Donderdag 27 Februari 1896. 40ste Jaargang JSTo. 3075. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL 53ureau: SCIIAOKflï» liaan, li 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 et. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Binnenlandsch Nieuws. FM i L L E T O V GEMENGD NIEUWS. CHAGER Alimn Wiens- Alierieitie- liilMil Een kiezer deelt ons m e- de, dat op het strooibiljet ter aanbeveling van den heer Backx voorkomt de heer C. Wilken te Nieuwe-Niedorp, en in de Schager Courant van 23 Februari ter aanbeveling van den heer Walleb, even eens de heer C. Wilken ta Nieuwe Nie- dorp. Op het eerste biljet ter aanbeveling van den heer Backx staan 289 namen, waarvan 4 volgens mededeeling abusievelijk geplaatst, dus 285, op het laatste staan er 274. Van deze 274 komen er 161 voor op het eerste strooibiljet, dus 113 nieuwe. Van de 285 op het eerste biljet zijn er dus 124 niet op hef, tweede. Zoaden die voor de tweede maal geen toestem miog hebben willen geven tot plaatsing van hun naam Dan hebben ze het zeker voor de eerste aanbeveling ook niet gedaan of liever niet de beleefdheid gehad op de vraag tot plaatsing van hun naam te antwoorden. Of kan 't ook anders uitgelegd worden 't Is nogal van belang, 124 namen! J. 1. Zondag werd in de zaa' van den heer BOON te Wieringer- Waard een bijeenkomst gehouden ter be spreking van een op te richten Zieken fonds. Oogeveer vijfvig persoden, allen uit de burgerklasse, gaven van hunne belangstel ling blijk. De heer Lr. Overduin sprak eerst over ziekenfondsen in het algemeen, betoogde daarna de wenschelijkheid van zulk een fonds te dezer plaatse en las daarna een concept-reglement voor, hetwelk hij aan de goedkeuring en beoordeeling der aanwezigen onderwierp. Wij laten hier den korten inhoud van dit reglement volgen Het doel zal zijn het raleenen van genees— en heelkundige (geen verloskun dige) hulp en het verstrekken van medi- cijuen. Het fonds wordt opgericht voor hen, die, hoewel niet tot de bedeelden be- hoorende, motilijk een no'a van den dok ter kunnen voldoen. De contributie is 47. VA» Thomas Rardy. iDtusscben hadden Izz en Marrian de reis naar haar Rur aan voor'gezef. De meis jes dachten anders vc'siiekt niet aan de bestemming waar rij beengingen. Zij spra ken over Angel Clare en Tesz' verleider, wieos verbonding tot Tes* zij gedeeltelijk gehoord en gedeeltelijk geraaeD hadden. Dat bij baar eenmaal ten val gebracht heeft,* merkte Marrian op, knonen wij niet meer verhelpen. „Het zoo evenwel jammer zijn, zoo bij baar wederom in rijn macht kreeg. Mijnbeer Ciare kan voor ons toob nooit iets worden Izz, waarom zouden wij dan niet beproeven, Tesz bij te staan en dezen strijd nit de wereld te helpen Wan neer Angel wist wat hier voorviel, hij zon zijne rechten komen doen gelden." „Kunnen wij het hem dan niet berichten?" vroeg Izz. Zij dachten gedurende de reis aan niets anders meer dan aan ditmaar bij baar aankomst op de nienwe hoeven, werd hare Oplettendheid voor andere dingeD gcëiecbt, zoodat het bij haar goeden wil bleef. Een maand later eebter konden zjj spreken over- Angels spoedige terugkeer, zonder dat zij in dien tusschentyd iets van Tesz vernomen hadden. Daarop ontkurkte Marrian, door medelij den met Tesz gedreven, baar vijfcents fl-scb- je inkt, dat de meisjes te zamen hadden gekocht en betaald en samen schreven zij de navolgende regelen „Geëerde heer 1 Zie toch eens naar nw vrouw om, als gij haar bemint, zoosIb zij u lie1 heeft, went zij wordt hev'g vervolgd door een vitsnd in de gestalte van een Vriend. Geëerde heer, er is één dicht bij haar, die mijlen van baar verwijderd zijn moest. EeD vroow moet niet boven baar krachten beproefd worden in eeD gestadi- gen drop holt een Bteen nit ja meer een diamant. Twee goede vriendinnen.' Dezen brief adresseerden zij aan Angel Cla re en plooiden h< m aan den ot den beer te Emmins'er, de eer.'ge plaats in baar btider oogen, waar oen iets zekers emtunt hem «eten kon- Vervolgens vervielen zg door niet alleen geldig vuor het ho^fd van een geziD, maar ook voor di.ms vrouw en kin deren, beneden 18-jarigen leeftijd. Jon gens en meisjes boven dien leeftijd moeten zelf lid worden. Elk lid, een gezin vertegenwoordigende, betaalt van 1 Mei tot November een we- kelijksche contributie ad 25 centsvoor andere leden bedraagt de contributie 10 cent. Het staat ieder lid vrij hel jaarlijksch bedrag in eens of bij gedeelten te betalen, mits vooraf. Zij, die vier weken lang in ge breke blijven met betaling, wordeD als le den geschrapt en ontvangen geen gelden terug, Ingzetenen van Wieringerwaatd en Omstreken kunneti zich als lid aanmelden bij den geneesheer of den bode en treden terstond in de voorrechten. Zij die zich later aansluiten, betalen de contributie vanaf 1 Mei en worden eerst een maand na toetreding als lid beschouwd. Wie met 1 Nov. zijn contributie niat heeft voldaan, verliest zijn rechten. Loopende patiënten knnnen zich bij den geneesheer vervoegen Zaterdag- en Woens dagmorgen, van half 9 tot half 10 en {als hij thuis is) des Zondags van 1 tot half 3. Wanneer de zieke niet kan uitgaan, kan hij den geneesheer op dezelfde dagen ont bieden op aanvrage voor 'smorgens 9 uur. Bij ernstige gevallen kan men den dok ter ten allen tijde laten komen, (volgens plaatselijk gebrnik met het oog op paard en rijtuig.) Levertraan, brillen, breukbanden, etc. worden niet verstrekt. liet fonds treedt met 1 Mei a. s. in werking. Na bespreking en toelichting sloot de heer Overduin de bijeenkomst, waarna een dertigtal personen zich als lid aanmeldden. Wij maken belangheb- bender. er opmerkzaam op, dat versche nen is: Het Bestantenboek (Tiende Jaargang). Evenals steeds, is de grootste nauw keurigheid bij de samenstelling en d» correctie betracht, Datuurlijk een eerste vereischte voor zulk een werk. Behalve dat dit werk in den handel is, (prijs f 1 25 ing' maiid en t 1.75 gebonden) wordt het als Premie beschik baar gesteld voot alle abonnementeu op de beide bladenDe KleiBO Kapitalist Het FinancieeleNieuwsenDe Ren tenier, Financieel Weekblad mèt Re- stantenlijst, welke abonnementen allen in het einde, van December 1. 1. bovendien a's Gratis-Premie reeds ontvingen de Uitlotings-Scheurkalender van alle be staande Premieleeningen. Te UTRECHT is een in de Damstraat wonende valsche munter out- dekt en gevangen genomen. Het MONNIKENDAMMERGAT is door de strenge vorBt geheel dichtge vroren. De HAAGSCHE chroniqueur van de Prov. Qron Ct. heeft den heer Da Groot gehoord over zijn plannen. Op de vraag hoe hij het zou aanleggen, antwoord de de heer De G. gOcb, mijnheer De Groot behoeft maar op reis te gaan om binnen vier-en-twintig uren wet een Ne- derlandsch Fransch en Dnitsch opera-ge zelschap terug te keeren. Wat de Fransche en Duitsche kunst betreft, niets is gemak kelijker dan haar hier te ii.troduceeren. Men telegrapheert eenvoudig naar 8 genten in den vreemde men bestelt en ontvangt binnen den tijd van een etmaal. En wet een Hollandsche opera betreft, wel ik heb reeds vijf baritons, drie bassen-ch«ntants, dtie tenors etc. etc. De Groot kent zijn kanalen, mijnheer, de Groot, die, toen zijn bariton het in de keel kreeg, onmiddellijk een Maurits De "Vries wist op te duiken en, toen zijn heldentenor Pruim een on tijdig graf vond in de golven der Schelde, aanstonds een Van Loo vermocht te kete nen zulk een De Grcot, mijnheer, kaD, als hij wil, nog wel een Nederlandsch ope ra-gezelschap vormen, al zal hij daatin nimmermeer de mannen opnemen, die hem destijds snoodelijk hebben verraden". gf>e heer De Groot heeft voor het vol gende seizoen grootsehe plannen, 's Gra ven ha g« z»l het domicilie zijner drievou dige kunstinstelling worden, 's Gravenhage, hiar edelmoedige bui, in een soort opge wondenheid, zongen oude mienehedjes, om vervolgens in luid weenen eo jammeren uit te barsten. ZEVENDE BOEK. HOOFDSTUK I. Het was avond in de pastorie van Em- minster. De gewon» kaarsen brandden onder da groene schermpjes in de studeerkamer van d<-n vicaris, maar deze h-d nog geen tijd kanoën vi den zich neer te setten. Eirdelijk trad hij binnen, doofde bet klei ne vour, dat hem door hst milde lenteweer te warm werd en ging weder de kamer uit, bleef een oogenblik voor de boisdenr staan en ging toen tot aan de woonkamer; maar keerde „h weder tot de huisdeur terug. De deur was aan de westzijde van het huis en o schoon de duisternis aan de binnenzij de reeds de overhand verkreeg, zoo was het tocb nog helder genoeg om te kunnen zien. Mevrouw Clare, die in de huiskamer gezeten bad. volgde haar man. „Nog veel tijd I" zeide de dominéé. „Chalk Newton bereikt hij Diet voor zeven uur, zells wanneer de tiein precies op tijd is, en tien mijlen afstand kau ons ond paard zoo maar Diet in één galop afdoen." „Maar met ons heelt hij het toch eenB bin nen een unr gedaan.' „Voor jaren terug." Zoo brachten zjj den tijd door, o "schoon sij beiden wisten, dat het tydverbenzeien was en ben nieta overbleef dan te wacbten. Eindelijk werd een licht gerniseh op den straatweg hoorbaar en de onde ponrijwagen veri-cbeen voor de deur. Zij zagen een ge- gestalte uitstijgen, welke zij gaarno zouden hebben berkend, betgeen hen onmogelijk zon zijn geweest, waooeer zij niet geweteo had den, dat hij zon komen en ADgel onverwacht voor hen bad gestaan. Mevrouw Clare snelde door den donkeren gang Daar de deur eu haar echtgenoot stap te langzaam aebter haar aan. „O, myD jc> gen, mijn lieve jongen ein delijk - eindelek weder «buis I* riep me vrouw Clare, die op het oogmbhk al bet vroegere en tevenB Angels bestoven kleede reu vergat. „Maar dat is Argel niet," riep rij, teen mem de woonkamer biDnen getreden was en het lamplicht zrn gelaat bestraalde; „dat is niet mijn zoon, de Argel, die van ons is beeng< gsan I" Ook run veder stond or tzet ov< r deze veranderiug, zoo re»r bsd Atgrl door het ellendige klimaat geleden. Men kon zich den irietcltn jongeling van voorheen niet me»r voorsteileD, wanneer ihhd dat geraamte aanschouwde. Hij geleek veal op Crivellis' dooden Christus Hot vuur in rijne oogen was gebloscht, en dezen lagen diep in hon- ne holle kassen, die een blauw-witte zieke lijke kleur hadden. .Ik ben daar ziek geweest," zeide Angel, „maar het zal nu weer gaan Als om zijn leugen te straffen, ontzegden zijne beenen hem piotreling hun dienst en om niet te vallen, nam bij snel plaats. Dit was evenwel e-n voorbijgaande moe heid, vanwege de verre reis." „Is er kortelings nog een brief voor mij gekomen?" vroeg hij. „Den laatste, dien gij op goed geluk hebt afgezonden ontving ik na lang ronddwalen in hel binnenland.' „Die was zeker van uwe vrouw?" Ja!' Slechts één was er in dien tnsschentijd aangekom-n. Men had hem ev-nwel niet opges uurd, omdat men wist, dat Angel spo<-dig zou thuis komen". Hij opende den brief haastig en las in groote verwarring, bet brieje vbd Tesz dat zulke gtoote ver wijtingen voor hem inhield „O Angel, waarom behandel je mij zoo verschrikkelijk Dat verdien ik niet. Ik heb alles rijpelijk overdacht en kan n nooit vergiffenis schenken. Gy weet, dat ik u nooit onrecht heb willen doen waarom bedrijft gij dsn onrrcht tegenover mij? Gi) zijt wreed, inderdaad wreed I Ik zal be proeven u te vergeten. Ik heb niets dan onrecht uit uw hand ontvangen. Tesz „Dat is waar!" zeide Angel, den brief zakken latend. „Wellicht zal zg zieh nooit met mij verzoenen." „Wees toch niet bezorgd over een ge woon landmeisje," zeide zijne moeder. „Een gewoon landmeisje? Ik won dat zij bet was, in den zin, als gij het bedoelt, maar laat ik u tocb reist eens ceggeD, wat ik n tot dusverre vetzwegen heb; baar va der is de nakomeling van een der oudBte normandtscbe buizen, in manntlyke linie, evenals zoovele anderfD, welke in ODZe dorpen ala lardli' den betiteld worden." Vermoeid en ontmoedigd ging hij spoe dig naar btd en bleef den volgenden mor gen, daar hij zich onwel geveelde in zijn kamer. De omstandigheden waaronder bij Ti sz verla'eD bad, waren vaD dien aard, dat het tem nu niet gr makkelek toe scheen, zoo maar in bare armen terng te snellen ïij verl8Ugde naar bnr>, maar baar laat ste biiei teweea cuidilijk, cat taio achting <ie residentie der Kouingin—Regentes, die haar vroeger subsidie, tot loon voor wat hij wrocht en werken zal, thans verdubbe len wil 1" Het Vaderland. Niet minder dan 104 ge- vallen van diphtheritis (besmettelijke keel ziekte) kwamen de vorige ma nd te AM STERDAM voor, waarvan 21 met doode- lijkan afloop. Daok zij der aanwending van het se rum, neemt het aantal sterfgevallen aan besmettelijks keelziekte steeds af. Alphons Diepenbrock heeft een Stab^t Mater gecomponeerd dat waarschijnlijk op Goeden Vrijdag door Averkainp-a-eapella koor te Amsterdam zal worden uitgevoerd. (W. v. M.) De vrouw is baas! Te HEIJEN had de landbouwer H. bij zijn buurman M. een koe gekocht. Ver heugd een goeden koop gedaan te hebben, spoedt hij zich huiswaajts om het beest op stal te brengeD. De baas had echter niet op den tegenstand van zijn ega ge rekend, die hem kort en krachtig het be vel gafde koe terog te brengen Met loome schreden keerde ons boertje n»ar den vorigen eigenaar terug, die voor een kistje fljne sigaren en een rijksdaalder als rouw koop den handel ongedaan maakte. De landman heeft zich plechtig voorge nomen in 't vervolg bij eiken koop vooraf zijn huisorgel" te raadplegen Men meldt uil TIL BURG: Zaterdagavond omstreeks 8 unr werd er allerwege in orze stsd een korte, maar hevige schok waargenomen, die overal schrik verspreidde. In de woon— en kof fiehuizen voelde men eene krachtige schud ding, gepaard met het slaan van deuren, en het bewegen v»n voorwerpen. Op de fabrieken was de schok het hevigst. Het eerst werd aan eene aardbeving gedacht, daarna heette het dat de ketel van de gas fabriek was gesprot-g o. Na ingesteld on- de ziek bLek dat io de kruitfabriek te ver hem, door »ijn aarzel-n, minder ge worden was, en met recht minder gewor den was; hij vroeg zich-eli at, of het wel verstandig was onaangemeld, in het bijzijn har^r ouders, baat onder de oogen te komen. Aangenomen, dat hare liefde de laatste we ken verkoeld was, kon een plotseling we der den aanleiding tot bittere woorden ge ven. Clare geloofde daarom, dat bet het beste was, een brie*, die zijne terugkomst meld de, na»r Marlo't at te zenden en Tesz en hare familie voor te bereiden, daar hij hoop te, dat zij nog, evenals bjj zijn heengaan, bij hare familie zou zijn. Hij bracht nog dienzelfdcn dag zijn plan ten uitvoer en voor de week voorbij was. had hij van vrouw Derbeyfield een kort antwoord, dat zone onzekerheid geenszins verminderde, want zij schreef geen adres, o'rchoon de brtef tot Angel's verrassing, niet nit Mar- lott afkomstig was. Mijnheer I* zoo lnidde de bri f. „Ik schrijf n de*e weiniee regelen om u mede te de len, dat mijne dochter tegenwoordig niet bij mo isik ben niet zeker ervan, wanneer -g tor mij terugkeert, maar zoodra zij het doet zal ik het n melden. Ik weet Diet, ot ik u raag meedeel™, waar zij op bef oogen blik is, maar ik zal n toch maar zeggen dat ik en mijn gezin voor eenigen tyd Marlott metterwoon hebben verlaten. Uwe J. Durbeyfhld." Voor Clare was het een soort verlichting te weten, dat bet Tesz schijnbaar tenminste wel ging, zoodat de eigen danigheid der moe der, om hem baar adr- a niet te zeggen, hem niet lang bedroefde. Zij waren allen blijk baar zeet boos op hem. Bij wilde wachten totdat vrouw Durbeyfi ld hem de terugkeer harer dochter zou melden. Hij verdiende niet beter. Eén ol twee dagen verliepen.gednrende wel ke hij in zijn ouderljjk huis op het afgespro ken teeken van vrouw Durbryfiaid wachtte en beproefde om iets meer op krach en te komen. Do krachten kwamen terug, maar de briet van Joan liet op zicb wachten. Vervolgens zocht bij weer een ouden brief op, die Tesz in Flintcomb Asb aan bem geschreven bad en hij las bem eens en nog eens. Eenige zinneD maakten nu een ster ker indruk op bem dan bg bet eerste door- len nl Ct»re besloot na het lezen van dezen brief, zijn «rees van niet go>d ontvangen te wor den op zijde te zetten cd te gaan, om haar dadelijk op zoeken. Hij vroeg zyn vader ïArecdonk (Blgië) tol tweimaal toe eene ontpl ffi'ig had plaats gehad, die tol zells in onze stad haar nawerking deed gevoelen. Ook te Ooiterhoat wer den twee zware slagen waargenomen, die aaD een soort aardbeving deden denken. Door de directie, der Hol- landsch Spoorweg Maatschappij is san den heer J. L a o k e 1 m a, le Purmerend, opgedragen, het maken van een plan en een begrooiing voor verlichting met bron- gas van hei station Ëovenkarspel. Een spoorwe g-o n g e v a 1. Een jong meisje van 17 18 jaar, onlangs uit een gesticht voor zennwlrjders on'Blag'D, heeft zich Donderdagmiddag bij 't station Bois-Colombe, bij Parijs, voor een in volle vaart zijnden trein geworpen. Zij werd oogenblikkelijk gedood. Haar zus'er, die haar vergezelde, en die beproefde haar te helpen, is insgelijks op de rails gevallen en verpletterd. Te Parijs meldde zich een kappersbediende bij de politie aan, met veizoek hem op te sluiten. Hij verklaarde, voortdurend bezield te zij met de zucht iemand te dooden; he>haaldelijk, als hij een cliënt schoor, was bij bang dat hij hem den keel zou afsnijden. De ongelukkige monomaan, die een revolver bij zich droeg, is naar een gesticht gebracht. —O ntdekking van gestolen juweelen. Toen de tuinman in de Villa Vallesca Mo' te Carlo Zaterdag aan het werk was, ontdekte hij een menigte juweelen, die herkend ziju als toe te behooren aao mrs. Wade, wie zij twee jaren geleden in een der voornaamste hotels ontstolen werden. Destijds werd de kamenier van die dame in hechtenis gesteld, maar bij gebrek aan bewijs weder vrij gelaten, lu de Villa Vallesca was de moeder der kamenier als keukenmeid in dienst. De juweelen waren aaD den voet van een boom begraven. ot Tesz gedurende «yne afwezigheid geld verlangd had. Mynh-er Cl «re antwoordde ontkennend en na kwam Angel «oor het eerst op de gedachte dat haar trots dat nLt had gedoogd en zij weliieht armoede geleden bad. Uit zijne opmerkingen kwamen nu zijns ouders de reden hanner scheiding te weten en zoo oprecht was hun gemoed, dat de iietde voor T^sz, door baar afkomst, een voudigheid en zelfs hare armoede niet te voorschgo geroepen, na door hare zondo werd opgewekt. Terwgi by eenige weinige zaken bijelkaar pakte, gleden zijne oogen over een eenvou dig briefje, dat bem eveneens te laat ia banden kwam: over den regelen, die Marian en Izz Huett op papier gesteld en met <ooveel moeite bg elkander gebracht had den .Geë 'de heer Zie naar uw vrouw om, foo gg haar eveneens bemint als zij u lief heeft I" en die onderteekend waren door „Twee goede «riei.dinnoen HOOFDSTUK II. Na verloop van een kwartier verliet Angel het hnis, door zgu moeder uitgeleide gedaan, die met bezorgdheid die magort gestalte den s raat weg zag laugs B'appen. Angel had geweigerd zijn vaders paard te gebruik™, daar hij wist, hoezeer men het uier noodig had. Hg ging derhale naar een herberg, waar bg een kleinen hitteDwageu huurde; met oo gedold wachtte hg op net oogenblik dat die ingespannen zou zgu. Na w inige minuten re d hg naar de stad, de heuvt I op, dm T sz eenige maanden geleden met zooveel hoop af- en zoo ontmoedigd op gegaan was. Hij bevond zicb w< ldra in het oS'dFiint- comb-A«h, vanwaar bg den brief van Teaz Durb< yfield omvangen had, eo waar hg Toss' moeder nog hoopte t6 vinden. Zijn hoop w<rd evenwel niet vervuld en zgne neer slachtigheid werd nog verhoogd door de ont dekking, dat m»n van e> n merouw Clare uie s geboord had, ofschoon T n er bg baar voornaam er genoeg bekeDd scheen. Zy bad oogeDichiinlgk zgn naam gedurende hunue scheiding niet geiragen en dat zy aau hun ne hereniging Diet gehoopt had, werd ten duidelijkste bewezen door den harden arbeid en bet gebrek dat zg geleden had en waarvan hg nu voor de eerste maal iets vernam. Men vertelde bem dat Tesz Dorbeyfield, binDentgds vandaar naar haar moeder ver trokken was daardoor «erd Angel gedwon gen bare moeder op te zoeken Zy bad hem ger-cbreven, dat zy uiet meer id Marlo>t woon de, maur bet hein verzwegen, waar ty na

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1