Si IrtÉii is, Herberg itMpiiiii, Landbouwers, Provinciale Staten. C.J J.H. van Kempen, J. van REENEN, Tb. J. Waller, Th. J. WALLER, Tooneelzaal te Schage De fliieicle Diateitteriiij KIEZERS Dooi* veleKiezers in het Kies-District Schagen, wordt dringend aanbevolen, hunne stem, voor een Lid van de Provinciale Suit te brengen op den heer die geheel bekend is mei de belangen onzer provincie, be treffende Landbouw- en Pol derzaken. VERKLARING. Kiezers Kiezers G. van OS, te HARINGHUIZEN. TE KOOP! Openbare Verkooping Woensdag 4 Maart 1896, Schuur, Tuin, Erf en Landerijen Aanvaarding tlt-r Landerijen 25 Dec. 1896, en der Gebouweu, Tuin en Ert 1 Mei 1897. 1. De Rijzweep, of twin- j^ren later. Oorspronkelijk too- neelapel in drie bedrijven, of negen tafe- reelen door J. Hubertus Jansen. 2. Dat komt ervan. Na afloop B A L. Dinsdag 25 Februari 1896, lil veraiime Jus üeze wrstelli niet. Anno 1846. door ouderdom en ziekelijke omstandigheden, een Bnrgeuieester van Wielingen, Burgemeester van Bergen, Bergen, Januari 1896. Namens vele Kiezers J. Leijen Sr. Jb. Oldenburg. L. Top. Verkiezing Provinciale Staten. te Wieringerwaard, Benige Kiezers te WIERINGERWAARD; Verkiezing Provinciale Staten, op Dinsdag II Februari e. k. Het Bestuur van de Vereeniging tot Bescherming en Opbeuring van den Nationalen Landbouw en Arbeid, bericht dat op zijn strooibiljet voorkomen de namen van de heeren G. CHulst en JBlaauboer, en dat later is geble ken, dat die namen tegen de bedoe ling dier heeren is gebezigd, hoe wel zij hieromtrent het Bestuur niet afwijzend hebben bericht. OP voormiddags 11 ure, in het lokaal van den kastelein J. SWARTHOF, aan de aan de N. W. zijde rn aan de Z. O. zij de de Zijpervaart, nabij de Sint Maartensbrug, in d« ZIJPE, te zaaien guioi 10 Heet9 Aren, 10 Cen'Uren. Betioorende tot den nala'enschappen van Mej. Ae. KLERK- Wed. van den heer G. JONGERLING. Informatiën geven de H.H. De LANGE en De MORAAZ. te ALKMAAR en Notaris te Zijpe. door de I in de Landboow-snciëteit „Cérès" op Zondag' 16 Februari 1W96; op te voeren: spel in één bedrijf door Junior, Aanvang T"1/^ uur precies. Entreé 50 ets. Blij- van den heer I), v. T w ui ver, IClu iwuwigviiviuuuup Directie WILLEM POTHABST. Groot beroemd drama in 6 Tafereelen van XAVIER DE MONTEPIN (Le Chatiment) door G. H. STEN NEK EN VAN DER LINDEN, bewerkt door WILLEM POTHARST. Regie Eug. Ducaju, OptredeD van de Dames MARIE POT HARST, FENNY van BIENE en de Heeren: WILLEM POTHARST, EUG. DUCAJU, MARCEL MIJIN, enz. Prijzen der plaatsen le rang 1.2e Rang .50. Plaatsen te bespreken 10 cents ex- tra. Aanvang uur, verzekert huizen, inboedels, vee, hooi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiën. Inlichtingen te bekomen bij den Agent '.AJ.A 1 UMIU11UUA&, genaamd ude eerste en laatste aanleg in de HOEP te SCHAGEN. Te aanvaarden vóór of met MEI 1896, eu te bevragen bij 6. JD0ltJB£Cft* bedenkt toch uw belang, tracht met ons te brengen een man in de Sta ten, die voor ons zal strijden, die bekend is met het platteland en des- zelfs behoeften, een erkend voorstander van beschermende rechten en volksman, den heer j. r. k si'kv Komt trouw ter Stembus. Wieringerwaard, 8 Februari 1896. A. SLEUTEL D?. D. A. KAAN. D. D. W Al BOER A. SCHENK Az. P. SCHOORL. J VV AI BOER Az. T. VETHMAN. H. J. WAIBOER. J. JIMMINK, P. KOOU Jz. K. KOOTll Jz. C. v. TWUIVER. G. BRANDS. P. PEEREBOOM. We weten allen, dat de wetten vóór of tegen de protectie moeten worden gemaakt door de STATEN-GENERAAL en niet door de Provinciale Staten. Laten we ons dan ook bij deze verkiezing niet laten leiden door pro tectie of vrijhandel, Wanneer in 1897 een lid voor de 2e Kamer moet worden gekozen, dan maar ook dan eerst is het tijd en geeft het pas, om te strijden vóór of tegen protectie. Bij deze Staten-verkiezing heeft die strijd geen recht van bestaan. Bovendien zij men ook wel indachtig, dat de vrijhandel-Steden Amsterdam en Haarlem 40 leden voor de Provinciale Staten kiezen, terwijl alle overige districten van Noord-Holland te zamen slecht 32 leden afvaardigen. Is daarom een strijd voor protectie bij eene Staten-verkiezing niet onverklaarbaar en volkomen doelloos? Laat ons daarom trouw ter stembus gaan en stemmen op den Heer Th. J. WALLER, die verleden jaar, tot leedwezen van zoovelen, zijn mandaat heeft verloren en waarvan zelfs de Protectionisten hebben getuigd .- wdat hij in de Staten steeds een wakker strijder is geweest voor de //belangen van ons district, en wat we vooral niet uit het oog //moeten verliezen dat hij veel invloed had bij zijne medeleden." Laten we dan ook iemand, waarvan we dat alles weten, niet achterstellen bij iemand, waarvan we in dat opzicht nog niets weten. Gelooft onsdoor het verkiezen van den heer Backx wint de pro- tectiezaak niets, totaal niets. ZIJPE, 8 FEBRUARI 1896. H. VAN CALCAR. H. EEISSER. G. VRIJBURG Jz. A. ZIJP. Jb. BLAAUBOER Jmz. W. VAN DEURSEN. M. BOSSEN. G. VRIJBURG Pz. Jm. BLAAUBOER Jmz. De Liberale Kiesvereeniging „^Vieringen", heeft tot Candidaat voor het Lidmaatschap der PfOV. Staten, in het kiesdistrict SCHAGEN, gesteld, den Heer een energiek en practisch man, die sedert zijn optreden alhier, het initiatief nam, tot het op touw zetten van verschillende groote zaken van algemeen belang en met gunstig gevolg. Aan zulk eene krachtige persoonlijkheid is de behartiging onzer be langen in de vergaderzaal der Staten, uitmuntend toevertrouwddaarom be velen wij onzen medekiezers onzen candidaat met vertrouwen aan. Het Bestuur J. BAIJS Ezn. C. C. KOORN. Wieringen, P. ASJES Lzn. N. J MULDER. 24 Januari 1896. W. de JONG. J. BERKEMEIER. De oudergeteekenden verklaren, dat zij geene toestemming hebben gegeven tot het plaatsen van hun naam onder het strooibiljet ten voordeele van den heer BACKX.. Schager- en St. Maartensbrug, 7 Februari 1896. G. C. HULST. J. BOONAKKER. J. RADEMAKER. Jm. BLAAUBOER Jmz. P. WIT Dz. A. HEDDES. A. GROOT. Jb. BLAAUBOER Jnz. C. SCHENK. J. SWARTHOF. W. BLAAUBOER Gz. J. GOOTJES. G. dk WIT Pz. Teneinde bij deze verkiezing voor Provinciale Staten groote verbrokke ling van stemmen te voorkomen, bevelen ondergeteekenden, den heer ten zeerste bij de Kiezers aan. De heer 'üValIer heeft het vorige jaar moeten plaats maken voor een Protectionist, terwijl het hoe langer hoe meer algemeen bekend wordt, dat het Protectionisme, bij verkiezingen van Provinciale Staten, niet te pas komt; maar wel kennis van zaken, van wegen en dijken, van de zeewering bij Callantsoog. Kortom juist van die zaken, waarin de heer Waller een specialiteit is. Daarom Kiezers, is het thans tijd om de fout van ver leden jaar te herstellen; kiest met ons den man van jarenlange ondervin ding, den heer Til. J. Waller, Dijkgraaf van Anna-Paulowna-polder. J.L.T.Groneman, Dijkgr.v. d. Wieringerwaard. J. de Veer, Schagen. D. Kater, W ieringerwaard Dr. J. C. Overduin, Wieringerwaard. H. K. Kaan, Wieringerwaard. J. D. Schenk, Wieringerwaard. K. K. Kaan, Wieringerwaard, A. K. Kaan Jr., Wieringerwaard. Jb. K. Kaan, Wieringerwaard. Jb. Swan, Burgem. v. Haringkarspel. C. Kooij, gem. Haringkarspel. P. Kramer Hz., Koedijk. Joh. Govers, Schagen. K, Jonker, Barsingerhorn. A. Schenk, Barsingerhorn. A. Bakker Jz., Zijpe. H. Bakker, Schagerbrug. (Zijpe). J. G van Eden, Nieuwe Niedorp. H. T. Kruse, Oude Niedorp. H. Waiboer, polder Groet, gera. Winkel. De Vereeniging tot Bescherming en Opbeuring van den Nationalen Landbouw en Arbeid beveelt dringend aan, den Heer J. P. BACKX, wiens overtuiging een waarborg is, dat hij de belangen van den Landbouw en het Volk zal behartigen, waar hij komt. Bewoners van het platteland begrijpt uw belang en kiest onzen Candi daat. Het Bestuur: Alb. Sloos, Winkel. W. Schermerhorn, Sint Maarten. S. Keet Dz. Schagen, J. Koomen Hz., Winkel. A. R. Sloos, Winkel. T. Koomen Az., Kolhorn. S. Bregman, Alkmaar. J. Korver, Helder. G. H. Geerligs, Anna Paulowna. betreurende dat ook door hunne Kiesvereeniging geen aanbeveling wordt gedaan voor de candidatuur van den heer Til. J. Waller, die in de vergad. van 5 Febr. 1.1. als candidaat gekozen is, en meenende, dat het eene groote domheid is, om het Protectionis me in verband te brengen met het lidmaatschap van den Prov. Staten, bevelen de candidatuur van den heer TH. J. WALLER, met overtuiging aan. Eenige Kiezers, die niet gewoon zijn, een ander van het kussen te gooien, om er zelf op te gaan zitten. Zoo gij met ons van meening zijt, dat Beschermende rechten een ramp zijn voor de Maatschappij en voor het Belang van hetAlge- meen, alleen dienen om geld te brengen in den zak van den grooten eigenaar, en dat voor het grootste deel de Burger ij en de Pachters ten slottehet gelag moeten betalen, brengt dan met ons uw stem uit op den Heer die zes jaar lang een uitstekend vertegenwoordiger voor ons district is geweest, doch wiens candidatuur verleden jaar bij de verkiezing mislukte door de macht der Protectionistische Club, door wier veel-belovende, schoonklinkende verkiezingsleuze vele kiezers zich blijkbaar lieten overhalen. Het Bestuur der Democratisch Vrijzinnige Kiesvereen. ^Schagen", J. WINKEL, Voorzitter. P. BUIS Jz., Vice-Voorzitter. W. VADER Dz., Penningmeester. C. ASJES. W. A. HAZEU. P. MEURS. H. W. van ROSSEM, Secretaris. - - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3