Alismcti NiEiws- AiïertEitig- k Lailliiillal. JACHT. 11 uffer. Zondag 3 Februari 1898. 40ste Jaargang Ho. 3070. INGEZONDEN. C. J. J. H. Tl Kiezers! GRONDBELASTING. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever: J. WINKEL. /Bureau: SCM1GE®, liaan, 19 4. Prijs per jaar f 3.—. Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van L tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Plaatsgebrek noopt ons het HOOFDARTIKEL, het BUITENLANDSCH OVERZICHT en eenige BURGERLIJKE STAN DEN te laten liggen tot het no, van a.s. Woensdag. De Red. GemeenteSchagen. Bekendmaking-en. 4°. dat het weispel van kwarte- len met steekgaren of vliegnet zal mogen worden uitgeoefend van 1 Mei tot 12 Jnni 1896 Wieringerwaard. J.l. Woens dag 5 Februari vergaderde de Vrijzinnige Kiesvereeniging alhier. Tot lid van het bestuur werd gekozen, de heer K. A. Kaan. Binnenlandse!) Aieuws, SCHAGER De Burgemeester van Schagen brengt ter algemeene kennis het navolgende De Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland Gezien het besluit van Gedeputeerde Sisten dier provincie d. d. 22 Januari 1896 N°. 48; Gele» op ar', 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad N°. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden: 1°. dat de jacht op houtsnippen in deze provincie zal worden gesloten den lsten Mei 1896 met zonsondergang; 2°. dat de jacht op eenden zal wor den gesloten den 29steu Februari 1896, met zonsondergang 3°. dat de jacht op ander water wild zal worden gesloten den 28sten Maart 1896 met zonsondergang 5°. dat de visscherij met uitzonde ring van die met aalkorven, aaldobbers en palingfuiken, van die met het schepnet of de gebbe om kleine vischjes te vangen voor de aaldobbers en van die op snoek in de gemeente Texel, zal zijn gesloten van 15 Maart tot 1 Juni 1896 en 6°. dat gedurende den gesloten visch- tijd ook het visschen met den hengel in dö hand is verboden. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke ge meente van Noordhol'and worden aange plakt. HAARLEM, 25 Januari 1896. De Commissaris der Koningin voornoemd, (get.) SCHORER. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. en hoopt voor een volgend jaar op beter resultaat. Bij rondvraag bracht de beer J. Zijp Hz. in het midden, dat er onder het rundvee te Wieringerwaard zoo weinig meer te bespeuren is van den invloed, indertijd uitgeoefend door de stieren Willem en Wouter, eigenaar de heer J. Bakker Jz. Op voorstel van een der leden werd besluten, van wege de afd. een premie ad. 15 gld. te verleenen voor den prijs voor een der rubrieken rijstieren op de a. s. Paaschtentoonstelling te S c h a g e n, wan neer bewezen kan worden, dat de be kroonde sjier atstamt van genoemden Wouter of Willem. De uitvoering der rede- rijknrskamer Philotechnie te WIE RINGERWAARD is bepaald op Zondag 1 Maart a. s. Opgevoerd zullen worden Haar Gustaaf, tooneelspel in vier bedrijven door W, W ij k e r, lid der Kamer, en O, die Herepostjes, blijspel in één bedrijf door J. A. H o 11 r o p. Meu bericht ons uit Wieringerwaard Door onzen plaatselijken geneesheer, Dr. J. C. Ocerduin, zal alhier een Zie kenfonds woiden opgericht, in gelijken geest als dat te Anna-P.iulowna. Eenige jaren geleden werd door den toenmaligen geneesheer alhier hetzelfde ge tracht, doch mislukte die poging waarschijn lijk uit onbekendheid met doel en strek king van zoodanig fondsdoch nu men gedurende een achttal jaren de nuttige werking daarvan beeft gadegeslagen in onze naburige gemeente Anna Paulowna, nu zul len ongetwijfeld de mingegoede ingezeten nen onzer gemeente begrijpen, dat het in huu voordeel is, tot het lidmaatschap toe te treden. Bovendien zal de contri butie zeer laag gesteld worden, nml. 126 cent per gezin en per week, terwijl perso nen van 18 jaar eerst beginnen met 5 cents per week bij te dragen. 't Is te hopen, dat de vergadering, tot dit doel op Zondag 23 Februari e. k. des morgens in het lokaal van deB heer Boon te beleggen, zoowel door voor- als door tegenstanders zal worden bezocht. De benoeming van een Candidaat voor de Provinciale S'aten geschiedde bij loting. Na twee vrije stemmingen en een herstem ming tnsschen de heeren Backte en Waller, die ieder telkenmale vijf stemmen bekwa men, besliste het lot ten gunste van den heer Wal/er. Eén stem werd bij de eerste stemming op den heer v. d. Vijzel en vervolgens blanco uitgebracht; 11 leden waren tegen woordig. Niet geplaatste ingezonden stukken worden nimmer teruggegeven.) Mijnheer de Redacteur! Vertrouwende, dat het verslag van de zitting des Raads in onze gemeente op 28 Jan. '96, voorkomende in uw blad van 30 Januari j. 1.. volkomen juist is, neem ik bij dezen als onderteekenaar van het adres aan den Raad in zake to renbouw volgons plan Roggeveen de vrijheid, U beleefd om een klein plaatsje te verzoeken ia het eerst-uitkomend num mer uwer courant. Volgens dat verslag dan werd het adres der burgers mitsgaders het 1ste. gedeelte van het voorstel Vlaming op voorstel des Voorzitters met 7 tegen 4 stemmen voor kennisgeving aangenomen. In behandeling werd daarentegen genomen het voorstel Vlaming om aan te nemen het oorspronke lijk situatieplan van den heer v. d. Steur, dat toch zeker in verband met de ver klaring van Heeren Kerkvoogden even min door die heeren zou worden aange nomen. Nu begrijp ik niet best, waarom de voorzitter ook bij dit voorstel niet voor stelde, in verband met de verklaring van Heeren Kerkvoogden, genoemd voorstel voor kennisgeving aan te nemen. Licht toch hadden de heeren Smit, MeursStammesHazen, BuisBijpost en Asjes ook dan het voorstel des burgemees ters met hunne goedkeuring vereerd en zou het breed debat, waarvan m Uw verslag gesproken wordt, achterwege heb ben kunnen blijven. Met leedwezen heb ik daarom moeten constateeren, dat een adres van een zes tig burgers, belastingbetalende, belang hebbende burgers, niet die attentie werd waardig gekeurd als een voorstel van één raadslid. Als ik nu dit ingezonden artikeltje ein dig met een hartelijk woord van dank uit te spreken voor de groote moeite, die de heeren Roggeveen en Vlaming zich hebben getroost om in zake den toren- en kerkbouw de belangen onzer gemeente te behartigen, geloof ik te hebben gespro ken naar het hart van alle onderteeke naars; hoeden af voor zulke raadsli den Met dank Yoor de plaatsing, Uw dw, Een onderteekenaar. uit de Moerbeek. Bedoelde O. gaf op ge noemde uitvoering zijn zeer goede stem ten beste door te zingen: het populaire lied „Na het Bal". („Ilij toonde daardoor geen lid te zijn van de familie. Nurks",) jammer, dat die O. zijn gave niet meer gebruikt ten ba te der jeugd; naar algemeen wordt be weerd, wordt er op zijn school zelden of nooit gezongen. Ik eindig met uw begin heer K. nl., u had wijzer gedaan door te zwijgen over mijn eenvoudig, maar waar- heidzeggend verslag. A.iad. Olie. Muziekonder wij zer en Dansmeester. N.-Niedorp, 7 Februari. De Burgemeester van Schagen brengt naar aanleiding van art. 15, 2e lid der Wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82), ter kenDÏs van btlanghebber.deD, dat heden ter Secretarie dezer gemeeute gedurende 30 dagen ter inzage is nedergelegd eene opga ve van uitkomsten van meting ei> schatting, bedoeld in art. 15, 123 en 43 der gemel de wet. Schagen, 4 Februari 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. J.l. Dinsdag vergaderde de afd. Wieringerwaard der Holl. M. van Landbouw. Aanwezig 14 leden. Voor de commissie van toezicht op den Wintercnrsns, die door 20 leer lingen, waaronder twee uit Zijpe, zeer getrouw wordt gevolgd, werden gekozen de H.H.C. D. ReselmanW. leengs en G. Brands. De beweging, op touw gezet door de Afd. Barsingerhorn c.a. heeft nog tot geen resultaat geleid. Noor de bedoelde keu ring van zaaigranen wordt vanwege het hootdbestnnr geen subsidie verleend en de tijd is du te kort om buiten een dergelijke subsidie om klaar te komen. Den Secretaris der afdeeling wordt op gedragen zich schriftelijk tot het bestuur der Afd. Barsingerhorn te wenden, met dringend verzoek, de zaak nitt te laten insten men acht deze van groot belaDg B ij Schilleman's e n Van (tooneel-biblioteek) te ZUTFDN is ter perseGroote Veranderingen tooDeel spel in één bedrijf door W. Wijkeruit gegeven met toestemming en goedkeuring van Dr. Jan ten Brink. Voordracht voor Hoofd der School te Oudkarspel. Alph H. Blom Hoofd d»rSthool te Vaassen. J. M. Hart Onderwijzer, Amsterdam. H. v. Heerikhuizen H. d. School L.-Win- [kel, J. W. Hoffmans Onderw. Rotterdam, P. Ki. stra Onderw. Haarlem. C. J. H. d. Kieviet Schooi Etersheim. E. Veldhoen Onderw. Zaandam. L. J. de Vries H. d. School 't Zand, [Zijpe. Door het dameskoor te Oudkarspel werd Woensdag in eene buitengewone vergadering van het Nuts- departement de operette #Eurèka« op gevoerd met welwillende medewerking van eenige leden der Sjrmphonie-vereeijiging en Oudcarspel's Mannekoor. Enrèka tekst zoowel als muziek eene schepping van den heer Mart Scholz, heeft een enorm succes gehad. Het spel der jeugdige leden is bovenverwachting geslaagd. Een wooid van dank aan den héér J. Vis, directeur der vereeniging, voor de leiding Van het muzikaal gedeelte, en aan den heer M. Eecen voor zijne belangelooze hulp bij de studie van het reciteeren. Zie vervolg- Binnenzijde. M. d. Redacteur Vergun mij s. v. p. eenige plaatsruim te in uw geëerd blad voor eene recti ficatie van het bericht betreffende „ver eeniging tot ondersteuning bij ziekte" al hier voorkomende in het Nummer van donderdag 11. Daarin wordt n. 1. gezegd, dat in 1895 de uitgaven bedroegen f400.72 en de ontvangsten f 746,7b1/, dit is onjuist. Tijdens mijn beheer der financiën van af 21 April waren de uitgaven f400.72 en de ontvangsten f 377 55 zoodat van batig saldo in het geheel geen sprake is. Met inbegrip van f369,211/, welke nog in kas waren, bedraagt dit te zamen f 746.76V2- Het nadeelig saldo over het geheele jaar bedroeg f33.111/,. Wel een bewijs dat financieële steun voor deze zoo nuttig werkzame vereeni ging zeer gewenseht en noodzakelijk is. De Penningmeester, IU. Roggeveen. Mijnheer de Redacteur Vergun mij in uw blad de gelegenheid te geven om den Heer D. Kuilman be kend te maken met den steller en in zender van de vermelde uitvoering der Dameszangvereeniging „Melodia" van 26 Januari jl. De Heer Kuilman begint „in zijn daar over ingezonden stuk van 6 Februari" met er op te wijzen, dat over zijn jeug dig koor nog geen critiek mag worden uit gesproken. Ik zou daar tegen kunnen zeg gen dat eenige van die Dames, reeds van af hun kinder jaren de vrucht van des Heeren K's zangonderwijs hebben genoten. Dit was dan ook te vinden door het ten uitvoer brengen van 2 liederen met Duit- schen tekst. Van ongeoefende zangers of zangeressen is dat wel niet denkbaar (Tenzij het is met buitengewone moeite en tijdverlies.) Naar mijn bescheiden meening heb ik slechts een gewone ver melding gepubliceerd, en is hier van cri tiek geen sprake; (die eer zou voor mij dan ook veel te groot zijn.) Ik denk zelfs nog, indien de heer K. had kunneu ver moeden, dat verslag van zulk een arm en onbeduidend persoon was ingezonden, hij dan minachtend zijn schouders had opgetrokken, en zich misschien niet had verwaardigd, daar iets over te schrijven. De heer Kuilman wenscht van die pseu- do-musicus (papegaaigesnap etc.) wat door hem op het gebied van kunst wordt ge presteerd sedert de 5 laatste jaren be steed ik het grootste gedeelte van mijn vrijen tgd aan muziekoefeniitgen „in hoofdzaak om de jeugd muziek te leeren lezen en begrijpèn. (Geen papegaaigesnap). Een muziekschooltje met alle benoodigd- beden staat mij daarvoor ten dienste. Ruim 40 kinderen worden daarin „naar mijn beste weten" onderwezen. Ik meen dus, heer K., ook iets mêe te werken tot de veredeling van ons volksgezang (al zijn het dan ook geen Vaderlandsche liede ren), en meen zelfs op dat punt hocger te staan dan uw vriend de Onderwijzer Mijnheer de Redacteur „De verkiezing van een Lid voor de Prov. Staten van N. Holland in ons Kie; district op II Febr. ek,. brengt de gemoederen weder wat in beweging" schrijft „een kiezer" in het vorig num mer Uwer courant. Hij acht het zeker, dat de heeren Waller of Backx, één van beiden, ons district weldra in do Staten zullen vertegenwoordigen en verlangt, dat de andera heeren hunne candidatuur o- penlijk zullen intrekken, om „eene her stemming" te voorkomen, die hij „O zoo verschrikkelijk" vindt. „Dat tijd perk van veertien dagen vol van politie ke opwinding" en «van allerlei intriges"! Bahmen mag er niet aan denken Toch kan deze herstemming wel dege lijk nuttig zijn. Want gesteld, dat er slechts de twee genoemde candidaten o- verbleven, zou het dan, waar zoovele kie zers in den regel te huis blijven, en in dit geval zouden er meerderen wezpn, niet mogelijk zijn, dat de candidaat der pro- tectionisten, voor wien het meest gewerkt wordt, terstond zegevierde Of is dit „een Kiezer" onverschillig Ons niet. Wij zijn tegen beschermen de rechten en meenen, dat de protectio- nist verreweg de minderheid dei Kie zers in dit district vertegenwoordigt. Wij verzoeken den kiezers in bet Kiesdistrict Schagen dringend hunne stem uit te brengen op onzeu candidaat,denfleer allen tot de liberale partij en één er van is ook 'protectionist. Bij de laatste verkiezing is er met beschermende rechten zooveel geschermd dat er onrecht is gepleegd, zeker door velen ter goeder trouw. Dat moet dunkt mij, thans nog eens duidelijk worden gezegd, opdat het on recht kan woiden hersteld en ook omdat er mijns inziens bij deze verkiezing een groote belang voor het noordelijkste deel van N -Holland is betrokken. Laat bij deze verkiezing niet ander maal de meening bij u post vatten, dat wij door het verkiezen van een protectio nist op den goeden weg kunnen gera- kene; want ook al was het waar, dat er graanrechten moesten komen, dan geeft 't kiezen van protectionisten voor de Provinciale Staten nog niets. Al waren alle leden van de Staten protectionisten ook dan zouden wij geene beschermende rechten krijgen. Wel worden door de leden van de Provinciale Staten de leden der le Ka mer gekozen, doch dit geeft niets zoo lang de 2e Kamer geen protectie wil. Zoolang in deze de 2e Kamer niet om is, komen er geen beschermende rechten; want zulk een wet moet eerst in de 2e Kamer aangenomen worden voordat de le Kamer ze behandelen kan. Als gij werkelijk, protectie wilt moet de heer Backx niet naar de Staten maar naar de 2e Kamer worden afge vaardigd en moet hij Candidaat worden gesteld bij de eerstvolgende verkiezing voor dat wetgevend lichaam. ïhans is er een ander belang dat veel zwaarder weegt en door u in het oog moet worden gehouden. De Duinen-kwastie is thans aan de orde en als gij met aandacht de Couranten hebt gelezen, dan weet gij dat er in deze een groot verschil van gevoelen heerscht jtusschen de Provinciale Staten en den betrokken Minister. De StateD zeggen De Duinen moeten worden onderhouden door het Rijk de Minister zegter behoort in het noorden van N.-Holland een groote Waterschap te worden opgericht dat voor het onderhoud der duinen zorgt, al is het dan ook met eene bijdrage van de provincie en het Rijk. Indien deze laatste meening ingang vindt of indien de Staten tot toegeven worden genoopt, dan zullen alle lande rijen in het Noorden van Noord-Hol land worden aangeslagen in de lasten vau dat groote waterschap tot onder houd der duinen van af Petten tot den Helder. Het is zeker in uw belang en vooral in dat van de landeigenaars, dat er leden in de Staten zitten, die met alle krach ten de tegenwoordige meening van de Staten willen en kunnen verdedigen. En zulk een man is zeker de heer Burgemeester vanWieringen een man, die tegenover den Heer Wcller genoemd mag worden, een praetisch man, die hier in weinig jaren veel tot stand wist te brengen, die rusteloos werkzaam is voor het algemeen belang en die ook het woord weet te voeren. Zulke energieke man nen treft men niet zooveel aan. Wij wenschen niet gebruik te maken van „allerlei intriges" om den tegencan- didaat te doen vallen; maar blijven on zen candidaat met alle vertrouwen bij onze medekiezers aanbevelen. 6 Februari 1896. Een lid der Liberale Kiesvereeniging YV ieringen" Wederom wordt ge naar de Stem bus geroepen om een afgevaardigde voor de Staten der Provincie te kiezen en wederom is er verdeeldheid in het liberale kamp. Vijf worden er u aanbe volen en naar ik meen, behooren ze De heer Waller had reeds vóór de vo- ge verkiezing den toestand der Duinen nauwkeurig onderzocht en van de kwes tie eene studie gemaakt; doch is thans niet bij machte zijn invloed te doen gel den. En dit is thans van veel belang. De Heer Waller is een goed woordvoerder en volgens zeggen van hen die 't weten, was hij een invloedrijk lid der Staten. En hierbij kan ik thans zeggen, omdat ik er den heer Waller naar heb gevraagd, dat er geen woord van waar is, hetgeen verleden jaar is gezegd, dat hij te Haar lem zou hebben verklaard, dat de inge landen van Callantsoog wel hoogere las ten zouden kunnen betalen. Volgens verklaring van den heer Waller zelf, heeft hij uitdrukkelijk ge zegd dat het de grootste onbillijkheid zou zijn, den Polder Callantsoog hoe ge ring ook te belasten en wel om twee redenen 1. omdat de Staat de duinen niet alleen moet beplanten maar ook in stand houden en 2 omdat de kleine Polder Callantsoog onmachtig was zijne lasten te verhoogen. De heer Waller heeft daarbij nog de verklaring gevoegd, dat hij steeds zal vechten tegen de opvatting, die en kelen met de Regeering deelen, dat op de landen langs de duinregel gelegen, de verplichting rust worden, houden. de Noordzee of kan gelegd uit het land te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1