Gein. Wielingen. terleg te werk moeten zijn gegaan, beken- en waren van de vermoorde vrouwen en op de hoogte van haar doen en laten. Te vergeefs zoekt men tot hieitoe de daders. Geiten honden veel van zont. Bij het voederen van wortelgewassen, zemelen e i oliekoeken moet men het zout over kort voeder gQ (j„ worielgew.ssen strooien en wel dagelijks 9 10 per geit. gram werd Daar uw op Een moord-aanslag. Een zonderlinge moordaanslag Dinsdag-avond gepleegd in Brussel, woont een 65-j-rige dame, de barones Van Loo De Serrei met h»ar dochter en haar zoon. Zij had een 87-jarige keukenmeid, die zich nog al eens aan den drank over gaf. Op genoeod-n avond verraste de barones de dienstbode in de kenken in volslagen dronkensch >p, de meid nam het haar mtvrouw zoo kwalijk, dat deze kwam kijken, d»t ze een groot mes nam en haar mees'eres verscheidene wonden toe bracht. Spoedig te hulp geroepen politie moest de kenken meid met geweld weg- Toeren, De wonden der baronnes zijn ern stig, maar voorloopig niet gevaarlijk. Voor Moeders. Lieve Moeder, ik heb bij ongeluk mooie bloemvaas gebroken," zei schuchteren toon eeri klein meisje. „Ondeagende meid je doet altijd kwaad Ga ganw mar boven en kom niet beneden vcor ik je roep." Die dwazs moeder vermoedde niet welk een zwaren strijd haar dochtertje had gestreden, om zoo rondnit de waarheid te bekennen. Als dat meisje voortaan uit vrees voor harde woorden de waardheid verbergt, bij wie ligt dan de schuld Ramp te JohanDesborg. Een vreeselijke dynamietontploffing heeft eergisteren plaats gehad in Viedendorp, een arme buitenwijk van Johannesnarg. Het geheele district is in de lucht ge vlogen honderden huizen liggen in puin. Het verlies aan menschenleve.ds is ontzet tend. Een groot aantal politieagenten en inwoners van Johannesbnrg zijn ijverig in de weer om de lijken te voorschijn te bren gen. In gehéel Johannesburg is geen en kele Venster i uit heel gebleven. Volgens de Gazelte de Lausanne heeft de Poriugeesche regeering alle pro- testantsche zendelingen uit Delagoa-baai verbannen. Echtelijk drama. Te Parijs heeft weer eens een echte lijk drama plaats gehad, dat zijn oorsprong vond in jaloezie. De Parasa), een ambte naar bij de proleet uur van de Seine te Parijs had voor ongeveer 3 jaar kennis gemaakt met een jonge vrouw, waarop hij verliefd was geraakt. Zij hadden tijd als man en vrouw geleefd, in de beste har monie, en daarom kwamen zij overeen te trouwen. Doch n uwelijks waren zij getrouwd of de eendracht tusschen de echtge- nooten was verdwenen. Mevrouw gedroeg zich een beetje vrij tegenover andere heeren en meneer was jaloersch. Dit had tengevolge dat zij dikwijls twist hadden ja zelts nandgenieen werden, zoodat de politie er wel eens aan te pas moest ko men. Verleden Zondag gaf mevrouw Parasal haar man te kenneD, dat zij een vriendin ging bezoeken. Zoodra zij vertrokken was ging hij zich door alle laden en kas ten te onderzoeken overmigen of hij geen bewijzen, 't zij brieven als anderzins, kon vinden waarnit bleek, dat zij bem be droog. En waarlijk, al spoedig vond hij tusschen schoon linnengoed verborgen een brief, waarvan de inhoud bij hem geen twijfel overlietzij had een minnaar. Hij telefoneerde naar de vriendin zijner vronw of ze zich daar bevond, maar het antwoord luidde dat zij er niet was ge weest. Eerst des avonds te half twaalf kwam zij thuis. Toen Parasal haar vroeg, waar zij zoo laat van daan kwam, ant woordde zijh Dat gaat je niet aan 1" De ijverzuchtige man hierop in woede ontstoken, nam een revolver en loste twee schoten op zijn vrouw, die doodelijk ge troffen neerstortte. De dader gaf zich zelf bij de politie aan. Een koningin. In de Stille Zuid-zee is onlangs een jonge koningin gestorven, waaivan de geschiedenis misschien nooit zal gewagen, maar die toch bij haar dood wel een kleine vermelding verdient. Marguerita Yonng, koningin van de Mannaoilanden, een kleine groep, ver loren in de Stille Znidzee was de kleindochter van een Engelschen matroos, welke laatste bij toeval voor een vijftig jaren op die afgelegen eilanden was ge land en die door een gril der daar regee- rende koningin verheven werd tot den rarg van printgi maal. Op 19-jangen leeftijd heklom miss Yourg den troon en sedert dien tijd mocht zij nog maar alleen in een palakein nitgaan. En ging zij nit, dan moesten alle orderdanen op stnffe des doeds, zich in bon voi ii gen honden, zcodat zij nie mand en niemand haar te zien kreeg. De konirgin stirrf op 24 jarigen leeftijd. De Zondag-beweging i n E n- geland. Id den gemeenteraad van de Ci<y van Londen heelt verleden week een heilige dis cussie plaats gehad over het voorstel van een der aldetmendie de aanslaande schil deijj< Din t» u s tlln g in Guildhall op Zon dagmiddagen opengesteld wilde zien. Een jder leden citeerde gedurende het debat zeer pleehtig het vierde gebod, een ander air Joseph Savaty las een hoofdstuk uit Je- saia voor. De voorsteller zeide onder groo- te hilariteit, dat de rede van sir Joseph .hem herinnerde aan een preek van Spnr- geon. Het voorstel werd met groote meer- -derheid aangenomen, zoodat de tentoon stellingen in de City in het vervolg op Zondagmiddag te bezichtigen zullen zijn. Men begint in Engeland in te zien, dat het aanbeveling verdient den Zondag min der doodsch te maken. Gladstone en Krnger. Een punt vun overeenstemming tus schen Gladstone en president Kruger is, dat zij beiden een vinger verloren heb ben. Gladstone schoot zich bij ongelnk een vinger af, en zoover bekend, heelt hij slechts eenmaal in het publiek op dit on geluk gezinspeeld. Ia een zijner beroemde redevoeringen over de Balgaarsche gruwe len zeide hij ^Afwezigheid van pijn wordt som'ij'is een genoegen. H^t onge lnk wilde dat ik eens een vinger verloor, eo ik herinner mij zeer goed dat toen de dokiers ophielden mij te kerven, het voor mij een onbeschrijfelijk genot was. Ik dicht dat ik nooit zulk een genoegen had gesmaakt." Toen president Krnger als jong-n zijn duim verloor door het springen van een geweer, werd hij niet „gekorven", omdat er geen dokter in de buurt was. De toekomstige president nam zijn zakmes en sneed zelf den verbrijzelden duim bij de geleding af. -Alweer een illusie minder. Ook het reperteergeweer blijkt g<-en vin ding van onze 19e eeuw. Voor 250 jaar is er al patent voor aangevraagd. De aan vraag is in een hoek geworpen en dezer dagen terecht gekomen toen in het minis terie van oorlog te Parijs brand ontstond. Eentragi-comisch misver- stand. In éen der Peterburgsche wijken, waar voornamelijk een arm fabriek- volk woont, liepen een officier in uniform en een afgevaardigde in burgerkleeding ach ter elkaar aan. De laatste hield zich dicht achter den zood van Mars, in wien hij een beschermer zag in deze niet al te veilige buurt. Maar de officier bemerkte dat de zelfde man steeds achter hem liep en had daarover zoo zijn eigen gedachten. Toen hij nu naar zijn horloge greep en dat ner gens vond, keerde hij zich plotseling om en greep den man in de burgerkleeding bij zijn kraagU kebt mijn horloge ge stolen, wilt u dat dadelijk teruggeven anders zal het u berouwen'. De man gaf hem inderdaad een horloge met bevende handen en ging toen aan den haal. Tehuis gekomen, bemerkt de officier, dat zijn horloge op de toilettafel ligt en hij zelf een vreemd horloge gestolen heeft. De officier begaf zich terstond na»r een politiebureau en deed daar mededeeling van het voorval. Zijn bericht biacht daar groote vroolijkheid teweeg, want kort te voren w»s er een heer geweest, die zich beklaagd had over deD onveiligen topstaiid in sommige buurten der stad, en die ge zegd had, dat driestheid der spitsboeven du al zoo ver ging, dat zij zich in offi ciers uniformen kleedden om ban bedrijf uit te oefenen. Een vreeselijke terecht- stelling. Uit Valentia in Spar.je wordt het volgende berichtJosé Rocy was door het Hof vaD Assises ter dood veroordeeld omdat hij een zijner kinderen gedood had. Het kind was hem tot last. Hij had het met een schot nit zijn ge weer neergeveld en had den broeder van het slachtoffer gedwongen het lijk te be graven. Het was deze medeplichtige te gen wil en dank, die de misdaad aangaf. De terechtstelling had plaats in de ge vangenis van Sa» Miguel de lot Reyes te Valentia, onder afschuwelijke omstandighe den. Reeds aan het schavot vastgebon den werd de moordenaar weer losgemaakt en nam hij weer plaats tusschen de bei de priesters, terwijl hij moest toezieD, dat de beul iets veranderde san het blok waar op zoo aaDSlonds zijn hoofd zou vallen. Toen de veroordeelde voor den tweeden teer was vastgebonden, moest hij weer worden losgemaakt, wijl er weer iets an ders aan mankeerde. Het duurde zoolang, dat de toeschouwers uitriepen//Maak er toch een einde aan 1" Voor den der den keer liet men hem knielen voor het schavot en voor den derden keer deed men hem weer opstaan. Het volk werd rumoerig, maar de misdadiger zelf bleef heel koelbloedig en zag al die toebereid selen zeer bedsard, zwijgend aan. Het dnnrde meer dan een halfuur, voor einde lijk zijn hoofd viel. te lezen was. De proef gelokte echter niet d.M*. Deze wordl gevuld in ongeveer 14 met alle soorten van papier en inkt, zegt de »Gan)ois" een brief geschreven op het postpapier dat in het Palais Bourbon nnr, zoodat per uur 350 d.M3 gas wordt verkregen. Gisteren werd het gas voor het eerst tot huishoudelijk gebruik aan- wordt gebruikt, was in 15 seconden ge- gewend in de woning van den heer Groot; photographeerd. Als men den brief in den geheelen d3g had men kookgas, en des verscheidene velletjes papier sloot, kon hij j avonds brandden 8 pitten gedurende 5 uur. niet gehotographeerd worden, en evenmin Het brongas (methyl-waterstof of licht- als men htm met esB blaadje stanniool koolwaterstof, vermengd met kleine hoe (bladtin) bedekte. Te Weenen vervoegde zich dezer dagen aan een der buroaux van politie een groote sterke man met een wijde broek aan en een roitnen mantel om geslagen. Hij stelde zich voor als eige naar eener menagerie en veizocht verlof om eenige voorstellingen te mogen geven. Toen men antwoordde, dat hij zijne vraag schriftelijk moest indienen, zeide hij, zoo lang niet te kunnen wachten, daar zijn dieren honger hadden en gevoed moesten wordeD. „w >ar hen je de dieren vroe de commissaris hem. *Bij mij", was het antwoord en meteen liet bij zijn man tel rallen, waarop een mooie jonge beer op den grond sprong. vIk heb nog ine--r, uwe genade,* zei de man. Hij floot en twee wezels spron gen uit zijn broekspijpen, terwijl 12 witte ratten uit zijne verschillende zakken kro pen. De ambtenaren van politie moesten hartelijk lachen om deze eigenaaidige gkooien* der di.fen, maar gaven den directeur der menagerie toch maar den raad eerst de vereischte toestemming van het gemeertebestunr af te wacht'n, alvo rens zijn kunstverrichtingen te beginnen. Een eigenaardig geval wordt nit Maagdenburg bericht. Voor ongeveer een jaar huwde daar een rente nier een jonge vrouw. De vronw verkeer de weldra in gezegende omstandigheden. Daar de man ziekelijk was, maakte'hij zijn testament en bepaalde, dat bij de geboorte van een zoon, zijn vermogen groot 60000 M. in dier voege tusschen moeder en zoon zou worden verdeeld, dat de zoon 40000 en de moeder 20000 M. zou krijgen. Bracht de vrouw echter een dochter ter wereld, dan kreeg het kind 20000 en de moeder 40000 M. De man stierf kort daarop. Voor eenige dagen nu beviel de vrouw van tweelingen1 Hoe moet na het vermogen over de moeder en de twee lingen verdeeld worden Een liefdesdrama? Niet ver van Kopenhagen hebben de beken de David Lloyd Morgan, uit Lunn, be kend als schrijver van wetenschappelijke werken, als taalkundige en als privaat docent in het Ei gelsch aan de universiteit te Lund en een jong meisje van 19 jaar zelfmoord gepleegd in een spoortrein. Morgan leefde nog, toen men hem vond, maar overleed kort daarna het meisje was reeds dood. H et warmt e-absorbeerings- vermogen van verschillende kleuren. Waarom kiezen wij in den zomer voor onze kleeding bij voorkeur lichtgekleurde st> ffen Deze vraag wordt in het d«ge]ijksch leven gewoonlijk beantwoord met een ver wonderd Wel, omdat lichte stoffen koe ler zijn dan donkergekleurde." Volkomen juist, doch niet volledig. De lichtgekleur de en vooral witte stoffen laten door hun weerkaatsingsvermogen minder warmte tot ons lichaam doordringen dan donkerge kleurde stoffen en om dit te bewijzen zal de volg-nde leerzame en ii teressante proef voldoende zijn. Men neme een geslepen drinkglas en beplakke de binnenzijde der geslepen vlak ken afwisselend met een wit en een zwart strookje papier, d«t men mrt een dunne oplossing van Arabische gom ot dextrine bestreken heeft. Bij een gelijkmatige, niet te sterke wsrm'e, laat men het op die wijze beplakte glas drogen. Men moet er echter voor zorgen, dat de papier strookjes stevig, dus zonder luchtblaasjes te vormen op het glas bevestigd zijn. Nu neemt men een aantal spelden, doopt de knoppen in gesmolten was, ste arine ol paraffine en plakt die achter el kander tegen de buitenzijde der geslepen vlakken van het glas. Midden in bet glas plaatst men nu een brandend eindje kaars, waarvan de bovenkant een weir.ig boven de geslepen vlokken uitsteekt. Na een korten tijd zullen de spelden, die ach ter de zwarte papierstrookjas bevestigd zijn, loslaten en vallen, omdat de door het glfS dringende warmte de was heeft doen smelten. De spelden, die achter de witte papierstrockjes zijn bevestigd, zullen eerst grernimen tijd later loslaten. Binnenlandsch JNieuws, X-s t r a l e n. De ontdekking van prof. .Röntgen maakt bet mogelijk, een brief in een gesloten en veloppe te photographteren en aldus den inhend te weten te kernen, zonder dat het zegel veibroken is. Het bewijs is geleverd door eenige leden van de redactie der Gau- lois. Bij het photographeeren mtt X stralen bsdden de heeren, zoo verhaalt de Parjjsche Herald met behulp van eeD physiccs en een bekwaam photograaf, een nieuwe ontdekking gedaan, waerover later nadere bijzonderheden worden beloofd. Toen men het resultaat aan den heer Ahxandre Hepp mededeelde, opperde deze de onder stelling, dat het dan ook mogelijk zon zijn, een brief te photographeeren door den om slag heen. De proef weid dadelijk genomen, en na verloop van een half nnr had men een negatief waarop het handschrift doidelijk Men schrijft uit Eük- huizen: Zooais reeds kortelijk wefd gpmeld, is bij de firma Sluis eD Groot alhier, onder leiding van den beer Lankelma van Pur- mereDd, een noiton-wel geslagen welke biorgss levert. Reeds op een diepte van 40 voet ver kreeg men goshoudend water; daar met het water veel fijn loopzand opwelde, boorde men voort tot op een diepte van 100 voet; men veikreeg nn een kraebtigen, helderen waterstroom; het water, onder een aanvsn- kelijken druk van 3 atmosfeeren, werd op gevoerd tot 17,5 d. M. boven de omrin gende slooten of tot 5, 5 d. M. beneden A. P. Vervolgens werd een tweede pijp, van onder voorzien van kopergaas, om het loopzand tegen te houden, ingeslagen tot een diepte van 40 voet. Boven beide wellen is een ijzeren gas houder geplaatst met een inhoud van 5000 veelheden van andere gassen) heeft een ei genaardige geur, eenigszius gelijkende op dien van petroleum en verbrandt met een blauwe, weioig ligtgevende vlam voor ver lichting moet men derhalve kousjes gebrui ken het alzoo verkregen gas-gloeilicht doet in sierkte weinig onder voor gewoon lichtgas. Het water van beide wellen is voor drinkwater totaal ongeschikt, zoowel voor mensch als vo >r dierhet bevat ecne te groote hoeveelheid droogrest (het water van 100 voet diep 1 980, dat van 40 voet 1 380), chloor en ammoniak. De kosten vau aanleg bedragen onge veer 300 gld. Men meldt uit LIEN DEN Gijsje S., eene vrouw, die van aalmoe zen en vau de opbrengst van eene kleine negotie leefde, is etrgister nacht op jammer lijke wijze om bet leven gekomen. Ik den voornacht hoorden de buren hasr kermen. Ter hulp gesneld, vonden zij het vei trek tot stikkens toe met rook gevuld, en de aruie vrouw met verbrande kleederen en aaD borst en gelaat met vreeselijke biand- wouden bedekt, voorover op het bed lig gen. In den morgenstond overleed zij. Men vermoedt dat hare kleederen, toen zij bij de kachel zooals zij dikwijls deed Z't te Blapen, met vuur ot licht zijn in aanraking geweest en dat zij het vunr heeft willen dooven door zich voorover tegen de dekens en het beddegoed te drukken. Een bedriegelijke bede- laar. Als een staaltje van echte bedelaarstak- tiek meldt men dat de politie te SLIE- DRECHT een bedelaar arresteerde, die met Sncces huis aan buis het medelijden inriep, door bet vertoon van slechts één arm. Aan zijn jas ontbrak dan ook feitelijk de lin kermouw, terwijl het armsgat behoorlijk was dichtgemaakt door een lap. Bij onder zoek bleek, dat hij twee onberispelijke ar men had, waarvan een geregeld ondei de jas op den rug werd gebonden. - Hoilandsche boter in En- geland. In het Lagerhuis antwoordde sir Michael Hicks—Beacb, kauselier der schatkist, op een desbetreffende vraag, dat in het ge heel 713 monsters van geïmporteerde bo ter door den Rijkskeurmeester waren on derzocht. In 98 daarvan werd een zeker percentage van een zelfstandigheid die geen boter was, gevonden 70 van de behan delde monsters waren genomen van boter die uit Duitschland geïmporteerd was, en daarvan waren 27 twijfelachtig; 159 wa ren afkomstig van Hoilandsche boter, en daarvan waren 56 twijfelachtig. Kometen. In de vroege morgenuren zijn twee kometen te zien. Vooreerst de in Novetnber door Perrine ontdekte komeet, die twee maandeD lang in het zuidelijk halfrond gezworven heeft en nu den 13 Febr. te Kiel waargenomen is op 19' 45.Om. rechte klimming en 2° 23' declinatiezij beweegt zich lang zaam naar het Noorden. In de tweede plaats een door Lamp te Kiel ontdekte komeet. Hare plaats werd op de sterrewacht te Utrecht, den 17 Eebr. te 7 u. 16 min, 3 sec. bepaald op 19 u. 45 min. 20 5 sec. rechte-klimming en -J- 5° 39' 26" declinatie. Deze komeet bezit een kern van de grootte 9,5, maar geen staarthare dage- lijksche beweging is J— 5 min. sec. in r. kl. -f- 3° 211 in declinatie. Beide hemellichamen bevinden zich in aet sterrenbeeld ff De Arend* en komen niet vódr half vier op. U. 1). Den 20en werd de volledige cnrsu8 aan de huishond- en industrie school te ALKMAAR met 17 leerlingen op eeDigszins feestelijke wijze geopend. Mevrouw van Reenen-Völter, de presidente, üield daarbij een toespraak. Zooals men weet, zal mejuffrouw Dorbeck, wat het huishoudelijk gedeelte betreft, als directri ce optreden. Uit het gebouw der school, aan de Oudegracht, wapperde, ter eere van de opening, de Hoilandsche driekleur. Te GRAÏT, waar men een jaar geleden een onderling veefonds op richtte, dat tot na toe goede uitkomsten opleverde, worden thans pogingen in het werk gesteld tot het oprichten van een kaasfab-iek op coöperatieven grondslag, Tooral in het belang van den kleinen vee houder. soherij ingebroken. Terwijl hij bezig was kleeren uit te zoeken, die bij in een mand pakte, werd hij betrapt door twee politie agenten, die sich voor het venster vertoon den. De vent werkte zoo bedaard door, dat de agenten dachten dat hij misschien aan de inrichting verbomleD was en dus vroegen zij hem waarom hij nog zoo laat aan 't werk was. Hij antwoordde „Ik leg het waschgoed klaar voor de meisjes, die vroeg opstaan om te strijken. Ik verdien zes gulden in de week, en moet erg pootaan spelen, om mijn betrekking te behouden." Toen ginfc hij aati het venster staan, leunde met de armen op de vensterbank en zeicle: n Dat 's me vanavond een weertje om er in uit zijn Ik zou niet graag in uw plaats wezen. Wilt se niet even bin nenkomen en een kleine verwarming ge bruiken Ik zal iets voor u halen." De ageoten gingen naar de keukendeur terwijl de dief zich repte naar de voordeur en ontsnapte met de nitgezochte kleeren! De openstelling der Bel- gische grenzen voor den invoer van rund vee werkt voor den Eüeschen veehouder zeer gunstig. In geen jaren was de aan vraag zoo groot als thans, wat natuurlijk van sterken invloed is op de te besteden prijzen. Belgische handelaars doorkruisen in alL richtingen de provincie en koopen zelfs éen en twee en twiutigjarigen runderen die doorgaans niet vroeger dan met Mei Ier markt gebracht worden. Den vorigen Vrijdag was er op do markt te LEEUW AR- DENzelfs eene Belgische boerin, die persoon lijk een aantal runderen kocht, tegen zeer goede prijzen. SPRANKELS. K ielnigheden. Veel goeds te doen, niets kwaads te spre- [ken. Kan zeker altijd vreugde kweeken. Verveling krijgt nooit iemand beet, Die onvermoeid te werken weet. Mislukt iets goeds U, keer op keer, Probeer 't toch steeds van meet af weer. Wilt gij den mensch van last bevrijden, Leert hem dan tegen dranklust strij den. Arbeid is geen slavenketen: Wie niet werkt moest ook niet eten. Spaar anderen een beleediging, Dat geeft je ook zelf bevrediging. Geduld en overleg zijn vrinden, Die 't meest een uitkomst ons doen vin den. Streelt een vriendlijk woord het oor, 't Dringt dan tot het hart licht door. Help je zeiven, 't staat elk vrij; Maar sta anderen ook steeds bij. Menigmaal zil iets te laten, Meer dan iets te doen ons baten. Al doet ge uit sleur een goede daad. 't Is beter dan met gezet kwaad. Wie eerlijk het brood steeds weet te win den, Vindt steeds een goeden vriend van bin den. W. M. Tz. Burg-erlijke Stand. Te DINGDEN (Pr.) een uur van de Hoilandsche grenzen is een petro- leumbron ontdekt. De hoedanigheid der petroleum wordt geprezen. De zoon van zekeren W. te DEUTICHEM, die reeds lang in Duitschland werkzaam is, kwam Zondag over, vermoedelijk om zijn vader, die on langs hertrouwd was, met dat huwelijk geluk te wenechen. Onder het gebruik van een stevigen borrel kwam het tot woorden, waarbij de overgekomen zoon het voor zijn stiefmoeder opnam, en verder tot daden. De gast werd met een bezem stok de deur uitgejaagd en door zijn broe der met een mes achtervolgd en door de jas gesneden. In een Zuidho11andscbe gemeente had iemand op een groote was- Oem. ZIJPË, Ingschreven van 7 14 Eebr. 1896. GrboreuGrietje, d.v- Dirk Kuiper en Maartje Hoornsman. Jacob, z.v. Cornelis Schrieken en Maartje Bas. Gerrit Jacob, z.v. Jacob Kater en Immetje Brak. Ondertroud en Getrouwd Geene. Overleden Klaas Smit, 45 jr. eehtgen. van Neeltje Dekker. Jan Raven, 70 jr. wedr. van Trijntje Mooijboer. Duifje Ram pen, 41 jr. echtgenoot van Klaas Molenaar. Klaaskje Jansen 80 jr. wed. van Jacob Klomp. Ingeschreven van 1 31 Januari 1896. GeborenPieter, z. v. Germen Kraak en Maartje Bais. SimoD, z. v. Cornelis Lont en Maartje Kuut. Gerrit, z. v. Pie ter Kooij en Alida van der Giessen. Pie ter, z. v. Maarten Kooij en Trijntje Doves. Grietje, d. v. Gerrit Mul en Antje Koning. Meijert, z. v. Cornelis Mulder eD Grietje Mulder. Ondertrouwd en Getrouwdgeene. OverledenKlaas Andringa, 25 jr. ongehuwd, z.v. Pieter Andringa en Weert Mulder, 7 jr. z. v. Pieter Mulder en Elisabeth de Haan. Jacob Lont 5 mnd. z. v. Elbert Lont en Dieuwertje de Haan. Meijert Tijsen 64 jr. wedr. v. Aaltje Hel lingman. Dieuwertje Maats 77 jr. wedr. v. Pieter Kooij. Maartje Waal 49 jr. ongehuwd d. v. Gerrit Waal en Trijntje Heijblok. Gem. Wteringer waard. Ingeschreven van 1 31 Januari 1895. Geborengeene. Ondertrouwd 81 Jan. K. Bakker van Abbekerk en J. Oudendijk. Getrouwdgeene. Overleden4 Jan. Willem Raap, 88 jr. wednwn. van M. Yethman. 21 dito. Cornelis Waiboer 84 jr, wednwn. van J. Blaauboer. 23 dito. Aaltje Dissel 64 jr. weduw van K. Kater. Snelpersdruk van J. WINKEL, Schagea.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 6