p m p Th. J. t Zondag 23 Februari 1895. y 40ste Jaargang No. 3074. Th. J. Wal Ier. Th. J. Waller. INGEZONDEN. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever: J. WINKEL. Stureau: SCHAGE1V, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 «t. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. GemeenteSchagen. iSekendmahingen, Eenige opmerkingen naar aanleiding van de op II Fe bruari gehouden verkiezing van een lid voor Provinci ale Staten. Vryburg Pz. Hen Weled. Heer T. Koomen Az». te liolhorn. Nitiu-, AiTeriEitie- LnHiivlliL POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn in lichtingen te bekomen omtrent een opge vangen sreleu hond. Niet geplaatste ingezonden stukken worden nimmer teruggegeven.) Zooals algemeen verwacht werd, is bij de eerste verkiezing, den 11 Februari 1.1. gehouden, geene volstrekte meerderheid verkregen en moet eene herstemming volgen tusschen de Heeren Ih. J. Waller en J. P. Backx. Er is weer slecht gestemdMeer dan de helft der kiezers maakten van hun stemrecht in ons oog tevens stem- plicht geen gebruik. Een bedroe vend verschijnsel De voorspelling, door „Een kiezer" in de Schager Courant van 6 Februari 1.1. gedaan, „dat de herstemming zou loopen tusschen de heeren Waller en Backxis bewaarheid geworden. Had de inzender van dat stukje zijn zin gekregen; had den de heeren: Van den VijzelVan Reé- nen en Van Kempen hunne candidatuur ingetrokken, de strijd was reeds nu beslist geweest en het district Schagen bezat reeds nu weer als vertegenwoordi ger den hoogst bekwamen Burgemeester van Anna-Paulowna, den man, die in de Staten onzer Provincie zes jaren lang zulk een eervolle plaats innam: den heer Dit heeft echter niet dadelijk zoo mo gen zijn, en wij zullen den 25e Febru ari nogmaals ter stembus moetPfi"' trek ken, om uitspraak te doen. Wij moeten dit doen in nog grooter aantal! Want wij mogen er niet mede tevre den zijn, den Heer 'Ik. J. Waller ver kozen te zien: zijne meerderheid moet schitterend zijn! De eerste stemming heeft intusschen heel wat geleerd, en geeft aanleiding tot vele opmerkingen Op den llen Februari 1.1. werden op de 4 anti-protectionistische candidaten (Waller, Van der Vijze', Van Heewn, Van Kempen) te zamen uitgebracht 1426 stem men, d. i. 880 meer dan op den pro- tectionistischen candidaat, die er 546 had. Een goed half jaar geleden werden op de aftredende leden bijna 100 stemmen minder uitgebracht dan op de candi daten der protectionisten. Een verschil alzoo van bijnalOOO stemmen! Yalt hieruit te leeren, dat de zaak van het Protec tionisme in éen half jaar tijds in het district Schagen zoo goed als verloren is geraakt Volstrekt nietIets an ders is evenwel uit de eerste stemming te leeren I. de kiezers zijn te recht gaan begrijpen, dat de ver kiezingen van een lid voor de Provinciale Staten met Protectie of Vrijhandel niets te maken hebben. II. De kiezers hebben willen trach ten goed te maken, wat zij, verlokt door allerlei schoonklinkende leuzen, het vorige jaar verkeerd hadden gedaan z ij hebben den Heer Th. J. Waller den zetel willen teruggeven, die hem bij zijne periodieke aftreding op zoo ongepaste wijze werd ontnomen! III. De kiezers hebben getoond en zie hier een zeer gelukkig verschijn sel! een afkeer te hebben van alle dubbelzinnigheid inde politiek! Iemand, die te gelijk is candidaat der Protec tionisten en Voorzitter van eene Vereeniging, die het Vrijhandelstelsel hooghoudt; iemand die in strijd met het Program van die Vereeniging, mede op- jricht eene andere corporatie, welke ten doel heeft het stellen van candidaten voor Tweede Kamer en Provinciale Sta ten, zoo iemand heeft den steun van de meerderheid der kiezers niet kunnen krijgen. Wij blijven dat noemen: een hoogst verblijdend teeken! IV. De kiezers hebben getoond, niet te willen steunen de nooit te ver dedigen verkiezingsmanoeu vre, door het Bestuur der Pro tectionistische Vereeniging te baat genomen, om een groot aantal namen voor een reu- zenbiljet ter aanbeveling van den Heer Backx 'b g el kander te scharrelen! Zij hebben het begrepen, de kiezers, dat aan aanbevelingen, op die wijze verkregen, niet de minste waar de mag worden gehecht. De kiezers hebbentegen zulke immoreele praktijken ern stig protest aangeteekend Gaat uw gang maar, Heeren voorstan ders van de candidatuur Ba kx\ Hoe meer gij op dien weg doet, hoe zekerder uw ondergang zal zijnWant het kan niet anders, of gij m o e t op die wijze ieder e e r 1 ij k kiezer van u vervreem den Is het al niet erg genoeg, dat gij bij verkiezingen, die u geen stap nader brengen tot uw doel, het geheele district in opschudding brengt En kunt gij het dan nog niet eens laten, u van mid delen te bedienen, die beneden de waar digheid zijn van ieder fatsoenlijk mensch; middelen, die, als wij ons niet vergissen, zelfs strafbaar zouden blijken Wij zouden het eene ramp achten voor het district Schagen, wanneer de Heer Ih. J. Walter niet naar de Staten werd afgevaardigdVooral met het oog op de bekende zeewering te Callantsoog, welke quaestie weldra daar aan de orde komt, is het van het grootste belang, dat een man als de Heer Th. J Waller, die met de geschiede nis en den toestand volko me n o p de hoogte is, in die hoogst belangrijke zaak een invloedrijk woord beeft mede te spreken, opdat aan dien onhoudbaren toestand hoe eer hoe beter een einde worde gemaakt. Maar ook dit wenschen wij nog te zeggen de verkiezing van den Heer Yhackx zou de kroon zetten op verkiezingsmanoeu vres van de ergerlijkste soort, zóó immo reel, dat de Heer Backx zelf ieder uur van den dag wel mag uitroepen De hemel beware mij voor zulke vrienden Zóó immoreel zijn die middelen, dat ook de redactie van „Het Nieuws van den Dag" ze naar aanleiding van een ingezonden stukje van den Heer 1. J. Kuipers te Broek op Langedijk beslist heeft afgekeurd. Geheel Nederland is nu in de gelegenheid, kennis te nemen van de fraaie(P) verkiezings-prakfijken, die in het district Schagen worden gevolgd ter aanbeveling van de candidatuur Backx Wij achten het te prijzen in den Heer Kuipers, dat hij den moed heeft gehad, dergelijke ongepaste middelen in het meest gelezen blad van Nederland op de kaak te stellen. Maar is het te vens geene schande voor de samen stellers der aanbevelirig-AacAr, dat zoo iets moest geschieden Waar men ook komt, overal hoort men Personen noe men, die volstrekt geene toe stemming hadden gegeven voor hetplaatsenvan hunnen naam onder het stoobiljet- Back x. Hier en daar hoort men zebijtientallen tegelijk! In volkomen overeenstemming hierme de is, wat de redactie van Het Nieuws van den Dag" zegt„iséenehand- teekening verdacht, dan lig gen ze alle onder verden king". En ook onze meening is het: „Gevaarlijk zijn dergel ij ke manoeuvres, alszij tijdig ont dekten op de kaak gesteld worden; in den regel echter alleen voor hen, die er mee omgaan". Welnu aan de kiezers in het district j Schagen is de taak, om deze woorden geheel tot waarheid te maken! Op hen rust de plicht, dergelijke knoeierijen voor het vervolg onmogelijkte maken! Zij kunnen dat nooit beter doen dan door als een man te stemmen op den Heer die een goed half jaar geleden door precies hetzelfde geknoei zijn zetel heeft moeten verliezen. Cjt. Vrijburg. Cand. not. Ongeoorloofde Verkies- zingsmanoeuvre of niet Mijnheer de Redacteur l In het Nieuws v/d. Dag van Maan dag, 17 Februari 11. komt een ingezon den stukje voor van den heer Alb. Sloos waarin deze de welbekende verkiezings manoeuvre van het Bestuur der Pro tectionistische Vereeniging tracht te verdedigen. Voor hem zeiven wenschten wij, dat hij zulks had nagelaten, want hij heeft zich in ons oog vrij wel be lachelijk gemaakt. Ieder, die zijn stukje leest, moet dit met ons eens zijn. Eeni- go opmerkingen De heer Sloos begint met te zeggen, dat de candidaat der Protectionisten is een zeer populair man en iemand met zeer vertrouwbare beginse len. Hij had dit gerust achterwege kun nen laten, want dit heeft met het al of niet geoorloofde van de verkiezings manoeuvre niets te maken. Nu hij echter deze gelegenheid aan grijpt, om den heer Backx als zoodanig aan de Redactie van „Het Nieuws v/d. Dag" voor te stellen, neme de heer Sloos het ons niet kwalijk, dat wij, na al wat wij de laatste weken op politiek gebied mochten waarnemen en lezen, achter beide qualificatiën een vraagtee- ken moeten plaatsen. En hoe verdedigt nu de heer Sloos de hier zoo berucht geworden verkiezings manoeuvre P Hij zegt, dat aan ongeveer 400 personen, die de vereeniging meende, dat zij de protectionistische beginselen waren toegedaan, een ver zoek werd gericht om de aanbeveling te onderteekenen, of binnen drie dagen te berichten, dat zij daartoe niet gene gen waren. (Wie niet antwoordde gaf toestemming! zoo meende de heer Sloos.) Let welals de Vereeniging slechts meende, dat men protectionist was, dan kreeg men de welbekende briefkaart. Alleen aan die meening ontleende de Vereeniging het recht, te beschikken over eenige honderden namen, als er geen tegenbericht werd ontvangen. Of do geadresseerden thuis waren bij het bezorgen van de briefkaartof lust had den, drie eenten uit te geven om te antwoorden op een schrijven, dat hun ongevraagd was toegezonden, dat deed alles niets ter zake „Geen tijding, goede tijding!" ziedaar de leu ze Zulke mensehen moesten volgens den heer Sloos aanbevelers zijn van den heer Backx. Eén vraag slechts Weet de heer Sloos, de Voor zitter van de Protectioni- scho Vereeniging, niet, dat er, o zooveel! kiezers zijn, die hoewel overigens pro tectionisten in merg en been toch in geen geval de can didatuur van den heer Backx wenschen te steunen? Nog altijd acht de heer Sloos het aan gewende middel alleszins geoor loofd. Waar de Redaclie van „Het Nieuws v/d. Dag" zegt, dat de manoeu vre volstrekt moet worden afgekeurd, daar komt de heer Sloos aan en ver klaart, dat de Vereeniging in deze zelfs zeer nauwgezet (sic!) heeft gehandeld, getuige de rectificatie, die het strooibiljet vergezelde. Ja, Mijnheer de Redacteurzoo ver had de heer Sloos de brutaliteit nog moeten drijven, dat hij zelfs namen onder de aanbeveling had behouden van personen, die mondeling of schrif telijk hadden te kennen gegeven, er niet onder te willen! Dat ware de onbe schaamdheid ten top gevoerd Weet gij, Mijnheer de Redacteur wat het gekste is in het stukje van den heer Sloos Dithij zegt er in, dat zijn middel alleszins geoorloofd wasMaar even te voren vertelt hij, dat ongeveer 50 personen de b e- leefdheid hebben gehad, op zijne briefkaart te antwoorden. Hij erkent met dat ééne woordje dus zelf, dat het volstrekt hun plicht niet was, dit te doen. Welnu, daarmede is zijne geheele verkiezings manoeuvre totaal veroor deeld! Als het den heer Sloos na het boven staande misschien nog niet recht duide lijk is, hoe ongeoorloofd door het be stuur der Vereeniging ia gehandeld, dan wil ik door een voorbeeld trachten, hem een beter inzicht in de zaak te geven De heer Sloos is wijnkooper, niet waar? Welnu, dan is het hem natuur lijk veel waard, een groot aantal afne mers te krijgen. Wat zou de heer Sloos er nu van denken, als hij eens aan een 400-tal personen in het di strict Schagen den volgenden brief ver zond „Weledele Heer Ik zou gaarne wat wijn aan U ver- „koopen en zal daarom de vrijheid ne- „men, U de volgende week één anker „d f36.toe te zenden. Zoo gij mij binnen drie dagen geen „tegenbericht zendt, zal ik het er voor „houden, dat de wijn door U is gekocht „en over drie maanden zal worden be- „taald „Ik heb do eer te zijn, enz enz." Wat zou de Heer Sloos wel zeggen van zulk een prachtig briefje En toch!weet hij wel, dat het Bestuur der Protectio nistische Vereeniging pre cies hetzelfde heeft gedaan? Het is zeker heel lief van den Heer Sloof, dat hij per slot van rekening zegt, zooveel waarde te hechten aan de mee ning van de Redactie van „Het Nieuws v/d Dag" en daarom bij volgende ver kiezingen den gegeven wenk gaarne ter harte zal nemen. Maar had hij niet veel beter gedaau, te luisteren naar menschen, die verleden jaar reeds hebben gewezen op het onedele van dergelijke verkiezingstaktiek P Toen heeft men niet willen luisteren En, als wij in ons dis- strict voortaan van dergelijk geknoei be vrijd blijven, dan gelooven wij, dit te danken te hebben, niet in de eerste plaats aan den wenk, door de Redactie van „Het Nieuws v/d Dag" gegeven, maar hieraandat de bom naar den verkeerden kant is ge sprongen; dat de zoo te recht op de kaak gestelde verkie zingsmanoeuvre er heel veel toe zal bij dragen, om aan de door den Heer Sloos zoo voor gestane candidatuur eene wisse nederlaag te verzeke ren. Dat de Heer Sloos eindelijk nog dank zegt aan den Heer Kuipers te Lange dijk, den man, die er zooveel toe heeft bijgedragen om zijne taktiek te ontmas keren, is eene al zeer zonderlinge daad, die de kroon zet op zijn geheele stukje en er een waardig slot van is. Wij be grijpen echter al te goed, dat de Heer Kuipers dien dank „naar waarde zal we ten te schatten" en moeielijk een glim lach zal kunnen onderdrukken. U, Mijnheer de Redacteurhartelijk dank voor de plaatsing van dit stukje. Met de meeste hoogachting. Uw Dienstw. Dienaar Schagerbrug, 20 Februari '96. Geachte Medekiezers Op gevaar af van U te vervelen, waag ik het een kort woord tot u te richten, in verband met de herstemming tusschen de heeren Th. Waller en J. P. VSackx op aanstaanden Dinsdag. Luistert eens, wat de heer 7. Koomen Az. een der grootste strijders voor den heer Backx, in de Schager Courant van eergisteren schrijft „Maar laten wij de quaestie zuiver „nemen zooals ze is, geen verdacht „maki'g van den heer Backx of „den heer Waller, geene verheffing van „den een boven den ander. „De eerste (Backx) is voor be scherming; de tweede Wallerniet „en daar draait het om; want „overigens, al gaan ze gearmd naar „Callantsoog en van daar naar Haar- „lem, dan is de betrokken Minister „toch misschien nog niet te bewegen, „die duinen voor rekening van het „Rijk te herstellen Tot zooveer de heer Koomen. Tegen dit bovenstaande even de pen op te nemen. wensch ik Neen, mijnheer Koomen daarom draait het niet! Juist, omdat de leden der Provinciale Staten niets, zeggeniets, kunnen doen voor de protectie en veel, zeggeveel voor dijken, duinen, wegen en kanalen, juist daarom vinden wij het zoo leelijk, dat de heer Haller zijn zetel heeft moe ten inruimen om iets, dat bij de Provin ciale Staten in 't geheel niet te pas komt, terwijl hij, b 1 ij k e n s on dervinding, voor de zaken, die z e e r dikwijls bij de Staten te pas komen, de rechte man op de rechte plaats bleek te zijn. En om die fout van verleden jaar te herstellen strijden we thans zoo ernstig en met opgewektheid, voor den Heer Kiezers, helpt ons in dien strijd, komt trouw ter stembus en neemt uwe buren mede. Toont, dat gij het verschil be grijpt, dat er tusschen eene Staten-ver- kiezing en eene 2e Kamer-verkieziug bestaat. Al zijt ge ook volbloed-protec- tioDist, bewijst dan toch door uw stem biljet, dat ge de protectie niet wilt ge bruiken, om een goed lid vande Staten van zijnen zetel te stooten en een ander er op te zetten. Zijpe, 21 Febr. 1896. H. Feisser. Mijnheer. Naar aanleiding van een vraag in het nummer dezer courant van 4 febr. 1.1. door den heer van Calcar gedaan, wat het program v/d. Bond v/lib. kiesver. i/h. Hoofdkiesdistrict Alkmaar omtrent vrijhandel zegt, daar zulks een ei genaardig licht zou werpen op de wij zen van aanbeveling van den heer Hac^x, tracht u deze wijze van aanbeveling te verdedigen door zeer vernuftig om de zaak heen te draaien eu zoolang over allerlei zaken, die er maar zeer in de verte mede te maken Lebben, te rede neeren, dat men op 't laatst niet meer weet, wat nu eigenlijk de quaestie is. Het komt mij voor dat iemand, die zich met van schuld bewust is, als hij zich verdedigt, liever zoo kort en duidelijk mogelijk het onjuiste van de beschuldi ging aantoont. Feitelijk was en is het bestaande pro gram, dat volgens uw eigen woorden, zuivere toepassing van het vrijhandel- stelsel huldigt, nog steeds van kracht. Wilt U U echter op een ingediend, doch nooit behandeld, veel minder aangeno men concept-program beroepen, dan wist U dat er van dit punt niet gesproken werd om over iets wat reeds bestond, geen strijd te doen ontstaan, met het oog op finantieele moeilijkheden, waar om het dan ook ten slotte niet in de afdeelingen is behandeld. Daargelaten dus of de houding van den heer Backx en U correct was, wist U als bestuurslid van beide vereenigin- gen, dat de geest van den Bond niet protectionistisch was en hebt U niet voor komen, dat de naam van den Bond, door den heer Backx, tegen haar geest in als voorzitter van den Bond aan te bevelen, is misbruikt geworden, terwijl U kondt vermoeden, dat men om reoenen van finantieelen aard hier niet tegen op zou komen. De overige bestuursleden der protecti onistische Vereeniging konden dit alles niet weten en handelden daarom, ik ge loof 't gaarne, volkomen tei goeder trouw: terwijl de heer Backx zich natuurlijk wel niet zal hebben bemoeid met aanbevelin gen van zijn eigen candidatuur. U vraag ik echteris dit overeen te brengen met begrippen van eer en goede trouw U zegt niet tot de z. g. Ultra-libera len of Vrijz.-democraten te behooren, en drijft er den spot mede; maar waar om beveelt U den heer Backx dan als zoo danig aan? Is dat niet heul zoeken bij alle par tijen Niemand kan zeggen „ik heb de wijs heid." Hoe ge over verschillende politieke en sociale vraagstukken denkt, doet niet* ter zake; maar wees eerlijk en tracht niet uw candidaat op eeu slinksche wij ze te doen doorgaan voor die der tegen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1