Th.,1. Waller. Os. vai\ GOOR, WERKMAN, TE HUUR: Th. J. Waller Th. J. Waller. Th. J. Waller Uit de M ie loon DUIGEN, willek mose g i e n i elizabeth otter, jj Dienstbode, te huur: een fooi- ei ffinMMs, winkelhuis, Deze verklaring laat, dunkt mij, aan duidelijkheid niets te wenschen over en daarom meen ik, dat het in ons belang is den Heer Voor WALL ER. Kiezers in het district Schagen! 15. van CaEoar, Geachte Medekiezers Een kiezer. Binnenlandsch Nieuws. PLAATSELIJK NIEIJWSl Ai»VKim:vriKN. TRIJ N T J E. Zondag 9 Februari a.s., Hartelijke dank aan allen, voor Ondergeteekende bericht bij deze aan zijn geachte Clientèle, zijn welgemeen- den dank voor het vertrouwen aan hem geschonken en beveelt zijn opvolger, den heer J. BUITEN, in 't bijzonder aan. Volkert Bakker. SCHAGEN, Loet, 5 Febr. 1896. Mij refereerende volgens bovenstaan de, beveel ik mij minzaam aan als Brood-, lioek- en Bescliuitbak- ker, zorg dragende voor een nette en prompte bediening. Aanbevelend, SCHAGEN, UEd. Dw. Dn. Loet, 6 Febr. 1896. j. Builen. Mevrouw Overduin, te WIE RINGERWAARD, vraagt omstreeks Baart, eene bekwame van goede getuigen voorzien. GEVRAAGD, met 1 Mei, een AdENTJEN gevraagd. N. d. Waard, te Dirkshorn. TE HUUR gevraagd, tegen haif April, een ruim H E R B R G, met Inventaris, a.d. NK§ ie Schagen. Te bevragen bij P. Raap, Schagerwaaxd. af te vaardigen naar de Staten der Provin cie. De kwestie of de Langedijk in de Sta ten moet worden vertegenwoordigd, 3kan dunkt mij later worden beslist. De heer t>. d. Vijzel zal zeker zelf erkennen dat de heer Wailer thans meerdere rechten heeft. De heer v. Kempen is zeker een goed Burgemeester van Wieringen, doch in het district nog te weinig bekend om eenige kans san slagen te hebbeu. De stem men op hem uitgebracht, kunnen ons al leen den last eeuer herstemming bezor gen. Evenzoo is het met den heer van Ree- nen. Zijn caudidaatstelling is te weinig voorbereid en heeft daarom te weinig steun. 5 Februari 1896. Boasen' Vrijhandelaar Protectionist Wat drommel zou het baten, Wie hunner straks gekozen wordt En wie wordt thuis gelaten Heen weet gij, wat mijn keus bepaalt Voor Lid van onze Staten Ik item. een man, zooalt er schaars Nog in dat lichaam zaten 't Is Theodorus Waller, die Met eer was lid voor Schagen. Zijn nederlaag in 't vorig jaar Kou mij maar nooit behagen. Hij hoort in Holland's Staten thuis, Hij had er grooten invloed DenktCallantsoogersom uw dijk Niet éen, die daarvoor meer doet Hij is de man, die handelen zal Die strijdt voor zijn beginsel, En die laatst werd ten val gebracht Door leugen en verzinsel! Dat schreit om wraak dat moet hersteld Zulks kunt gij niet gedoogen, Als gij een' afkeer hebt van smaad, Van laster en van logen Komt, kiezerstrouw ter stembus dan „Voor Waller zij de leuze! Als één man 1 en, 'k verzeker 't U, 't Berouwt U nooit, die keuze t*. Vrijburg- Pz. Wij achten het van het grootste be lang en volstrekt noodzakelijk, alle kiezers in het district Schagen er van in kennis te stellen, op welke o. i. onzedelijke wijze van Protectionis tische zijde gehandeld wordt om een reuzenbiljet ter aanbeveling van den heer Backx onder de kiezers te verspreiden. Wat die heeren doen, komt op het voL ei.de neer Zij zenden aan vele leden van den Proiectionistischen Bond en andere kiezers, behalve natuurlijk aan hen, van wie zij te voren kunnen overtuigd zijn, dat zij „nul op het request" zouden krijgen een brief, waarin wordt ge zegd, dat zij den naam van geadresseer de onder ei n strooibiljet voor den heer Backx zul en p aatsen, tenzij tijdig worde bericht, dat dit niet mag geschieden. Die heeren handelen dus als echte kwartjesvinders als sommige uitgevers van weinig opgang makende couranten, die de brutaliteit hebben, eenvoudig aan de menschen te schrijven#ik b e- schouw U als abonné, alsik niet vóór den zooveelsten tegenbericht van U heb ont vangen. Het spreekt van zelf, dat onderschei dene leden van den Bond van die handelwijze de dupe worden en later hun naam onder een strooibiljet zien, dat zij vol strekt niet weii>chten te tee kenen. "Vooreerst is het lang niet ze ker door afwezigheid b. v. dat men zoo'n brief tijdig in banden krijgt om nog te kunnen antwoorden. Maar bo vendien welke verplichting heeft iemand, die zoo'n brief ontvangt, daarop tegenbe richt te zenden? Maar hieruit volgt dan ook weer dadelijk Wie geeft aan de samenstel lers van die aanbeveling het recht, te beschikkenoverwel- licht eenige honderden na men, welkeop zóó immorieele wijze, geheel willekeurig op het strooibiljet worden ge plaatst. Het is schrijver dezes bekend, dat er onder de onderteekenaars namen voor komen van personen, die hunne groote verontwaardiging daarover hebben te kennen gegeven en zeer zeker open- lijk daartegen zullen protes teer e n. Met het oog op deze nooit te verde digen v» rkiezings-manoeuvre roepen wij a allen toe: Kiezers in het district SchagenWan neer gij aanbevelingen voor den Heer Backx ontvangt, laat u dan niet verblinden, door het groot aantal handteekeningen! Weet, dat daaronder wel licht honderd en meer na men voorkomen, die zonder goedkeuring van den per soon zeiven zijn geplaatst en op onzedelijke, geheel willekeurige wijze zijn ver kregen. Verleden jaar, toen diezelfde onbeta melijke handelwijze reeds werd gevolgd, zijn onderscheidene kiezers in den val ge- loopen. Welnuthans zijt gij gewaarschuwd Gij weet nu, dat gij aan de strooibiljet ten ter aanbeveling van den Heer Backx geen waarde moogt hechten. Opent uwe oogenen vraagt het u dan ook nog eens af, hoe het ooit te rijmen kan zijn, dat de heer Backx, voorzitter zijnde van den Bond van Liberale Kiesvereenigingen in strijd met art. 3 van het reglement mede opricht eene protectionistische vereeniging, die ook ten doel stelt het stellen van candida- ten voor de Prov. Staten en de 2e Kamer; terwijl het program van den zelfden bond ijvert voor handhaving van het vrijhandel-stelsel. Nog een enkel staaltje om te bewijzen, hoe verkeerd de kiezers verleden jaar zij n voorgelichtMen heeft toen o a verkondigd, dat volgens den heer Waller de zeewering te Callantsoog moest in orde gebracht worden ten koste van den polder zeiven. Niets is minder waar dan dat! Maar met dergelijke onwaarheden werd het doel toch bereiktde heer Waller kreeg toen wellicht geen enkele stem van de Callantsoogers. Ieder eerlijk kiezer walge van eene dergelijke politiek en brenge met ons zijne stem uit op, den heer Gr. Vrijburg, Cand.-Not. M. de R. Heden morgen ontving ik een strooi biljet van „de Vereeniging tot bescher ming en opbeuring v. d. Nationalen Landbouw en Arbeid" waarin o. a. aan de belanghebbenden wordt meegedeeld „Men wil u personen opdringen die „die geen volksmannen zijn en die door „hunne politieke beginselen niet den „minsten waarborg opleveren dat zij het „voor het volk zullen opnemen; behouds- mannen, die den toestand willen be stendigen, mannen van het laat-maar- „waaien-stelsel, weest voorzichtig Daarop volgt een veelbelovende aan beveling van haren Candidaat, die eindigt met „wij moeten mannen in de regeering „hebben, waarop wij kunnen vertrouwen, „wier beginselen ons een waarborg zijn, „dat zij voor ons zullen strijden, enz". 't Lust mij niet, den inhoud van dit stuk te ontleden, maar ter beoordeeling van de vraag in hoever ook hier mag herhaald worden het „Kiezers weest voorzichtig meen ik te moeten wijzen op het feit, dat onder de onderteekenaars en onder hen, die verklaren, er mee in te stemmen, uit de gemeente Winkel minstens een tiental is, wier namen ook voorkomen op de ledenlijst van de Af- deeling Winkel der Centrale Liberale Kiesververeeniging van de Prov Staten en die dus geen anderen Candidaat mo gen aanbevelen, dan dien van deze ver eeniging, dat is in dit geval, de Heer Uit dank voor de verleende plaatsruimte, Uw dw dienaar, Secretaris der C L Kv der Prov. St in 't hoofd kiesdistrict Schagen. Schagerbrug, 7 Februari '96. We zitten weder midden in een ver kiezingsstrijd, met alle daarmede gepaard gaande onaangenaamheden We moeten namelijk rinsdag weder eene keuze doen voor een lid der Provinciale Staten. Van protectionistische zijde ontvingen we reeds een strooibiljet ter aanbeveling van den heer Backx. Dit biljet wensch ik eens even met u te ontleden. De heer Backx wordt daarin aanbevolen op de navolgende gronden 1. omdat hij 26 jaar op het platte land heeft verkeerd. (Gij en ik en zoo vele anderen wonen er wel langer). 2. omdat hij dagelijks met landbou wers in aanraking komt (maar zooiets maakt iemand nog niet geschikt voor de Provinciale Staten 3. omdat hij in zoovele gemeenten ingeland is. (De tijd is voorbij dat rijk dom geschikt maakt). 4. omdat hij vertrouwd is met de belangen van de verschillende water schappen. (In welk polderbestuur heeft de heer Backx zitting Neen, in dat op zicht kan ZEd. niet in de schaduw staan van heeren, als: A. J. Kaan en Th. J. Wal ler.) Na deze 4 aanbevelingen volgt een schildering van den slechten tijd, waar van wij allen zeker zoo goed zijn doordrongen, als iemand met een groot fortuin. Vervolgens wordt gezegd, dat de heer Backx een voorstander is van 1. Verlaging van hypotheekrente; 2. Vermindering van pacht 3. Wijziging van het paohtcontract 4. Bezorging van Staatswege van goedkoop landbouwcrediet op hypotheek of tegen anderen waarborg 5. Billijke uitoefening van hy pothecaire rechten 6. Heffing van rechten op buiten- landsche granen 7. Afschaffing van tollen 8. Verkeerswegen, kanalen en mid delen van vervoer door den staat. (De heer Waller is voorzitter van de kanaal- vereeniging, dat zegt meer). 9 Onverwijld herstel (dat is kras gesproken) van Rijks- of provinciewege van de zeewering te Callantsoog. (Hier van hebben de heeren Waller en Kaan reeds eene bijzondere studie gemaakt). 10. Vermindering van wik- en weeg- loonen. Over punt 6 kan verschil van mee ning bestaan, doch wie kan tegen al die andere zaken zijn Men zou zoo'n verlanglijstje nog veel langer kunnen maken; doch wat heb ben al die dingen met deze verkiezing te maken? Wij weten toch allen, dat geen enkele, let welgeen en kele van deze goede gaven door de Provinciale Staten kan wor den gegeven; omdat voor elk van deze zaken eene wet noodig is, die gemaakt moet worden in den Haag. Bij deze verkiezing moet hoofzakelijk de vraag gelden: „Wie is op het gebied van waterschappen, wegen en zeeweringen in ons district goed op de hoogte En dan aarzel ik niet, op gezag zoowel van bekende protectionisten als van ande ren te verklaren, dat de heer met deze belangen uitstekend bekend is; dat hij in staat is dezelve met woord en in schrift uitmuntend te bepleiten en dat zijne adviezen door de andere leden der prov. Staten op hoogen prijs worden gesteld, zoodat hij meermalen een gun- stigen invloed op de vergadering heeft uitgeoefend. We weten dus wat we aan den heer Waller hebben, terwijl we dit van de andere candidaten nog moeten af wachten. Een mooi strooibiljet maakt iemand nog maar zoo niet tot een mo del-lid van de provinciale Staten, Ten slotte moet ik er nog even op wij zen, dat men niet al te veel waarde moet hechten aan al die namen onder1 het strooibiljet. Voor de meeste onderteeke naars was het een ware verrassing hun naam daaronder te lezen. Men had een gedrukt schrijven ontvangen, daarop niet geantwoord en de toestemming was gegeven voor de onderteekening. Ze zouden met den naam van velen niet zoo lichtvaardig moeten spelen Wie laat zich zoo maar verlagen tot een willoos voorwerp of tot eene macliine-de-guerre (oorlogswapen) Hij, die nog eenig gevoel van eigen waarde heeft, niet! Doch genoeg Dinsdag kunt ge ant woorden op deze en alle andere aanbe velingen; doch ik verzoek mijne geachte medekiezers dringend, zeer dringend, eerst na ernstige overweging over alles wat ze over deze verkiezing hebben ge lezen, de pen ter hand te nemen en de naam van hem op het stembiljet te plaatsen, dien zij voor het lidmaatschap der Prov. Staten het waardigst keuren. Verslag fier vergadering van dpu Rand, der eemeente f*aT*- seinger-hor-n, d..d 4 Febroaii 1896, des namiddags 2 uur. Voorzitter de Burgemees'er D. Spaans. Afwezig de heer W. Kossenwegens ongesteldheid. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Gelezen wordt een adres van de veree niging „Deuk en Doe" te Kolhorn, hou dende verzotk le. om art. 2, der verordening op het braiidwezeD in deze gemeente aldns te willen wijzigen „alle mannelijke in- wcDers dezer gemeente zijn spunplichtig van af den 20-jaiigen, tot en met den 45 jarigen leeftijd. 2e. dat als eene vaste regel wordt aan genomen om zoodra het dreigend gevaar bij biand geweken is, Je dienstplichtigen onmiddellijk naar nuts te zenden en voor het zoogenaamde nablusschen gesalarieerde manschappen aan te stellen. Als reden tot dit verzoek wordt aange haald, dat de drie spuiten in deze ge meente, en wel voornamelijk die te Kol horn, een te talrijk personeel hebben, waardoor spoedig wanorde veroorzaakt wordt en bovendien vele arbeiders van hunne dagelijksche verdiensten worden afgebonden, die zonder eenig nadeel voor de bediening der spoiten konden worden gemist. De Voorzitter zegt, dat het verzoek on der sub. 1 genoemd, wat betreft de brand- districten Barsingerborn en Kolhorn, zeer goed zoude kunnen worden ingewilligd; doch niet voor het district Haring- huizen. In dat district zijn alle manschap pen, die op de rol vermeld staan, voor de bediening der «puit noodig. Wat het tweede punt aangaat, deelt de Vooizitter mede, dat zooveel mogi-lijk, als het gevaar voor belendende percelen geweken is, voor het nablnsschen reeds gesalarieerde manschappen weiden aan gesteld. De heer Beer» zon gaarne gezien heb ben, dat eene wijziging in de verordening geimaki had kunnen worden, daar hem oij den laatst plaats gehad hebbenden brand gebleken is, dat het eene z^er moeielijke taak is om een zoo groot getal man schappen bij elkaar te houden. Er herrscht echter nog iets bij het brand- wez n, waar noodig op gelet moet worden. B;j de laatsten brand te BarsiDgerhorn moch ten, terwijl het blusschen nog in vollen gang was, verscheidene arbeiders van Bar- singe hom en Harmghuizen Daar huis, om behulpzaam te zijn bij het melken dt-r koeien, terwijl d« arbeiders die werk zaam zijn in den Waard- en Groetpolder, die toch ook voor brood werken, met naar huis mochten gaan. Dit is eene ongelijk heid en moet uit den weg geruimd worden. De Voorzitter acht dit laatste van geen groot belang. De laatste jaren dooreen- genomen, heeft er slechts éénmaal pei jaar in deze gemeente een brand plaats gehad en dan werden ieder keer nog niet alle spuiten in dienst gesteld, zooda». al heel weinig van de persoonlijke diensten der ingezetenen wordt gevorderd en dit volstrekt dus geen opoffering genoemd m^g worden. De heer Beers vraagt of het niet gere glementeerd kan worden, dat degenen werk zaam in sommige bedrijven, uitgesloten kunnen worden van hit vervullen van den brandspuitdienst. De Voorzitter antwoordt ontkennend en zegt verder, dat indien er nog iets gedaan zou kunnen worden tot vermindering van het getal dienstplichtigen, dit zou w> zen om het minimum van den leeftijd te be palen van 17 op 20 jaar. Hierop wordt het adres gerenvoyeerd van Burgemeester en Wethouders om een onderzoek ui te stellen of zulks mogelijk is. Schrijven van het Bestunr der gymnas tiekvereniging alhier, mededeelende dat de vereeniging de bij haar in gebruik zijn de werktuigen, behoorende aan de Gemeen te, wenscht terug te geven, daar zij thans door aankoop in bezit is van voldoende werktuigen. Wordt aan Burgemeester en Wethouders opgedragen, zich in bezit te stellen der aan d Gemeenie behoorende wektuigen. Hierna wordt tot liü van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, ter verhulling der vacature, ontstaan door het bedanken van den Heer D. Raat, benoemd de heer K. donker. Tot leden van het stembureau voor de verkiezing van een lid voor de Provinciale Staten, worden benoemd de heeren O. Smit en D. Raat. Bij de rondvraag vraagt, de heer Beers ot de vooizitter reeds gevolg heeft ge geven aan zijne toezegging, in een vorige vergadering gedaan: dat hij eens een on derzoek zou instellen of er ook wettelijke bezvaren zijn, dat voor rekening der ge meente huizen van arbeiders kunnen wor den aangekocht. De voorzit! er antwoordt, dat hij nog geen onderzoek heeft ingesteld. De heer Beers bespreekt daarna de be delarij, die uitgeoefend wordt door ver scheidene lieden van Kolhorn en waardoor de naam onzer gemeeDte in de aangren zende gemeente op een minder gunstig blaadje komt te staan. Hij betreurt h t, d»i daar niets tegen gedaan wordtvroe ger hadden we in deze gemeen'e nog een werkverschaffing, waardoor vele werkeloo- zen aan werk werden geholpen. Wenschelijk zou het wezen, dat zulks ook in het vervolg weder plaats had. Hierop zegt de Voorzitter, dat wij het in deze gemeente te doen hebben met en kele lieden, waarvan het meereDdiel nog is komen inwonen uit aangrenzende ge meenten, die liever bedelen dan werken, hetgeen hem zoo nu en dan gebleken is. Bij deze lui is alle eerzucht, schijnt het, uitgedoofd; zij baken er naar, dat de tijd weer komt, dat het werk weer zoowat op raakt en zij weer te bedelen kunnen gaan. Hij meent, dat er slechts éen middel is om dat te kee'en, en wel, dat de ingeze tenen zich onthouden om iets te geven. Zto dit gedaan wordt, dan zullen zij van zelf wel ophouden en zooveel mogelijk werk zien te krijgen. Wat be'ielt eene werkversch-ffing voor volgende winters, deelt Voorzitter mede, dat indien hem blijkt, dat zulks wensche lijk is, hij gaarne wil medewerken tot het instandkomen daarvan. Blerna sluiting der vergadering. SCHAGEN, 8 F brua.i 1896. Hedenmiddag geraakte het paard van Slikkerv. Grootewal, ge spannen voor een driewieldekar, aldaar op hol. De knecht wist zich nog op den wa gen te honden. In wilden vaart ging het over den Nieuwen weg, waar een lantaarn paal omgehaald werd en ten slotte de knecht van den wagen geworpen werd, waarna paard en rijtnig in draf in de richting v»n Barsingerborn verdwenen. Te bevragen bij A, Meijer te Schagen. Tot diepe droefheid van óns, ha ren Broeder en B^huwd-zuster, overleed in den ouderdom van 27 j»ren en 2 maanden, onze innig geliefde dochter Hare diepbedroefde Ouders, H. BORST, T. BORST— Schoenmaker. Groenveld, gem. St. Maarten, 6 fVbr. '96. 's avonds Y uur, te St. Maa rten. Op WoeDsdag 12 Februari a.s., M ÏV hopen onze geliefde Ouders üx hunne 25-jarige Echtvereenigiug jjj} (jjj te herdenken. (jjj Hunne Dankbare kinderen en {jj Behuwd-zoon. H Wieringerwaard, 7 Febr. 1896. de betoonde belangstelling bij onze Veertigjarige huwelijkse er eenig ing onder vonden. T. J. GEERTZEMA. L. GEERTZEMA-Geertsema. Kolhorn, 8 Februari 1896. Voor de deelneming ons betoond, bij het overlijden van onze waarden Vader, en Behuwa-vader, den heer C. "Walboer Czbetuigen wij onzen hartelijken dank. Wieringerwaard, V. BAKKER, 6 Febr.'96. M. BAKKER-Waiboer. zonder kinderen, die goed kan melken, en tevens met de bouwerij bekend is. Adres bureau dezer courant. Een sedert jaren gevestigde Firma vraagt voor den omzet van verschillende Artikelen Soliede Agenten. Met een Weinig goede werkkracht en bovenal ver trouwen is men in staat zich een flinke bijverdienste te verschaffen. Alleen degenen, die voor eerlijk en net bekend etaan komen in ainmerking. Bijzonder geschikt 700r Agenten van Begrafenisfond sen etc. Adres: Letters D.NO. NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. waarin wordt uitgeoefend, een zaak in galanterie- glas- en aardewerk, matten en kleeden. Te bevragen bij Hoog- oi Laagzijde. Fr, br., met prijsopgaaf en wanneer te bezichtigen, Bureau dezer courant, lett. W.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2