WINKEL, ILEVIJI'S HAVBBSTHOO PASTILLES! ALKMAARSCHE 3 HYPOTHEEKBANK Rijwielen. 31 Rijwielen. heeThomson ANNA PAÜLOff HA. Notaris Backx, te SCHAGEN, St. VEILING te Winkel. Abt'. S Abr. S Abr. Sloos WINKEL, Abr. Sloos W. G. BOELE Senior, Hoest Gij Gebruik dan Men wachte zich voor namaak. 2 rente. van Nederland, 11. fai, li A. KOSTER, Grafkransen Grafkransen. iü ie toten „ie Zwaan" vei W. Smit Dg Notaris C. W. A. van Je Wall, Woensdag 12 Februari '96, Woensdag 19 Februari 1896^ D. A. WléSELINK, Groote Voorraad: SLOOPHOUT, te S C H A G E IM. I Wed. iohs. DENIJS, Openbare Verkooping op Dinsdag 11 Februari 1806, des voormiddags 10 ure, in de herberg van J. Bood, aan de Bürgekbrüg, in de Zijpe, van Openbare Verkooping. op Woensdag 12 Februari 1896, des namiddags 1 ure, in de herberg van C. v. d. Hoek, te Haringhüizen, van Openbare Verkooping. op Dinsdag 18 Februari 1896, des avonds 6 ure, in natemelden perceel, van Openbare Verkooping. op Woensdag 19 Februari 1896, des voormiddags 10 ure, in de herberg van Snul, te Win kel, van C. Boonacker. C. BOONACKER, Notaris te Schagen, zal in bij zijn van den Heer Rechter in het Kanton, op Maandag 9 Baart 1896, des middags 12 ure, in de Vlas- Sr Korenbeurs te Anna Paulow- na, in het openbaar verkoopen: WEI- en BOUWLAND, Eerste Groote Openbare Verkooping TE gem. ZIJPE, afkomstig van het Zweedscbe Bark schip „E ui i I" op 's morgens ten 10 ure, bestaande uit 10 DEKBALKEN, lang 8 M., zwaar 28 bij 28 c M. 50 BUITEN- en BINNENHUID PLANKEN, lang 6 a 12 M., zwaar 32 bij 10 c.M,alles eikenhout. Verder eene groote partij grenen DEKPLANKEN; 3 MASTEN, lang 10 en 12 M 8 beste RAAS STEN GEN van diverse lengte6 grenen LIJFHOUTEN, lang 10 en 8 M., zwaar 35 bij 35 c.M. Voortseen zeer nette KAJUIT BETIMMERING van 2 hutten; een groote hoeveelheid eiken en grenen BRANDHOUT eenige KAJUITS GOEDEREN 3 groote WATER VATEN en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Alles gunstig gelegen aan het Noord-Holl. Kanaal en den Grintweg. Informatiën verstrekken P. BREED Co., te St. Maartensvlotbrug en Deurw. te Schagen. P. Breed Co. Notaris Terpstra, zal op Maaplaj 24 Fetaari 18S6, Woensdag26 Februari 1896, in te melden perceel op Dinsdag 3 Maart 1896, te WINKEL, Notaris te MVIUfKEü, zal op Dinsdag 18 Februari 1896, des avonds 7 uur in de, herberg van den heer A. WIT, te in het openbaar veilen en verkoopen: Notaris te Winkel, zal na afloop van de op 18 Februari 1896, des avonds 7 uur, in de herberg whet Wapen van Winkel", te aangekondigde verkooping, nog ver- kooppn Het erfpacbfsrecht op den grond, met den opstand van een huis, staande en gelegen te Lutjewinkel, ge meente Winkel, kadaster sectie A, num mer 1400, groot 2 aren, 53 centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van Tetje Singer, weduwe van Gerrit Krap. Inmiddels uit de hand te koop. HOUTVERKOOPING, Zegt het yoortl Hofleverancier, Kampen. HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Nederland. Fabriceert jaarlijks Vijf-en-twintig millioen Sigaren. Depót te Schagen, bij W. ROGGEVEEN Dz. Verkoophuizen en depóts in de groote steden van Nederland en Ned. Indië. a f 0.25 en f 0.15 per pakje, verkrijgbaar bij de firma de Wed. ki. Denijs, te SCHAGEN. LOTEN Paaschtefltoonstell. 27 Mrt. so cts. Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verhand van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wieringerwaard. De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendaot, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger. kassier te Alkmaar. Gevestigd te Amsterdam, verstrekt gelden op le hypo theek, tegen eene rente van 3 0 4 0. Voorwaarden uiterst gemak kelijk, Inlichtingen geeft de a- gent W. Teengs, te Wie- ringerwaard. Kult Meriats te Sckap zit- Dl ii bet Café vaa in Beer Cm. Fiken en Grenen 2L LEVERING en REPA- pt REERING van alles wat tot -H3 P den RIJWIELHANDEL be- W REKKING VAM i Handel in: BALLASTSCHOPPEN, MESTVORKEN, GRAVEN, SLECHT- VORKEN, STAL8CHOPPEN enz. Bascules, Familieschalen, Baten en Gewichten. Artikelen voor Smeden en Tim merlieden, van d9 beste Engel- sche kwaliteiten en soorten. Lood, Zink, Pek, Lijm, Draad nagels, Spijkersen Asphalt- Dak papier. Gegalvaniseerd Netwerk, IJzer- en Puntdraad. k ÏF' ENGELSCHE en DUITSCHE Hinder- enPoppen wagens. Onder beleefde aanbeveling, te Schagen. zijn in ruime keuze en prijzen, steeds gf verkrijgbaar bij s HoogzUde, §CHA6EK. 1. H*-t Heerenhuis, genaamd (tBtANDwu k", met Stalling, Schuur, Erf, Tuin, Boom gaard, Bosch en Water, uaoij de ö1M'-MAaKTEN8BR,UG, aan de Groote Sloot, in de gemeente Z ij p e, kad»ster sectie D, nummers: 494, 496, 497, 498, 499, 500, 500a, 501, 1259, 1816, 1453, 1454 en ged. 1403, ie zamen groot 2.47.40. Eigendom v*n deu heer Jan Otto en inmiddels nit de hand te koop 2. De Huismans woning met aanhoorign.1 Erf en Landerijen, aan de BURGEKBRUG, iu de ge meente Z ij p e, kadaster sectie F, nummers: 686, 471 en 470, te zameu groot 4.31 60 3. De Landerijen, aan de Oost zijde van Ür G oule Sloot, nabij de BURGERBRUG, in de gemeente Zijpe, kadaster sectie E, nummers: 499, 500 en 328, te zamen groot 2.07.45. Behoorende tol den boedel van Jan O n t en wijlen T r ij n t j e B 1 a a u w. De veilingsbedingen en verdere gegevens liggen volgens plaatselijk gebruik ter inza ge ten kantore van den te Schagen geves- tigden Notaiis C. Boonacker. Het Huis met asnhoorigheid, Erf en Bouwlaud, onder HARING HÜIZEN, gemeente Barsinger— b o r d, kadaster sectie D, nummers 171, 174 en 175, te zamen groot —.75 20. Behoorende tot den boedel van Antje Hoedjes en wijlen Si- mon E e 11 e d. De veilingsbedingen liggen 8 dagen vóór den terkoop ter visie ten kantore van den te Schagen gevestigden Notaris C. Boonacker. Het tol Koffiehuis ingerichte pand, genaamd »DE KkOoh', te NIEUWE NIE' ORP, met nieuwe Stalling, Kolfbaan en Erf in hel dorp, kadaster stctie B, num mer 706, groot .08.benevens den volledigen inventaiis. Eigendom van den Heer J. Kaan Jz. Jr. Nadere intoruiaiiën verstrekt de Notaris C. Boonacker. 1. H't Huis met aanhoorigheid, Erf en Weiland, in den BRAAKPOL- DER, ouder de gemeente Winkel, kadaster sectie A, nummers27, 28 en 1303, te zamen groot 1.56.60. Behoorende tot den boedel van wij len de echtelieden Pieter Smit enNeeltje Buis. 2. Hot Huis met Erf en BOUW- land, aan den DIJK, onder de ge meente Winkel, kadaster sectie A, nummer 1445, groot .15.90. EigoDdom van J. Smit Pz. Nadere informatiën verstrektde te Scha gen gevestigde Notaris BOUWPLAATS De aan den Heer Jan At, Schenk toe- behoorende, aan den Lotweg in het Oostdeel, te Anna Paulowna gelegen Bouwplaats, bestaande in Behui zing, met bchuren, Erf en La.nde- rijen, ksdaster sectie M, nnmme's: 102, 750, 751, 785, 786, 795, 796, 807 en 808, te zemen groot27 hectaren, 71 aren, 40 eet tiaren. De veilingsbedingen en verdere gegevens liggen 8 dagen vóór den verkoop ter visie ten kantore van den Notaris, aan de Ba- gijnenlaan te S c h a g en. Zegt het voort. zal publiek verkoopen, op DONDERDAG 20 FEBRUARI 1896, des voormidd gs 11 uur, in de Land- bon w-Societeit ,Cèrès": De kapitale Boerenplaats, allergunstigst aanééngelegen te WIERIN- GERWAARD, aan den Slikkerdijk, bestaande nit twee I lnisrnanswo- ningeil, met verdere getimmerten, Erf en diverse perceelen uitmuntend samen groot: 26 beet., 88 aren, 50 cent. Behoorende tot de nalatenschappen van de echtelieden den heer Ar ie Schenk Jz en Mejuffrouw Irijntje Blaauboer. Landerijen d a d e 1 ij k en Gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1896 te aanvaarden. van J. v. d. Maaten, De ondergeteekenden deelen langs dezen weg, het geachte publiek van Schagen en Omstreken mede, dat de praatjes, als zou er wandg dieite in ons gesloopt scheepshout zijn, LASTE li is. Zij waarschuwen mede dengene, die zulks heeft uitgestrooid en noodigen ieder nit, zich te komen overtuigen. Sint-Maartensvlotbrug. te Benningbroek, des middsgs te 12 uur, in de herberg „de "Witte Zwaan", publiek verkoopen Een Woon- en Winkelhuis met Erf, zeer gunstig gelegen te WINKEL, in de kom van het dorp, nabij het Raad huis, groot 1 are, 63 centiaren, in huur bij Mej. de Wed. K. de Beurs. Eigendom van den Heer Jb. GROOT te Abbekerk. Notaris te Winkel, zal op des avonds 7 uur, PUBLIEK VERKOOPEN: Een Huisa, ingericht tot Her berg en K ruiden iers-win- lsel met JDoorrijstal en Erf, te HARINGHUIZEN, gemeente Barsin- gerhorn, groot 25 A., 70 c, A. Behoorende tot den faillieten boedel van C. v. d. HOEK. Infoimatiën verstrekt, evenals bovenge noemde Notaris, de Notaris C. Boon acker te Schagen. Notaris te Winkel, zal des middsgs 12 uur, PUBLIEK VERKOOPEN: Eene nieuwe Hnismanswo- ning', met Erf en een perceel uit muntend Bouwland, am den ZEI- GERAKKER nabij Limmerschouw, onder Winkel, groot 98 aren, 80 centiareD. Eigendom van den heer J. Slooves AJbz. 1. den opstand van een Huis, met het recht van erfpacht v»n 40 c. a. grond, in de W e e r e, gem. Winkel, een gedeelte van gem. Winkel, A no., 1403, geheel groot 4 aren. 2. Een Huis, waarin de Schoen maker s-a,£fiair*e wordt uitgeoefend, met E r f en Schuur, aan de Dorps straat te Winkel, groot 5 aren, 56 centiaren. en 3. het Erfpachtsreclit op den grond, met den opstand van een huis, mede aan voormelde dorpsstraat, groot 2 aren, 75 ceotiaren. Een en ander behoorende tct den faillie ten boedel van Arie Fraay te Winkel. te Alkmaar, zal op Donderdag 13 Ee- bruari 1896, des avonds ten 6 ure, in het te verkoopen perceel, in het open baar bij opbod en afslag verkoopen Het op den besten stand (aan den Viersprong) der gemeente Hoogwoud staande Jtiofl iehuis, tevens ingericht tot Logement, met Stalling en Krf, benevens Kolfbaan, genaamd «de Eendracht", kad. sectie D, No. 850, groot 9 aren 83 centiaren. Eigendom van den heer C. POST, aldaar. Te veilen in 2 perceelen, t. w. Koffie huis met Stalling en Erf, en Kolfbaan met Erf. Nadere informatiën verkrijgbaar ten kan tore van de firma MUIJS, WAGEN AAR fy Co. te Alkmaar en van genoemden Notaris, alsmede bij den eigenaar en be woner. Groote tot opruiming van het terrein wegens opzegging. De Deurw arder JW. van der Wal Cz., is voornemens om op publiek te verkoopen, aan 't ZAND, n;»bij de ZANDSLUIS, des morgens ten 10 uur, een aanzienlijke partij Eiken- eD Amerikaansch Grenen HOUT, bestaande in 1500 Meter Eiken PLAN KEN, dikte 6, 8 en 10 cM., breedte v»n 20 tot 45 cM., leDgte van 3 tot 15 M., zeer gaaf en vlak; 20 Eiken DEKBAL KEN, lang 7 M., 20 bij 20 bij 25 cM 12 Grenen DEKBALKEN, lat g 7 M., 27 bij 27 cM.; 10 Eiken PALEN, lang 6 M., 12 bij 15 cM.; een Eiken KIEL- BALK, lang 20 M., zwaar 23 bij 80 cM. Een partij Waterstaats SCHOEINGDE- LEN, WATERVATEN, KETELS, DEUR KRUKKEN, KNOPPEN, TOUWWERK, TRAPPEN, SPIJKERS, BASCULES, 2 SLOEPEN, lichte en zware PALEN. Een partij Grenen VIERKANT, 10 bij 15 en 10 bij 18 cM., lengte van 3 tot 7 M., 80 stuks KRUI DELEN, zeer geschikt voor Mestplanken. Eiken en Grenen BRANDHOUT, 1 BASCULE en wat verder op gemeld ter rein te bezichtigen zal zijn. Nadere informatiën bij A. van der Pol, aldaar en bij voormelden Deurwaar der. W H. H. Polderbesturen en Aanne mers worden attent gemaakt op deze Vei ling daar het alle solide Houtwaren zijn. Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. list.f5.-; 110st.f48.75 230st f100,-. Bij den Secr. d. H. M. v. L., Afd. Alkmaar, H. SIEBERT COSTER, Alkmaar. Kassier en Commissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,—der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. bestaande uit: DEKBALKEN, DEK DELEN, zware K1ELBALKEN, eiken HUIDPLANKEN vanat 2y2 bij 15 lot 31/s bij 20 Arnst. Maat. Voorts: zware en lichte PALEN, BRAND HOUT, enz. Dagelijks te zien, hij A. van der F" O L, scheepsslooper aan het Zand (Gem. ZIJPE). Voortslicht en zwaar KETTINGWERK, BLOKKEN, enz. Zeer Goedkoop. P. DENIJS Johz. HOOGZIJDE, SCHAGEN. J> beveelt zich beleefd aan tot .2 hoort. fk oensdag 5 I'ebr. 1896. De eerste prijs i 10.is heden gewonnen door de wed. Moreu, Tulpstraat 7, A'dam; de 2e prijs, f 10.door Mej. Noomen, Zaan dam de 3e prijs f 5.door W. Spierings, Dordrecht. lederen Woensdag ten 2 uur Verloting voor IEDER TOEGANKELIJK, Kloveniersburgwal No 25 Amsterdam. IJll, Hout-, Touw, Uier-, Koper-, Zink-, Blik- en Borstelwerken. O CD C Snelpersdruk van J. WINKEL, Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4