Gemengd Nieuws. Niets verloren gaan. De armen-bus in de kerk van Wa- densweihl, een rijk Zwitsersch dorp in het Kanton Zuricb, openende vond men eens tusschen een overvloed van geld stukjesraad eens, wij geven u duizend kansen een groote boon. De koster riep uit„Wie is godde loos genoeg geweest om de armen en God te bedriegen Wie is de huiche laar, die wilde doen voorkomen iets van waarde aan de menschen te geven, terwijl hij volstrekt niets gaf!" Bij deze woorden wierp hij de boon weg, die buiten de kerk neerviel. „Er behoort niets verloren te gaan zeide de predikant B r u c h, „de boon is den armen gegeven, zij kan van dienst zijn". Hij raapte haar op en in den herfst plantte bij haar in zijn tuin. Toen de plant groeide, bevond hij tot zijne ver bazing, dat de boon tot een in de streek onbekende soort behoorde. De predikant verzamelde zorgvuldig den oogst, zag dien het volgende jaar vermenigvuldigd, en gaf toen de boo- nen aan arme huisgezinnen, die ze op hun beurt plantten, zoodat weldra ie dereen in Wadensweihl van dat nieuwe soort boonen. De predikant Bruch stierf weldra, doch zijne boonen groeien nog altijd in den moestuin zijner parochie, en zij zijn in Wadensweihl en omstreken be kend onder den naam van Boonen der armen(Jongelingsbode). Toen ik nog rijk was en velen kon [geven, Had ik een menigte nichten en neven. Maar nu mijn goed en mijn geld mij [ontgaat, Heb ik geen schepsel meer, die mij be staat. —In Griekenland heerscht thans een sedert vele jaren niet voor gekomen barre koude. Te Lissabon is Dinsdag- avond een bom ontploft voor de wo ning van den geneesheer, die den werk- man, die een steen had geworpen naar den koning, gek had verklaard. Het huis leed belangrijke schade. De poli tie deed tien arrestaties. Een zoon van wijlen ba- ron Von Schorlemer-Alst, baron Hubert Von Schorlemer te Groszenhain, is we gens vervalschiDg van wissels gevangen genomen. Een raad van eer heeft reeds zijn vervallen-verklaring als officier uit gesproken. De aangehoudene speelde in de conservatieve partij een voorname rol. De mesthoop moet aange legd worden op een hoogen ondoor- dringbaren bodem en beschut zijn te gen de uitdrogende werking van zon en wind. Zijn plaats is dus aaD de noordzijde van den stal, waar hij met boog opgaand hout moet worden om ringd. Dakwater moet hij niet kunnen ontvangen. De bodem, waarop hij staat moet naar twee zijden hellen, teneinde het uitsijpelende vocht geheel te kunnen opvangen in een opzettelijk daarvoor gemaakten vergaarbak. Dat vocht, be nevens de overtollige gier uit den stal, moet steeds weer op den mesthoop gebracht worden. Als men den mest wegrijdt, moet men hem in reepen af steken, omdat men alleen in dat geval een gelijkmatige vermenging van ver- schen en gerotten mest bekomt. Een slechte effecten- trommel. Te Brussel woont een echtpaar, dat evenals veel menschen, erg bang is voor dieven en daarom eiken keer, als zij uitgaan, de noodige voorzorgsmaat- relen neemt,. Verleden woensdag zou den zij weer uitgaan naar een uitvoe ring, die met een bal besloten werd. Voordat zij hun woning verlieten stop te de man heel voorzichtig een aandeel Stad Antwerpen en 13 dito Stad Brus sel in de kachelpijpdaar zouden de dieven de effecten zeker niet zoeken. Donderdagochtend stond de vrouw met een eenigszings suf hoofd op en begon ten eerste met de kachel aan te leg gen, om het middageten klaar te ma ken. Ondanks alle moeite die zij deed wilde het vuur in de kachel niet branden. Wanhopig geworden, wekte zij haai man, die plotseling opsprong, toen de vrouw haar verhaal omtrent de kachel deed. Hij snelde naar de kachel wierp het slecht brandende hout er uit en vond de aandeelen geheel verkoold in de pijp. Hij nam ze voor zichtig uit hun bergplaats, legde ze op een zinken plaat en kleedde zich haastig aan, om zijn makelaar te halen. Deze kwam, en na de overblijfselen bekeken te hebben, gaf hij het echt paar de noodige aanwijzingen om de verkoolde stukken voor anderen in te ruilen. Een wachthond is dik- wijls een goed middel om dieven te verjagen. Maar onlangs heeft te Lon den een aanlokkelijke plum-puding even goede diensten bewezen en een huis voor plundering bewaard. De heer en vrouw des huizes waren naar den schouwburg, en de dienstbo den waren ook nog eens uitgegaan. De inbreker vond dus niemand thuis en kon ongehinderd zijn gang gaan. Hij kwam in de eetkamer, waar een smakelijk gedekte tafel klaar stond en daar merkte hij een groote plum-pud- ding op een lekkernij, waar hij zeer veel van hield. De dief stelde zijn „werkzaamheden" even uit, ging zitttu en nam een sneedje van de pudding. Het smaakte hem heerlijk. Hij nam nog een stuk, en nog een, en dronk er eenige glaasjes ouden Schotschen whiskey bij. Zoo werd hij langzamer hand wat duizelig en moe. Hij ging om even uit te rusten, op een zacht kleed liggen, met zijn gereedschapskist ais hoofdkussen, en weidra viel hij in een diepen slaap. De slaper werd tegen middernacht gewekt door de politie, die de thuisge komen bewoners van het huis hadden gehaald. Hij bekende zijne booze plannen, maar hij was nog steeds vervuld van de ge noten lekkernij. Hij kon niet nalaten den heer des huizes daarvoor zijn com pliment te maken en hem het recept of het adres van den bakker te vra gen. Ook bij zijn eerste verhoor voor den rechter riep hij nog over de lekkere pudding en den heerlijken whiskey. PLAATSELIJK. NIEUWS. Predikbeurten, f* II A N. Doopsgezinde gemeente van Barsingerhorn c. a. Burgerlijke Stand. Gein. ICHAGE1. Marktberichten. - meester, hopende, dat zij evenals onder het bestuur van zijnen voorganger, wijlen den neer H. Reselmangelukkig moge zijn en voortdurend in bloei toenemen. De aangkondigde Lezing van Ds. de Boer van Wieringerwaard over Protectie, aan de Burgerbrug op Dinsdags j. 1. was op het tijdstip vaD ope ning slechts bezocht door 5 belangstel lenden waarbij zich later nog een 6e aansloot. Dit kleine aantal deed Ds. de Boer be- besluiten. aan de aanwezigen maar voor te stellen, zijn lezing achterwege te laten, en liever maar wat te spreken over protectie in het algemeen; hij meende daardoor nut tiger te kunnen werkzaam te wezen, en voor de hoorders aangenamer; het kon dan gevoegelijk het karakter aannemen van een gezellige bespreking waarop op aan merkingen of vragen konden worden ge daan en beantwoord. De aanwezigen lieten zich dat gaarne wtlgevalleo, eD de uitkomst bleek, dat het door den lezer goed gezien was, want wer kelijk heerschte er van 7y2 tot 10 ure tusschea Spreker en hoorders een aan gename toon. Spreker begon met de verklaring, dat het hem veel moeite gekost had zijn ideën als vrijhandelsman los te laten; vele po gingen had hij aangewend om de bezwaren, die zich tegen het vrijhandelstelsel bij hem opdeden, te overwinnen, en ook nn nog zon hij het protectiestelsel niet in al haar conseqaentiën willen, dan alleen daar waar het werkelijk noodig is; en waar hij nn de overtuiging heett voor den landbouw- stand, dat protectie het eenige is om tot ver betering te komen, daar meent hij nu met al de kracht die in hem is, werkzaam te moeten wezen. Spreker beveelt daarop de invoerrechten op granen aan op de vrijwel bekende gronden; verhooging van den marktprijs van granen komt de geheele maatschappij ten goedede verhooging van broodprijzen, als noodzakelijk gevolg, kan gemakke lijk gedekt worden door meerdere ver dienste in eiken stand, en moge nu al in de eerste plaats de graan bouwers prolitee- teeren, het geld, daar verdiend, zou in ruime mate door herhaaldelijk circuleeren, allen ten goede komen. Waar er op gewezen wordt dat in Duitschland en Frankrijk, waar protectie is, de toestand niet beter is dan hier, wijst hij op een stuk in de „Landbouwcourant,, waar wordt bewezen, dat de pioductieprij- zen in Duitschland en Frankrijk met 20 °/0 is gedaald, dat dit hier in Nederland 50°/o bedraagt. Herhaaldelijk werden door de hoorders op— of aanmerkingen gemaakt, en het was dan ook zeker dat de heer Greidanusdie den Spreker bedankte voor de aangename wijze waarop hij dezen avond protectie had behandeld, namens de hoorders sprak; en evenzoo was de heer Nobel de tolk der hoorders, toen hij den Spreker zijn dank bracht, dat Spreker met geen enkel woord de candidatuur Baclcx had aanbevolen. Dit deed hem te meer genoegeD, omdat verkiezing voor Prov. St. en protectie ten eenen male niets met elkander gemeen heb ben. Bedankte Ds. de Boer, den heer Greidanus met woorden, de heer Nobel kreeg een toestemmend knikje, doch de heer Sloos die met den Spreker was mede- gekomen, meende dat er wel eenig verbond bestond. Eerstens meende hij, moesten pro- tectionisten van elke gelegenheid om propa ganda te maken, gebruik maken, dus ook bij verkiezing van Prov. St., opdat er afgevaar digden in hun geest kwamen, en daardoor in aanraking met velen van hun medeleden, waaronder vooral Amsterdamsche kooplie den, bq wie ze kunnen trachten hnn be ginsel ingang te doen vinden; daD nog, Prov. St. kiezen de ledeuvoor Eerste Kamer. De heer Nobel geeft als zijn meening te kennen dat de le Kamer, een protectio nistische wet zal aannemen zoodra er een belangrijke meerderheid voor protectie in de 2e Kamer aanwezig is. Dus bouwt gij op een goede verwach ting, zegt de heer Sloos. Neen, zegt de heer Nobel, de le Kamer heeft meerma len bewezen, dat ze een wet aanneemt als die wet een gevolg is van een uiting van het volk, bij de stembus gebleken, is die wet dan ook niet homogeen met het beginsel van de meerderheid Jer 1ste Kimerleden. Hier geeft de heer Greidanus het voor beeld van de onderwijswet van minister M-ckaij. Na deze woordenwiss-ling, die gebaarde toen de heeren waren opgestaan, omhnis- waarts te keeren, nam men vriendschappe lijk afscheid, en gingen de hoorders waar schijnlijk meer voldaan huiswaarts dan de Spreker en de heer Sloosvoor een 6tal hoorders toch getroost men zich niet gaar ne de moeite, die aan er verbonden is. Aan de kaasfabriek te Heer Hugowaard, is als kaasmaker benoemd Coenraad de Boer, thans werkzaam in de fabriek te Vjeenhuizen. Familie. welijkssicbtóaar, de roode tyraD, waarvoor de vrouwen gekomen waren om te dien bedienen de draaimacbine, die zoo spoedig zij in beweging gezet werd, al de krachten der vronweu in beslag nam. Niet ver verwilderd bevond aioh nog een andere fignnr; zij was zwart van kleur en verried door een onderdrnkt sissen haar moei- lijk te betengelen kracht. De hooge schoor steen die zich in de lacht verhief, en de warmte die van dit voorwerp uitstraalde, ver ried ook zonder de hnlp van bet daglicht, dat bier de raacbine stond, welke het per- petunm mobile dezer kleine wereld was. In de nabijheid van de machine stond 6en donker bewegingloos persoon, een rustig vuil product met een mand vol koleu aan zijne zijde dat was de machinist. Zooals bij er uitzag, zoo gevoelde hij ook. Hij bevond zich in een wereld vol poësie, maar gevoelde et niets van. Hij lee de van vuur en rook. Hij reisde met zijn machine van boerderij tot boerderij, van graafschap tot graafschap Terwijl men de schoof ont blootte, stond hg er rustig naar te kijken. Met de voorbereidende werkzaamheden bad bij niets noodig. Witgloeiend wacbtte zijn vuur en in weinigs minuten kou bij de drijfriemen met duizelingwekkende snelheid in beweging brengeD. Wanneer iemand hem had gevraagd, hoe hij zich noemde, zon hij kort en bondig hebben geantwoord„Inge nieur." De sohoof was bij het klaren van den das ontbloot, de mannen namen hunne plaatsan ïd, de vronwen gingen naar boven en de arbeid begon. Boer Groby of „hg" zooals men hem noemde was iets vroe ger gekomen, en op zijn bevel vond Tasz op bet platvorm der machine haar plaats, onmiddellijk naast den man, die de machine bediende; haar werk bestondjdaarin, iederen bos, die haar door de op de schoof staande Izz Hnet werd toegereikt, los te maken, zoodat de man bem grijpen en verder er mi de verrichten kon wat noodig was. Na een korte poos van voorbereidende weikzaambaden, was men spoedig in volle werking. Onophoudeljjk ging de arbeid voort 4ot het tjjd was van ontbijten, gedurende Ook een gebrék van niel Burgemeesters. OulaDgs lazen we dat een Burgemeester met den Gemeenteraad lang had zitten beraadslagen over zekere zaak, zonder veel op te schieten. Eindelijk nam één der raadsleden het woord en hij toonde zulk een helder inzicht, dat hij al zijne collega's won voor zijn gevoelen. Alleen de Burgemeester sprak nog tegen en zei „Uwe meening zou inderdaad de juiste zijn, indien zij van mij gekomen Thans keurde hij haar af, omdat eigenliefde er door gekwetst was. Zou die eigenliefde wel een gebrek zijn, waar alleen Burgemeesters aan lijden Ieder geve daarop eens voor zichzelf het antwoord. gainje om, dat hij om T sz bier is." ,0, neen Dat was die gekke geestelijke, die rondom haar g, fladderd heeft geen heertje zooals deze „Goed en toch is het dezelfde P'' „Derelfde als de prediker Hij ziet er heel anders uit." „Hjj h- e t zijn zwarten rok en zijn witte das thnis gelaten en zijn bakkebaard afge schraapt, maar trots dit alles, is en blijft hij dezel'de man." .Gelooft gij dat werkelijk P Dan zal ik het haar zeggen," antwoordde Marian. Doe het liever Diet. Zij zal hem vroeg ge noeg te zien krijgen." „Nn goed, ik geloof juist niet, dat het voor hem spreekt, wanneer bij zijn preeken daartoe aanwendt, om een getrouwde vrouw het hof te maken, o1 schoon haar man afwe zig is en zij eigenlijk een weduwe is." „O, die daar kan baar geen kwaad doen I* antwoordde Izz droog. „Haar hart kan onmogelijk vac de plaats bewogen wor den, waar he> nu ligt, evenals een wagen nit een gat, in hetwelk bij vol geladen is neerge ploft." De middag kwam en het alarm hield op, Tesz verliet haar post met wankelende schre den en knikkende knieën en was door het draai en van de machine zoo dnizelig, dat zij nau welijks meer wist waar zij was. Gij badt e»n hartversterking moeten ne men, evenals ik gedaan heb;* zeide Mirian, dan zoudt gg er niet zoo bleek nitzien. Duivels, je hebt een gezicht ol je een spook gezien hebt." De goedmoedige Marian kwam op de ge dachte, dat zoo Tesz haar vervolger zag, al hare eetlust zoa voorbijgaan; zij wilde ïaist veorstellen een beetje afgezonderd le gaan zitten, toon de heer naderbij kwam en opwaarts zag. Tesz uitte Diets anders dan en kort, „01" Vervolgens zeide zij snel: „Ik zal hier eten hier op de schoof." SomwijleD, wanneer de arbeiders ver van was." zijne dat de dorschmachine voor een half nnr halt hieldtoen de arbeid daarna weder werd hervat, werden alle hulpkrachten der boerderij bijeengeroepen, om de strooscboof op te laden, die nn aan de andere zijde van de dorschmachine verrees. Een tweede ontbijt w-rd haastig, zoo goed en kwaad het ging, gebruiktver volgens kwam er weder een tijd van onaf gebroken arbeid tot den tijd van middageten kwam, zonder dat de onverbiddelijke raderen ophielden met ratelen en het doordringend gelnid van den dorscber ook maar een oo- genblik zweeg. De oude lui op de strooscboof vertelden van vroeger dagen, toen er nog met de band gedorschen werd en alles nog met de hand gedaan werd, wat naar hnnne mee ning, alhoewel bet meer tijd kostte, tocb be tere resultaten gat. Ook die op de andere schoof stonden, vertelden elkander wat, maar degenen echter die de macbine be dienden, Tesz ingesloteo, konden door een gezellig praatje hnn werk niet verlichten. Tesz moest onophoudelijk, zonder een oogenblik rast, voor'werken, en sommige oogenblikken wenschte zij, dat zij, Flintcomb Ash nooit gezien had. Dat er voor dat werk, hetwelk Tesz verrichtte, altijd een vrouw geko zen werd, had zeker zijn oorzaak in het te kort schieten van werkkrachten en boer Groby had bij het vallen zgner keuze op Tesz, alleen gelet op hare snelle bewe gingen en haar lang uithoudingsvermogen. Daar Tesz en de man, die de machine voederde, het hoofd niet omwenden konden, zoo bemerkten zij niet, dat kort voor het Epictetes, een stoïcijnsch wijsgeer van Hierapolis in Ph>ygië, was in de slaaf van Epaphroditus, een vrijgelatene, tevens secretaris van Nero. In zijne dienst baarheid scheen hij toch vrij te zijn en integendeel zijn meester slaaf, of althans waard om het te ziju. Epictetes droeg in zijn klein en mismaakt lichaam eene groo te, sterke ziel om Op zekeren dag scheen het Epaphroditus te behagen om hem w*t sterk te.*en zijn been te slaan, waarop Epictetes hem zesr kaira verzocht om dit niet te willen doen, omdat hij het ge makkelijk zou kunnen breken. De barbaar begon toen veel harder te slaan, zoo lang tot het been werkelijk brakzonder eenige gemoedsbeweging te laten blijken, zeide de wijsgeer: „Heb ik het u niet gez gd, dat ge mijn been breken zoudt Hoe 't eigenlijk komt. Dikwijls verneemt men de klacht, dat de onbeschaafde volksstammen verdwij nen, overal waar de beschaving verschijnt. Dit is evenwel geenszins de schuld der beschaving, maar de schuld vau de be schaafde menschen die er hnnne zonden meebrengen. Zoo lazen wij onlangs dat de oorspronkelijke bewoners van Siberie Ostisken en Samojedeo, uitsterven. Hoe dit komt De Russische handeLars o- msn, verschaffen dien heidenen volop bran dewijn en maken ze dronken. Dan gaan zij met hen ruilhandel drijven en maken zich meester van hunne kostbare pelzen voor dingen die geen waarde hebben. En zoo gaat het alom, waar beschafde menschen met natuurvolken in aan- rakiLg komende sterke drank de moordenaar. genialen Violin-Yirtuoaen Bronislaw Ht- oermaun, zur Ennnerung an seinen ver- gnügten and dankbaren Zubörer Jobannet Brahms", Brahms heeft beloofd een fantaisie roor BrouislaW te schrijven. is m ddagnur een persoon zwijgend door de poort op bet veld kwam, en naast de twee de schoof staande, het werk en Tesz met bijzondere opmerkzaamheid aanzag. Hij was op moderne wijze gekleed en sloeg met een wandelstok door de lacht. „Wie is die man zeide Izz Huett tot Marian. Zij had eerst de vraag tot Tisz gericht, maar deze lad haar niet ver staan. „Zeker een hansworst, vermoed ik I* antwoordde Marian. „Ik verwed er een Brahms hoorde den jon- gea H oberman te Weenen zijn vioolcon cert- spelen. Brahms ging tot den knaap en zdde „Putztausend, wie schön hnh8n Sie mein Violin-Conecrt grspielt liet hem den volgenden morgen bij zich ko men et; gif hem een autog-ateii-album, wa rin Brahms de eerste maten schreef van het concert met de opdr-cht „Bem Schagïn, 8 Februari 1896. Woensdag werd alhier met toestemming van h-t fl >ofd onzer Ge meente, een schaal-collecte gehouden <oor de nagelaten beirekkingeu der Zwar- tew»alsche verongelukt* visschers. Het iiedrag der collecte, f 20.50 zd door deo Burgemeester, den heer S. Berman, »an het oomlté word'-n overgemaakt. De Godsdienstoefening vangt aan des voor middags ten 10 ure. 9 Februari, Ds. A. W. v. Klnijve. 16 a Ds. A. W. v. Kluijve, 28 9 Ds. A. W. v. Kluijve. 1 Maart, Geen dienst. 8 Ds. A. W. v. Kluijve. 15 Ds. A W. v. Kluijve. 22 a Ds. A. W. v. Kluijve. 29 Geen dienst. 9 Februari Kreil, Ds. Kooiman. 16 Barsingerhorn, Ds. Kooiman. 23 Kreil Ds. Kooiman. Geboren Elisabeth Maria, d. v. Stepha- nus Nicolaas Sprenkeling ea Coruelia Beein- sterboer. OudTtrouwd Geene. Getrouwd Jacobus Cornelis Dekker en Johauna Schouten. Orerledeu Geene SCH AGEN, 6 FEBii. 6 P nrdeo 1896. Aangev. t 40.— a 150.- Veulens 9 a 11 Geldekoeien(magere) L00. a 150.- 12 Ve'te Koeien L60 a 215.— 10 Kalfkoeien V L50. - a 210.— Vaarzen V a 6 Graskalveren 9 40.— a 70.- 30 Nuchtere Kalveren 9 7.— a 25 - Schapen magere a Idem, vette 9 a 449 Overhouders 9 15- a 21.— 4 Bokken en Geiten 9 2.- a 5.— 30 Varkens (magere) 9 8.— a 11.— 22 Idem(vette) per K.G. 9 .30 a -.36 30 Biggen 9 3.- a 7.- 75 Komjnen 9 —.15 a 1.— 50 Kippen 9 - .50 a 1.- 80 Eenden 9 —.70 a - 90 Duiven 9 a 200 Kilogr. Boter 9 1.15 a 1.25 250 Kaas 9 - .25 a .30 5000 Kipeieren 9 3.25 a 3 75 HOORN, 6 FEBR. 1896. Aang^vo^rd: De nienw-aangekom^ne was inde daad AlfrX D'Urbcrville, de voormalige dienaar van hei evangelie. Het w«s op hot eerste gezicht te zien, dat zijn wereldlijke zin weder in hem ontwaakt washij was, zoo--er dit voor eeD man die 3 k 4 jaar ouder geworden is, mogelijk is, tot zijn vroegere dwaze streken teruggekeerd. Na dat Tesz besloten had, boven te eten, zette zii zich neder en begon, zonder naar bene den te zien, met haar maal. Zij hoorde intussohen voetstappen op de ladder naderbij komen en oogenblikkelgk daarop, verscheen Alex op de icboof. Hu stapte op Tesz toe en zette zich naast haar neder, zonder een woord te spreken Tesz ging met haar bescheiden middag maal, een dikke pannukoek, voort. De an dere arbeiders hadden zich op de plaats, waar bet losse stroo lag behaaglijk neer gelegd. „Zooals gjj ziet, ben ik weder hier," zeide D'Urberville. „Waarom laat gij mij niet met rast?" riep Tesz verwijtend. „Ik zou a met rast laten? Ik geloof dat ik met meer recht die vraag tot n richten mag, waarom gg mij niet met rast Iaat." „Ik bob u toch zeker nooit met iets las tig gevallen 1" „Dat kunt gij wel zeggen, maar gij doet het toch. Gij spookt steeds rondom mij. De ze schoone oog*n, die gij voor een oogenblik met zoo toornigen blik op mjj richt, zien mg steeds aan met dezelfde uitdrukking als vroeger, dag en Dacht. Tvsz, sedert gjj mu van uw kind hebt verteld, is het, alsof mij ne gevoelens, die vroeger zich hemelwaarts richtten, na een omkeering gemaakt hebben, waardoor zij naar den afgrond worden gevoerd. Het kanaal van het evangelie is opgedroogd en gij gij zijt daarvan de oorzaak." Zij zag hem met open mond aan. „Wat hebt gg uw preeken geheel op gegeven P* vroeg zij. Zij h.d van Angel genoeg zoogenaamde Kleine Kaas, hoogste prijs '28 Com missie f26. Middelbar 122. aangev. 45 stapels, wegende 14877 Kilo. ALKMAAR, 7 FE IR. 1896. Kleine Kaas I 24 75 Commissi 21 Middelbare f aangevoerd 3 at «pels wegende 1489 K.G. ALKMAAR, 7 FEBR. 1896. Aangev. Granen 1966 H L. als 215 H.L.tarwe t 6.50 af 7.25. 20 HL rog ge t 4 50 a HL gerst, 336 HL chevalier f 4.25 a 5. -. 850 HL. haver f 2.3u a 3.—, 454 HL. boonen paarden f 4.a 4.75 HL. bruine f 10.— a 10.25 HL citroen- f HL. duiven- f 5.75 a HL. witte til,— a 12,— 43 HL. erwten, groene- f ,14 a grauwe f 13.— a 16.vale f 8 50 a 9.-, witte-f a 2 HL, mosterdzaad, rood f 10.50 a H. L, geel t a HL. Karwijzaad fa HL. Koolzaad f HL. Lijnzaad f a H. Knarie zaad f a HL. blaowL maanzaad a EDAM, 6 FEBR. 1896. Aangevoerd: 66 stukken boter, per K.G 0.64 a 0.65. (tipeieren f 3. a f3.50 de 100 stnks. ENKHUIZEN, 5 FEBR. 1896. Heden werdeu aangevoerd stapels kaas, prijs per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt Karwijzaad f 14.50 a f Mosterdzaad t 8. - a t 14.— Maanzaad 1 6.a 6 50. Groene erwten 10.25 a fll..Vale erwten tl 1.50 a 13 50 Wgker Vale f7.50 a 9.50 Grauwe erwten f 11.25 a 14.50. bruine boonen t 9 25 a 10.50 Paardenboonen f 5. a 5.50. Gerst t 3.50 a 4.-» Haver f2.75 a3.— Aangev.: Vette Varkens I.15 af-19 per KG. Magere Varkens f 9- f 14.— p. st. Biggen f4.— a 7.50 Soha- pen f a Konijnen f —.60 f 1.10. Kippen f 0.75 a 1.30 eieren f 3.75 a f4.— per 100 a I 0.70 per kop. de bot verwijderd waren, deden allen dit, ongeloovigheid overgenomen, om d«t blinde maar nu er ten scherpe wind woei, stegen Marian en de anderen af en zetten zich beneden neder. enthousiasme te kunnen verachten; maar als vouw was zij er toch van geschrokken. WORDT VERVOLGD. stuks. Boter 0.67* Snelpe rsdruk van J. Winkel te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 6