GEVRAAGD Th. Waller ld- plaatselijk nieuws. een WERKMAN, II. w. van Itossem. Antwoord op de repliek van den lieer T. Koomen Az. te KOLHORN. het Bondsprogram ageerdet. Een ernstige Waarschuwing. X. Van de Schager Tentoon- stellingsloten zijn reeds 1063Ö verkocht Predikbeurten. Vervolg Rinnenlandsch Nieuws. Burgerlijke Stand. ADVERTENTIE*. Wordt gevraagd Eenige ingezetenen van HARINGHUIZEN, hebben zich verbonden tot het organiseeren van een ^ezellig'eii avond op ZONDAG 1 MAART a.s., in 't lokaal van den heer C. van der Hoek, aldaar. Twee Tooneelstukjes zul len worden opgevoerd, afge wisseld door Zang en Voor dracht. De geheele ontvangst aan entree gelden zal besteed worden ten behoeve van de Wed. P. Meiten. Entree 50 cents. Aanvang 71/, uur. Namens de Commissie G. HOLLE. w. KOOIJMAN. ,11 Mt MMais te Schapi zit- til i» M CalÉ ra üei Heer Coras. Zijieiiat partij. Om te voorkomen dat dit ten tvreede male zou geschieden, hebbea wij ons voornamelijk gedrongen gezien, ons o- penlijk at te scheiden. Of hebt u somi niet geweten dat de aanbeveling gedaan en bij duizendtallen verspreid is P Aan mijnheer Koomenhierop zon der omwegen of spitsvondigheden te ant woorden. Met achting Schagen, 20 Februari '96. Dit antwoord, mijnheer Koomen, plaats ik, niet zoozeer met de bedoeling, uw re pliek, voorkomende in het vorig no. der Schager Otte beantwoorden, als wel, om te voorkomen dat het publiek door uw geschrijf wederom op het dwaalspoor zou worden gebracht U verwart, hetzij uit onkunde, door U verontschuldigd met de bewering dat U op politiek gebiek, kleurenblind zijt, hetzij met de bedoeling daardoor de aandacht der kiezers at te leiden van de hoofdzaak dezer kwestie, welke door u stilwijgend is voorbijgegleden U ver wart, ik herhaal het voor de zooveel- ste maal punt 7 van het in 1891 vastgestelde Bondsprogram, met het in 1894 door de Schager afdeeling voorge stelde en in 1895 in hare afdeelingsver- gadering aangeuomen outwerp voor een nieuw program, dat evenwel nooit door den Bondin behandeling is genomen. Aan eene verwarring uwerzijds moet ik wel deuken, omda< iu indertijd die af- sc ritten van het Bondsprogram, waarop Handhaving v.h. vrijhaudelsielsel als punt 7 voorkomt, bijwijze van vriendendienst heb geschreven op verzoek ,ja raad uu eens.op verzoek van niemand minder dan den heer T Koonen Az. zeiven, die het toen te druk had om het zelf te doen. Nadat ik de copieën heb geschreven, heb ik ze nog wei door mijn zwager per fiets naar u toe laten brengen, omdat u ze met de brieven aan de op de gros se geplaatste Candidaten moest zenden. Ook is u even schromelijk in de war ten opzichte van uw afschrift van ons ontwerp-program in Oct. '94 voor de eerste maal aan het oordeel der verga ring onzer afdeeling voorgelegd. Het is met dat concept gegaan als met de kieswet van Tak. We hebben daarvan gehad een concept 1, 2 en 3, evenals een kieswet-ontwerp Tak 1, 2 en 8. Maar van concept 1 en 2isu nooit een afschrift toegezonden met een bege leidend schrijven van onzen secretaris, den heer v. Rossemmaar wel is u toegezonden, in uwe qualiteit van Secre taris van den Bond, een beschrijvings brief voor die vergadering onzer afdee ling en eerst nadat het bedoeld con cept in de Januari vergad. in '95 door onze afdeeling was aangenomen, toen eerst is u door onzen Secretaris een af schrift van dat concept met begeleidend schrijven toegezonden. Ik heb u dat in mijn eerste antwoord ook al duidelijk uiteen gezet, en dat gij nu precies doet, alsof gij het nu nog niet weet me dunkt, het teekent genoeg. Dat ik niet verleden Donderdag de vergadering van het Bondsbestuur heb bijgewoond, geschiedde omdat ik, na het bedanken onzer afdeeling, geen bestuurs lid meer was en dus die vergad. niet meer mocht bijwonen. Ik had dus niet meer het recht, zit ting te nemen in een vergad die beslist over een zaak, waarmede wij niet meer van noode hebben en waar wij in alle opzichten buiten staan. Immei8, die na ons aanbleven, alleen d i e hadden te beslissen, hoe zjj de zaak verder wilden afwikkelen Bij het bedan ken toch had onze afdeeling zich bereid verklaard, te staan voor ha^r wet tig aandeel in de schuld. En uwe bewering, dat mijne „mede —exafgevaardigde voor Schagen, de heer Bvis, dat (volgens u) beter had begre pen en daarvan kennis gaf, verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen" wordt geheel vernietigd door mijne ver klaring, dat verleden Donderdag na twaalven, de heer P Buis bij mij kwam en ir ij vroeg, hoe 'e handelen naar aan leiding van de briefkaart van den heer Koomen 1 k deelde daarop den heer Bvis mijn ge voelen mede, dat wij die vergadering niet meer mochten bijwonen, en Z Ed was het volkomen met mij eens. Maar uit uw beklag uit mijne afwezig heid van die vergadering van j.1. Don derdag, blijkt mij duidelijk uw opzet om mijne handelingen verdacht te maken Want Donderdagmorgen vroeg waart gij persoonlijk bij mij, en toen heb ik u precies gezegd wat de reden is, waarom ik de vergadering niet zou komen bij wonen. Uwe smalende tirades aan mijn per soonlijk adres, ga ik voorbij, als hebben de met de kwestie totaal niets uit. te staan. Immers, hij die smaalt heeft den terugkeer van zijn wapen te verwachten. Als een feit evenwel constateer ik nog maals dat gij en de heer Backx in strijd met de artt. 3 en 29 van het Bondsre- glement, in uwe functies van secretaris en voorzitter aanbleeft, terwijl gij als 1ïtf>teetionisten tegen de beginselen van- Gij moogt zoovele zijwegen in uwe re pliek bewandelen als gij wilt, van die po litieke fout kunt gij u niet schoonwas- schen. Nu niet en nimmer. Ook uwe vraag: „hoe ter wereld komt men er in een Deniocratisch-Yrijzinnige Ki svereeniging te Schagen toe, den heer ft'aller als candidaat te stellen Is dat een vrijzinnig-democraat ?a ook deze uwe vraag is niets anders dan ee ne verdachtmaking onzer kiesvereeniging, zoowel als van den persoon van den heer H aller. Ons insinueert u iemand te candida- deeren in strijd met ons beginselden heer Waller zoekt gij tegenover de vrij zinnige kiezers in ons district in een scheef licht te plaatsen. Hoe wij, Democratisch-Yrijzinnigen er toekwamen, den heer Waller candidaat te stellen Wel, nadat wij er van hadden afge zien een candidaat te stellen uit de plaats onzer inwoning was het on ze plicht, iemand uit de reeds genoemde candidaten te kiezen, die o. i. de beste aanbeveling bezat En dat is de heer: Tic. J Waller. Yan hem is ovarvloedig genoeg, door vriend en tegenstander verklaard, dat hij steeds is geweest, een uitstekend lid van j de Provinciale Staten, f De heer Waller is in deze streek met j de behoeften van ons district bij uitstek i ten volle bekend De heer Waller is als vice-voorzitter der Weslfriesche kanaal vereen iging, met het oog op Schagen's belang de verwezenlijking van een kanaal verbinding van Schagen met het Noord-Hollandsch- kanaal en de Zuiderzee, speciaal voor ons Schagers een zeer gewenscht can didaat. De heer Waller is beslist v r ij li a n- d e 1 s m a n en als zoodoende juist onze candidaat bij uitnemendheid, omdat wij democratische-Yrijzinnigen van oordeel zijn, dat Protectionisme nimmer kan worden voorgestaan door iemand die oprecht Democratisch-Vrijzinnig is. Nu geef ik toe dat het werken der protectionistische vereeniging om onder de leuze „Protectie" een afgevaardigde naar de Staten te zenden, in waarheid niets anders is dan een vechten tegen windmolens, doch ook weet ik, dat de leuze „Protectie", met handigheid toegepast, wel in staat is eenige kiezers over te halen. Het zijn de Protectionisten, u en de uwen, die hier in ons district de ver kiezingsleuze „Protectie" gelanceerd hebben. Daardoor werd het onze plicht, daar tegenover te plaatsenAnti-Protectie of Handhaving van het Vrijhandelstelsel. Het is mijn wensch, dat de kiezers in de dagen der verkiezingen eerlijk wor den voorgelicht. Dat is ook het motief tot dit mijn antwoord. Aan de kiezers zij het nu, te oordeelen. Nog moet mij uit de pen, de verkla ring, dat ik met leedwezen öp het poli tiek terrein bestrijden moest personen, met wie ik gedurende een reeks van ja ren mocht arbeiden aan de bevordering van het vrijzinnig beginsel. Betreuren doe ik het, dat personen, die zich libe raal noemden, in strijd met hun begin selen een vereeniging hebben gesticht en steunen, die een samenvoeging is van de meest uiteenloopende richtingen. Yan welk „Monsterverbond" ik op politiek terrein in ons district de meest heillooze resultaten vreeswant het mag toch zeker wel eens herinnerd worden, dat door deze scheuring onder de liberaal- gezinde fractiën, de clericale pat- tijen in hun vuistje lachen, denkende aan de les: „in troebel water is het goed visschen". De partij van de leuze: „Yerdeel en heersch" ziet ongetwijfeld met begeeri- blikken het tijdstip naderen waarop zij, naar menschclijke kansberekening, met goed gevolg haar slag zal kunnen slaan. En al dat gevaar nog wel, notabene voor een leuze, waarvan zij bij voorbaat weten, dat die toch niet bewaarheid kan worden Yoor en aleer de verschillende re- geeringslichamen in ons land zoover omgezet zouden kunnen worden stel eens dat het mogelijk is dat de Regeering zich met Protectie-wetten zal willen bezighouden vóór dien tijd, zullen de maatschappelijke verhoudingen op landbouwgebied, en de protecti onisten in dit gewest ijveren inderdaad alleen voor graail-protectie allang zoo veranderd zijn, dat die protectie dan niet eens meer reden van bestaan kan hebben. Ik voor mij hoop en vertrouw, dat elk kiezer, die met mij overtuigd is van het heillooze en doellooze der Pro- tectie-beweging, aanstaanden dinsdag daarvan dan ook bij de stembus getui genis zal afleggen. Kiezers, komt daarom a.s. Dinsdag trouw ter stembus, n emand blijve thuis Want, geloof mij, er wordt door de Pro tectionisten met alle kracht gewerkt komt allen op en stemt den heer een rechtschapen man, die als afgevaar digde der Staten vroeger zijn kiezers met eere heeft vertegenwoordigd. „Een ieder zij in zijn gemoed ten vol le overtuigd"die woorden mogen elk kiezer tot richtsnoer dienen. JAN WINKEL. Mijnheer de "Redacteur Yergun me even aan te tooncii, hoe onzinnig 't is protectie bij de verkiezing voor Provinciale Staten op den voorgrond te plaatsen. Gesteld, men slaagt er in niet alleen in Noord-Holland, doch in de grootste helft der provincies, de meerderheid in de Staten te krijgen, waarvoor in elk geval jaren en jaren zullen noodig zjjn; dan kan men eindelijk de le Kamer om- krijgen. Wanneer echter de 2e Kamer een wetsontwerp afstemt,dan komt dit in de le j Kamer niet eens in behandeling, derhal ve moet ook de 2de Kamer omgewerkt Maar dan is 't immers niet noodig, dat de le Kamer voor protectie is, wat men zal toch niet verwachten dat de le Kamer, hoofdzakelijk uit grootgrond bezitters bestaande, en derhalve persoon lijk belanghebbend bij protectie, tegen den volkswensch, door bare afgevaardig den ia de He kamer uitgesproken, een dergelijk ontwerp zal vei werpen Evenmin hebben de Provinciale Sta ten ooit te beslissen over een regeling van het pachtcontract en meer muoie dingen, den kiezers door de protectio nisten voorgespiegeld. Men bedenke dit wel, vóór men om een denkbeeldig doel, een flink, kundig inan, die zes jaar lang ons district op uitstekende wijze heeft vertegenwoordigd, buiten de Staten sluit Met dank voor de plaatsing, Schagen, 22 Februari 1X96. Inderdaad is dat uitstekend. Trou wens, het wordt meer en meer bekend dat de Schager Loterij de soliedste is, welke er in ons land te vinden is. Het geheele bedrag toch wordt aan prijzen besteed, behoudens aftrek der noodzakelijkste onkosten. Op Dinsdag 24 Maart e. k. zal in eene openbare bijeenkomst van het I >epartement Bicbagen der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen optreden, de heer Van der Linden van Harlingen. Op Dinsdag 31 Maart, zal het Departement eene huishoudelijke vergad. houden, waarop door de kinde ren der Departementale Zangschool, onder dir. van den heer Th. ter Linden, de gewone jaarlijksche Zangles zal wor den gehouden. Een zeer talr ij k publiek woonde gisteren avond in het Noord-Hol- lanósch Koffiehuis de Volksvoor dracht tiij op welken als lezer optrad de heer Lamberts van Amsterdam, die ten beste gal: „Een C arnevalsbeeld" van Lamberts-Hurlebrink, een boeiende en leerrijke schets uit het Limburgsch- Volks leven, die door meesterlijke voordiacht al ler aandacht ten zeerstb boeide en waar voor den heer Lainberts door een luid applaus dank werd gebracht. Later gaf de heer Lamberts eenige com- mische voordrachten, als De 3 vriendinnetjes; de Eerste Loco motief, door R. v. Meurs; Het verhaal van Oom Jan, en Het stopwoord „Weel je* welke allen zeer in den smaak vielen van het auditorium, gelijk het herhaald schater lachen ten duidelijkste bewees. Voor eene aangc ame afwisseling van het programma werd gezorgd door de Da- aies-Zangvereeniging-l£uphonia, wel ke onder Diuctie van den heer Th. ter* Linden, door de uitvoering v n een vijftal Z ngnuinmeis zich tencht den dank v;-n bet auditorium vervierf; en door Schggnn'a Harmoniekapel, die als oude getrouwe van de Volksvoordrach ten, door hare schoone en met zorg geko zen nummers, het muzikaal genot weder om ten zeerste verhoogde en van wier zeer gewaardeerde medtwi rking gulhar tig werd getuigd mooi, heerlijk, maar te kort. Het is dan ot k zeker te pas, hiei een woord van hulde in te lasschen aan den beer L, A. Schouten, den direc teur onzer Broioni'-kapel, voor den be nijdenswaardige!. tact waardoor bet hem mogelijk is, het spel onzer kapel die toch alleen uit dilettanten best»at deze hooge mate van kunstvaardige techniek en gloedvolle voordracht te doen bereiken. Wij g-dooven geheel in den geest van het auditorium te spreken, zoo wij van de zen Volksvoordr*cht-»vond getuigen: j/zuI- ke avonden wat meer.* HCHAUEI. De Godsdienstoefening vangt aan des Vooi* middags ten 10 ure. £3 Februari Ds. A. W v. Kluijve. 1 Maart, Ds. A. W. v. Kluijve. 8 Ds. W. v. Kluijve. 15 Gr en dierst 22 Ds. A. W v. Kloijve. 29 Gr en dienst. Doopsgezinde gemeente van barsiiigeiliom c. a. 23 Febiuaii Krtil Ds. Kooiman. Anna-Panlowna, 21 F e b r. Hede i avond o tstond er brand in de grooie schoor, bthoorende tot de hoeve, bewoond door den heer AGeerlserna in den L o t w e g. In korten tijd waren de verschillende landbouwproducten een prooi d'T vlammen, benevens een paar varkens. Het woonhuis bleef gespaard, dank zij de hulp vau de brandweer van hier en den Wieringerwaard. De brand brak uit, ter wijl men bezig was met stoomdorschen. Jl. Woensdag werden met algemeene stemmen herbenoemd als hoofd ingelanden van den Z1JPE- en HAZE— POLDER, de heeren: D. Brommer Jbz-, St Maartensbrug en H. Jimmink Dz. 'i Zand. Een Nederlander in En geland. Een landgenoot te ASHSON under Lyoe ia Laucashire schrijft oas het een en ander omtrent het groote succes van den Nederlandscben violoncellist Auguste vau Biene met zijn tooneelgezelscbap. De heer Van Biene heeft een tooneelstuk geschreven, genaamd „The broken melody", waarin hij zelf optreedt als cellist. Het stuk schijnt goed gespeeld te wor- deD, en men is opgetogen over de wijze, waarop de heer Van Biene de ia zijn rol te pas komende cellopartij voordraagt. R>-eds is in Engeland bijna de duizendste voorstelling van „The broken melody" gege ven, en de heer V»n Biene denkt er aan, na afloop zijner contracten, ook in ons land voorstellingen te komen geven. Handelsbl. Vanwege het Nedelandsch Gyuinastiek-verbond zal te UTRECHT en turndag worden georganiseerd voor al le vereenigingen uit ons land, waarop de oifeningen voor de groote bondsuitvoerin- gen zullen verwerkt worden. De heer Reindersma te URETERP, wiens kolossale boerdetij met alles wat er in was, verbrandde, blijft er van overtuigd, dat de brand meet gesticht zijn door kwaadwillige handen. Hij wil de boerderij dan zelf ook niet weder ex- ploiteere» en heeft haar, met alle daarbij behooreDde landerijen, te huur aangebo den, De vrouw v;.n den arbeider W. de V., wiens arresta'ie in verband met dien brand hare geestvermogens krenkte, is, na zijne invrijheidstelling, beterende. Die gaat de kast in. De heer V. te UTRECHT kwam dezer diigen tot de minder aangename ontdek king, dat hij zijn juweelen dasspeld, vior hem van groote waarde, had verloren. D,>ar hij zich herinnerde haar weinige oo- genbhkken tevoren, tijdens hij zich ten huize van een vriend bevond, nog in zijn bezit te hebben gehad, keerde bij onmid dellijk tot dezen terug, in de hoop het verloren sier«ad daar te zullen terugvinden. Die hoop werd evenwel niet vervuld, want hoe men ook alles hel onderstboven keerde, de speld Werd niet gevonden. Na aldus de oveituiging te hebben bekomen, dat de speld voor hem wel voor altijd verloren zou zijn, besloot de heer V. om maar een andere te koopett en liet daartoe van een bekend goud- en zilver-kashouder er eeni ge op zicht komen. Hoe verbaasd stond hij echter te kijken, tien hij onder deze ook de doorhem ver loren speld zag lisgen 1 Natumlijk werd de goudsmid om in lichtingen gevraagd, en toen deze verklaar de die speld 's daags te voren van eene I dienstbode te hebben gekocht, werd de politie van een en ander mededeeling ge daan. Een onderzoek bracht nu aan het licht, dat de dienstbode van den vriend van den heer V. de speld ten huize van ha>-r meest-r had gevonden, haar eenige dagen had bewaard en toen voor een Hin ken prijs verkocht, niettegenstaande zij wist aan wteD d.ze toebehoorde, daar zij ztlf nog bad helpen zoeken. Wij nemendeviijheid de aandacht van onze lezers te vestigen op (achterstaand advertentie) van eenige in woners van Haringhuizen. Aldaar overleed Zondsg 16 Febr. de arbeider F*. Meiten, een weduwe met 6 nog jonge kinderen de oudste is pss 11 jaar in kommervolle omstandigheden rchterlatrnde. Terecht begrijpen eeni ge ingezetenen, dat bier geholpen moet worden. Wij hopen, dat velen zich geroepen zullen gevoelen deze poging te steonen. 5.- a 20.- a 8 15 - a 22.— 2.— a 4.— 8.— a 10.— 100 Nnohtere Kalveren Schapen magere Idem, vette 490 0«erhouders 4 Bokken en Geiten 20 Varkens (magere) 42 Hem(vette) per K.G. .30 a 36 60 Biggen s 5a 650 70 Konijnen _.40 a 60 60 Kippen - .60 a 1.50 70 Eenden 1._ a j 30 Duiven - a 190 Kilogr. Boter 1.35 a 1.45 260 Kaas - .25 a .35 7000 KipeiereD 2.50 a 3 50 60" Eendeieren 4.— a 4. HOORN, 20 FEBR. Is96. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f29.Com missie f 25.50, Middelbare f aangev. 47 stapels, wegende 13378 Kilo. ALKMAAR, 21 FEBR. 1896. Kleine Kaas f Commissie 23. Middelbare f aangevoerd 200 stapels wegende 1510 K G. ALKMAAR, 21 FEBR. 1896. Aangev. Granen HL, als; 135 H.L.tarwe f6 25 af 6.75. 29 HL rog ge I 4 50 a 5.20 HL. gerst, 266 HL chevalier f 4.40 a 4.90. 731 HL. haver f 2.20 a 3.10, 252 HL. boonen paarden f 4.40 a 4 90 BL. bruine f 9.— a 11.HL citroen- f 12. BL duiven- f 5 50 a—.HL. witte f12,— a—71 HL. erwten, groene-f 9, a 15.— grauwe f 14.— a 16.vale f 8 a 12.—, witte- f a 1 HL, mosterdzaad, rood f a H. L, geel t a HL. Karwijzaad f a HL. Koolzaad f HL. Lijnzaad f a 12 H.L. Kanarie zaad f 5.25 a 5 75. HL. blauw maanzaad f a EDAM, 20 FEBR. 1896. Aangevoerd: 75 stokken boter; per K.G. 0.67 a 0.70 kipeieren f 3. - a f3.50 de 100 stuks. ZAANDAM, 20 FEBR. Ter markt aange voerd: 2 stapels kleine kaas. Hoogste prijs 20.- ENKHÜIZEN, 19 FEBR. 1896. Heden werden aangevoerd stapels kaas, prija per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt: Karwjjzaad f 14.— a f 14.50. Mostordzaad 1 8.a t 13.Maanzaad t 6.a Groene erwten 10.25 a fl 1.50. Vale erwten f 12.a 13 50. Wijker Vale f7.50 a 9.50. Grauwe erwten f 11.50 a 14.50. Bruine boonen f 9.— a 10.50 Paardenboonen f 5.~ a 5.50. Gerst t 3.50 a 4.-. Haver f2.50 a3.— Aangev.: Vette Varkens f.16 af .20 per KG. Magere Varkens f 9.a f 16.- p. st. Biggen f4.— a 7 50 Scha pen f a Konijnen f .50 f 1.20. Kippen f 1.— a 1.45, eieren f 3 25 a f 3.50 per 100 stuks. Boter 0.67' a I 0 70 per bop. Bevallen van een meisje, A, ROEP-Muntjewerff. Schagen, 21 Februari '96. met Mei of eerder in dienst te treden, een Dij HOSSEN te BARSINGERHORN. Gcm. SCHA «EN. Geboren en OndertrouwdGeene. GetrouwdKlaas Biesboer en Emegon- da Jonkman. OverledenPieter Marees, ond 4 j tar en 9 mnd. Marktberichten. SCHiQEN, 20 FEBii. 1896. Aangev. 5 Pierden I 75.a 160. Yeu'ena a 8 Geldekoeicn(magere) „100.a 135. 12 Vette Koeien „140a 210.- 18 Kalikoeten „135.— a 210.- Vaarzen a Tegen 1 HEI, die best met de Bouwerij b e- k e n d is, bijK. A. Schenk, WIERINGER WAARD. Graskalveren Kassier en Commissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borg maatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,—der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2