X1E0WE MIEDORP, Bouwhoeve Murwe Lijnkoeken, TANDARTS LION BLITZ, GerecltiieiA en Wraak, Bet Fralieele nieuws. T. D. Ruime collectie BRILLEN ee PINGE-NEZ. Provinciale Staten. G.J.J.H. van Kempen, Pm. 40000 STEESEN T» MAJUBA li KRUGERSDORP. Abr. S Notaris Backx, Callantsooff, HELM CACAO De Rentenier, G li ONDNO T ENK O EKEN cd. Jolis. Denijs, te Seliagen, Kunsthaur werken E. Brandsma Amsterdam. Boekhandel JAN WINKEL. le Valer reclter over m Zoon, 1S1I TE KOOP, Scheepsboot, Na afloop vrij BAL. Finantieel Weekblad, van Ti DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan. Reparatiën en het bijmaken van nieuwe stukken worden spoedig en net uitgevoerd. genoodiyd <ot opgave vóór 15 Februa ri k. ten kantore van den te Schagen geveaiigden Notaris C. Boonacker. Openbare Verkooping op Dinsdag 11 Febroari 1896, des voormiddags 10 ure, in de herberg van J. Bood, aan de Büroekbrug, in de Zijpe, van te koop. C. Boonaekcr. Openbare Verkooping, op Woensdag 12 Februari 1896, des namiddags 1 ure, in de herberg van C. v. d. Hoek, te Haringbuizen, van: C. Boonacker. Notaris te Winkel, zal op Vrijdag? 7 Februari 1896. des avonds 7 uur, in de herberg „Prins Mau- rits", van den heer P. Haringhuizen, te a. publiek verkoopen: Eeu flink burs:erwoonhuis, erf en fuïn, aan de Laagzijde, in de kom van het dorp Nieuwe Nie- dorp, groot 13 aren, 50 centiaren. Eigendom van den heer JTim merman. en b. b ij i n s c h r ij v i n g voor den t ij d van 1 jaar verhu ren: Een liuis, boef, boom gaard, tuin en erf, met twee perceelen bouwland, te Nieuwe Niedorp, gezamenlijke groot 2.45.30 Hectaren. ln huur geweest bij Ers- je Kvoef. De inschrijvingsbiljetten moeten zijn onderteekend door den Inschrijver en 2 soliede Borgen. zal publiek verkoopen Openbare Verkooping G. VAN OS, in ie VLAS- ei KOORNBEÜRS: De kapitale, in uitmunten den slaat verkeerende bestaande uit welingerichte Hui zing met Schuur, stallin gen, Tuin, Erf en Bouw land te Anna Paulowna, aan den LOTWEG, samen groot 31 hectaren, 47 aren, 70 cent. Behoorende tot de nalatenschap van den heer li. Az. Koan. Landerijen dadelijk, en Gebou wen met bijbehooren 1 Mei 1896 te aanvaarden. en sl Openbare Verkooping. op Dinsdag 18 Februari 1S96, des avonds 6 ure, in natemelden perceel, van C. Boonacker. Openbare Verkooping. op Woensdag: 19 Febrnari 1896, des voormiddags 10 ure, in de herberg van Smit, te Win kel, van 1. H't Huis met aanhoorigheid, Erf en Weiland, in den BRAAKPOL- DEK, onder de gemeente "Winkel, kadaster sectie A, nummers27, 28 en 1803, te zamen groot 1.56.60. 2. H-t Huis met Erf en Bouw land, aai den DIJK, onder de ge- meeuio Winkel, kadaster sectie A, nummer 1445, groot .15.90. Boonacker. Nieuwendijk241.Eerste huis b/H Dam Amsterdam, is iederen Donderdag des morgens van 8 tot 9 ure, bjj den heer C. Broersma te Schagen, te consulteeren. Timmerman, Koelman Co? te 8cbagen, Kapitaal f 400,000 in de zaal van den heer A. SLOTEMAIiFK te BARSINGERHORN, HeierlniM ToiwIpMaj, directie W. HAHiT&Co., op Zondag 2 Febrnari 1896. van der Stok, Kaan en Co. SPAANS Co., gevestigd teBarsingerhorn, Abonneert U op De Kleine Kapitalist. (17de JAARGANG 1896.) Verschijnt Dinsdag-, Donder dag- en Zaterdag-namiddag. Verschijnt eiken Woensdag. Handelaren, die myn koeken verkoopen, hebben steeds vrijen toegang tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo, op een schriftelijk bewjjs van den bandelaar, door ivien z|j de koeken ont vangen. in gouden en zilveren werken, Juweelen, Kralen, Horloges, Pendules, Klokken, Regulateurs, Wekkers, Barometers, Thermometers, enz. als: Schilderijen, Broches, Bellen, Kettingen, enz. enz., worden op bestelling geleverd. Zendt teekeningen op franco aanvrage. Speciale inrichting voor Galvanische vergulding, verzilvering en vernikkeling. De Liberale Kiesvereeniging Wierïngen", heeft tot Candidaat voor het Lidmaatschap der PrüV. Staten, in het kiesdistrict SCHAGEN, gesteld, den Heer Burgemeester van Wieringen, een energiek en practisch man, die sedert zijn optreden alhier, het initiatief nam, tot het op touw zetten van verschillende groote zaken van algemeen belang en met gunstig gevolg. Aan zulk eene krachtige persoonlijkheid is de behartiging onzer be langen in de vergaderzaal der Staten, uitmuntend toevertrouwddaarom be velen wij onzen medekiezers onzen candidaat met vertrouwen aan. Het Bestuur J. BAIJS Ezn. C. C. KOORN. Wieringen, P. ASJES Lzn. N. J. MULDER. 24 Januari 1896. W. de JONG. J. BERKEMEIER. Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van boven staand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te Barsinjrerhorn, bij J. Snoek en A. Prins Meijer; Petten, bij J. Schager; Dirkshorn, bij H. Smit; Schilgen, bij R. G. v. der Wal. J. Slikker. F. Koot en J. Zeeman; Éeiligenburg, bij R. Delver; Schagerbrug, bij J. Carpentier; Kolhorn, bij Willem Pool, K. Otsen en J. L. Bood; Span broek, bij K. de Boer; St. Maartensbrug, bij W. de Leeuw en P. Klerk AznTuitjenhorn, bij A. Strooper Az.; St. Baarten, bij C. Mars en C. de Vries. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Souchon Thee f 1.30 per V, kilo. Ter Courantdrukkerij van J. Hinkel worden alle D r u k-1 werken billijk en spoedig afgeleverd. YFHKRIJ6BAAH Dit Album, in 4e formaat, bevat een 20 tot 30-tal fraaie houtgravuren, voorstellende Transvaalsclie Landschap pen en Stadsgezichten, benevens portretten van president Kruger en de overige waardigheidsbekleeders, legercommandanten enz. in TRANSVAAL; voorts portretten van flr. Jameson, Cecil Ithodes, Gouverneur Robison e.a. Dc prijs van dit album is gesteld bij inteekening op slechts 60 Cent. $jj <ÜA ift» ta forderea hehben van, of in ht-t bejit gijn van borgstellingen aan- trrgaon J.,,,, ,i„n gepr ja Out, aan de BURGh RBRUG, in de Z ij p e, worden uit- 1. H t Heerenhuis, genaamd »b ra nd wijk', met Stalling, Schuur, Erf, Tuin, Boom gaard, BoSCh en Water, nabij de felA'1 MaaKTENSBKUG, »an de Groote Sloot, in de gemeente Z ij p e, kadügter sectie D, nummers: 494, 496, 497, 498, 499, 500, 500«, 501, 1259, 1316, 1453, 1454 en ged. 1403, te zamen groot 2,47.40. Eigendom van den heer Jan 011 o en inmiddels uit de h»nd 2. De Huismauswoning met aanhoorigi.. i Erf i Landerijen, aan de BURGER BRUG, in ae ge meente Z ij p e, kadaster sectie F, nnmmers: 686, 471 en 470, te zamen groot 4.31.60 3. De Landerijen, aan de Oost zijde van dt- Giuoie Sloot, nabij de BURGERBRUG, in de gemeente Zijpe, kadaster sectie E, nnmmers: 499, 500 en 328, te zamen groot 2.07.45. Behoorende tot den boedel van Jan O n t en wijlen T r ij n t j e B 1 a a n w. De veilingibedingen en verdere gegevens liggen volgens plaatselijk gebruik ter inza ge ten kantore van den te Schagen geves- tigden Notatie H-' Huis'"et aanhoorigheid, Erf en Bouwland, onder HARIAG- BUlZEN, geu.rente Barsinger- hotn, kadaster sectie D, Dummers 171, 174 en 175, te zamen groot -.75 20. Beboerende tot den boedrl van Anlje Hoedjes en wijlen Si- m o n M e 11 e n. De veilingstediigen liggen 8 dagen vóór den terkoop tti visie ten kantore van den te Schapen gevstigden Notaris le Ah Prtm OP TE op Maandag 3 Februari 1896, voor- middaL'8 10 ure, ten verzoeke van den heer hrerich Meijerdirch te Amsterd 'tit, voor zij nen laslgever, om contant geld VaN: MASTEN, RA'S, Eiken en Grenen DEK- BA1KEN, BOEGSPRIET, l'EKPLAN KEN, BUITEN WEEGS-PLAN KENWA TERVATEN, alles van verschillende lengte en dikte en van uitmuntende kwaliteit. Inforaiatiën zijn ta bekomen bij de H.H. DUINKER GOEDKOOP te Amsterdam en Nienwediep en bij den heer G. C. HULST te Zijpe. Notarig. des voormiddags elf unr, nii Het tol Koffiehuis ieg riebte pand. genaamd .de Kboon", te NIEUWE NIE' OKP, met nienwe Stalling, Kolfbaan en Erf in bei dnrp, kadaster sectie B, num mer: 706, groot .08.benevens den volledjgen inven'atis. Eigendom van den Heer J. Kaan Jz. Jr. Nadere informatiën verstrekt de Notaris Behoorende tot den boedel van wij len de echtelieden Pieter Smit enNeeltje Buis. Eigendom van J. Smit Pz. Nadere informatiën verstrekt de teScha- gen gevestigde Notaris P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De "Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, KOELMAN Co., te Scharen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothe cair verband enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten eD in het algemeen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gere kend worden te behooren. Eet kantoor wordt gehouden aan den markt U Sckagen, en ie geopend iederen werkdag ran 9 12 uren. VRAAGT door het O f Drama in 5 bedrijven, Daar het ontwerp van Felicien Malhfille vrij bewerkt door A. RU IJS. GROOT SUCCES v/d. DAG, Entiée 50 Cts. Aanvang T1/2 uur. FIRMA NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypo- thécair-Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypotheek zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 unr, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz., koffiehuis »de Beurs", te Schagen. onder de firma neemt gelden in depot en plaatst gelden onder borgtocht en hypothecair verband tegen rente, bij overeenkomst vast te stellen. Zij belast zich verder met het in- en verkoopen van EFFECTEN, COUPONS enz., en met die werkzaamhed en welken tot den werkkring der vennootschap kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden te Barsin- gerhorn, ten huize van T. KOOMENAt. in den Waardpolder, nabij Kolhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 uur en des Don derdags op dezelfde uren in het Noord- Hollandsch Koffiehuis teSchagen. Spaans 8f Co. T. KOOMEN Az. D. SPAANS. J. RIJKES. Dit bLd vermeldt in elk Nummer de officieele Benrsnoteering van denzelfden en den vorigen dag en is in alle opzichten een volledige en betrouwbare gids voor den Effec ten-bezitter. Prijs per 12 maanden franco per G post f 6.Met wekelijksche Res- O tanteiilijst*). f 8.Voor Buiten- land en Koloniën -f- extra-porto. Cl 7de JAARGANG 1896; Dit blad vermeldt alle uitlotingen O en verder in beknoptcn vorm alles vrat een ieder die effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Prijs per 12 maanden,franco per post f3.Met Wekelijksche Restar,- tenlijet f5.Voor Buiten land en Koloniën ex<ra-porta. THEE, VRADE MARK De Restantenlijst is éen m>al s' weeks verschijnend Bijvoegsel, waarin worden opgenomen de uitgelote en nog niet ter betaling aangeboden nummers van alle bestaande premieloten en der hier ter beurze genoteerde uitlootbare obliga'iëD en sandeelen, welke upgaveo voor den fondsenhouder onmisbaar zijn. Beide bladen vermelden ook alle uitlotingen van Gemeentelijke-, Waterschaps- en Ker kelijke leeningen. Proefnummers zijn op aanvrage gratis verkrijgbaar en Abonnementen (welke op den lsien van elke maand knnnen ingaan,) worden aangenomen bij den Uitgever van de Schager Courant te Schagen en aan de Bureelen van boven omschreven bladen Heerengracht 193, Amsterdam. vsn de afbraak des Gemeente- Torens te SCHAGEN; zware vorm, dus voordeelig in H gebruik. Te bevragen bij D. KR A— MER aldaar. Snelpersdruk van J. Winkel te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4