ANNA PAULOVNA. P Te l o o p praaiU: opVrijlaf! 28 Februari U, Wieringen, G. 1.0. D. DIKKERS, IIDB op Woeasdag don 4 MAART 1896, 300 TOREN, Mag 10 Maart 1896, W. G. BOELE Senior, NederlandscheLloijd J. v. cl. Maaten te Schagen. C0STUUMS, Roeien, Liitoii, toen,ManÉtra. J. H. DE WIT, LIJNZAADKOEREN T. GROK, ALKMAARSCHE kalltrciner's gezosdstB ea kesie KoffiuMiYoegsel. Abr. Abr. S Sint Pancras, Huisraad Inboedel, •i <o rente. Kapitaal f4000000, Kneipp JfSa D. A. WISSELIKK, G. I. 0. D. DIEKERS, Openbare Verkooping BOELHUIS kassier te Alkmaar. Op Dinsdag 3 Maart 1896, Op Dinsdag 3 Maart 1896, 3* o praclitige, nieuwe Japonstoffcn. ZUIVERE MURWE merk Dinsdag 25 Februari 1896, A. des yoormidd gs ÏO ure, ten huize van fieter I-Cos, van B. Onmiddellijk na afloop daar van in de herberg van DEL VER, van Aanvaaii 1 Mei aanstaande. Nadere informat ën verstrekt de Notaris C. Boonacker. BOOflfHER, Notaris te Sc hagen, zal in bij zijn van den Heer Hechter in het Kanton, op Maandag- 9 Maart Afc96, des middags 12 ure, in de Vlas 8c Korenbeurs te Anna Paulow- na, in het openbaar verkoopen: Woensdag 26 Februari 1896, in te melden perceel Donderdag 5 Maart 1896, Twee, in goeden staat zijnde, Grasmaaimachi nes, B n c k e ij e r, opgave van prijs en waar OPENBAREN VERKOOP, J. van der Maaien, J. v. d, Maaien, De Nederiandsciie Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den cp eerste Hypotheek, zonder vooroilbelahng van rente en geeft pandbrieven uit, rentende Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger. Publiek Verkoopen: en des namiddags ten 21/,, ure, zal in één der lokalen van het WetS" li II i«4, der Ned. Herv. Gem. te SCHAGE\, worden aanbesteed: Het bouwen van een nieuwe EERÜ, met annexen, op de Markt te S C H A G E .V. De inschrijving is alleen openge steld voor Protestantse/ie aannemers. Bestek en teekeningen liggen ter inzage in het Weeshuis en zijn ad. f3.— per stel te verkrijgen bij J. Winkel, boekhandelaar te Schagen. Aanwijzing Dinsdag 3 M a a r t, des morgens ten 9 ure. Inlichtingen op eiken werkdag van 1 2 ure, bij J. A. van der Steur, Bouwk.-Ing. te Haarlem. des namiddags ten ure, zal op het HaadBliajH der gemeente SCIIAGElV worden aanbesteed Het bouwen van een op de Markt te Schagen. Bestek en teekeningen liggen ter inzage op het Raadhuis en zijn ad. f 3.per stel te verkrijgen, bij J, Winkel, boekhandelaar te Schagen, Aanwijzing Dinsdag 3 Maart, des morgens ten 9 ure. Inlichtingen op eiken werk dag van 1 2 ure, bij J, A. O. van der Steur, Bouwk-Ing. te Haarlem. Jje Notarissen 1). Coste- rus te Monnickendam, en S. Scheffelaar Klots te Bussum, zullen op 's middags 12 uur, in het Hotel ,/d e Doelen-' te PURMEREND, in perceelen en combinatiën, volgens biljetten Fubiiek l erkoopen - A. Eeue Huismanswoning met Scbuur. Erf, Boomgaard, eu Weiland, aau den Oosterweg in de Punner, gemeente Monnickendam, groot 16 Hectaren, 98 aren, 70 cen tiaren en B. Eene Huismanswoning, met Erf, en Weiland, in de M o n- Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wier inger waard. Manufacturen, Hoeden, Bloemen, Veeren, Linten, en een partij Petten, Porcelein-, Glas- en Aarde werk, Byjouteriën; Matten, Kleeden, Boistel werk, Zeemleer, Sponsen, Behangsel-papier, bij .1. TATES, Hofleverancier, Kampen. HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Nederland. Fabriceert jaarlijks Vijf-en-twintig miliioen Sigaren. Depót te Schagen, bij W. BOGGEVEEN Dz. Verkoophuizen en dépots in de groote steden van Nederland en Ned. Indië. te AMSTERDAM, Opgericht In 1853. Directeur: JS, ter üleilleil JF. Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent ONTVANGEN: ATELIER voor hst vervaardigen van volledige onder bekwame leiding. TEBHB1JGB1AB bij: fabrieksmerk gedeponeerd, van LOTEN PaascttentooDsteU. 27 Kt- 50 CTS. EN WEL: 5 KOEIEN, 2 STIEREN, HOOI, MEST, 2 SCHUITJES, ROEREN- en BOUW GEREEDSCHAPPEN eu lietget-n verder ten verkoop zal worden aangeboden. De Uoerenbehuizing me' aanhoorigheic! en Jtür-f, aau de E e- n i g e n b u r g, gemeente Sint Maarten iarias'er si ctie C. nummer 284, groot 7 aren, 40 c-n'iareD. BOUWPLAATS De aan den Heer Jan Aer Schenk toe- behoorende, aan den L ow e g m het Oos'det), ie Anna Paulowna gebgen Bouwplaats, bestaande in B-hui zing, met bchuren, Erf en Lande rijen, k «daster sectie M, nnoime s 102, 750, 751, 785, 786, 795, 796,807 en 808, te zsmen groot27 hectaren, 71 aren, 40 centiaren. De «eilingsbfedineen en verdere gegevens liggen 8 dagen vóór den verkoop ter visie ten kaniore van ritn Notaris, aan de Ba- gijoenlaan te S c h a g en. Zegt het voort. Notaris te Winkel, zal op des avonds 7 uur, PUBLIEK VERKOOPEN: Een Huis», inge-icht tot Her berg en IC ruideniers-win- kei tmt I>ooi-T ijS!tal en Erf, te HARING HUIZEN, gemeente B<rsin- gerhom, groot 25 A., 70 c, A. Behoorende tot den faillieten boedel van c. v. d. HOEK. Infoimatiën verstrekt, evenals bovenge noemde Notaris, de Notaris C. Boon- aoker te Scbagen. 1 's morgens ten 10 ure, zal ten hoize van den heer A. Strijbis Senior, Notaris te Winkel, zal op des avonds 6 nur, in de herberg van den heer Zeeuw, te PUBLIEK VERKOOPEN: Twee percelen uitmuntend Bouwland en 1 perceel vrucht baar W' eila nd, nabij Henswaar d, en de Vroonermeer, in de gemeente Koe dijk, te zamen groot 7 Hectaren, 88 aren. Te veilen bij perceelen en combinatiën. Behoorende tot de nalatenschap van wijlen den EdelAchtb. Heer H, Rezelman, te Winkel. te bezichtigen, worden ingewacht aan het Bureau van dit blad, onder het motto Qrat'naaimachine" worden overgegaan tot den van roerende goederen, zijnde in executori aal beslag genomen bij procesverbaal van den Deurwaarder J. V. d. MAATEN, te Schagen van den 15eu Februari 1896, bestaande in 6 KOEIEN, 2 HOKKEÏINGEN, 4 X AL- VEN, 1 PAARD, 7 KIPPEN -n 1 HAAN, HOOI STROO, godorschen HAVER TARWE, BOERENWAGEN, SPEELWAGEN, ZAADWAAIER, GEESELBANR, EGGE, PLOEGSLEË, ZEIL, TUIGEN, Boeren- en Bouwgereedschappen; waaronder KASTJES, KLOKKEN, TA- PELS, STOELEN, GORTLADEN, KLEE- DEN en MATTEN en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Zullende de toewijzing dezer goederen geschreden aan den me-si biedende en re gen gereede betaling, terwijl bij gebreke van betaling het goed terstond we,der ver kocht zal worden, ten laste van hem wien het toegewezen is. Deurwaarder, 's morgens ten 10 ure, op de plaats VM i d d e I h o e v e" ia den polder Waard-NHeuwland. gemeente bewoond door den heer Abr. SPAANS, VAN: 1 zwarten HENGST oud 7 jaar, 1 zwar te VEULMERRIE oud 10 jVr, 1 dito oud 9 jaar en 1 bruine VEULMERRIE oud 8 jaar, allen ingeschoven in het Ne- derlandsch P ardenstamboek. 2 KALFKOEIEN (Zomerkalvers), 1 VARKEN, 1 DORSCH MACH INE (Prans Bi rtens), 2 BOERENWAGENS met toe- behooren, DRIEW1ELDEKARREN, HAK- SE' MACHINE, KAR op VEEREN, MAAIMACHINE (Bukmy), WANMO LEN, diverse PLOEGEN, EGGEN, PLOEGSLEEPEN, enz. TUIGEN; BOEREN 8fBOUWGEREEDSCHAPPEN en hetgeen verder tot een goed inge richte bouwplaats behoort. V erder: ongeveer 60 H. L. gedorsclien HAVER, 60 H. L. KANARIEZAAD, 15 H. li. DUIVENBOONEN, ld PI. L. puik GRAS ZAAD, eenig KARREWE1ZAAD en het geen meer te koop zal worden aangeboden. Deurwaarder, Notaris te TEXEL, z«], op Donderdag 27 Februari 1896, 's morgens 10 nur, op de „Witte EngeV bij den BURG te TEXEL, ten verzoeke van de Heeren Flens, aldaar, 17 Hcls'kalvende VAARSEN, 8 eenj.rige SCHETTERS, 4 KALFKOEIEN 1 vier jarig zwar' MERR1EPAARP, 1 vierjarige VOSM1RR1EH1T, 100 SCHAPEN, 3 RAMMEN en 15 zuivere T<xelschejarige SCUAPEN, enz. notaris te TEXEL, z»l publiek verkoopen 's morgens 10 uur, bij het buis, onder de duiren van perceel 6, ten verzoeke van P. Jz. KOK, te TEXEL: nickmeer, gemeente Monnicken dam, groot 22 Hectaren, 77 areD, 10 centiaren. Ai les behoorende tot den boedel van den Wel.Ed. Heer W. van BEERS, gewoond hebbende en overleden te Bussum. Irsformatiën te bekomen bij genoemde Notarissen, en bij den Makelaar J. J. 't HOEN, te Purmerend B r e eder b ij biljetten. Of H O T 15 door vertrek naar elders, van en verder, alle artikelen tot de minst mogelijke prijzen. Alles A CONTANT, te DIRKSHORN Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. /M J. Helles REKKINO VAN W oenedag 19 lebr. 1896. 1'heeThomson De eeiste priis f 10 is heden gewonnen door E. van Praag, Mauritsstr. 1 B. te Amsterdam; de 2e prijs. 10.H. H. Jolis St.. Anth. breedstr,63 Amsterdam; de 3e prijs f 5.J. Woudenberg D. 170 Oost zijde Zaandam, lederen Woensdag ten 2 uur Verloting voor IEDER TOEGANKELIJK, Kloveniersburgwal No 25 Amsterdam. Koog aan de Zaan. Pr. Mij. v. Landbouw, Rijksproefstation HOORN, Dscember 1895, Eiwit— achtige stoffen 34.1, vet 14.3. Verkoope s en g.>,bruikers hebban op aanvrage steeds toegang tot de stoomfa briek ,de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. list.f5.- 110st.f48 75 230st f 100,—Bjj den Secr. d. H.M. v. L., Afd. Alkmaar, H- SIEBERT COSTER, Alkmaar. Snel persdruk van J. Winkel te Schagen'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4