Th. J. Waller, ie Te Huur Een net BnrgerwoonMs, G. GLASTRA, Eenaratien nat en billijk. De Rotans C. W. i. van ie Wall, 550ste STAATSLOTERIJ. J. A. de Rooij. Schagen, 't Noord, M. V. A. Vervolg Binnenlandsch Nieuws. Burgerlijke Stand. Gem, SCHAGEN. ADVERTENTIES. N. van Gijtenbeek-WilmSrf Aan allen, die ons op 9 en 15» Januari J. 1. in welken vorm ook, zoovele hartelijke bewijzen van belang, stelling hebben geschonken, brengen wij langs dezen weg onzen oprech ten dank. A. W. van KLÜtJVÊ; P. C. A. van KLÜIJVE- Schagen, 28 Januari 1896. Predikbeurten. Doopsgezinde gemeente van Bftrstngerhorn c. a. (jetrokken Pr ij zen. Marktberichten. Inmiddels nit de hand te koop. TH HOOP, door ouderdom en ziekelijke omstandigheden, een g-enaamd „de eerste en laatste aanleg in de HOEP te SCHAGEN. Te aanvaarden vóór of met MEI 1896, en te bevragen bij DO 11 DECK. met Boomgaard en Tuin, samen groot ruilll 32 aren, gele gen inden WAARDPOLDUR, bij lioiliorn. Te bevragen bij J. Breebaart Cz,, te Kolhorn. Aan mijn geachte Be gunstigers deel ik mede, dat ik van af heden de zaak voor eigen rekening voortzet. Hopende door accurate bediening en concurreercnde prijzen mij een ieders gunst waardig te maken, beveel ik mij beleefd aan. Wed. G. Bute. worden attent gemaakt op den grooten voorraad etfen en gewerkte zwarte Stoffen met bijpassende garneering, mooie Corsets, witte Rokken, fijne Zakdoeken, enz, Concurreerende prijzen. Bij W. IMHULSEN. beveelt zich aan tot het leveren van alie soorten Heeren, Dames en Kinder schoenwerk, tegen concurreerende prijzen. en Toren, in. de vorige vergadering aangenomen, in te trekken, daartegen een situatie volgens plan Roggeveen aan te nemen. C. Id. van den heer W. Roggeveen, houdende hetzelfde verzoek, met mede- deeling dat door ZEd. zijn plan in den raad ter beoordeeling zal worden voor- d. Schrijven van den architect den heer v. d. Steur, waarbij deze verklaard, zich wel te kunnen vereenigen met het voornemen, om kerk en toren nog eenigermate volgens het aangenomen si- tuatieplan, naar voren op te schuiven. Zich evenwel beslist verklarende tegen een draaiing in noordelijke richting, zul lende dit den stand van het gebouw ten zeerste benadeelen. e. Tweeledig voorstel van den heer Vlaming verzoekende: in de eerste plaats, een nieuw plan in de geest van het plan- Roggeveen, en zoo zulks niet door den Raad werd aangenomen, dón aan te nemen het ooispronkelijk situatieplan van den heer v. d. Steur, geheel afwijken de van het tegenwoordig plateau. In verband tot de verklaring van Heeren Kerkvoogden, betreffende het plan Roggeveen, wordt nu op voorstel des Voorzitters met 7 tegen 4 stemmen besloten, het adres der ingezetenen, dat van den heer Roggeveen en le deel adres Vlaming, voor kennisgeving aan te nemen. Vóór het voorstel des voorz. stemden, de heerenSmit, Meur», Stammes, Hazeu, BuisBijpost en Asjes. Tegen, de hee ren HoogschagenRoggeveen, Vlaming en v. d. Maaien. Daarna kwam in behandeling het tweede deel adres Vlaming, hetwelk na breed debat werd afgestemd met 9 te gen 2 stemmen. Vóór dat plan stem den de heerenHazeu en Vlaming. Tegen, de heerenHoogschagen Smit, Meurs, RoggeveenStammes, Buis, Bijpost, v. d. Maaten en Asjes. Met 10 tegen 1 stem werd daarna aangenomen, het voorstel van B. en W., om, in den geest van bet schrijven van H. H. Kerkvoogden, kerk en toren nog iets naar voren op te schuiven, evenwel in de richting, gelijk het vorig situatie plan aanduidde. Tegen stemde de heer Roggeveen. De andere heeren stemden voor. Vooraf was nog met 8 tegen 3 stem men verworpen, een voorstel van den heer Roggeveen, om niet met de beraad slaging over het situatieplan door te gaan, maar eerst van heeren Kerkvoogden een pertinente verklaring te verzoeken, betref fende de voorwaarden, op welke de kerk voogdij eventueel terrein met de ge meente zal willen ruilen of afstaan. Hierna ging de raad in Comité ter be handeling van eenige punten betreffende de aanbesteding van den gemeente-toren. Na heropening der vergadering, die nu werd bijgewoond door den heer o. d. Steur, werd nu besproken het be stek voor den torenbouw. Conform voorstel van den heer Vlaming werd met 7 tegen 4 st. besloten het bijtorentje van den toren te laten ver vallen, hetgeen f 1500 in de kosten bespaart. Daarentegen werd met algem. st. op voorstel van den heer Vlaming goedgevonden, dat alle balken zullen zijn van Amerikaansch grenen hout. Daarna werd het bestek met alge- meene stemmen goedgekeurd. Nog werd besloten, den opleverings termijn op 1 Aug. e.k. vast te stellen de aanbesteding te doen houden door B. en W. op 9 Maart e.k.; terwijl verder aan B. en W. volmacht gegeven werd, met betrekking tot de regeling der werk zaamheden voor de aanbesteding, te doen wat noodig is. Met betrekking tot een door B. en W. ingediend voorstel tot regeling der ver ordening voor de schoolgeldheffing, werd besloten, dit concept-ontwerp om advies te zenden aan het Hoofd der School, den heer Ressing, en aan de Plaatselijke School commissie. In verband tot het door den heer W. Roggeveen in de vorige vergad. medege deelde over het boren van een artesische put, deelde Voorz. mede, dat B. en W, desbetreffende een onderzoek hadden in gesteld. De kosten worden geraamd op omtrent f1000. In verband tot de mogelijkheid eener overeenkomst met het kerkbestuur over ruiling en afstaan van grond, meenden B. en W. beter te doen met te advisee- ren, een regenbak bij de Kerk te maken. Op voorstel van den heer van der Maaten wordt besloten dit punt te ver dagen, tot bekend is, op welke voorwaar den de ruiling van grond met de Kerk zal plaats hebben. Conform voorstel B en W. wordt besloten, nu de schoolstatistiek aaDgeeft, dat het getal leerlingen dezer Openb. Lagere school op 15 Januari 1.1.317 be droeg, een oproeping te plaatsen voor een onderwijzer met acte fransch, op een jaarweddde van f 750.met bepaling dat de benoemde zoo mogelijk met 1 Mei e. k. in functie moet treden. Niets meer ter bespreking zich voor doende werd de vergadering gesloten. Gisteren-a vond vergader de de Democratisch Vrijzinnige Kiesvereeniging, ten lokale van den heer II. van Iwuiveralhier. Eenparig werd besloten, het lidmaat schap van den Bond op te zeggen, en het evenmatig aandeel in de schuld van den Bond af te doen. De verhoudingen in welke de Bond sedert ruim een jaar geleden is gebracht door verschillende omstandigheden, heeft de Bond moreel dood gemaakt en dat de Bond nog niet uiteengespat was, ligt hierin, dat de niet- afdoening der geldelijke schuld, de af- deelingen nog zoo wat bijeen hield. Maar tevens dwong die onverkwikke lijke toestand van den Bond, de afdee- lingen tot een gedwongen rust op poli tiek gebied. De huidige toestand werd alzoo gebruikt om een groot aantal kie zers de handen te binden, en in de af- deelingen elk politiek leven te verstik ken. Dien toestand te bestendigen, terecht was de vergadering van oordeel, dat zulks niet aanging. Bovendien de Democratisch Vrijzinnige Kiesvereeniging had zich bij de Liberale Unie aangeslo ten, de hernomen vrijheid geeft der Ver- eeniging gelegenheid, nieuw politiek le ven te ontwikkelen en te verwekken. Met betrekking tot de aanstaande verkiezing van een lid voor de Pro vinciale Staten was men het evenzeer eens dat het meer dan tijd werd er op aan te dringen, dat Schagen uit eigen boezem een candidaat afvaardigt. Het is toch zeker een alleszins gewet tigde en billijke wensch, dat Schagen, vormende het centrum van het hoofd kiesdistrict Schagen tenminste zelve één der 4 leden naar de Prov. Staten zendt. Door de vergad. werd nu besloten den heer P. Buis Jz. de candidatuur aan te bieden. De heer P. Buis Jz. meende evenwel om persoonlijke redenen voor die candidatuur te moeten bedanken. Met het oog op het korte tijdsbestek zag nu de vergad. ditmaal af van het candidadeeren van een ingezeten uit Schagen maar zich nu te bepalen tot het steunen van een partij-candidaat. Met algemeone stemmen werd nu be sloten, voor de vacature Rezelman, bij de a.s. verkiezing den heer bij advertentie aan te bevelen en den heer d.e IrSotii* Cz. van Assendelft uit te noodigen, alhier op Donderdag 6 Februari een politieke lezing te houden ter bestrijding van het Protec tionisme. De behandeling van het Concept-pio- gram der Liberale Unie werd verdaagd tot een volgende vergad. Uit de door den penningmeester, den heer W. Vader gedane rek. en verantw. over het afgeloopen jaar, bleek, dat de ontvangsten bedroegen f 69.00y2, de uit gaven f28.17 en het batig saldo f 40.83 De heer W. Vader, die aftrad als be stuurslid, werd bij acclamatie als zoo danig herkozen en liet zich de benoe ming ook welgevallen. Op eene druk bezochte vergadering, heden door de Vereeniging tot bescherming en opbeuring van den Natio- nalen Landbouw en Arbeid alhier gehouden, is tot candidaat voor de Provinciale Staten gesteld, met algemeene stemmen op n na, de heer J. P Backx te Wieringerwaard. Heden middag had ten lokale van den heer IV. Roggeveen Cz., de algemeene vergadering plaats der Westfriesche Kanaal vereeniging, welke werd bijgewoond door 25 leden. Uit de RekeniDg en Verantwoording van den Penningmeester over de jaren 1894 en 1895 bleek, dat thans het saldo in kas bedraagt 207.47 benevens een bezit aan Depötgelden bij de Westfriesche Bank ad f 975.— De begrooting van het jaar 1896 werd conform voorstel van het Bestuur vastgesteld op f 451.595 in ontvangst en uitgaaf. Voor het bestuur moesten 5 leden ge kozen worden, tengevolge der periodie ke aftreding der heerenHartkamp, Hulst, Vlaming en Rezelman (intusschen overleden) en door het bedanken van den heer W. Kloeke. Herkozen werden den heeren Hart kamp, Hulst en Vlaming, terwijl gekozen werden de heerenH. Wv. Kossem en 1. Koomen Az. Door het Bestuur zal uit hun midden een secretaris worden gekozen, wegens het bedanken van den heer Kloeke. Onder instemming der vergadering werd door den voorz., den heer Breebaart, hulde gebracht aan hetgeen door den heer Kloeke in zijne functie gedaan was voor de bevordering van het doel der Veree niging. Daarentegen verklaarde de heer W. Kloeke alleen te hebben bedankt, om dat z. i. het beter was, dat de secreta ris dezer vereen, iemand is, die hier woont en zoodoende beter op de hoogte der zaken en der publieke opinie in deze kan zijn. Volgde nu de bespreking van het voorstel van den heer Bermanom een ontwerp te laten maken voor een ka naal StolpenSchagenKolhorn. Tegelijk werd daarbij in bespreking gebracht het plan van den heer Roggeveen naar een vaartverbetering naar de Schagerwaardsluis, tot verkrijging van betere gemeenschap te water met de ringvaarten. Ook stelde de heer P. Buis nog voor, alleen een plan te laten maken voor vaart- verbeterirg van de Grootesloot, langs Schagen naar Kolhorn. Na breede bespreking van al deze pro jecten, werd ten slotte aangenomen een motie van den heer Maller, waarbij aan J het Bestuur werd opgedragen, zich te doen bijstaan door een Commissie van drie bevoegde personen, tot het in ruwe trekken opmaken van een plan in ver band tot de genoemde richtingen en dat plan in de maand Mei in een algem. vergad. der leden nader te doen behan delen. IJST GKEZOTSTID EIST. Hoe ruischten de tonen in eivolle zaal, Wat zongen de snaren een heerlijke taal, Hoe sprak ons zgn vedel van liefde en smart Of 't lyden en strijden van 's menscheiyk hart, Forsch grepen de vingien 'twelluidend accoord Met tooverend zanggeluid ruischte het voort En sprak in zijn tonen van zilver en goud, Een taal als een dichter, verheven en stout; Straks spreken die tonen voor ander gehoor Tot duizend gemoederen dringen ze door En strooien een zaad in 't menschen gemoed, Rijk dragend in vruchten het heerlijke goed doeld kerkgebouw verkeert in zoo bouw- valligen toestand, dat het, op bevel van hooger hand, gesloten is. MOORD HOOGSTEDEN. Naar wij vernemen, heeft de officier van justitie te ROTTERDAM, de s'uk ken in de ziak tegen W. van BeekeL en C. W. van Hoogsteden, bij de recht bank ingediend, nadat de sluitiug der in structie aan beiden Wis beteekend. Z'jn wij wél ingelicht, dan kan ook spoedig de in vrijheidstelling van eerstge noemde worden tegemoet gezien. Rott. Nbld. Geachte Redacteur l "Voor onderstaande, verzoek ik u beleefd ean plaatsje in uw veel gelezen blad. Tot candidaat, voor de Provinciale Sta ten stelde de Kiesvereeniging „Wieringen,* de heer C. J. J. H. Van Kempen, Burgemeester van Wieringeu, Het mag de kiezers aldaar een bewijs van dank baarheid zijn, als men zich herinnert, wat sedert Z.Ed. benoeming tot Burge meester van dat eiland, in 't belang van de bewoners geschied is. Sedert negen jaren is de heer v. K. hoofd dier gemeente en zijn optreden en werkzaamheid gedu rende dien tijd, heeft zich door zaken doen kenmerken, waardoor hij vele dank baren aan zich verbond. Allereerst maakt hiervoor aanspraak het maken van een Raven voor ligplaats van deniet onbelangrijke visschersvloot, en ge schikt voor de aankomst van menschen uit alle oorden der Provincie; want wie herinnert zich niet hoe ellendig en moeitevol vreemdelingen daar aan den wal moesten klimmen. Thans is het an ders, de haven biedt een veilige ligplaats voor de talrijke schipperij en met gemak stapt men bij de vriendelijke bewoners a»n wal. De opening der haven aan do Haukes te Wieringen was dan ook eene gebeurtenis, die onvergetelijk is voor hen, die den vroegersn toestand bijwoonden. Ook het tiendrecht,een last, waarvan men reeds lang wenschte ontslagen te zijn, werd door zijn krachtige bemiddeling af gekocht. Het HervortnrlKerkgebouwaedert korte jaren een bouwval, is nu, door de krach tige steun van den heer v. Kempen een sieraad van Hippolytnshoef. In één woord, de heer v. Kempen toont zich een man, die met erust op treedt, waar het de helangeu van Wie- ringen en zijne bewoners betreft. Een man alzoo, met dergelijk krachtig initiatief, kan voor het District een sie raad zijn. U, mijnheer de redacteur, bij voorbaat dankzeggende voor jde plaatsing, Voor eenvrij talrijk pu bliek trad Dinsdagavond j. 1. in de Kolf baan van den heer Slotmaker te BAR- SINGERHORN, op, de heer va.11 Wijk, uit Anna Peulowna, met de voordracht van eenige korte novellen in Betuwsch dialect. Aangemoedigd door het succes van een dergelijken avond in het vorig jaar ge houden, had de vereeniging D. O G. ook ditmaal de introductie zoo onbeperkt mo gelijk gesteld en genoten daardoor velen eenige gezellige uren. Het moet gezegd worden dat de heer van W ij k de kunst verstaat om, niet tegenstaande het eentonige, dat onwille keurig voorkomt wanneer men den gehee- len avond niet andera dan voordachten in eenzelfden vorm of althans van een be paald plaatselijk karakter te hooreu krijgt, toch de aandacht van het pnbliek to» het einde toe bezig te honden. Dat de door hem voorgedragen stukken niet door den drnk verspreid en dus niet algemeen be kend ziju, zal hierbij wel geen afbreuk doen aan de verdiendsten van den heer van W ij k. Men schrijft uit Enkhui- 2611. Iu de gezinnen van vele onzer Zuider zee—visschers ziet het er tegenwoordig treu rig niter wordt armoede geleden. De verdiensten weren het geheele vorige jaar onvoldoende. Thans was aller hoop op de hariDg-visscherij gevestigd en deze levert niets op. In het laatst der vorige week waren eenige onzer visschers uiigezeildom hun geluk nog eens te beproeven zij kwa men weer binnen met een. gezamenlijke vangst van 17 haringen. De netten zijn opgeborgengevischt wordt er niet meer. Te ZIER1KSEE is een verlo- ting gehouden \oor een tnuw kerkge bouw der Ned. Berv. G ooeenie te Kerk- werve, die ruim f 2800 opbracht. Be- Incschreven van 25 28 J-ü.nsri '96. Geboren Sirnon, z. v. Jncob de Boer en v. Maartje Wit. Elisabeth M rgaretba Cornelia, d. v. Hetmannus Julius Knü— wer eD van Maria Voorman. Ondertrouwd en GetrouwdGeene. Overleden te Alkmaar, Maartje Bak ker, weduwe van Jan Stammes, oud 43 jaren. Bevallen van een zoon. Anna-Paulowna, 23 Januari 1896. VAN HAEPTEN. schagen. De Godsdienstoefening vangt aan, des voor middags ten 10 ure. 2 Februari, Ds. A. W. v. Klnijvet. 9 Ds. A. W v. Kluijve. 16 Ds. A. W. v. Kluijve. 28 Ds. A. W. v. Kluijve* 1 Maart, Geen dienst. 8 Ds. A. W. v. Kluijve. 15 Da. A. W. v. Kluijve. 22 Ds, A. W. v. Klnijve. 29 Geen dienst. 2 Februari, Barsingerhorn Ds. Kooimsn 9 Kreil Ds. Kooiman 16 Barsingerhorn Ds. Kooiman 23 Kreil Ds. Kooiman 5de Klasse. Trekking van 28 Januari. Prjjs van f 1000No. 19068 400: 2130 10377 12769 133J1 14499 12749 16109 16171 17736 200 2074 14934 18763 100 821 1412 5428 9202 9624 98841147912717 14019 14097 1501415144 15838 1711318845 19411 20015 Hoorn, 25 JAN. 1896. Aangevoerd 5 H. L. Tarwe f 5.a 7, 1 Rogge 4.— a 4.75 6 Garst 4.a 5.— 7 v Haver 2.75 a 3.25 Witte Erwten 8.50 a 10, jt Groene dito 10. a 12, Grauwe dito - 14. a 17, 8.a Bruine boonen 10a Vale dito Bruine boe Witteboonen Paardenb. Mosterdzaad Karweizaad Paarden Koeien 25 Schapen 3 Kalveren 21 Varkens 2 Zeugen 46 Biggen Kip-Eieren per 100 16 11.75 10.75 a 12, 5.— a 5.25 8.— a 15.- 15 25 a 15,— 22. - a 3A— 8.- a 14.— 7 a 14.- 15.— a 20.- 4.— a 7.- 4.— a 925 koppen boter 62' a 85 et. per kop. Alkmaar, 26 JANUARI 1896. Aangevoerd: 3 Paarden f 40.a 90.— Koeien 29 nucht. kalveren ezel 20 magere Schapen 59 magere Varkens 150 Biggen 4 Bokken en Geiten Boter perP. Kipeieren per 100* n a 10.— a 20.— 8.— a 16.— 10.— a 12.- 4.- a 3.- a 7.50 6.— .57» a -.62' 4.- a 4.50 Alkmaar, 27 JANUARI 1894. Aangevoerd: Paarden f a 11 Koeien pir K.G. a per stok ,160 a 225 70 vette Kalveren 40.a 100. per K.G. 0.80 a 0.90 21 Nuchtere Kalveren 10.a 20.— 61 vette Schapen 16.a 26.— Schapen a 255 vette Varkens per K. .27 a 25 magere dito Bok --38 10.— a 12.— 3— a Rurmerend, 18 JANUARI 1896. Aangevoerd 96 stapels Kleine kaas f 28. 1 stapels commissie f 26. 926 K.G. Boter f 130 a f140 per K.G. 173 Runderen vette f 0,52 a 0,65 ct per kilo. hendel matig. 4 Stieren, 12 PaarJ.en. 112 Vette KalvereD, f .70 a t —.90 per K.G. matig. 140 Nuchtere idem, per stuk f 10.— k 22.— handel matig. 280 Varkens, vette, pe r Kilo f .28 a f .40 handel vb ng. 67 Magere, idem, per s tuk f9.a 15.— handel stug. 223 Biggen, per stuk f 4.a f 7.— handel stug. 1230 Schapen prusbood end s'og. K'peieren 1 4,a 4,[i0, Eenoendito 10.— per 100. GanzeD f a Zwanen f a i te Alkmaar, zal op Donderdag 13 Fe bruari 1896, des avonds ten 6 ure, in het te verkoopen perceel, in het open baar bij opbod en afslag verkoopen Het op den besten stand (aan den Viersprong) der gemeente Ho>gwond staande Koffiehuis, tevens ingericht tot Logement, mot tStrilli iig' en benevens li olf baan, genaamd »d e Eendracht", kad. sectie D, No. 830, groot 9 aren 83 centiaren. Eigendom van deü heer C. POST, aldaar. Te veilen se 2 perceelen, t. w. Koffie huis met Stalling en Eif, en Kd.Ubaan met Erf. Nadere informatiën verkrijgbaar ten kan» tore van de firma MUIJS, WAGENAAR fy Co. te Alkmaar en van genoemden jNotaris, alsmede bij den eigenaar en be woner. bij 1P. JOekker Jz., DORPEN te Schagen. TE koop: Voorheen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3