Politiek wemelt ter week. Boerenbond. Den invloed, welken de boeren stand eerlang op den gang der regeering zal kunnen uitoefenen, wenscht ]Je Maasbode aangewend te zien tot ver krijging van beschermende rechten. Buitenlandsch Nieuws. Haar eerste bal. AFGETROEFD. geen voorrapd is, en heeft slechte een partij aan te bieden, met opgave van da tum wanneer men leveren kan, om da delijk solide koopers te vinden. Zoo wordt dat zilver betaaldPrecies op dezelfde wijze als graan, ijzer, boter, kaas betaald wordt, met geld, en voor dat geld neemt men liefst wissels. Niet de invoer van zilver heeft uitvoer van goud ten gevolge, evenmin als de invoer van welk artikel ook. Alleen goudleenin- gen werken dat in de hand en dan toch ge woonlijk nog slechts op beperkte schaal. Nooit heeft Engeland zoo in angst ge zeten voor den uitvoer van zijn goud als nu, nu wij geen Bimetallisme hebben; en nu is het nog in vrede Breekt er een oorlog uit in Europa, al was het maar tusschen twee Staten, dan zal men nog voor geheel andere moeilijkbeden geplaatst worden. Men vergete niet dat de laatste oorlog gevoerd werd toen het Bimetallisme nog in stand was, doch dat dan het goud monometallisme nog den vuurdoop zal moeten ondergaan. Doch laten wij ons niet verdiepen in de ongehoorde ellende die daaruit voort moet vloeien. Laat ik nog eens op een andere wij ze aantoonen dat die angst voor het zilver niet anders is dan angst voor een boeman, die niet bestaat. B a a r n, 21 Feb. '96. W. Boscii. {Slot volgt.) Evenals tiet Centr. deed, waarschuwt ook De Grondwet tegen dit streven. In het laatstgenoemde blad komt een(in- gezonden) hoofdartikel voor, waarin de schrijver m het volgende zegt: „Gevestigd als de redactie(van heMaasb is in een groote koopstad, is het haar niet euvel te duiden, dat zij niet goed op de hoogte is van datgene wat den boeren stand tot welzijn strekken kan. „Mijn hemel protectieDe rogge en tarwe belasten als zij van buiten worden ingevoerd 1 Maar dat is niets gedaan voor onzen boerDat brengt er nog meer den kelder in „Zoo woon ik hier op een dorp waar ieder boer en boertje eenige varkens houdt. De prijzen zijn dit jaar 18, 17, 16, 15 ets. zelfs. Men heeft de kosten niet goed ge maakt, laat staan er op verdiend; wat zou het geweest zijn, als het voêrgraan, dat men hier, ook voor het andere vee, noodig heeft, nog hooger in prijs was geworden P „Neen, protectie zullen wij maar van het program van den Boerenbond schrap pen. Daar zijn nog andere mid delen in overvloed, waardoor als de boer eenmaal vereenigd is, de zaken kunnen gaan. Handelsblad Een mensch is zelden tevredeD. Nau welijks ziet hij een soms lang geko^ster- den wensch vervnld, heelt hij een zeker doel bereikt, of de zucht naar meer en hooger treedt opnieuw met onweerstaanbare macht in hem op. Edele geesten trachten dus het ideale ware en schoone te bereiken, bij anderen, helaas bij de meester, geldt het een egoïstischen strijd om stoffelijke belangen. Zij, die het schoone werk v»n MulMu- li, zijn Mm H«velaar hebben gelezen, zul len zich daar uit de vertelling van den Javaanschen steenhouwer heriuneien. In hoogst boetende taal bevredigt de schrij ver al de begeerten van dei: ontevreden mm, tot hij ten slotte weder in zijne eer ste positie is teruggekeeid. Eie steenhouwer en «en bekend sprook je, getiteld de visscher en zijne vrouw, speeldm o s door het hoofd, toen wij de jongste be-ichten uit Bulgarije lazen. Prins F rdinai d, die zijn eerstgeborene aan zijn eerzucht heeft geofferd, hoopt d»ar al rr.eer en beter munt uit te slaan. Zijn eerste wewh, tene vriendschap pelijke toenadering, tot Rusland, w«rd ingewilligd, ffic eel liet de Tsaar zich door een gen- raai bij de opname van prins Bons in de Grieksche kerk vertegenwoor digen. Ook werd de belofte gedaan, dat RusUnd weder een diplomatiek agent in 8 fi> zal vrstigen. "Verder zullen in tal van steden Russische consuls worden aan gesteld, zullen opn eow Russische officie ren iu bet hger worden opgenomen, en inllen uilen, die voor den Tsaar hebben geknipt of als sarnrnzweerdeis zijn ver oordeeld, Wilden begenadigd. Een tweede wensch van den Vorst werd spoedig dsa op ingewilligd. Bulgarije is nog altijd een V z lstaat van dm Sultan, die als hoogste macht, de wettelijke waar digheid van prins Ferdimmd als vorst van Bulgarije moet bezegelen. Nog altijd liet die erkenning van den Suzerein op zich Wachten, doch na de hinderpalen door Rus land tegen d«s vorsten bestuur zijn opge ruimd, heelt de Porte Ferdinand als vorst van Bulgarije erkend. Ook dit wss hem niet genoeg. Heel Eu ropa moest zijn goedkeuiing aan dit be sluit hechten, en heel Europa deed dat. De gezanten der groote mogendheden te Konstantinopel hebben te kennen gegeveD, dat hunne regeemgen, met den ge- wijzigden stand van zaken, genoegen ne men. jNu kou men denken, z»l voist Ferdinand toch wel tevreden zijn. Toch niet. Gelijk de visschersvronw, wenscht hij nog schoo- ner titel te bezitten; hij wil thans koning worden. Koning van een Groot Bulgarije, met inbegrip van Macedonië, ziedaar zijn einddoel. Doch toen het ijdele vronw'je meende, dat hare hoogste begeerte verwe zenlijkt zou worden, werd zij tot hare nietige positie van vroeger teruggebracht. 't Schijnt dat Rusland en Oostenrijk zich b slist tegen drne Bulgaarsche plan- neu hebben verz t, ja zelfs gedrtigd hebben, den jeugdigen Bons, met land en kroon ie begiftigen, z o er tegen hunnen wil werd gehaudeld. Indien gij het sprookje van Grim niet keut, waarde vorst Ferdinand, denk dan aan dekikvorsch en den os, uit de fabelen van la Foutaine, en doe er uw voordeel mee. Be.rouw kount licht, te laat. Wanneer wy met de X—st'alen der toe komst thai s in het brein van Cecil John Rhodes kouden lezen, wellicht zouden we daar nog deH atdrnk vinden, van vervlo- geu droombeelden, eenmaal gekoesterd door den politiekeu steenhouwer uit Zutd-Ame- rika. De gewezen eprste ministei van de Kaapkolonie had tot dus*t-r slechts zijn ,/Sesam opput U* behoeven uit te spre ken en zijn zucht naar rijkdom en m cht werden bevredigd. Dit onbeperkt vertrou- wec in zijn succes deed hem de hand uit steken, naar den keizerskroon van Zuid- Afnka, doch ook deze kikvorsch zou geen os worden. Mag men de onthullingen, door het Boerenblad „de Volksstem' aan 'i licht ge bracht, vertrouwen, dan was Rhodes de ziel der samenzweerders. Volgens de Volks stem, was Rhodes niet het commité te Johannesburg schriftelijk overeengekomen, dazoodra de zaken tot een crisis kwa men, zoodat tnsscherkomst noodig zou zijn een gewapende macht, uit Charterland in de Tra»s»aal zou trekken. Het comité verhond zich om samen te werken ten einde Rhodes zijn verkiezing als eerste pre sident van Zuid-Afrika te verzekeren. Indien de omwenteling in de, Tr nsvaal gelukte, meende Rhodes gemakkelijk het volk van de Kaapkolonie te kunnen bewe gen om zijne getrouwheid aan Engeland te verbreken. Na'al en de Vrijstaai, als de zwaksten, zouden door de omstandighedcu wel gedwougen worden om zich bij de be weging aan te sluiten. Zoo zou zuid-Alrika van de K«ap tot de Zambesi een vereenigde Sia»t vormen wa«rvan de eerste president, wie weet na weinig jaren, als een andere Napoleon, tot keizer uitgeroepen zou worden. Helaas, voordat de keizerskroon zijne slapen dekte, had hij zijn "Wnterloo bij Krugersdorp gevonden. Lang nadat de oorzaken, die het zenuw gestel schokten, zijn weggenom-n, d< en de stoornissen zich nog gevoelen. Wat in het menscbelijk lichaam een natuurwet is, geldt ook voor het politieke zenuwgestel der vol ken. Als de kalmte en rust reeds lang in Zuid-Afrika zijn teruggekeerd, zuil n de Engelsche St«atslied9ti de tri'lingen nog in hunne kabmetten gevoelen. Als eene der eerste oorzaken tnng eene verkoeling met het Drievoudig Verbond genoemd worden. Daardoor wordt het ge dwongen koloniale consessLs aan Frank rijk te doen, kan het zich minder scherp tegen het optreden van Rusland in Tur kije en Oosl-Azie verzetten, en zal het ten slotte nog ge»oodza kt zijn wijzigin gen in zijne Egyptische staatkunde te brengen. Men moet het ijzer smeden, wan neer het heet is, zal Frankrijk denken. Het eerste bedrijf in het marionetten theater wordt thans afgespeeld. De Repu bliek heeft aan een touwtje getrokken, waardoor de Sultan V*n Turk ij de leen man van Nijl-d Ita, tot optreden wordt gedwongen. De beheerscher aller geloovigen polst de groote mogendheden. Rusland, Duitsch- land en Frankiijk knikken toestemmend. De Donaustaat schudt, neen Italië heeft de handen te vol in 't donkere wereld deel, 't bokst met een bruinen kroeskop, Engeland balt de vuis en Paul Kruger sta t op den achtergrond, wijzende op een hoop bardieten, waarbij men de trekken van Philips, Leonard, Jameson en Rhodes meent te herkennen. De godin d<-r wraak treedt plechtig op met eert schild, waarop men le-st Boontje komt. om zijn loontje." Gemengd MPU^S. Eindelijk was 't zeven uur. Hoe had ze verlangd mar dien avond, en nn, nu hij daar was, was 't of het Dog altgd maar geen tijd tot vertrek wilde worden. Half acht zou 't rijtuig voor zijn en 't was rteds zeven. N"g eens voor den spiegel, ja, ze had dien avond haar beau jour. Het bleeke, blanke kopje met die groote donke'blauwe oogen, waarin zoo vaak eeD uitdrukking van onuitsprekelijk geluk was waar te be un n, die blonde lokken, die haar hoofd als een krat s omringden, alles te zameD was een goed geheel, waarhij haar Diuna- gestalte volkomen paste. De bijna zwarte violeD, hier en daar in 't haar gestoken, maakte met den gonden band, die haar Grieksch kapsel ophield, een wonderlijk efiict. Een nauwsluitend wit zijden kleed, waarover een wolk van tnle gespreid was, maakte haar tot een Ve- nos. Had zij niet in den spiegel gekeken, ze ware bet dien avond toch te weten ge komen. Daar is 't rijtnig. De oude meid, dis jaren bij ben in dienst is, laat haar uit, en met werkeljj- ken trots beziet ze de slanke jonkvrouw, die nu naar haar eerste bal gaat. Wat gaat op dat oogenblik om in 't hoofd der onde- vrouw. Jaren, lange jaren gaan hiar geest voor bij. Dat schoone meisje, vol levenslust, had ze gekend als kind, later als schoolmeisje, ze had haar zien vertrekken naar 't peust- onaat als treisje met hangende vleclit en korte rokken, een vijf jaar later had ze haar zien terug keeren als e»n dame. Veel was ze in dien tijd veranderd, maar die onschuldige blauwe oogen en die, kinderlij ke uitdrukking op haar gelaat waren niet, veranderd. Ze was mooi, ontwikkeld, en vol vertrouwen. Hoe zon die, zoo vroolijk voor haar begonnen avond eindigen Terwijl de oude vrouw zóó dacht, gin gen er in 't hoofd van lady Floty Derby h'-el andere gedachten om. Zon luitenant Lefè re ook komen Z'>u bij alleen zijn Zou hij met haar dansen Onder deze gedachten was 't rijtuig den ingang der zaal genaderd. E*-n lakei hielp mama en papt Derby, een eerwaardig oud heer hielp Uory uit het rijtuig. Reeds bij 't inkomen der zaal waren aller oogen op Fiory gericht; die der heereu met bewondering, die der dames met afgui st. Daar weerklinken de tonen der eerste wals. ,/En place valse" en alle heeren haas ten zich naar hunne dames. Een flinke heer met een groote zwarte snor komt recht op Flory at, maakte zijn buiging en schrijft haar balboekje opeen- maal vol. 't Is Letèbre. Zijn donker haar en groote bruine oo gen, zijn iets gebogen neus herinnert aanstonds aan 't Oostersche ras. Zijn fie re gestalte doet, d'oeg bij ook geen uni form, toch den militair kennen, en zijne manieren verraden den aristocraat. Na polonaise en wals schijnt de anders zoo op dansen verzotte Flory, geen lust meer tot dansen te hebben. Aan den arm van den fleren jonkman begeeft ze zich naar de oranjerie. De drukte en 't gewoel der danszaal vergetend, spreken ze over alles wat hun ge-st hun ingeeft. OFlory geloof niet alles wat u he denavond zal gezegd worden hecht geen waarde aan die gloeiende blikken en die fijne complimenten, ze worden wel ge zegd en wellicht op dat oogenblik ge meend, maar ze komen Diet uit het hart en zijn dus spoedig weer vergeten. Mannen weten niet, hoeveel verdriet los daarheen geworpen gezegden en blikken goedgelooveuden meisjes kunnen veroorza ken. 't Is voor hen geen moeite, aardig te zijn of te schijnen, beloften te doeD die even zoo spoedig als zij gedaan zijn, ook weer vergeten worden. Ze wisteD niet dat een van hen door zijn handelwijs een meisje 't vertrouwen aan de gansche menschheid ontneemt. 't Bal was afgeloopen, en weer staat Flo ry voor den spiegel. De haltverlepte violen hangen in het in wanorde geraakte kapsel en toch moet ze zichzelf bekennen dat ze niettegenstaande haar wanorde-lijk toilet, schoon is. Lang ziet ze in den spiegel, dan plotseling rukt ze zich los van het lief lijk beeld, keert zich om en gaat zich ont- kleeden. SLpen, wie zou daaraan kunnen of willen denken na zoo'n avoud 't la drie jaar Her. Een oude dame loopt met een blond bleek meisje door de lommerijke lanen van hun groote buitenplaats. Men ziet het het meisje aan, dat ze lang en zwaar ziek is geweest. M wie hebben 't buis van den bur gemeester gekocht Kind, ik weet hun naam liet. Weet u dien niet? U wilt hem mij niet zeggen, welke reden heeft n daar voor J», zij heeft immers haar reden er voor, zij kan toch flgen haar kind niet zeggen, dat de man, die h»ar bedrogen heeft, haar buurman zal worden. Bedrogen Neen, zij mag niet onbillijk zijn. Hij heeft haar niet bedrogen. Hij is complimenteus ge weest evenals hij tegen alle meisjes is. "Waarom moest ze hem gelooven Waar om er zooveel waarde aan hechten En nu kwam hij hier vlak in de nabijheid, indien zij hem eens ontmoette. Was het niet beter er baar op voor te bereiden Neen, zij kon er niet toe besluiten, de pas ge»ezene wond weder van een te reiten. Neen, zij wilde het aan 't toeval overla ten; weinig wist ze, hoe spoedig de ge vreesde ontmoeting zou plaats hebben. Den volger,den morgen wandelde Flory alleen in 't park. Voor 't eerst sedert dien, voor haerzoo noodlottigen balavond. Plotseling wordt haar aandacht getrok ken door een jonge vrouw, die van uit een hangmat met werkelijken trots een knaapje gadeslaat, dat een konten vlinder naiaegt; iets vrees» lijks geheimzinnigs trekt haar aaD in die vrouw, zij heeft iets in haar oogen, dat diepe onp»ilbate droefh»i<3 oitdrnkt, alleen als ze naar 't knaapje kijkt, verdwijnen de rimpels op haar Voor hoofd. Ze gaat naar de jonge vrouw en knoopt een alledaagsch praatje met haar aan. 't Is of ze elkaar reeds jaren kennen. De jonge vronw, die ieder in het dorp voor te trotsch hield om zich met iemaDd in te laten, was blijde dat ze haar harl eens kon uitstorten. Dat jonge meisje met dat bleeke, zach te, oprtebte gelaat trok ook haar aaD. Zonder het zelf te willen, legde ze aan Flory haar gansehe ziel bloot. Hoe ze getrouwd was, niet met algebeele goedkeu ring der Lrnilie; hoe hij zwoer haar t- bemiunen eo hoe innig ze hem beminde; hr.e ze later tot de ontdekking kwam dat hij wel haar g'ld, maar Diet haar bemin de, dat hij gezelschap zocht van vrouwen, die wellicht minder wisten dan zij, maar die met dat weinige wisten te schit teren, en bovenal, die lief waren, dte zich ongestraft iieten beleedigen en die zich dan weder wilden laten ver zoenen dco«- een bracelet. Hoe hij schul- deu maakte en haar kind met een wissen oudergang dreigde, dat alles vertelde ze haar eu Flory loisterde met tranen in de oogen. O, ze besefte hoe hard zulk een gedrag een vrouw, die beminde, moest vallen. Troost, neen niemand was bij machte die arme jonge vrouw te troosten, dat wist Flory, mair toch zei ze: Toe, geef me uw adres, wellicht kan ik u troosteu en zoo niet, kan ik u toen eenige afleiding verschaffen. Dit aan bod werd met graagte aangenomen. De jonge vrouw haalde een visitekaartje te voorschijn, dat Fiory zonder er naar te zien in deu zak stak. Beide vrouwen ga ven elkander de hand, Flory kuste 't knaapje op de beide wangen en ging heen, veel lich'er dan ze gekomen was. N en, ze was de eenige niet, die leed. Plotseling dacht ze aan het het visitekaar tje; ze bezag 't en een doodelijke bleekheid overtoog haar gelaat. Nu bedacht ze de overeenkomst tusschen dat kinder kopje en den schoonen jongeling wieDS beeld nog versch in haar hart gegrild stond. Ja, hij was zijn kind, zijn zoon, en die man, haar ideaal rees plotseling weer voor haar op. Wat moest ze doen Mevrouw Lelèbre ontwijken. Neen, daartoe had ze die on gelukkige vrouw reeds te lief. Neen, ze zou strijden, ze zon hem zien, desnoods iederen dag, eo nooit, nooit zon iemand iets van haar strijd vermoeden. En thuis gekomen viel ze op de knitën en dankte God, die haar zulk een lot be spaard had en bad Hem om kracht en sterkte, om zielevrede, en om wijsheid voor hem, die vrouw en kind ongelukkig maakte. Arme Flory, hoe spoedig zal uwe liefde op de proef gesteld worden, uwe liefde voor 't goede en voor 't reine. Reeds viermaal was zij bij mevrouw Lefèbre geweest, maar nog nooit had ze hem ontmoet. 't Was een heerlijke morgen. Met haar hoed aan den arm, geheel in 't wit gekleed, wandelde Flory in 't bosch; geen wolkje was aan den hemel en alles werkte mee om den mensch in een verheven stemming te. doen geraken. Flory was, naar zij dacht, geheel alleen, toen plotseling een zachte hand haar aanraakte. Z-ziet om en ze ziet luitenant Lefèbre vlak in het gelaat. Als een marmeren beeld blijft ze staan; nu de lóo gevreesde ontmoeting werkelijk plaa's heeft, is 't of ze 't verwacht had, ze is in het geheel niet verwonderd. Hij veibreekt het eerst het stilzwijgen en du vertelt hij haar van zijne liefde voor haar en hoe hij,in vreeselijke schuld ste kend, Ant y Singer getrouwd had, die hij niet beminde en dat bij daardoor zoo diep ge zonken was. Flory luisterde, een zalig ge voel maakte zich van haar meester, Hij beminde haar toch, o, nu wilde ze sterven. Dan dacht ze weer aan die arme vrouw; o, die beminde hem misschien meer nog dan zij dat deed. Neen, zij wilde strijden met al de kracht die in haar was. Sterven, neen dat was laf. En ze heeft gestreden. Ze heeft het volbracht. Ze heeft hem ge zegd, dat ook zij hem eens bemind heeft, maar dat die tijd voorbij is. Ze heeft ge zegd, dat ze alleen nog achting voor hem zou kunnen koesteren, maar niet als hij zich zoo gedroeg en hij heeft zich haar achting waardig gemaakt. Flory heeft eene moeder en een kind ge lukkig gemankt, een man op den goeden weg teruggebracht, wat het haar heeft gfkost, neen dit is niet te beschrijven. Letterkundig Bijvoegsel Bott. Nieuwsblad. Een Amerikaansch blad, dat door enke len min of meer bejaarde jongmans wordt geredigeerd, toont vaak het wel eenigszins b'grijpelijk zwak, dat het de vrouwen tot mikpunt zijner aanvallen kitst. In een zijner laatste nummers hekelde het ongenadig de pretenties der heden- daagsche dames, die zoo stipt en dikwijls zoo slaafs door hare meiden moeten ge diend worden, terwijl moeder Eva nooit eeoe dienstmaagd ter btschikking heeft g-hnd. Behoorde» de dienstmeisjes noodzakelijk tot de hulp der vrouw, dan zou de Schep per deze zeker ook wel voor onze eerste moeder gesch-per. heblen, of denken onze pretentieuss vrouwen dat hier de wijsheid dts Scheppers zcu gefaald heb ben Naar aanleiding hiervan nam eene dame, die in hare waardigheid gekrenkt was, de pi n op, en bezorgde deD heeren redacteurs het volgend klinkend antwoord Heeren Ik heb thans niet op bijzondere wijze het oog op uwen vrouwenhaat, die gere geld in uw blad daghelder doorstraalt, maar ik acht mij verplicht, voor de rech ten der vronw op te freden, die door uw blad op zoo'n dwaze wijze miskend wor den. Neen, dwaashoofden, niet de Schepper heelt in zijne alwisbeid gefaald, toen hij Eva zondtr dienstmeisje schiep, maar gij dwaalt, gij, die in uwe dwaze begrippen de belachelijkste gevolgtrekkingen maakt en den toestand niet begrijpen wilt. t Is klaar als de dag, dat Eva volstrekt geen dienstmeisje noodig had, Adam viel zrjn Eva nooit lastig om een ontbreken de!] knoop aan jas of overhemd en zij had ook nooit konsen voor hem te stoppen of zijn schoenen te poitseD. Nooit is het vader Adam in de gedachte gekomen onder een breedgekruinden boom tot na zonsondergang zijn dagblad te lezen en dan als een dwaas te keer te gaan wanneer het avondeten niet op tijd gereed' was. Hij legde zelf vuur aan onder den ke tel en wist even goed als Eva het eten gereed te maken, en nooit, nooit dacht bij er zelfs aan met een half dozijn gasten aan ts komen, wanneer er vroeger niet op gerekend was. Nooit kwam het in zijn brein op tot snach's een, twee uur iu de kroeg te zitten, zoodat de vrouw nooit een dienst meisje tot haar steun of haar troost noo dig had. Nooit maakte Adam drukte, wanneer Eva den kleine wiegde eu zijn kleeren wierp hij niet slordig op stoelen ec tafels ueder, maar schikte die zorgvuldig op hun plaats. Nooit geloofde Adam, dat hij zijn Eva verkregen had om zijn slavin te zijn en alle werk voor hem te verrichten, maar stond haar in den huisarbeid zoowel als op het veld trouwhartig oij. Ware het zoo heden nog, Heeren, wij zouden ottze dienstmeiden zeer goed kun nen missen. Madame Hartman. Raak! In den trein tusschen Amsterdam en Haarlem zit een Engelschman. In de coupé ontstaat een gesprek over de snelheid van den treinen loop hier te lande. Be Engelschman. 't Is verschrikkelijk zoo langzaam als hier de treinen loopen in vergelijking bij ons. Een Hollander. Zoo De Engelschman. 't Is verschrikkelijk. Ik maak me sterk dat ik, naast den coupe loopende, den trein gemakkelijk bijhoud. Een Hollander. Dat is te zeggen, altijd els een Tranvaalsche boer je achter de broek zit! Amsi. Ct. Koning Oscar II en de pers. Hoe vriendelijk koning Oscar II van Zweden gestemd is jegens de pers is weer onlanga gebleken. De koning liet name lijk dadelijk nadat hij van den Zweedsch— Noorweegsche gazant ta Petersburg een telegram had gekregen over de bereiking van de Noordpool, door Frithjof Nansen, aan de redacties van de Stockholmsche bladen per telephoon verzoeken, om ver tegenwoordigers naar het paleis te zenden, aangezien de koning hun iels had mee te deeltn over de noordpoolexpeditie van Nanseo. De koning liet er bij zeggen dat bijzonder toilet onnoodig was. Een half uur later waren de journalis ten in het paleis aangekomen, waar de koning hun een lang telegram voorlas, dat hij uit Petersburg had ontvangen en dat eenige besehouwiugen van verschillende kenners van Siberie omtrent de berichten over Nansen behelsde. Hierna bestudeerde de koning met de journalisten een poolkaart en ontwikkelde hij zijne persoonlijke meening waarbij bij zijne overtuiging te kennen gaf, dat Nansen bf zijn doel reeds bereikt bad, of toch gelukkig zon bereiken. De koning nam toen op minzame wijze van de journalisten afscheid, wien eenige ver- verschingen werden aangeboden. Blinden. Het grootst aantal blinden onder de volken van Europa treft men aan in Por tugal en Rusland, nl. 20 op de 10,000 inwoners. In Finland zijn er 15.5 eu in Noorwegen 12.8 op de 10000 inwoners. Hierop volgen Spanje, Hongarije, Engeland, Dnitschland, Frankrijk, Zweden, België, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Denemar ken eiudeiijk Nedeiland, dat op de 10000 inwoners 4,5 blinden telt. Een Zwemmer. Een passagier van een Duitsche stoom boot, op weg naar Bremen, doet het volgende verhaal van de ongelooflijke vaar digheid in het zwemmen van een Chi- neeschen stoker. Op een morgen te halfzes hield de boot eensklaps stil en voer terug. Toen de passagiers op het dek kwamen, zagen zij, dat de matrozen bezig waren een boot nit te zetten. Er was nl. een Chiueesche stoker over boord gesprongen, m»ar hoe men ook zocht, om kwart voor acht was de man nog niet gevonden. Men besloot de rei» voort te zetten en juist was de machine gedurende 5 minuten met vol le kracht aan den gang, toen men plot seling den vermiste in het water voor de boot zag. Hij wenkte met de hand en toonde Diet de minste vermoeienis. Men hield dadelijk in, zond opnieuw een boot uit, en even vóór achten was de Chinees weer gezond en wel aan boord tetug. Hij had in het geheel 2l/s uur gezwommen. Toen men hem vroeg, waarom hij over boord gesprongen was, antwoordde hij, dat het in de machinekamer zóo warm was, dat bij het onmogelijk laDger kon uithou den en noodzakelijk een verfrisschend bad had moeten nemen, Schadeloosstelling aan onschuldig veroordeelden in Zwitserland. Men deelt uit Lausanne mede, dat in zij» zitting van den vorigen donderdag de Bondsrechtbank beslist heeft, dat het k»nton Zug een scha deloosstelling van 12000 tres. moet be talen aan een zekeren Joseph Schickervan Blickenstorf, die m 1884 veroordeeld werd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2