-Regentes, beschermvrouw der genoemde vereeüiging. eten klaar zou zijn, omvervolgens in de ge legenheid te zijn, haar te ontvangen. Zij had de kerkgangers spoedig een stuk vooruit geloopen, met uitzondering van twee jonge mannen, die arm in arm haar ras op de hielen volgden.1 Toen zij naderbjj kwamen, kon zij hnnne s'emmen vernemen en boorde zjj dat zij met elkander in epn ernstig gesprek gewikkeld wa ren en duidelijk ontwaarde zij in hunne stem men een voor haar zoo bekenden en lieflijken klank. De voetgangers waren Angels' beide broeders. Alle hare plannen vergetend, vreesde Tesz slechts nu, dat zij haar inha len zouden, terwijl zij nn zoo opg-wonden was en geene gelegenheid had gebad, zich op hnnne ontmoeting voor te bereiden; want al behoefde zjj er niet bang voor te zijn, dat zij haar zouden herkenn»n, /ij vreesde toch onwillekeurig voor een vorsohe den blik van hen. Hoe vlugger beiden stapten, hoe sneller ook Tesz hare beeDen repte. Blijkbaar wil den zij, voor zij aan tafel gingen, nog een frissche wandeling maken, of hunne door het lange zitten koud geworden ledematen, warm loopen. Slechts éen persoon was Tesz op den weg vooruit eene voorname, niet onaangename ofschoon ook een weinig dwepend er uitziende jonge dame. Tesz had haar bjjna reeds in gehaald, toen de voetstappen van hare beide zwagers dicht achter baar klonken en zij ieder woord van hun onderhoud kon ver staan Zij zeiden in het eorat geen enkel woord, dat haar belang inboezemde, tot één van hen, de jonge dame opmerkende, zeide „Daar is waarachtig M rcy Chant. Laat ons trachten haar in te balen." Tesz kende dien naam. Het was het jon ge m»isj», dat door Clare's ouders tot diens levensgezellin was aangewe'en geworden Zij zou dat, zoo zij het nog niet geweten had. weldra ervaren hebben, want een der broeders nam weder het woord en zeide: „Ach, arme Angel, arme vent! Ik kan dat aardige meisje nooit aanzien, zon der immer weder op nieuw te betreuren, dat bij zich aan die melkmeid hee't verslingerd. Dat was toch een ontzettende domme streek. 0> zij nn bij hem ig of niet, weet ik niet; maar het was niet hel geval, toen bij mij de I istste keer schreef." „Ik weet het 0<>k niet. Hjj deelt mjj nu in het geheel niets meer mede Zijn over ijld huwelijk schijnt de vervreemding tus schen ons, die met zijne buitengewone ideën begon, DOg vergroot te hebben." Tesz schreed nog vlogg> r «oorwaartszjj kon aich niet nit hnn bereik verwijderen. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1