Zondag 2 Februari 1836, 40ste Jaargang No. 3068. De Staatsbegrooting in de Eerste Kamer. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever J. WINKEL Bureau: SCHA ©Km, Laan, H 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 et. Groote ietters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. De Eerste Kamer komt dit jaar we der tamelijk laat aan het behandelen der Staatsbegrooting toe en verwondering behoeft het niet te baren, dat dit weder tot klachten leidt. Verschillende midde len zijn reeds aanbevolen om de Eerste Kamer in de gelegenheid te stellen, ook vóór den aanvang van het dienstjaar de verschillende hoofdstukken vast te stellen. Dit zou zeer zeker regelma tiger zijn. Binnenlandsch Nieuws. SEHAGER AlKltll Nieiws-, COURANT. AiKNBllifi- LuHuvNlL Zou men, om daartoe te komen, niet elk hoofdstuk afzonderlijk, na de vast stelling ervan door de Tweede Kamer, bij de Eerste kunnen aanhangig ma ken Dan zouden de leden ze kunnen bestudeeren en zou het afdeelingsonder- zoek van de eerste hoofdstukken reeds kunnen plaats hebben, terwijl de twee of drie laatste hoofdstukken, die zelden van overwegend staatkundig gewicht zijn, in de Tweede Kamer nog behan deld werden. Als de Tweede Kamer dan tevens poogde, de laatste week van het jaar open te laten voor de Eerste Kamer, dan zou men intijds gereed kun nen zijn. Het is intusschen niet, om op deze wijze van behandeling de aandacht te vestigen, dat wij ditmaal ons onderwerp kozen. Het trof ons, toen wij de stuk ken lazen dat er in ons Hoogerhuis, dat bolwerk van den Staat, opmerkin gen gemaakt worden, die wij, wel eens, zij het dan ook geheel ten on rechte, met den naam van radicalen begiftigd en met een „roode" kleur ge- teekend van ganscher harte onder schrijven. Onze gedachten uitgesproken te zien door de Eerste Kamer is eene gelegenheid, die wij meenden ons niet te mogen laten ontsnappen. "Wij vestigen in de eerste plaats de aandacht op hetgeen gezegd is omtrent het kiesrechtvraagttuk. „Eenige leden ver ontrustten zich over de vertraging, wel ke het tot stand komen der kieswetre geling ondervindt. Wel behoorden deze leden niet tot hen, die in 1891 in eene belangrijke uitbreiding van het kiesrecht eene noodzakelijke voorwaarde voor eene blijvende verbetering van den politieken toestand hadden gezien" Let wel wij hebben hier niet met volbloed- Takkianen te doen. Integendeel. Het zijn leden die het nu nog zoo erg niet ge vonden zouden hebben, als men het kiesrechtvraagstuk nog maar had laten rusten, maar die en daarop wordt de aandacht gevestigd van hen, die vertra ging zoeken „nu eenmaal het vraagstuk kiesrecht aan de orde was gesteld, en sedert meer dan vier jaren den staat kundigen toestand had beheerscht, het ook zoo spoedig mogelijk wenschte te zien afgedaan." Dit is een volkomen rechtmatige eisch. Zulke vraagstukken moeten, als zij eenmaal aan de orde gebracht zijn, zoo spoedig mogelijk wor den afgedaan, want willens of onwillens beheerschen zij den toestand. Nu volgt een verwijt, dat de indiening van de herziening van het Personeel de zaak van het kierecht zou hebben ver traagd. Hier vraagt men onwillekeurig, of dit een ironische zet is Het kan den leden der Eerste Kamer toch evenmin ontgaan zijn als ieder ander, dat de grondslagen van het kiesrecht grooten- deels geborgd' zijnbij het Personeel, wat de Minister van Binnenlandsche Zaken trou wens bij voorbaat openlijk heeft uitge sproken Hij werd zelf boos, dat met hem niet begreep Met nadruk verzochten die leden, en verzoeken wij met hen, aan de Regee ring, om al het mogelijke te doen, wat strekken kan, om eene spoedige beslis sing ten aanzien van het kiesrecht te bevorderen, opdat de verkiezingen in 1897 volgens de nieuwe Wet, indien deze tot stand komt, kunnen plaats hebben. Hierbij werd van verschillende zijden tot de Regeering „de stellige vraag ge richt, of zij voornemens is spoedig en, zoo ja, binnen welk tijdsverloop, de Memorie van Antwoord betreffende het kiesrecht in te zenden op het Voorloo- pig Verslag der andere Kamer?" Ja, dit laatste is wel een beetje lastig! Want eer de Minister van Bin nenlandsche Zaken op deze vraag ant woorden kan, zal hij moeten weten, hoe zijn ambtgenoot van Financiën bij de Tweede Kamer vaart men zijn Personeel, en dat wordt hij eerst gewaar, nadat de Eerste Kamer met de begrooting klaar is. Natuurlijk waren er leden, die er an ders over dachten, maar het zou wel wonder wezen, als dit niet het geval ware. Bij het onderzoek der Begrooting van Oorlog werd er o. a. „krachtig op aan gedrongen, dat het geheele vraagstuk van 'slands defensie naar een vast stel sel werd ingericht, waarbij men zich vol ledig had rekenschap gegeven van het doel, dat men wil en kan bereiken." Wij zouden bijna gelooven, dat men hier het ontwerp-programma der Libera- rale Unie zoo niet voor oogen, dan toch voor den geest heeft gehad. Daarin toch leest men met andere woorden,dezelfde gedachte:„Bij uitgaven ter verzekering onzer neutrali teit behoort rekening te worden gehou den met de internationale verhoudingen, die in redelijkheid kunnen worden voor zien en bovendien met de finantiële las ten, die vermindering behooren te onder gaan." Hier dus een aandrang tot vermin dering der financiële lasten door niet al leen de vraag te stellen wat men ml, maar ook wat men kan bereiken, m. a. w.: beperking van het doel, dat men zich stelt binnen de grenzen van wat men behoorlijk doen kan. Het is zeer wen- schelijk, dat dit, openlijk uitgesproken worde, want niet alleen bij Oorlog, ook bij Marine kan en moet men veel uit geven, als men „op de hoogte des tijds" wil blijven. De eischen nemen met den dag toe. Als heden een aanvalsmiddel verbeterd wordt, verbetert men morgen het middel ter verdediging, om het o- vermorgen weer door een nog geweldiger aanvalsmiddel overtroffen te zien. En de mogendheid die al deze „verbeteringen" op den voet volgen wil, put zich finan- ciël uit en komt daardoor te lijden aan eene zwakheid, waartegen de beste verde digingsmiddelen geen baat geven. Derhal ve, zooals het in de Eerste Kamer zoo kort en zoo goed gezegd is: men vestige het oog niet alleen op wat men wil, maar ook op wat men kan bereiken. Dan volgt eene zinsnede, die wij ten volle onderschrijven. „Eene behoorlijke legerorganisatie werd door onderscheide ne leden een eerste vereischte genoemd, die echter volgens hen zonder afschaf fing der plaatsvervanging niet denkbaar was. Dat het vraagstuk der regeling onzer levende strijdkrachten steeds op oplossing wacht, werd door vele leden betreurd." inderdaad Hier is reden tot betreuren. Wij jubelen in deze dagen over den tri omf der Transvalers, die wij nu zoo gaarne onze stamverwanten noemen. Welnu, laat ons dan van die Boeren de kunst afkijkenWij bouwen forten en schepen, wij koopen de beste kanonnen en de fijnste geweren Wij hebben veel wat de Boeren missen. Maar de Boeren kunnen schieten, en vooral, zij komen zelf op en sturen geen rempla- rjanten en nummerverwisselaars, en daar om zijn zij sterk, sterk in hun recht Als ook hier te lande niemand zich schaamde de wapens te dragen en te leeren hanteeren, als ook hier ieder zich in het gelid schaarde, om, zoo noodig, den vaderlandschen bodem te verdedigen, dan zouden wij veel kunnen bereiken, veel meerdan met een aanzienlijk be drag aan geld te koopen is. Bij de algemeene beschouwingen ver langden sommige leden niet, »dat uitga ven, zelfs belangrijke uitgaven zouden achterwege blijven, indien zij noodig zijn tot bevordering der zedelijke, ver standelijke en oeconomische ontwikkeling van ons volk of ter bescherming onzer onafhankelijkheid." Braaf zooDit is ons uit het hart gegrepen en met het oog daarop stemmen wij ook ten volle in met de klacht, in het Voorloopig Ver slag over Hoofdstuk IX (Waterstaat) ge uit „Het gemis aan voortvarendheid bij dit Departement werd door vele leden betreurd, daar hierin de oorzaak schijnt te liggen van de moeilijkheid om eene beslissing te verkrijgen in zaken, die in het algemeen belang dringend noodzake lijk worden geacht." Inderdaad, de Minister van Waterstaat wedijvert met dien van Koloniën in het pogen, om het zich zoo weinig mogelijk moeilijk te maken. Het gevolg daarvan is, dat belangrijke zaken niet tot een oplossing komende verbetering der kleine rivieren, de ontginning van woes te gronden, de bevordering van locaal- spoor- en tramwegen. Dit alles rust en blijft rusten, wordt althans niet behan deld met den ernst en den nadruk en den ijver, die het verdient, ja vordert. Een sterk voorbeeld is, om uit het ve le een enkelen greep te doen, de telefo nie. „Wettelijke regeling in haar geheel werd algemeen dringend noodig geacht en daarbij gewezen op den chaotischen toestand, waarin men allengs gaat ver- keeren. Men heeft thans eene in ter-com munale lijn (Antwerpen) met staatsex ploitatie, daarnevens eene concessie voor eene andere internationale lijn naar En geland, terwijl dat land weigert zoodani ge lijn aan particulieren in concessie te geven. Verder zijn er intercomunale lij nen in beheer voor het grootste gedeelte bij ééne particuliere maatschappij tot groot nadeel van de ingezetenen van eenige gemeenten, waar eene andere maatschappij het communale net exploi teert. Communale netten zijn er in be heer bij maatschappijen en bij gemeen tebesturen. „AlgemeeD werd gevraagd, of de Re geering bij aan gemeenten te verleenen concessie wei zorg droeg, dat de Staat steeds tot naasting kon overgaan en wel op voor hem aannemelijke voorwaar den." Inderdaad een meer sprekend bewijs van gebrek aan zorg, aan inzicht wat het algemeen belang eischt, is moeilijk te leveren Zal ook voor de grondige behartiging der stoffelijke volksbelangen de tijd eerst komen, als een uitgebreid kiesrecht de noodzakelijke voorwaarde tot blijvende verbetering zal gebracht hebben De Volksvoorlezing t e Kol- horn vanwege het Departement der Maatschappij tot N. v. 't Alg. werd j.1. Donderdag door meer dan honderd per sonen bijgewoond. Het was een avond vol afwisseling. Na een gepast openings woord van den Voorzitter, trad de heer Beeker, arts te Barsingerhorn, als eerste spreker op. Hij gaf in brieven, door verschillende personen geschreven, de indrukken weer, die eene serenade ge maakt had, bij gelegenheid van een vijftigjarig Dokters-jubileum. Daarna trad de heer v. d. Woude op, die eene keurig gestelde novelle voor droeg, waarin gewezen werd op de treu rige gevolgen van onberaden huwelijken en tevens, hoe dikwijls het kapitaal in handen van edele bezitters zegen kan verspreiden. Vervolgens werd C. Nieuw - boer, die den 7 Nov. j. 1. met levens gevaar een zoontje van Johs. van der Klooster uit een vrij diep stroomend water redde, uitgenoodigd aan de Be stuurstafel plaats te nemen, waarna de Voorzitter oprees en met eene kranige toespraak, dit feit in herinnering bracht, terwijl hij den wakkeren Nieuwboer als blijk van waardeering en tevens als herinnering eene keurig bewerkte me daille ten geschenke aanbood. Aan de eene zijde van die medaille zag men haut-relief gedreven 't Wapen dei; Maatschappij „een zwevende engel, licht en vrede verspreidend over de aar de." aan de keerzij las men als rand schrift „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" en binnen eenen netbewerk- ten lauwerkrans „Departement Kolhorn, aan Cornelis Nieuwboer voor zijne menschlievende daad op 7 Nov. 1895". Het geheel was iets grooter dan een Rijksdaalder en besloten in een etui. Onmiddellijk na de overgave dezer me daille stond Nieuwboer op en bedankte onder eenige eenvoudige bewoordingen voor het ontvangen geschenk, er tevens op wijzende dat ieder ander in zijne plaats en onder dezelfde omstandigheden denkelijk hetzelfde zou gedaan hebben. Een daverend applaus volgde op deze woorden en eenige oogenblikken daarna klonk ons Volkslied onder pianobegelei ding door de baan. Na eene korte pau ze traden achtereenvolgens nog op de heeren de ZeeuwE. Kluijver en Schenk de eerste met een droevige schets van een meisje, dat ter wille harer liefde onschuldig achttien maanden gevangenis straf had ondergaande heer Kluijver met en zeer afwisselend gesprek in een trekschuit en de heer Schenk met een voordracht van v. Maurik, getiteld „Hoe Jetje gezoend werd. Dat er somtijds en vooral bij de laat ste voordracht een hartelijke lach op ging, behoeft niet gezegd te worden Met een kort woord sloot daarop de Voorzit ter deze welgeslaagde Volksbijeenkomst en sprak den wensch uit, dat bij volgen de gelegenheden de belangstelling even groot moge zijn. In de vergadering van het Witte Kruis, afdeeling Heer Hugowaard en Omstreken den 30 gehouden, is gebleken dat de toestand den geldmiddelen tot het bestrijden der loopende uitgaven voldoende zijn te noe men. Besloten is tot het aanschaffen van verpleegmiddelen en een ijs-machine, een desinfecteur op te leiden en een onder zoek naar het drinkwater in te stellen, en daarvoor subsidie aan te vragen bij het Hoofdbestuur. Tot Bestuursleden werden gekozen, de heerenK. KoningP. van Rijn en D. Appel. De vergadering der afdee ling Winkel van de C. L. K., gehou den den 29 Januari, werd bijgewoond door 26 van de 66 leden. Tot lid van het Bestuur der Centrale in het kiesdistrict Schagen werd gekozen, de heer A. J. On- nekes. De heer K. Knecht bracht als afgevaar digde verslag uit van de vergad ring der Centrale. De vergadering besloot 50 cents voor ieder lid bij te dragen tot dekking van het tekort in de kas der Centrale en dus in plaats van f 27,50, zooals in de verga dering van 22 Januari besloten was, eene som van f 33 aan den algemeenen pen ningmeester af te dragen. Bij de stem ming over de op het getal geplaatste can- didaten voor de Prov. Staten werden 20 stemmen uitgebracht op den heer Th. J. Waller en 6 stemmen op den heer L. van den Vijzel. Nauwelijks was het be kend door de courant, dat de heer J. Roe men Hz. tot Burgemeester van WiDkel was benoemd, of van de meeste huizen wapperde de vlag, wel een bewijs, dat die benoeming den ingezetenen van Winkel aangenaam is. Men schrijft ons uit Nieu we Niedorp. In het locaal van den heer P. Haring huizen tj Nieuwe-Niedorp had Dinsdag 1.1. de 8e Vergadering plaats van de afdeeling nfNieuwe Niedorp* van »H©t Wit te Krui8 Uit het uitvoerig jaarver slag, Joor den heer JG. van Eden, sec- retaris-Penninumeester, opgemaakt, bleek, dat het jaar 1895 een rijk tijdperk is ge weest Hulde werd o. a. eebracht aan Hee ren Bestuurders van het "We zenlonds voor het toekennen van een subsidie, groot 1150, voor den bouw van den nu reeds voltooi den ijskelder. Eveneens werd met waar deering gesproken over den steun, onder vonden van den Raad der gemeente en van de Nieuwe Niedorper Banue, welke cor- poratiëu beiden een geschikt terrein hadden aangeboden voor het plaatsen van den kel der. Uit de rekening bleek, dat in 1895. was uitgegeven een bedrag van f 616,52 terwijl was ontvangen eene som van f619,42. zondat het voordeelig euldo be '•raagt f2,90. Het ledental bedrog den len Januari 105 en steeg in oen loop de zer maand tot 123, erwijl h't zich laat aanzii n, dat binnen eenige dagen nog meer deren zullen toetreden. Tot vice-voorzitter werd benoemd de heer D. v. d. Stok. Aan het besluit der vorige vergadering om steeds 4 fleschjes Heilsernm voor re kening der afdeelingskas voor handen te hebben, werd uitvoering gegeven, zoodat ingeval de zoo gevreesde Diphteritis op nieuw uitbreekt, He inspuitingen althans tijdig kunnen plaats hebben. Besloten werd, bij voorkomende geval len. den heer P. Dekker te Schagen te belasten met het desiuftcteeren. Tot den aankoop van verschillende Dieuwe materialen werd besloten. Belangrijk was het besiuit der verga dering om den werkkring der afdeeling voortaan niet te beperken tot de gemeente Nieuwe Niedorp, maar ook aan bewoners van Zijdewind, Wester—Moerbeek enz. in geval van ziekte materialen in bruikleen at te staan. Men oordeelde, door het ne men van dil besluit meer te handelen overeenkomstig de Statuten der "Vereeni- ging, welke zonder twijfel beoogen, de materialen der afdeelingen zooveel moge lijk onder het bereik te brengen van alle bewoneis van Noordhollazd. Na het behandelen der huishoudelijke zaken hield de heer P. Maait eene lezing over De hygiëne van den mond,* welke met veel aandacht werd gevolgd. De spre ker ontving bij het einde zijner nuttige voordracht, bij monde van den heer D. van der Stok, den dank der aanwezigen. Men schrijft ons uit Nieu we Niedorp: De Dameszangvereeniging ^Mslodia" van Nieuwe Niedorp, gaf op Zondag 26 Januari 1896 eene openbare uitvoering in rie kolttiaan vau den heer P. Haringhui zen, 12 Zangstukken werden ten gehoore gebracht, waarvan twee met Duitschen tekst. Hoewel zwak, werd #met uitzondering var, No. 11" zuiver gezongen. In No. 4, rZegekoor," en No. 12, ^Wilhelmus" (oude ze'ting) verleenden vier Zangers van Niedo'p's mannekoor hunne medewerking, wat het klankgehalte aanmerkelijk ver hoogde. Tot aanvulling werden door de familie Polak van den Helder eenige muziekstuk ken uitgevoerd. De Heer Polak staat iu deze omgeving bekeud als een goed Vio list „vooral op het terein van Dansmuziek" Zeer verdienstelijk(en buitengewoon sterk) wordt hij daarin door zijn Zoon op het klavier bijgestaan. Ook de Basist volg de zonder eenige inspanning zijn partij. Zoo nu en dan speelden twee »nog zeer jeugdige kinderen" mee op onwelluiden de instrumenten. Wat toch bewoog den Heer Polak tot het meebrengen van die kiuderen Het on beduidende van hur.ne medewerking, woog niet op tegen het verlies van hun gehéé- leil nachtrust, „zoo hoog noodig voor jon ge kinderen.* De Heer Polak neme dit in ernstige o- verweging. Een lustig en opgewekt Bal besloot de avond, en zeer zeker hebben danslustigen een geuotvollen avond doorge bracht. Een flink bezette zaal, met aandachtig publiek loonde in ruime mate den ijver en moeite vau den Zangdirecteur, die mede zoo nu en dan eens blijken gaf van zijne oprechte Vaderlaudsch liefde. Dinsdag 28 Januari hield de Maatschappij Eendracht maakt macht* te Anna Faulowna, haar eerstejaars- vergadering en werden de boeken nagezien en in orde bevonden. De ontvangsten waren vanaf 1 Januari 1895 tot en met 31 Dec. d. a. s. ƒ345,91 Uitgaven over hetzelfde tijdvak ƒ345,57* Saldo io kas, 0,38* De aftredende Seeretaris en Commissaris werden weder herkozen, terwijl tevens voor vacatu-e commissaris gekozen werd, de heer C. Huiberts. De Gemeenteraad van Alk maar heeft in zijne vergadering van Woensdag besloten aan Gedep. Staten voor te stellen, de jaarwedde ran den te benoe men gemeente-ontvanger te bepalen op f 1800 en f 650 voor bureaukosten. Hij stelde den borgtocht vast op een re- ëele waarde van f 80,000, te stellen op de Grootboeken der Nat. Werk. Schuld, ten mime van dt.n gem ente-outvai ger of door Ie tijpotheek op lmderijn of door beide. Wordi hij gesti ld op bet Groo b ek <1 i 2yt pCt. dan wordt hij ben km.d n ar 85 pCt.der 3 pCt., naar 92 pCt.op lande rijen op 65 pCt. der geschatte waarde. Zonderlinge gewoonten! In de Friesche gemeente OOST—STEL LINGWERF stierf voor eenige dagen een bijenhouder. Op last van de familie wer den dadelijk alle korven in den bijenstal omgezet omdat anders de bijen in kor ten lijd zouden sterven, meent men. Di-ze meening is nog vrij algemeen verbreid. Soms ook tikt men bij het overlijden van den bijkar eenige malen op eiken korf, ten einde de nijvere diertje bet treu rig nieuwe mede te deelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1