Zondag IS Februari 1896. 40ste Jaargang No. 3072. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zat e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCHAOKK, liaan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van L tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ot Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Binnenlandsch Nieuws. Het Pachtstelsel. SGHAGER AliEiGm Niems-, C0URA1UT. w Alfcrttitie- Laiilinhlai Bij de behandeling van de Begroo ting van Financiën in de Eerste Kamer heeft eene belangrijke beraadslaging plaats gehad over de toepassing der vermogensbelasting. In zoover daarbij bedoeld werd wezenlijke grieven te doen kennen, mag men over den uitslag tevreden zijn. De Minister zeide onder zoek toe van feiten, die medegedeeld werden omtrent de houding van som mige ambtenaren, feiten die, als ze juist waren, 's Ministers ergernis zouden op wekken. De Minister was beleefd ge noeg de juistheid niet te betwijfelen, maar ook verstandig genoeg om die niet onvoorwaardelijk aan te nemen. Maar wat nog meer bevrediging schen ken kan, is eensdeels de erkenning van verschillende zijden, dat naar eene bil lijke toepassing der wet getracht wordt anderdeels de verzekering van den Minister, dat na elke campagne, zooals hij de werkzaamheden van een geheel dienstjaar noemde, wordt nagegaan, welke ervaringen werden verkregen, om daarnaar de gedragslijn voor een volgend jaar te bepalen. Men moet het is 's Ministers voorganger geweest, die daarop reeds de aandacht vestigde de toepassing der wet nog leeren, en nu is het inderdaad verblijdend, dat de talentvolle mannen, die in de Eerste Kamer de fouten der leerlingen aan den meester kwamen mededeelen, zoo wei nig ernstige grieven hadden in het mid den te brengen. De feiten, die 's Mi nisters ergernis opwekten, zijn mede gedeeld door den heer Godin de Beaufort en betreffen alle op zich zelf staande handelingen van enkele inspec teurs, die eene verkeerde opvatting heb ben omtrent sommige punten, en die misschien wat kort aangebonden zijn. Zij zullen door den Minister op betere paden geleid wordeD. De eenige alge- meene grief, de grief die de toepassing der wet gold, wasdat te veel tot ambtshalven aanslag wordt overgegaan bij onvoldoende aangifte, zonder dat eerst nadere inlichtingen worden ge vraagd. De heer Van Tienhoven wees er o. a. op dat, volgens den Minister Pierson het wapen van den ambtshal ven aanslag niet zonder noodzaak zou gebruikt worden en de heer Sassen was van meening, dat de ambtenaar de pu blieke opinie op zijn hand moet zien te krijgen. „Daarmede zal hij veel meer bereiken dat de lui eerlijk aangeven dan wanneer hij ze bespringt methooge aanslagen en bedreigt met vervolging voor den rechter." Maar wat is geble ken De Minister Pierson is den be lastingschuldigen tegemoet getreden met een nobel vertrouwen, met een volgens velen te ver gedreven vertrouwen. En de belastingschuldigen hebben de laat- sten in 't gelijk gesteld en den Mi nister Pierson in 't ongelijk. De opbrengst der vermogensbelasting bleef onder de raming als gevolg van te lage aangiften. En wat de toepas sing der gewraakte bevoegdheid betreft, daaromtrent moest de Minister Spren- ger van Eyk mededeelen, dat zijn ambtsvoorganger reeds gewezen had op de mogelijkheid, dat het vragen van inlichtigen vóór den ambtshalven aan slag kwaad kon doen en dat de ervaring helaasde juistheid van het vermoeden heeft bevestigd. Toen het bleek, „dat het op ruime schaal vragen van inlich tingen inderdaad de nadeelige gevolgen had, die reeds voorzien waren, toen in derdaad bleek, dat de overtuigingmen kan het altijd nog verhoogen tot groot misbruik leidde, toen is men ge dwongen geworden, in minder gevallen inlichting te vragen." Gedwongen wordt de fiscus fiscaal te zijn, omdat zij, die over de fiscaliteit klagen, begonnen met den Cesar te onthouden wat des Cesars is En als men ons nu tegemoet voert, dat de eerlijke lieden daarvan het slacht offer worden, dan is dit helaasniet te ontkennen, maar alleen een bevesti ging van de oude waarheid, dat de goeden het met de kwade ontgelden moeten. Niet alleen in dezen in. "Waarlijk, wij zouden ons niet bezig houden met die aandoenlijko bezorgd heid voor te harde behandeling der genen, die in de vermogensbelasting val len, als de zaak niet eon andere, meer ernstige zijde had. De heer Van Tien hoven, de pleitbezorger der te hard aangepakten, verdeelde de belasting schuldigen, op grond van eigen ervaring als Wethouder van de Financiën (vroe ger te Amsterdam) in oneerlijken, die opzettelijk en openlijk ontduikenspits- vondigen en middelenvinders, die onder het mom van eerlijkheid listig hunne aangiften zoo inrichten, dat zij te weinig betalenverder noemde hij de eerlijken en degenen, die uit onkunde dwaal den. De Minister was het met die in deeling wel eens, met deze wijziging evenwel, dat hij de domheid der laatsten slechts in weinige gevallen werkelijk aanwezig achtte en de domheid aanzag voor een gewijzigden vorm van spits- voudigheid. Welnu, wat is het gevolg van de aan wezigheid dier oneerlijken en dier in wer kelijkheid of „uit domheid" spitsvondi- gen? Dat de belasting te weinig opbrengt. Dat had de heer van Tienhoven te Am sterdam al ontdekt, maar als hij inspec teur van registratie ware, zou hij er Dog meer van ontdekt hebben. „Want in zijne voormaligen functiën," zeide de Mi nister, „heeft hij niet kunnen waarnemen, wat de insp%3teur wel ervaart, namelijk, dat bij sterfgevallen dikwijls uitkomt, hoe erg de fiscus er is ingeloopen." En nu is dit de zeer ernstige zijde van de zaak, dat de eerlijken en rechtvaardigen daar door met dubbele slagen geslagen wor den. Want als de fiscus er in loopt, loo- pen eigenlijk de belastingschuldigen er in. Wat de fiscus op ééne wijze te kort komt, moet op eene andere wijze opgebracht worden. En nu deelen de eerlijke lieden eerst reeds meer dan de oneerlijke in wat wettig en wel betaald moet worden; maar dan deelen zij ook om hun eer lijkheid en rechtvaardigheid nog eens weer meer in de betaling van wat door der oneerlijken toedoen te kort komt. En die bubbele last drukt al weer het zwaarst op de zwakste schouders, omdat wie eerlijk of oneerlijk niet hoog aangeslagen kan worden, omdat hij niet veel heeft, ook in geen geval te laag kan aangeslagen worden; met andere woorden: de grootste verschillen komen voor en de fiscus loopt er dus het ergst in bij de grootste vermogens. Dat de oneerlijke lieden zelve voor die zijde der zaak geen oog hebben, althans de oogen er voor sluiten, is verklaarbaar. Dat de ernstige en gemoedelijke mannen, die in de Eerste Kamer de zaak ter spra ke brachten, dit niet zagen, is misschien ook wel verklaarbaar, omdat zij behoo- ren tot de gelukkigen, wien eenige last en onaangenaamheid bij den aanslag meer hindert dan een hoogere aanslag zou doen. Doch té betreuren is het wel; want anders zouden zij wellicht, in plaats van den Minister te vragen de oneerlij ken te sparen ter wille van de eerlijken, de laatsten opgeroepen hebben om den Minister te steunen bij zijne pogingen om de oneerlijken te treffen; dan zouden zij hun toegeroepen hebben: laat ons liever de onaangenaamheden verduren, die het gevolg zijn van eene strengere toepas sing der wet, dan door eene slappere wetsuitvoering de gelegenheid, om door de mazen te kruipen, grooter te ma ken. Nog eene andere vraag vloeit uit het besprokene voort. Men wil in het kies- rechtontwerp degenen, die hunne belas ting niet betalen, van de kiezerslijsten weren Men vindt het recht en billijk, dat zij, die in de lasten der gemeenschap niet bijdragen, daarin ook geen invloed uitoefenen. Op welk rechtsbeginsel steunt deze uitsluiting tegenover de oneerlijken, de spitsvondigen, de middelenvinders, de genen, die uit „domheid" hun belasting ontduiken, hen, yan wie na hun dood eerst blijkt, hoe trg zjj er den fiscus hebben laten inloopen Wij weten, wel, dat men aan deze allen het kiesrecht niet kan onthouden, omdat men ze niet kent, en omdat, als men hen wel kende, men hunne prac- tijken zou te keer gaan. Maar ia het dan met de billijkheid overeen te bren gen, om, als men weet en openlijk er kent, dat er onder hen, wien men het kiesrecht geven moet velen zijn, die op zettelijk en kwaadwillig den fiseus op groote schaal te kort te doen, dat recht te onthouden niet alleen aan hen, die, als ze zondigen, dit althans op veel kleiner schaal doen, maar vooral aan hen, die niet betalen' omdat ze niet knnnen Sedert wanneer is niet willen een min der kwaad dan niet kunnen P o k k e n 1 Een der m»nsehapp9n van de marechaus see te ZEVENBERGEN werd ongesteld, nadat hij uit 's Bosch was overgeko men. De geneesheer moest pokziekte con- stateeren De zieke is getransporteerd naar Breda. Het is te hopen, dat het hij dit geval beperkt blijve, daar Zevenbergen eenige jaren geleden sterk door deze ziekte werd geteisterd. De benefice-voorstelling van mev. Maria Potharst-Gra- d e r die in het Salon plaats heeft Dins dag 18 Februari a. s., ter gelegenheid van haar 121/,-jubilee als tooneelspeelster, en tevens eerste optreden na h*ar herstel van een ernstige ziekte, zal bestaan ia „Op leven en dooddrama, waarin mevrouw Potharst de rol van Helèna Latrade ver vult. Door een landlooper is een revolverschot gelost op den landbouwer VlemiDgh te ELST, nadat deze geweigerd had hem f 200 te geven, die hij hem vroeg. Het schot trof Vlemingh in het ach terhoofd, maar de wond is niet doodeiijk. De dader is in hechtenis. Er isnu toch ernstigspra- ke van de opvoering van De Watergeuzen van Van 't Kruijs, in dit seizoen nog, door de lloll. Opera. Van 't Kruijs ontving van de firma A. Fürster te B e r 1 ij n de op dracht de ouverture Tannhauser voor groot orgel te bewerken de bewerking zal bij die firma in druk verschijnen. Te SLOTERDIJK iseen metse- laarsknecht van een dak gevallen. Hij kwam op het hoofd neer en was oogen- blikkelijk dood. De man was met klom pen aan op het dak geklommen. Op TESSEL z ij n 63 a r b e i- ders, in dienst van de „Maatschappij tot lleideontginniug', tusschen De K o o g en Den Hoorn in de duinvlakten werk zaam geweest, Slooten zijn gegraven en hetere wegen aangelegd. Sommige gronden worden thans met kunstmest bewerkt. Men verwacht dat de aldus in cultuur gebrach te gronden de gemaakte uitgaven metter tijd rijkelijk zullen vergoeden. De arbei ders zijn er althans reeds terstond bij gebaat. Messchaert zal met Vod Zur Mühlen en de dames StraussDe Ah- na en Pregi als solist medewerken op het a. s. „Niederrh. Musikfest" te DUSSEL- DORP. Julius Buths en R. Sirauss zullen dirigeeren. Voorloopig is het programma: le dsgtwee „Anthems" van Handel, „Kaisermarsch* van Wagner, „Magnificat" van Bsch, 9« Symphonie van Beethoven. 2e dag„Paradies und Peri" van Schu- mann. 3e dag „Chor-Phantasie" van B-et- hoven, werken van Brahms' Liszt, Strauss, Schubert, Cornelius, De bewoners van AALS MEER, die vóór de droogmaking van het Haarlemmermeer bijna zonder uitzondering het visschersberoep uitoefenden, zijn na dien tijd bloemkweekers geworden. De hoeveelheid uitgevoerde potplanten in 1895 werd geschat op ruim een millioen, die in hoofdzaak te Amsterdam, Rotterdam en Haarlem worden verkocht. Te YEENOORD geraakte gis teren een kind in brand terwijl de moe der een oogenblik afwezig was. Bij haar terugkomst vond de vrouw het vijfjar g jongttjj deerlijk verbrand en reeds overle den. Als een bewijs van het zachte weder kan wel gelden, dat bij den tuinman Genit Kraak op OOS1ERDU1N by Over veen, de spinazie in den kon den grond reeds zoo hoog staat, dat er a. i. week van gesneden zal kunnen wor den. In de gemeente Heer HugO- waard waren op 1 Januari 1896 200 j en 172 m. samen 372 kiuderen tusschen 6 en 12 jaar, waarvan op de 4 gemeen te scholen 184 j. en 152 m. samen 336 kinderen onderwijs ontvingen 13 j. en 8 m. gingen elders ter school, terwijl 3 j. en 12 in. voor hun 12 jaar de school had den verlaten. Een veelvraat. Te MAASTRICHT zal iemand om een weddenschap l]/s K.G. roastbief met erw ten, 1% K.G. bouilli met worteltjes, l1/, K.G. hielstuk met gebakken aardappelen, 100 mosselen verorberen, en dezen maal tijd met 15 glazen bier besproeieD. De veelvraat zal in het publiek „werken*. De commissie, nenoemd door het Bestuur der „Vereeniging tot ontwikkeling v»n den Landbouw in Hollands Noorder kwartier, in zake het Pachtstel sel, heeft een uitvoerig rapport uit gebracht. In het Aanhangsel,* formuleert zij hare beschouwing aldus Zij meer.t, dat bij de groote verschillen, die in Noord Holland beooorden het voor malig IJ, gevonden worden in de toijze van werken en in de toestanden en gewoon- tenwaaronder gewerkt word»,meerdere kleine commissiën de voorkeur moeten hebben boven een commissie voor de geheele pro vincie. Zij zou willen voorstellen, dat het be stuur van Hollands Noorderkwartier be noemde 5 voorzitters voor even zuovei 1 commissiën en tevens de grenzen der krin gen, waarbinnen iedere commissie zou werken, omschreef. Zij zou willen, dat deze commissiën al- l»tn werkzaam zouden zijn voor de eigen lijke veehouderij— en bouwerijstreken, met uitzondering van de duinstreek en de tuinderij als onder Beverwijk gedreven, om dat de toestanden daar dusdanig verschil len van de gewoonlijk in Noord-IIoiland voorkomende, dat zij zonder afzonderlijk onderzoek niet zou durven beslissen of Pachtcommissiën in die omstandigheden op haar plaats zouden zijn. Met het bestuur van Hollands Noor derkwartier zou iedere voorzitter binnen zijn kring de leden van zijn eigen com missie moeten benoemen, liefst niet meer dan 4, doch steeds zooveel mogelijk in de verschillende onderdeden der kringen woni-nde. Het bestnnr van Hollands Noorderkwar tier zou bij het openvallen van voorzitters- plaatsen deze weder moeten aanvullen, ter wijl bij vacature onder de leden gehandeld zou worden als boven aangegeven bij de eerste keuze. De 5 voorzittters zouden samen een hoofdcommissie uitmaken, waardoor de verschillende onderdeden voeling korden houden, hun opmerkingen elkander kon- d»n kenbaar maken, en zorgeD, dat zij op dezelfde wijze Wi-rkten. In de subcommissiën zouden de eigena ren en de huurders beiden vertegenwoor dig moeten zijn, de leden verrichten de werkzaamheden gratis en mogen alleen hunne uitschotten in rekening brengen de taxaties zouden tegen een billijk tarief berekend moeten worden, al naaar de groot te van het perceel, terwijl alleen bij nood zakelijkheid deskundigen banen de com missie staande ter voorlichting, om raad knnnen worden gevraagd. In dea regel geeft de commissie hulp op aanvrage van den eigenaar, doch kan ook in bijzondere gevallen op aanvrage van den uiltredenden pachter of van een gegadigde op een opengevallen Ooederij de pachtwaarde voor hem opmaken, In het rapport aan den eigenaar, waar van afschrift wordt gehouden, geeft de Commissie de pachtwaarde, den meest ge- wenschten duur van de pacht, de verbe teringen, die in het bestaande contract behooren te worden aangebracht, en die welke noodzakelijk aan land en gebouwen- moeten geschieden. Het is niet de bedoeling, d»t een pacht- cominissie els zoodanig zich zoude iulaten met het beheer der boerderij. Wel Zal zij knnnen optreden, op ver zoek van beide partijen (eigetaar en pachter), om meeniDgsgeschillen omtrent de uitvotring van het contract te be slechten. De commissie brengt dank aan de hee- ren pref. Molteer en mr. A. J Andreae, die bun tijd en ervaring beschikbaar heb ben gesteld, en aan de heeren jhr P. van Por eestvoorzitter en W. leengs secretaris van het bestuur, en J. L. 1. Groneman inleider van bet vraagpunt betreffende het pachtstelsel in Noord-Heiland op de na jaarsvergadering van 1894, voor hunne me dewerking. De commissie bestond uit de heeren K. de Boer Cznvoorzitter, G. Pas Vis ser. G. Wonder. A. P. de Lange. G. Km- semansecretaris. Het Neder!andsch Paarden stamboek, afdeeling „Noord-Holland", zal op Maandag 2 Maart 1896, des na middags 1 ure, eene vergadering houden in het café „Krasnapolsky" te Araster dam. Onder de punten van behandeling ko men voor: Yerslag Afgevaardigden Algemeene Vergadering. Benoeming van eene Com missie tot onderzoek der Rekening over 1895. Benoeming van drie Afgevaardig den ter Algemeene Vergadering. Benoe ming van een lid van het Bestuur, in plaats van den heer D. Schoen, overleden. Bepaling van de plaats voor de volgende Vergadering der Afdeeling. Bespreking van de volgende punten A. Is het gewenscht dat het Rijk heng sten aankoopt en stationneert, of B. Is het verkieselijk dat het Rijk afgaat van het geven van kleine subsidiën, waardoor wel goede doch geene uitmuntende heng sten worden ingevoerd en alsnu het par ticulier-initiatief krachtig steunt, door het geven van bijdragen van 70 a 90 van de koopsom C. Is het raadzaam zoo wel bij aankoop van Rijks-hengsten als bij subsidieeren voor den aankoop van uitmuntende hengsten door particulieren, dat het Rijk daarbij aanwijst in welke richting moet gefokt worden D. Is het wenschelijk, dat in het Nederlandsch Paarden-Stamboek koudbloed en warm bloed worden gescheiden P Vaststelling der begrooting over 1896 sluitende in ontvangst en uitgaaf op f 955.en die der Provinciale Subsidie in ontvangst en uitgaaf op f 5000. Het Bestuur maakt bekend dat de Keuringen voor de toekenning van de provinciale en rijks-subsidiën en aan- houdingspremiën voor hengsten, min stens 3 jaar oud en voor hengsten ge boren in 1894 zullen plaats hebben: te SCHAGEN, op L>ir»sclag 1T Maart 1*-A ure, bij Broersma te BEVERWIJK, op Woensdag 1""< Maart, 11 ure, bij het Stations Koffiehuis; te HOOFDDORP, op 1 Jonderdag 19 -Maart, II ure, op de Markt. Boven de gewone Provinciale Subsi diën en Aanhoudingspremiën ten bedrage van f 2400.zijn uit de Rijksbijdrage voor elk deel beschikbaar gesteld: voor hengsten, minstens 3 jaar oud, een onderhoudsbijdrage ad f 150.en voor hengsten, geboren in 1894, een aanhoudingsbijdrage ad f 100.terwijl uit de Rijksbijdrage nog beschikbaar wordt gesteld een bedrag van f 750. voor bijdragen voor hengsten, minstens 3 jaar oud, op de eilanden Texel, Ter schelling en Wieringen. Zij, die genegen zijn, hunnen hengst op de eilanden Texel en Wieringen te stationneeren, kunnen tijdens de boven genoemde keuringen hiervan aangifte doen bij de Commissie. De vrijheid van keuze uit de aange bodene en geschikt bevondene hengsten behoudt de Commissie zich voor. Er zal voor deze keuringen gelegen heid worden gegeven ter opname van Hengsten, en na afloop daarvan te Schagen en te Beverwijk ter opname ook van Merriën in het Stam boek. Te Hoofddorp zal later eene Stamboek-keuring voor Merriën worden uitgeschreven. Houders van fokpaarden worden er aan herinnerd, dat de Merriën, met welke zij naar eene aanhoudingspremie willen mededingen, in het Stamboek moeten zijn ingeschreven, of daarvoor op den dag der keuring zijn goedge keurd; daarbij moeten zij door een pre mie-waardig en op erfelijke gebreken gekeurden hengst zijn of worden ge dekt. Hengsten, welke niet in het Stamboek zijn ingeschreven, niet op de keuringen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1