De uitvoering te Kolhorn Waardeering. Anna Paulowna, 28 Januari 1896. Alle st-mmen werden uitgebracht op' de heer Waller. Nopens de financieels kwestie werd besloten, ponds-ponds gewij- ze naar het ledental bij te dragen, mits de overige afdeelingen zulks ook doen. Gemengd iNieuws. PLAATSELIJK NIEUWS. op Zo id-tg d-n 26 Januari j.1. ten behoe ve v-n eeu Schoolfeest kan als geslaagd beschouwd worden, De saai was flink be zet, de spelers gaven wat zij konden, de belangstelling jQ de verwikkelingen, die het si uk aanbood, was opvallend de pau zeringen werden door opwekkende mu ziek aangevuld en dankbaai en voldaan ving het bal aan, nadat de Voorzitter der Vereeniging „D. D." in welgekozen be woordingen zijn dank gebracht had, èn aan het publiek voor de betoonde belang stelling, èn aan de Dames en Heeren dilet tanten voor hnn belangeloos optreden. Zmdig had de Burgemeester Tan Zij- pe en Callantsoog het genoeg.-.n van het Besiaur ta'> het Koninklijk Genoot schap «Natura, Arti, Magistra' een m e- d a i 11 e te ontvangen, met een certificaat van den volgenden inbond Koninklijk Genootschap „Nalura, Arti, Mat/is tra*. Het Bestuur van het Genootschap heeft in zijne vergadering d.d. 31 Oetoberl895 b-sloten aan U, G. C. Hulst, Burge meester van Zijpe en Callantsoog, toe te kennen ei a u ie bieden de verguld zilveren medaille voor uwe be- langeluoze en welwillende bemoeiingen bij den aankoop door het Genootschap van den Walvisch (Balaenoptera mnscnlns Camp) den 5sn October 1895 te Callantsoog ge strand. Het Bestuur, enz. Hoewel er tegenwoordig weinig werk is voor de IJsvereenigirgen, zoo dienen ze toch ter bekwamer tijd hare vergaderingen te honden. Zoo ook onze ijsverceniging «Eendracht maakt macht*. In de jongste vergadering, in Y eer burg gehouden, werden de bestuursleden de H.H.H. JonkerW. Siewers, Jr. en J. C. van Wijk herkozen. In de plaats van den heer M. Wissekerki, die bedaukt had, werd gekozen de heer P. Kosten Jz. Uit de rekening en verantwoording over het vorig dienstjaar, bleek dat de ont vangsten hebben bedragen de som van f 313.72 en de uitgaven f 287.235, zoodat er een batig slot is van f26.485. Verder werd besloten, dat wanneer ijs en weer nog dienende" mocht worden, op het Oude Veer een ijsfeest te organisee- ren, waarbij de banen var. de ijsclub ver licht zullen worden; de regeling hiervan wordt alsdan opgedragen san het Bestunr In de vergadering van de kicsvereeniging, atdeeÜDg van de Centra le Liberale te Schagen, gisteren avond ge houden, waren 35 leden opgekomen om een candidaat te kiezen voor lid van den Prov. Staten, uit het grostal, bestaande uit de h.h.Waller van Anua Paulowna yen Van de Vjzel van St. PancraS. Door de stemgerechtig- den tot het kiezen van Hoofdingelanden van den Anna Pauiownapolder zijn als zoodanig gekozen, de h. h. P, lluiberls en D. C. Rezelmanen zulks in de plaats van de h. h. Beukenkamp overleden, en M. Komen, die Heemraad geworden is. De gekozenen waren de can- didaten van de kiesvereenigingAlgemeen Belang. Maandagavond den 27n i s het huis van P. Groen aan den midden weg te Heer Hugowaard afgebrand. Bewoo' d door den eigeuaar en T. Peper zonder opzien te naren. Ten laatste haal- diD zit bedden baar voorbii. De jongeda me boorde nu bunne schreden, draaide zich om en wacbt'e. Zij begroetteD elkander en reikten eknder de banden vervolgens gin gen rij me' bui dn< ën verder Zij bereikten spoedig de kruin van de hoog te en daar dit blijkhaai bet eindpunt hun ner wandeling was, vertraagden zij alle drie huone schreden en traden op de poort toe, waaraan Tesz eeu uur te voren halt gebon den bad, om bet radje een* te overzien, voor zij op baar doel afging. Gedurende hun onderhoud rommelde een der geestelij ke broeders met zijn stok in de heg rond en haalde er iets uit te voorschijn. „D^ar, een paar oude schoenen,* zeide bij. t Waarschijnlijk heeft een landlooper ze weggeworpen.* „Oi wel een bedrieger, die barrevoets in de stad komeD wilde, om ons medelijden op te wekken", zeide Miss Chant. „Ja, roo zal het ziin,* vervolgde zij, „het ziin nog beste wandelschoenen nog larg niet versleten. Wat is dat toch voor een slechtigheid. Ik zal ze meenemen en aan mjjne atmen g< ven.* Gutbbert Clare, die de schoenen le voor schijn grbaald bed, haalde de schoenen met de kruk van zijn stok in de hoogte en soo hadden Tesz schoenen [een eigenaar ge vonden. Zp aan wie zij feitelijk toebehoorden, sehrerd,onder bescherming van haar sluier, die van baar hoed afhing, bon voorbij en ging verder, terwijl zij, bij een toevallig om-ien, ontdekte dat de kerkgangers de Coort weder verlaten hadden en met are tekoenen de hoogte weder afgin gen. Daarop vette onze heldin haar weg voort, tram-n, heete tranen, biggeldenj baar langs de wang'n. Zij wist, dat het zwak heid van baar was, wanneer tij uit het zoo- even geboodic gesprek hare eigene ver- otrd-eling pot'e; maar tij had niets wat zij tegenover deze zoo ongunstige meening ou kut Den plaatsen. Ie gedachte, naar de pastorjj terug te keeren, was haar ondrage lijk. Angels vrouw kwam zich zelve voor. ontstond de brand bij den laatste in den schoorsteen en nam zoo schielijk in om vang toe, dat de moeder ter nauwemood in staat was hare kinderen te redden. Bij hem ia dan ook alles verbrand, ook twee Varkens en eenige kippen. Een varken heeft zichzelf gered, doch met afgsbran- den staart. Bij Groen is nagenoeg den geheelen in boedel gered. Gebouwen en inboedels wa ren laag verzekerd, Bij Kon. besluit is be noemd tot burgemeester der gemeente Winkel de heer J. Koomen Hz. „Bij Jupiter, ik liet mijn portemonuaie onder mijn hoofdkussen liggen.* „Och kom, nwe dienstbode is toch eerlijk, dacht ik „Dat is het juist zij zal het voor mijn vrouw bewaren 1" Een wielrijder gefopt. Een wielrijder zat in een dorpsherberg niet ver van Brigbton, te snoeven op zijn bekwaamheden als afstands-rijder, dat een uit het publiek het waagde een wedden schap met hem aan te gaan. «Ik zeg, meneer," zeide de man, „dat ik met a om tien gulden wed, dat gij dezen weg niet kunt op en neer rijden, tot de kerkklok vier uur slaat." „Top riep de wielrijder, en ic het volgende oogenblik reed hij den weg op. Maar na een uur ongeveer op den weg heen en weder gereden te hebben, vroeg hij aan een der toeschouwers, of de kerkklok nog geen vier geslagen had. «Vier geslagenStel u gerust,* was het leuke antwoord, «onze kerkklok slaat nooit.* Vader (tot z ij n zoon): «M ij n vader gaf mij nooit geld om te verspillen aan paarden, theatres, diners en der- gelijken.* Zoon «O, zoo, maar u vergeet, dat ik ook van een edeler familie ahtam dan u deed.* ^an nu af moogt ge uw man eiken dag een glas bier geven be grepen VrouwJa docter slechts een glas per dag. Docter (een week later)Nu, ik hoop dat gij u strikt heb gehouden aan dat eene glas per dag, dat ik n toestond uw man te laten «Stipt opgevolgd, docter alleen is hij met zijit rantsoen nu vier weken vooruit. TeLeaminhtonisde zon derlinge bewonderaar van lord Baanconsfield, de bekende Tracey Turnulli overleden, die indertijd 150,000 penny's had bijeenge bracht om zijn afgod een zilveren lauwer krans aan te biedon. Te Wennen is de merk waardige verzameling muziekinstrumenten te koop, die indertijd daar op de muziek- en theatertentoonstelling te zien geweest is en aan den heer Carl Zach, fabrikant van strijkinstrumenten, toebehoort, Er is o.a. een piano bij, die gedurende vele jaren door Beethoven gebruikt en door den componist aan een zijneT leerlingen ten ge schenke is gegeven. Hiervoor wordt niet minder dan f 10000 gevraagd. Er heeft zich een commissie gevormd, die zal trach ten de geheele verzameling voor Weenen te behouden. - De mijnramp bij Cardiff. Uit de mijn te Tylorstcwn, waarin de gasontploffing plaats had, zijn 33 werklie- als een door die lijnopgevoeda geestelijke heeren opgejaagd en verdreven stak wi'd. Al was de slag, haar zonder moedwil toegebracht geworden, zoo was het toch te betrenren, dat zij de zonen en niet den vader ontmoet had, die boe orthodox ook van ideëen, niet zoo kortzichtig en bekrompen was en meer rekening hield met het gevoel van zijn naasten. Toen Tesz weder aan bare schoenen dacht, kreeg zij baast mede lijden met hen, over de nieuwsgierige vra- gen, die de arme dingen zonden moeten verduren en bedacht zij boe hopeoloos het leven voor haar eigenares geworden was. „Acb,* zeide zij, nog immer tranen van spijt schreiend, ttij weten, ja weten niet, dat zij mij over de scherpste deelen van den weg gedragen hebben, om dere mooie laarsjes te spareo, die hij voor mij gekocht heeft neen daarvan hebben zp geen begrip. En daaraan dachten zij natuurlijk niet, dat hij de kleur van baar jak bad uitgekozen boe hadden tij dat ook kan nen weten P Hadden zij bet wellicht ge- weten, bet zon hen toch onverschillig rijn geweest, wart er is hen niet veel aan hem gelegen, die arme, gcede man.* ToeD weende zij om baar geliefden man, en zij schreed voorwaarts, er niet aan den kende, dat zij, geleid door bet gebrek aan moed, in het beslissende oogenblik den va der beoordeelde naar den maatstaf, waarme de zij de zonen mat. Hare toestand was juist van dien aard, dat zij het medelijden der oude lui zou hebben opgewekt. De har ten dier beiden waren gaarne tot helpen bereid, wannerr moeilijke en zware geval len bulp vereischten, maar ook de zorgen en kwellingen van lichteren aard, vonden in beD trouwe vertroosters. Vervolgens stapte Tesz de straat weder terug, zooala zij die gekomen was, maar niet zoo vol boop en moed, maar in de vaste overtuiging dat zij voor een keerpunt van baar leven stond. Er was schijnbaar even wel geen keerpunt gekomen en er bleef haar niets anders over dan den winter op die ver latene pachthoeve door te brengen. Zoo veel belangstelling bad zij weder met zich- sicbzelf verkregen, dat zij haar «luier terug den levend te voorschijn gebracht; 15 lij ken zijn reeds gevonden en 42 mijnwer kers worden nog vermist. De winter is ongemeen streng in Klein-Azie. Tengevolge van de sneeuw is het verkeer grootendeels ge stremd. Van een transport van Zeitoem naar Aintab zijn muilezels bevroren. Messchaert heeft in het jongste Gewandhaus-conceTt te Leipzig een groot succes behaald met Beethoven's ,,Au die terne Geliebte" en liederen van Brahms, Gneg, Schumann en Schubert. De grootste Kerken van Enropa. De St. Pieterskerk te Rome kan 54000 menschen bevatten, de Dom te Milaan 37000, de St. Panlnskerk te Londen 25000, de Aya Sophia te Konstsntinope) 23U00, de Notre-Dame te Parijs 21000, de dom te Pisa 14000 en de St. Marco te Venetië 7000, Een geheimzinnige mis daad, Op het eind van het jaar 1894 werd een jonge vrouw, zeer bekend iu de galante wereld te Bresl&u, op een morgen vermoord in haar bed gevonden. .De moordenaar had haar, na een wanhopige worsteling, zooais de wanorde in het ver trek aanwees, de keel afgesneden, en daar- Da haar prachtige juweelen gestolen, die haar den bijnaam hadden gegeven van „Goud-Elsje". De «vriend* van het slachtoffer gaf haar een prachtige begra fenis, die groot opzien baarde in de stad en zelfs in den Rijksdag besproken werd als een voorbeeld van gebrek aan zede lijken zin. Wat den moordenaar aangaat deze bleet onvindbaar; men nam welis waar tachtig personen in hechtenis, die in betrekking hadden gestaan tot de jonge vrouw, maar allen wisten hun alibi te be wijzen. Te Breslan vertelde men evenwel, dat de moordenaar zeer goed bekend was, dat men hem met opzet niet gevangen geno men had om een adelijke familie niet te schandvlekken, maar men had hem lalen ontsnappen naar den vreemde. Een inci dent bij een terechtzitting kwam dit ge rucht nog versterken de politie te Bres- lau had procesverbaal opgemaakt tegen don directeur van een wassenbeelden-mu seum, waarin ook een afbeelding van „Gond-Elsje" was opgenomenterwijl de officier van justitie zijn requisitoir nam, riep da advocaat van den beklaagde, een zeer gezien rechtsgeleerde hem in de rede vallend, uit: «Het schandaal, meneer de officier van justitie, ligt niet in het feit van de tentoonstelling in een museum van een beeld van Goud-Elsje, maar wel in de ongehoorde zaak, dat de moordenaar, dien gij kent, op vrije voeten is, wijl men hem heeft laten ontsnappen naar Amerika, omdat men een voorname familie in Silezië niet wil schandvlekken.* Deze verklaring veroorzaakte groote sensatie en werd nooit gelogenstraft. Dezer dagen ontvingen de woorden van den Breslauschen advocaat een schitteren de bevestiging. Graaf Ricbard von Haslin- gen, eigenaar van het kasteel Qauitsch bij Scheidnitz, kwam een klacht iudienen te gen zijn eigen broeder, Bolko von Haslin- gen, als den moordenaar van „Goud Els je*. Graat Richard deelde mee, dat zijn broeder, na zijn vaderlijk erfdeel verteerd te hebben, steeds lager was gevallen. O- verstelpt met schulden, had hij zijn famie- lie geld ontstolen en afgezet, en was hij naar Brazilië vertrokken. Maar na verloop van een jaar kwam hij onder een valschen naam in zijn vaderland terug en onherken baar dank zij een valsche pruik en een valschen baard, gelukte het bem toegang ie krijgen tot Goud Elsje en vermoordde sloeg, als wilde zij de wereld een gelaat too- nen, dat Mercy Chant niet vermocht. Maar zij deed het toch met een mismoedig schud den van bet hoold. „Er is niets meer aange legen," zeide zii, „in het geheel niets meer. Geen enkele beeft mi] meer lief, geen wil mij meer zien. Wie bekommert zich nog om het gelaat van een verworpen schepsel alB ik hen.' Haar gaan op den terngweg bad meer van slenteren, dan van loopen. Er was niets opwekkends meer voor baar; zij had geen doel meer, slechts een eindpunt. Op den ver velenden weg van Benviel begon zij vermoeid t6 worden. Zij leunde tegen de boomen en ruste op de mijlpalen. Zii trad geen buis binnen, totdat zij ze ven h acbt mijleD bad a'gelegd, den stijlen heuvel afging aan welks voet bet stadje Evershead lag, waar zij morgens in zoo gansch andere stemming bet ombijt gebruikt had. Het boerenhuis in de nabijheid van de kerk, waar zij weder was heengig an, was één der eersten van bet dorp eD terwijl de oude vrouw wtg was om haar melk te ha len, wierp Tesz een blik op de straat, waar geen sterveling te bespeuren was. „De menecben zijn zeker reeds allen Daar de middagdieost gegaan zeide zij. „Neen, liel kind", antwoordde de oude vronw. „Daarvoor is bet nog te vroeg, „er is nog niet geluid. Zij zijn allen naar de preek, daar in de schoor. Er preekt daar tus- scben den voormiddagdienst en de namiddag- preek een vicaris zooals zij zeggen, een buitengewoon geloovig man. Maar lieve hemel, ik ga er niet been. Ik moet mij zelf tevreden Btellen, met wat op de gewone manier van den preekstoel komt. Tesz begat zicb daarop spoedig weder naar buiten en hare schreden klonken hol temidden van die doodsche huizen en leege straat. Toen zij verderop kwam, be geleidde een andere klank bet gelnid haier schreden en rij vermoedde, dat dit de stem des predikers uit de schuur was. WORDT VERVOLGD. hij haar om haar goud en diamanten te stelen. Hij vertrok weer naar de Nieuwe Wereld, maar wijl de moord in Dailsch- laod en Oostenrijk geheim werd gehouden, waagde hij het terug te komen en dreigde zijn broeder ten einde dezeu geld af te zetten. Na lang aarzelen kwam de broeder bevreesd voor het leven der zijnen, er toe om hem aan te klagen bij de rechtbank. Maar men heeft hem nog niethij is het laatst gezien te Hamburg en te Bremen. Een zeldzame genezing. Een banketbakkersoediende te Bern, in Zwitserland, die door een plotselingen schrik zijn spraak totaal verloren had, heeft die dezer dagen op een merkwaar dige wijze herkregen. Op een zondagmid dag in den zomer maakte hij een wan deling met een kameraad in de omstreken van Dijon, toen zij plotseling door een onweder werden overvallen. Onze banket bakker, Bacher genaamd, volgde zijn vriend, die onder een boom vluchtte. Zijn vriend ging tegen den stam zittenhij zelf bleef op eenigen afstand van den boom, om eene sigaret aan te steken, toen plotseling met een geweldig gekraak de bliksem in den boom sloeg. Bncher werd eenige meters weggeslingerd en verloor het bewustzijn. Zijd vriend werd gedood. Langzamerhand keerde den confiaeur tot bewustzijn terug en toen bleek het hem, dat hij niet meer kon spreken. Men meende aanvankelijk, dat dit gebrek van voorbij- gaanden aard zou zijn, doch dit vermoe den werd niet bewaarheid en de man moest zich, evenals een doofstomme, van een leitje bedienen om zich verstaanbaar te maken. Eenige maanden later vertrok hij naar Zwitserland, waar hij werkvond bij den banketbakker Bonder te Bern. Hij droeg zijn ongeluk met een zekere kalm- wijsgeerige berusting en deed zijn plicht met ijver. In het begin van deze maand gaf zijn patroon een huiselijk feestje, waarop ook de werklie den genoodigd waren. Gedurende het diner gevoelde Bacher zich plotseling onwel, hij moest van tafel opstaan en naar bed gaan. Daar werd bij plotseling overvallen door een bloedspuwinghet was hem, verklaarde hij, of er iets in zijn lichaam losging. Een oogenblik later was hij weer beter en plotseling in plaats van ongear ticuleerde klanken uit te stooten, sprak hij weer evenals vroeger. De aan was uitgelaten van blijdschap, hij ,zong, schreeuwde, sprong en danste door het huis om dan in snikken van dankbaarheid uit te barsten. Hij verhaalt thans aan ieder, die het hooren wil, zijn avontuur en beroemt er zich op de gelnkkigste sterveling te zijn. Eender hoogleeraren in de pbysica te Rome heeft als zijn oordeel uitgesproken, dat Röntgen's ontdekking de eerste schrede kan zijn, om te komen tot de kennis van nieuwe wetten voor die natuurkrachten, die zich door aeter-trillin- gen openbaren (licht, electriciteit). Eene giffmengster. Een jonge vrouw te Préohacq-les-Bains nabij Dax (Lstndes) was, naar het schijnt, sedert eenigen tijd haar echtgenoot moede, In plaats van haar man haar grieven mee te deelen of naar haar onders terug te kesreu, vond zij het meer radicaal, het voorwerp van haar ergenis maar kort en bondig uit den weg te mimen. Dezer da gen toen de man, na den geheelen dag op het land te hebben gewerkt, hongerig thuis kwam, zette zij hem een hutspot voor, waarin zij koppen van phosphorus- lucifers had gemengd. De ongelukkige on dervond weldra de werking van het ver gif, ontzettende ingewandskrampen verteer den hem en hoewel zijn lijden later ee- nigszins werd verzacht, doordien een buur man hem een groote hoeveelheid melk liet drinken, bezweek bij drie dagen later. De vronw die de vlucht had genomen, werd kort daarop gearresteerd. Bij haar eerste verhoor liet zij de naive of cynische hoop doorschemeren, dat men haar niet zou ver- oordeelen omdat zij maar een eenvoudige vrouw was De jury zal haar wel iets anders ver tellen. Woensdag is vanChristia- Dia in gezelschap van een jongen sport man van denzelfden naam, de zeeman Hansen vertrokken naar de Vereenigde 8taten. De reis zal worden gedaan op sneeuwschoenen en gaat over het noorden van Zweden, Finland, Rusland, Siberië, waar de beide reizigers over de Aljaska door naar de Vereeoigde Staten. Om een hond waaksch te n aken, bereikt men het best zijn doel door het dier op allerlei toevallige en op zettelijk gemaakte geluiden opmerkzaam te maken, waardoor zijne belangstelling wordt gewekt. Loopt er iemand hoorbaar buiten of door het hnis, komt er iemand binnen, in al deze en vele andere gevallen spreekt men den hond toe, wekt hem aan tot luisteren en tot blaffen, totdat hij ein delijk van zelf bij het hooren van iets on gewoons de ooren spitst, op gaat staan en blaffende Daar de deur loopt. Schagex, 29 Januari 1896. Aan hen, die belangstel- len in hetgeen er op het gebied der Too- neelspeelkunst in dit winterseizoen te ge nieten zal worden aangeboden, kunnen wij mededeelen, dat door het Hollandsch Too- neelgezelschaponder Directie van den heer "W illem IPotharnt, op Dinsdag 25 Februari e.k., in het Noord-Hol land s c h Koffiehuis van den heer D. van Iwuiver alhier, ten tooneele zal worden gevoerd het nieuw, groot en nit zes tafereelen bestaande Drama Liefde en Wraaknaar den beroemden roman «Le chatiment* van Xavier de Montepin, be werkt door den heer Willem Polharst. De hoofdrollen zullen vervuld worden door de heer en mevrouw Potharst. Dit drama werd door het gezelschap van den heer Potharst in den Haag en te Am sterdam met het meeste succes opgevoerd en wij twijfelen geenszins of ook hier zal de opvoering een talrijk bezoek {en zeerste wettigen. Een zeertalrijk en dank- baar publiek woonde Zondagavond het Con- cert bij, gegeven door onze Dames-Zang- vereeniging „Euphonia," onder directie van haren Directeur, den heer M. H. Ih. ter Linden en met medewerking van den heer H. W. Hofmeestersolo—violist en hoofdleeraar aan de Academie voor Mu ziek, te Amsterdam. Van uil muzikaal standpunt was het vioolspel van den heer Hofmeester het aantrekkingspnnt van dit programma. De beide vioolsolo's >Fantaiiie Militai re v. Leonard en tZigeunerweisen j, «Sara satéboden het aandachtig auditorium, Welks verwachtiog nit den aard der zaak hooggespannen was, overvloed van kunst genot. Zoowel door meesterlijke techniek als door keurige voordracht, imponeerde dit spel in alle opzichten. Dat de heer Hof meester deze solo's, evenals het bisnnmmer «cavatine" v. Raff, uit het hoofd voor droeg, verwekte terecht ieders bewondering ten opzichte van de vastheid van zijn ge- hengen. Ook brengen wij hulde aan Mevr. Hof meester, die de vioolsolo's op tactvolle wij ze accompagneerde en zich als eene be kwame pianiste doed kennen. Wat betreft de Zangnummers, bood dit program een keor van composities. „Eere tj Godv. F. M. Scholz, werd goed gezongen. Ook uAvond* v. Jb. Denijs Ks. was een sympathiek nummer en verdiende terecht de toe juiching van het publiek. Onder de andere zangnummers waren er van groote omvang en met vele moeie- lijkheden, waarvan de uitvoering, al mocht die hier en daar eenige zwakke periodes hebben, toch vrij goed slaagde. Dat het slotnummer «Danslied* van Yierling bij het derde couplet mislukte, kwam, doordat de pianist het ongelnk had twee bladen tegelijk om te slaan en door het snelle tempo het hem niet mo gelijk was, weder in te vallen. Yan de beide dnetten, gezongen door de dames 1. Asjes en A. Veuger voldeed «Het Angelus" v. Cath. v. Rennes, het meeste. Het spijt ons te vernemen, Aet „Euphenia* door levensomstandigheden eeDÏge harer leden zal moeten missen, doek wij hopen, dat „E u p h o n i a" stand zal blijven houden en zich niet zal laten ontmoedigen. In de vergadering van H.H, Kerkvoogden en Notabelen der Herv. Gem. alhier, j. 1. Dinsdag gehouden, is besloten den bonw der kerk, volgens plan B., over eenkomstig het door den heer v. d. Steur opgemaakt bestek, aan te besteden. Yerslag der vergadering van den Raad der gemeente Schagen, gehouden op Dinsdag 28 Januari 1896, des voormiddags ten 10y4 ure. Aanwezig alle leden. Na voorlezing en goedkeurig der no tulen, werd medegedeeld dat van Gede puteerde Staten de in de vorige vergad. vastgestelde begrooting goedgekeurd was terug ontvangen. Door Yoorz., den heer S. Berman werd nu den Raad medegedeeld, dat de vrij onoogelijke schilderij van de vesti bule van het raadhuis, door den heer Jhr. v. Riemsdijk van Amsterdam, wel willend was gerestaureerd dat het schil derij nu tijdelijk was geplaatst in de bur gemeesterskamer, daar het over eenige weken nog moet worden gevernist. Op voorstel des voorzitters besloot de raad bij acclamatie, bij brief aan den heer Jhr. v. Riemsdijk des Raads verplichten dank te betuigen voor de vriendelijke bemoeiing, welke Z.Ed. zich ten faveure der gemeente heeft getroost. Nog werd door Voorz. medegedeeld, dat de heer Hoegschagen had bericht, zijn aanhangig gemaakt voorstel betref fende het eischen van rek. en verant woording der door de gemeente gesub sidieerde corporatiën, voorloopig te heb ben ingetrokken. Volgde nu de bespreking „grondvlak gemeente-toren. In verband tot dit punt werd vooraf voorlezing gedaan van de navolgende ingekomen adressen a. Schrijven van heeren Kerkvoog den, waarbij zij verklaren zich te ver eenigen met het in de vorige raadsver gadering aangenomen sitiuatieplan van kerk en toren alsmede geneigd zijn goed te keuren, zoo indien nog door den raad mocht besloten worden, het situa tieplan alsnog te wijzigen, zoodat toren en Kerk nog eeniger mate zouden kunnen opschuiven met het oog op terrein aanwinning bij het Rensgas. Daarente gen verklaarden kerkvoogden beslist hunne goedkeuring te onthouden aan het zoogenaamde plan Roggeveen. b. Adres van eenige ingezetenen, verzoekende het situatieplan van Kerk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2