Donderdag 20 Februari 1896. 40ste Jaargang No. 3073. en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zaterdagavond, Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN een dag vroeger. Uitgever: J. WINKEL. üSureau: SCHAGEN, Laan, JD 4. Prijs per jaar f 8.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 6 regels f 0.25;iedere regel meer 6 et. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. FEUJLLETOV De zaak Akkerman voor den Raad van Staten. i SGHAGER Allllül Ninis-, COURANT. Burgemeester en Wethouders van Scha- gen, brengen ter algemeene kennis, dat door L.ouise Schmitt, Wed. P.e- trus Baars, vergunning is verzocht om het perceel Wijk C. No. 21, aan de Hoep aldaar, in te richten tot Slachterij, en dat door hen tot het onderzoek der tegen dit verzoek ingediende bezwaren, eene zitting ten Raadhuize zal worden gehouden op Dinsdag 3 Maart e. k. des mor gens van 10 tot 12 ure. Schagen, 17 Februari 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd: S. BEKMAN, de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Scha gen, brengen ter algemeene kennis, dat vergunning voor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank is verzocht door Klaas 8naaa Jr., voor perceel No. 17 van Wijk D., aan de Dorpen alhier. Schagen, 17 Februari 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd 8. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. In eene op eergister ge- kouden Vergadering van Dijkgraaf en Heem raden van den polder Wieringerwaard, werd met algemeene stemmen tot opzich'er benoemd, de heer J. Breed Ce., te Wierin gerwaard. Tot Hoofd der School te Oudcarspel is benoemd, de heer J. M. Hoffmans, onderwijzer te Rotterdam. Poging tot moord te ELST. Naar men uit Eist (Betuwp) meldt is het der politie reeds gelukt den vermoedelijk en dader van den moordaan slag van Dinsdagavond jl. op den land 46. VAN Thomas Hardy. HOOFI STUK VII. Spoedig was de avond van Maria Hemel vaart daar en de landelijke bevolking ver keerde in een koorisacbtige, opgewonden stemming, zooals dat ieder jaar op dieD dag placht te zijn. De arbeiders die niet laDger bij hon ouden beer wilden blijven, begaven zich op dien dag naar ban nieuwen mees ter. Deze jaarljjksche wandeling van boerderij tot boerderij, werd eerder talrijker dan minder. Ten tijde dat Tesz' moeder nog een kind was, was bet meereodeel der ar beiders-bevolking hon leven lang op een en dezelfde boerderij gebleven, waar bon grootvader en overgrootvader ook reeds ge diend haddenna werd de wensch om tel ken jare van baas te veranderen meer algemeen. Den jonge huisgezinnen verschatte dit reizen een aangename afwisseling en bad ook wellicht voordeelen voor hen. Bet Egypte der eene familie was het Kanean voor de andere die kwam, die het dan ook in 't geheel niet kende, totdat het na ver loop van lijd ook voor haar wederom het land der plagen werd; en zoo verwis selde men van den een naar den ander. Het dorpsleven werd bierdoor niet beter en een afname dier bevolkiDg was er de oorzaak van. Het dorp telde vroeger naast zijn gewone arbeiders een klasse, onder welke ook Tesz' vader eens behoorde, waar onder men den smid, den bakker, den kuiper en meer dergelijken telde, een klasse, die een zekere welvaart gtncot; maar doordat de dorpen door bet vele verin kken van de bevolking, te alwisselend in aamsl waren, zoo werden dezen gedwongen elders hun bivak op te slaan. Vele onder den bevolking dier dorpeD waren pachter voor bun leven, zooala Tezz' vader; anderen weder pachter voor een aantal jaren en weer anderen zoo genaamd vrij. Wanneer de pachicontracten na verloop van tijd verstreken, werden de boerderijtn zelden weer aan dentelfden pachter toegewezen; maar gewotnljik werd bet bnis tegen den grond getrokken, ot de heer trek het aan zijne eigene bcetderij. Hoofden van buisgezinnen, die niet direct bouwer Ylemingh te arrestreren. Het is de 27-jarige B., die vroeger eenigen tijd als knecht in dienst was bij den heer Vlemingb. Het onderzoek wordt ijverig voortgezet. Op Wieringen is de laat' ste aldaar wonende oud-strijder, Willem Vermeden, in den ouderdom van 84 jaar overleden. Hij was gerechtigd tot het dra gen van het Metalen Kruis. De Watergeuzen. De heer Van 't Kruijs te ROTTER DAM deelt mede, dat de heer Jos. Mertens directeur der Kon. Fransche Opera, zich bereid verklaard heeft, ffDe Watergeu zen" (in hei Fransch vertaald) op te voeren. De zaken van den het vorige jaar eervolontslagen notaris Collard te BEEK (Limburg) thans zooals men zegt in de Transvaal, zijn eindelijk gere geld. Het passief bedraagt circa f 85000. De crediteuren ontvangen 0.68°/o zegge 68 centen van elke 100 gulden van hun ne vorderingGeen wonder, dat de ver bittering tegen Collard groot is. In Beek loopt het gerucht, dat C. adjudant van dienst is geweest van Jameson, tijdens diens invasie in den Transvaal dat hij door de Boeren ge vangen genomen isdat hij, als Hollan der en vechtende tegen Holiandsch bloed* veroordeeld is om gefusilleerd te worden, maar, dat hij op vertoon van zijn eervol ontslag als notaris niet alleen op vrije voeten is gesteld, maar dat hem zelfs door president Kruger een pist van ver trouwen op de bureaux van financiën aan geboden is waar de heer O. dus zijne talenten op financieel gebied zal ten toon spreiden. We hopen dat de ex-notaris slagen moge en zijn crediteuren zoowel in Beek als elders nog eens de ontbrekende 99,32°/0 terugkrijgen L. K. M a 11 e v e r g i s 8 i n g De vorige week verzond een landbou wer in de nabijheid van Amsterdam 2 briefkaarten: de een was bestemd voor een predikant, de andere voor een uieu- op bet land werkten, werden met waogunst aangezien en de uitdrijving van den een schaadde het bedrijf van den ander, die zoo doende op zijn benrt gedwongen werd heen te gaan. Deze familiën, die de steunpilaren van bet dorpsleven waren, moesten zoo doende hun toevlncht in de groote steden zoeken. De woongelegenheid in de hutten was op deze manier ook in Marlot), door de groote opmimwoede, zeer beperkt geworden en ieder huis, dat staan gebleven was, werd door den landheer voor zijne eigene arbeiders in beslag genomen. Sedert de gebeurtenis, die zoo'o zwarte scbaduw op Tesz' leven geworpen bad, was de algemeene opinie in het dovp geweest, dat nu de tamilie Dnrbeyfield het eerst aan de beort lag, om het bnis te moeten ont ruimen. Het was waar, de huishouding had nooit eeo schitterend voorbeeld van tncht en orde gegeven. De vader, ja zelfs de moeder hadden zich aan deD drank over gegeven; de jongere kinderen waren ge woonlijk niet ter kerke en de oudste dochter had zich in zeer verdachte verbondingen verwikkeld. Op eenigerlei wijze moest bet dorp van hen bevrijd worden. Ingevolge deien werd op de eerste Maria Hemelvaart, op welke de familie Dnrbeyfield verdreven kon worden, het mime hnis door een arbei der met groot gezin in beslag genomen, en de wedowe Joan, hare dochter Tesz en Liza-Ln, de knaap Abraham en de jon gere kinderen moesten ruim baan maken. Op den avond die aan hnn vertrek voor afging werd bet vroegtijdig donker, omdat de regenwolken don hemel vet duisterden. Daar bet de laatste avond was, dien zij in het dorp zonden doorbrengen, zoo waren vrouw Dur- beyfield, Liza-Ln en Abram uitgegaan om eenige vrienden goeden dag te zeggen, en Tess paste tot hun terugkeer op bet hnis. Zij knielde op de vensterbank neer en hield haar gelaat tegen de konde, natte rui ten gr drukt. Hare oogen vestigden zich op een nest eerer waarschijnlijk sedert langen tijd gestorven spin, beiweik in een hoekje was gespannen, waar nooit een eDkel vliegje kwam en dat door de lichte trekking, die door de slecht gesloteD naden van het hnis ontstond, been en weder zweelde. Tesz dacht na over de omstandigheden, waarin hare familie nn ver keerde, en waaraan zij niet geheel zonder schold was. Was zy niet thuisgekomen, zco had men haar moeder en de kinderen wel licht veroorloofd als w< keljjksche hoorders te blyven. Maar onmiddellijk na bare terugkeer was zij door eenige lieden met klein verstand maar met grooten invloed, gadegeslagen ge wen knecht. Ongelukkigerwijze schreef hij de adressen verkeerd, zoodat de domiüé een briefkaart ontviDg van den volgenden inhoud: ^Indien ge bekwaam zijt, voor de tnel- kerij en al het landwerk, en genegenhsid hebt onder een onderen knecht te staan, wil ik wel in nadere onderhandeling tre den, het loon is zes gulden, 2 maal per dag moet ge mei den melkwagen naar stad en Zondags om do 14 dagen vrij jeneverdrinkers kan ik niet gebruiken.* JB. De boerenknecht kreeg de kaart, voor den predikant bestemd, van den inhoud tWelEerwaarde Heer! Morgen ontvangt UEw. een paar oude Goudsche kazen. Ik weet, dat UEw. van iets pittigs houdt, dat het gehemelte prik kelt, moge ze UEw. voldoeD, dan zal dit hoogst aangenaam zijn aan uw dienaar. JB. Tevens de groete van mijne vrouw.* Een nieuwe stasiwater- bron. Noord-Holland schijnt het land van geologische verrassingen te zijn. In den laatsten tijd werd het brongas bekend en thans is weder een nieuwe staalvrater- bron op Gretha-hoeve in den IJpoIder ontdekt, welke den naam van Elisabeth- bron zal dragen. Het staalwater is blijkens een onderzoek van de heeren dr. van Hamel Roos en Harmens te Amsterdam (onder wier voort durend toezicht het in den handel ge bracht zal worden) rijker aan minerale zou ten dan de tot nu toe in Nederland in exploitatie zijnde bronnen. Er zullen onder leiding van den heer H. P. N. Halbertsma, ingenieur te 's Gra- venhage, boringen worden uitgevoerd, ten einde een zoo goed mogelijk overzicht te krijgen van de geologische gesteldheid van den bodem, welke boringen eerstdaags door de firma Deseness en Jacobi te Hamburg zullen plaats hebben. Uit het voorloopig onderzoek is reeds ge bleken dat er minstens 10000 flesch per dag verkregen worden. Dat deze bron door een consortium is aangekocht, zal zonder twijfel met belang stelling vernomen worden, daar door deze vaderlandsche industrie een nieuwe en be langrijke tak van welvaart gevormd wordt. Niet minder dan 3414 van de rnim 8000 prijzen der Amsterdamsche tentoonstelling zijn gevallen op onverkoch te loten. Al deze prijzen worden Di< s- dag ek. en volgende dagen onder den ha mer gebracht worden. Te LOOSDRECHT is een kind ^behekst". Aanvankelijk waren de ouders hiervan onkundig gebleven. Thans is ech ter uitgekomen, dat dit feit zich zes weken geleden reeds heeft voorgedaan. De vader van het kind is, dadelijk nadat bij dit vernam, naar Hilversum getogen, teneinde een specialiteit in hekserij, een schoenma ker aldaar, te raadplegen. Tegen betaling van een vast recht van t 2,90 gaat deze tot ontheksing over en daarna loopt het kind gedurende l jaar en 17 dagen geen het minste gevaar meer. iarna moet men echter oppassen en, is 't weer mis, dadelijk opnieuw naar den heksenmeester gaan met f2.90. Het is dan weer goed. liet volgende brutale stukje werd Zaterdagavond uitgehaald bij eene publieke verkooping te St.-ANNA— PAROCHIE. Ee.n huisje aldaar werd ver kocht voor 1 350, waarop het voor veer tien dagen was beschreven, dus zonder ee nige verhooging. De kooper echter ver klaarde, dat het hem te doen was geweest om het strijkgeld te verdienen en dat hij geen borgen kon stellen. Daar men van oordeel was toch niets van den man te kunnen halen, kwam de notaris terug op het bod, dat daaraan volgde, van 288 gld. Het pand werd opnieuw afgeroepen en met 1 gulden verhooging gekocht door een fa milielid van den eersten kooper, die daar op verklaarde als zaakgelastigde van dezen te handt ien. Algemeene verbazing en hila riteit, toen, nn, opnieuw naar horgen werd gevraagd, de koopsom van f 289 door den eersten kooper werd uitgeteld en deze... nog korting dnrfde vragen voor contante betaling .Natuurlijk werd dit niet toegestaan, doch de koop ging door. De kooper, die toonde dat hij ook f 350 had kunnen uittellen en dit ook stellig had gedaaD, zoo de list ware mis lukt, hield op die wijze f 60 in den zak. Den 12en Februari vergaderde de Raad van Staten, af deeling Geschillen van Bestuur", ter behandeling van 't beroep van 't Sint-Maartensche Gemeen tebestuur tegen 't Besluit van Ged. Sta ten van Noord-Holland. In die ver gadering waren de betrokken partijen Wd. Sckermerhornburgemeester van Sint-Maarten, G. Severijn, voorzitter van den Bood van Nederl. Onderwijzers ea gemachtigde van Akkerman, en Akkerman zelve, persoonlijk tegenwoordig om hun standpunt te verdedigen. De verslaggever van „de Bode",het or gaan van den B. v. N. O. verklaart, dat dit onderzoek in het belaDg van Akkerman een goeden indruk heeft gegeven en wacht met vertrouwen in deze de be slissing ai. Uit de mededeeling van Akkerman aan den Raad van Staten, deelt de Bode nog het volgende mede „Nog te meer springt het raadselach tige dier bewering n.1. dat Akkerman niet de rechte man op de rechte plaats was) van het Gemeentebestuur in het oog, als gelet wordt op hetgeen de heer Bur gemeester zelf als zijn oordeel uitspreekt. Immers bij den Heer Burgemeester van Krommenie berust een schrijven van den Heer Burgemeester van St. Maarten, waarin deze verklaart lo. dat op het zedelijk leven van den onderwijzer Akkerman geen aan merkingen kunnen worden gemaakt. 2o. dat eveneens op zijn werken in de school niets valt aan te merken 3o.. dat de reden, waarom hij van Sint Maarten verwijderd moet worden, van plaatselijken aard is. De heer Burgemeester van Kromme nie heeft naar aanleiding eener sollicita tie van ondergeteekende naar de betrek king van onderwijzer aan eene der open bare scholen te Krommenie in het laatst van het vorige jaar, deze mededeelingen bekomen in antwoord op zijn verzoek om wo'den zij hadden haar naar het kerkhof zien gaan en met eigen hand het grafje van baar kind zien versieren. Hare moeder had men er daarna een verwijt van gemaakt, dat zij Tesz weder herbergde; Joan had daar op aaD scherpe antwoorden niets toegegeven en bad in haar drift verklaard, dat zij be reid was, te gaan; men bad haar aan baar woord gehouden en de gevolgen waren niet uitgebleven. „Ik had nooit moeten thuiskomen," her haalde Tesz in alle bitterheid. Deze gedachten namen haar zoo in beslag, dat zij van een op den straatweg naderbij komend man geen notitie nam. Zij sloeg niet eerder acht op hem, dan toen hij met de knop van zij rijzweep op bet venster tikte. De regen had bijna opgehonden, zij opende daarom, aan zijn gebod gehoorzamende, het venster. „Zaagt gij mij niet F' vroeg D'Urberville. „Ik lette op niets," antwoordde zij. „Ik koorde wel iets, maar ik dacht, dat het een paard en wagon was. Ik was in een soort aroom verdiept." „Gij boordet wellicht in nw gedachten de Darbeyfi Idsche koets komen. Gij zaltde legende toch wel kennen „Neen eens heeft mij iemand die wil len vertellen, maar het is er niet toegeko men." „Wanneer gij werkelijk van de D'Urber- villes afstamt, zal ik o niets zeggen. Wat mij aanbelangt, ik ben een vaische D'Urber ville en derhalve is de geschiedenis voor mij van geen belang. Zij is gruwelijk genoeg. Het geruisch cener ppookkoets wordt alleen gehoord door een D'Urberville en voor die is het een slecht voorteeken. De geschiede nis handel' over een moord, die iemand uit deze familie voor een paar eenwen begaan heeft." „Rn gij begonnen zijt, moet gij mij ook het einde meedeelen." „Nn mijnentwege. Zooals gezegd is, eene nit de familie heeft een schoono vronw weggevoerd, die nit de koets, waarin dat geschiedde, trachtte te ontvlnchteo; in het gevecht dat daarnit ontstond, doodde hij haar of zij hem, dat weet ik niet reebt meer. Zoo Inidt de vertelling Ik zie dat alles al gepakt en gezakt is, gaat gij weg?" „Ja morgen op MariaHemel vaart." „Ik hoorde het, maar kon bei eerst niet geloovenhet schijnt te plolselmg; hoe komt dat „Vader waB de laatste loerder vcor zijn levenlang en toen hjj stierf, hadden wjj geen recht meer te blijven. Wij hadden wellicht wel bij de week konnen haren, als ik er nÏ9t geweest was." „Wat heb jij daar nn mede temaken?" .Ik ben geen vrouw zonder schande.' D'Urhervilles gelaat werd door een hoog rood overtogen. „Wat voor een vervloekte onzin Die armzalige lomperdsHun vnile zielen mo gen tot asch verbranden!" riep hij in zijn hoogmoedigen toorn, „Daarom moet je gaan, daarom wordt je nit dit huis gedreven P" „Niet er uit gedreven tenminste niet letterlek. Maar daar men ons zeide, dat wij gaan moesten, oordeelden wij het beter te gaan, nu iedereen gaat, omdat er later wel licht geene gelegenheid mocht wezen eeD onderkomen te krijgen." Waar gaat gij heen P* .Naar Kingsbere. Wij hebben daar een kamer gehaard. Moeder is zoo dwaas dat te doen met het oog op vaders familie .Maar uwe familie is voor znlk een krot veel te groo». Waarom zondt ge mijn tuin- hnis niet haren P Sedert de dood van mijn moeder is er geen enkele kip meer te zien, en het hnis dat gij kent, en de tuin wach ten op bewoners. Het kan binnen één dag opgeknapt worden en a we moeder kon daar aangenaam wonen; de kinderen zal ik naar een goede school zenden. Waarlijk ik moet iets voor n doen." Maar wij hebben de kamer in Kings- bere reeds gehuurd I" verklaarde zij. „Daar kunnen wij wachten „Wachten op wat Op dien netten man van je, zonder twijfel. Nu, hoor eens Tesz, ik ken de mannen en weet de gron den waarop jolni gescheiden bentik ben er vast van overtuigd, dat hij zich nooit meer over je zat bekommeten. Ofschoon ik nw vijand geweest ben, ben ik do nw vriend; ofschoon gij het niet gelooven wilt. Kom, ga mee naar mijn landhuis. Wij znllen een goed leven hebben gij kant awe moeder goed oppassen en de kinderen kanoën iets ordentelgks worden Tess ademde sneller en sneller en zei- de „Hoe kan ik weten, of gij dit alles doen znlt P Uwe plannen kannen zich verande ren en dan worden zij, wordt mijne moeder andermaal op straat geset." „Waarachtig niet. Ik zal het n, wanneer gij het noodig vindt, sohriltelgk verhoren. Overleg het maar eeDs." Tesz schudde het hoofd. D' Urberville bleef echter aanbonden. Tesz had bem nog rooit zoo standvastig gezieneen alwyzing nam bij niet aan. „Toe spreek er eens over ra st je moeder," hield hij vol. „Het is haar zaak te beslis sen, niet de nwe. Ik zal het huis laten schoonmaken, witteu en schilderen voor morgenavond is het droog en kunt gjj het dadelijk betrekken". Tesz schudde andermaal het hoofd het hart werd door verschillende gevoelens gepijnigd. Zij waagde het niet, het hoofd op te heffen. „Ik ben met het oog op het verleden nw schuldenaar," ging hij voort, „en gij bebt mij bovendien van dien godsdienstigen waanzin genezenik ben derhalve blijde „Bet was beter, dat gjj dien waanzin hadt behouden en daarbjj den wandel, die er bij behoort.' „Ik verheug mij, bij d»ze gelegenheid weder iets te kunnen terugbetalenmorgen zal ik er op wachten, dat uwe moeder hare zaken bij mij aflaadt. Geef mij de hand daarop - lieve, scboone Teszl* Bij de laatste woorden had hij zijn stem in een vleien veranderd en zyn hand uitge strekt door bet halfgeopende venster. M t verschrikte oogen verliet sg oogen blikkelyk haar plaats en knelde in baar liaast zijn band tnsachen bet raam. „Vervloekt je bent wreed 1" zeide hij, zijn arm temgirekkend „Neen, ik weet hot, je deed het niet met opzet. Nu goed, ik zal je moeder en de kinderen dan maar afwachten." „Ik zal niet komen, ik heb geld ge noeg 1" riep zg uit." „Wal „Van mijn schoonvader, als ik het daar halen wil I' „Ja, maar dat doe je niet, dat weet je zelf ook wel; daar ben je te grootmoedig voor," Met deze woorden reed hij weg. Juist bij de wendiDg van den weg, kwam hg den man met den verfpot tegen, die hem vroeg waarom hij de broeders bad verlaten. „Loop naar den duivel," antwoordde D'Urberville. Tesz bleef bewegingloos op dezelfde plaats staan, waar zg reeds zoo lang geble ven was, tot dat een bittere opwelling tegen de onrechtvaardigheid der menschheid haar de tranen in de oogen dreef. Haar echtge noot Angel Olare had te harde maatrege len tegen haar genomon zeker, dat had bij gedaan. Tot dnsverre waren nog nooit zulke gedachten bij haar opgekomen maar zij kon bem dat verwijt niet sparen. Nooit in haar leven zij was van harte bereid, dit te bezweren had zg h. t doel gehad, onrecht te plegen. Wat zg ook mia-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1