PIANO, DIENSTBODE, drie akkers BOUWLAND, |D. A. Wisseliik, Alkmaar. SCHAGER LOTEN. UOOO Loten. Tllll Maardigste en meest geprezen Callantsoog, Te KOOP: houten BOET, AG EISTEN. Bericht uit Kostsr's Kleine Winkel, re V ollenhoven's STOET Vollenhoven's LAGER Grafkransen Grafkransen. Agent heeThomson E. Braiulsma Amsterdam. Voor de Kinderkamer, MAANDAG 9 MAART 1896, Mi K. Jon Ier, te nam® A. KOSTER, Mt DoüJerdass te Sclap zit ting in het Caié tan Jen Heer Co®. Ziidewini BRANDKAST. CAFÉ. te S C H A G E N, k PLAATSELIJK NIEUWS. Schagen, 26 Februari 1896. Predikbeurten. schaoki, Burgerlijke Stand. Gein. SCHAGEN. Marktberichten. ADVEBTEISTIEN. 1 Aluin Huibers, jj Geerlje Houtkooper, Jacob Berkhout Jannetje Kelder, Openbare Verkooping in g-oeilen Staat zijnde tegen billijken prijs, TE KOOP. Te be vragen, bureau Schager Courant. Uit de hand te koop s Jb. Zeeman, te Luljewinkel. Wordt gevraagd i om terstond in dienst te treden, Loon f 2 - per week. Een Burgerdochter zag zich gaarne geplaatst als oppasster in een net Dadelijk TE HUUR: samen groot 73 A., 90 C.A., te /oid-Scharwoude, ten westen van de huizen aan de Kikkersloot, bij Heinskendal, laatst verhuurd aan J. Deugd Pz., te Broek op Langedijk. Te bevragen ten kantore van den Notaris J. van Leeuwen, aan de Brillensteeg te ALKMAAR. Handel in: BALLASTSCHOPPEN, MESTVORKEN, GRAVEN, SLECHT- VORKEN, STALSCHOPPEN enz. Bascnles, Familiesclialen, Maten en Gewichten. Artikelen voor Smeden en Tim merlieden, van ds beste Engel- sche kwaliteiten en soorten. Lood, Zink, Pek, Lijm, Draad nagels, Spijkersen Asplialt- Dak papier. Gegalvaniseerd Netwerk, IJzer- en Puntdraad. ENGELSCHE en DUITSCHE Hinder-enPoppen wagens. Onder beleefde aanbeveling, te Schagen. meest versterkende drank. beste Bier voor dagelijksch gebruik. SCHIEDAMMER G E INI EVER. A I G H TCA de AKIES, te Schagen. P. H. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. zijn in ruime keuze en prijzen, steeds verkrijgbaar bij Wed. Johs. DENIJS, HoogzRde, C H A G E IV. WERN ER-SERIE. Vertaling* van IIERMIVA, 1 Lot f 0.5O, 11 Loten f 5.—, 110 Loten f 48.Ï5, 230 Loten f ÏOO.bij den Hoofddepóthouder, J. Winkel, te Schagen. Een soliede Levensver zekering Mij. vraagt voor Schagen een solied persoon, om als werkzaam te wezen. Brieven franco letter Q. bureau de Zaanstreek, "Wormerveer. Schelp- en Stuifkalkfabriek. Steenkooperij, Steenhouwerij Handel in alle soorten van BGl W KATIF IALEN. W. F. Stoel Zoon, ALKMAAR. Alleen in verzesrelde pakjes, voorzien van boven staand gedeponeerd handelsmerk, verkrijg baar te Barsilljverhoril, bij J. Snoek en A. Prins Meijer; Petten, bij J. Schager; Dirkslioril, bij H. Smit; Schaden, bij R. G. v. der Wal. J. Slikker. F. Koot en J. Zeeman; Leniofenburï, bij R. Delver; SchafferbrOj?, bij J. Carpentier; Kollioril, bij Willem Pool, K. Otsen en J. L. Bood; Span broek, bij K. de Boer; St. Maartensbrug, bij W. de Leeuw en P. Klerk Azn.; Tuitjeilliorn, bij A. Strooper Az.; St. Maarten, bij C. Mars en C. de Vries. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Souchon Thee f fl.üO per V» kilo. is het geïllustreerd maandblad voor het kleine Volkje Sclilllemans en van Belkum Ie Znlphen. tot levenslangen dwangarbeid, wegens moord en diefs'al en wiens onschuld in 1894 bleek. Hij werd toen in vrijheid ge steld en deed op aanzoek zijner vrienden een eisch tot schadeloosstelling. Twaalfhonderd frs, voor een jaar zitten ie seker niet veel, maar in andere landen geeft men heelemaal niets. Een spannetje. Wat denk je van den nieuwen Baad van Beheer Nu, de eene helft acht ik voor niets geschikt en de andere tot alles in staat De deken der hoeden. Te Washington in Amerika, verhaalt het dag blad 1'Eleveur, bes aat een jachthond van gekruist ras, die in Jani 1870 geboren werd. Dit eerbiedwaardige dier zou dus thans 25% jaar oud zijn. Eertijds was het een uitstekende jachthond, doch thans is het dier doof, iheam&tisch, half bliud en der dsgen zat. Gewoonlijk wordt een hond dan ook niet ouder dan 10 14 j>ar. Onlangs heeft een onbe kende in de naoijheid van Berlijn eeD vier jarigen knaap met zich meegelokt naar bui ten, waar men het kind den volgenden dag vermoord vond. Eenige dagen geleden heeft de politie verlof gegeven het lijkje te be graven, hetgeen order grooten volkstoeloop geschiedde. Eensklaps riep een vronw, op een man van verdacht uiterlijk wijzende die onder het volk stond, nit jDie vagebond heeft zeker het kind vermoord." Bij het hooren van die woorden werd de man doodsbleek, maar eer men hem kon pakken, vluchtte hij snel weg, sprong over de heg van het kerkhof en verdween in de duisternis. De politie werd met deze zaak in kennis gesteld en zij zoekt naaT den man, wiens signalement vrij wel overeenkomt met dat van den vermoe- delijken moordenaar. Over de telefoon Het aantal jonge meisjes, dat werkzaam is bij de verschillende telefoon—maatschap pijen in de Vereenigde Staten bedraagt Liet minder dan 37000. Te Parijs heeft een zekere Saurat sedert geruimen tijd af en toe rui ten ingeworpen bij den graaf Bari. Deze is hem namelijk 14000 fres schuldig en betaalt hem daarvan om de drie maanden een bepaald bedrag afof liever, hij moet dit doeD, maar blijft nog al eens in ge breke. Dan schrijft Saurat hem een brief je, dreigende dat hij, als hij niet binnen 24 uren wordt voldaan, een ruit zal in werpen. Hij verzuimt dit ook geenszins, wacht dan bedaard de politie af wordt „in gerekend" en den volgenden dag losgela ten. WoeDsdag is dit spel voor de zóó- veelste maal weer vertoond geworden. In een verlaten steenko— lenmijn in West-Virginia zijn vier geraam ten ontdekt, iu de nabijheid waarvan een briefje is gevonden, in een fl. sch bewaard. Daarop stonden slechts enkele regels, die echter een verschrikkelijk drama aan het licht hebben gebracht. Het briefje luid de aldus: ,2 Nov. 1863. De mijn is ingestort en wij zijn gevangen. Geen water geen voedsel. Acht dagen zijn wij hier reeds opgesloten. 4 Nov. Erving en A- kelson hebben Ayres gedood en zijn lijk verscheurd. 6 Nov. Erving heeft Akel- son gedood, hij danst als een gek in de ronde. 7 Nov. Ik heb Erving gedood, omdat bij mij wilde vermoorden en sluit dit verhaal in een flesch." Door den heer O. Muijs, vee arts te Schagen, is voor cenige dagen ge leden eene koe, toebehoorende aan den heer L. Jonker te Schagen, van haar kalf ver lost geworden, welk kalf met recht een zeldzaam voorkomend monsterkalf mocht genoemd worden. Jammer echter dat dit monsterdier tot het behoud van het moederdier te veel vernield moest wordec, om opgestuurd te kunnen worden aan het mnséum van 'e Rijks-artsenijschool te Utrecht. Het was een omgeslagen kalf, de ingewanden vorm den de uitwendige, en den huid de in wendige laag, daarnevens was het dier tweeledig van af den schoft, zoodat het b. v. had2 paar voor- en achterpooten, staarten etc. Donderdagmorgen werd alhier door een 5Ö-tal Landbouwers uit de gemeenten Wieringerwaard, Anna Panlowna, Haringcar- spel, Winkel en Langedijk eene vergadering gehouden in het Jokaal Céiè». Besloten werd niet meer te contractee ren voor den verbouw van Suiker bieten tenzij tegen den prijs van t ÏO.per 1000 kilo. De Godsdienstoefening vangt aan des voor middags ten 10 nre. 1 Maart, Ds. A. W. v. Kluijve. 8 Ds. A. W. v. Kloijve. 15 Geen dienst. 22 Ds. A. W. v. Kluijve. 29 Geen dienst. Ingeschreven van 26 28 Febr. 1896. Geboren: Q Ondertrouwd: UeeDe* Getrouwd: Gerrit Zijlstre, en Neeltje Vader. Abraham Klomp en Maria Borst. Overleden: Geene. 8CHAGEN, 27 FEBR. 1896. Aangev. 5 Paardea f 85.a 125.— Yenlena a 11 Geldekoeien(magere) ,110.a 160.— 5 Vette Koeien ,160a 225. 20 Kalfkoeien ,130.— a 215. Vaarzen a Graskalveren s 120 Nnchtere Kalveren 7.a 14.— Schapen magere a Idem, vette a 225 Overhoodera 14.a 22.75 Bokken en Geiten a 25 Varkens (magere) 8.— a 11. 16 Idem(vette) per K.G. .30 a .37 73 Biggen 4.a 7. 50 Konijnen .15 a 1.25 30 Kippen .50 a 1.50 40 Eenden .75 a 1.25 Duiven - a 350 Kilogr. Boter 1.10 a 1.20 300 Kaas -.25 a -.30 5000 Kipeieren 2.50 a 3. 600 Eendeieren 4.— a HOORN, 27 FEBR. 1896. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 29.Com missie f24.— Middelbare faangev. 36 stapels, wegende 11635 Kilo. ALKMAAR, 28 FEBR. 1896. Kleine Kaas f 29 50 Commissie 25.50 Middelbare f 25.aangevoerd 162 stapels wegende 62023 K.G. ALKMAAR, 28 FEBR. 1896. Aangev. OraDen H.L. als 82 H L.tarwe f6.25 af 6.75. 1 HL rog ge f 4.50 a 32 HL. gerst, f 3.50 HL chevalier f 4.40 a 4.60. 610 HL. haver f 2.30 a 3.85, 113 HL. boonen paarden f 4.60 a 4 90 HL. bruine f 8.— a 10.75 HL citroen- f 10.— a 12. HL. duiven- f aHL. witt1 f 13,a—21 HL. erwten, groene-f 8,50 a 15.— grauwe f 13.— a 15.vale f 9.a witte-f a HL, mosterdzaad, rood fa H.L, geel f a HL Karwijzaad fa HL. Koolzaad f HL. Lijnzaad f a 2 HL. Kanarie Raad f 7.— a HL. blanw maanzaad f a EDAM,27 FEBR. 1896. Aangevoerd: 144 stokken boter; per K.G. 0.70 a 0.72' kipeier en f 3. a f 3 25 de 100 stuks. ENKHUIZEN, 26 FEBR. 1896. Heden werden aangevoerd stapels kaas, prijs - per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt Karwijzaad f 14.25 a f 14.50. Mosterdzaad f 8.a f 13.Maanzaad f 6.a 6.50. Groene erwten 10.25 a fi 1.Vale erwten f 12.a 13.50 Wijker Vale f7.50 a 9.50. Grauwe erwten f 11.50 a 13.50. Bruine booneD f' 9.50 a 10.25 Paardenboonen f 5.— a 5.50. Gerst f 3.50 a 4.-. Haver f2.50 a3.— Aangev.: Vette Varkens f.16 a f .20 per l/, KG. Magere Varkens f 9.a f 15.— p. st. Biggen f4.— a7.Scha pen f a Konijnen f - .60 f 1 30. Kippen f 1.— a 1.50, eieren f 3 25 a 1 3.50 per 100 stuks. Boter 0.72' a f 0 75 per kop. es® SS f} Op den 4 Maart a s. hopen on- jj| ze geliefde Ouders jjj) EN hun 25-jarige Echtveieeniging xx te herdenken. dj! Hunne dankbare kinderen, Jy Schagen, JAN HUIBERS. 1 Maart 1896. ANNA HUIBERS. g Op den 4den Maart a.s. hopen on ze geliefde Ouders en Behuwdouders en te Schagen, hunne öS-jarige Echtvereeniging te her- denkeu. Hnnne dankbare kinderen en behnwdkicderen Ondekerk J. BLEEK. a.d. Arostel.) C. BLEEK-Mosk. 0 Broek o. Lan-) C. BLEEK, fij gedijk.)J. BLEEK-Bleeker. n a. b. Hr. Ms. g S. s. ,Emma") M. BERKHOUT, ty M.O.i. Neder).) jj|| Alkmaar, T. BERKHOUT. TE OP voormiddags 10 uur, ten verzoeke van den E. A. Heer G. C. Hulst, Burgemeester Strandvonder, om contant geld, van WRAKHOUT, RONDHOUT, DEK- PLANKJES, LUIKEN, VAATJES, re.,ig IJZER en KOOPER, nieuwe PLANKJES, SCHOODJES, vuren en grenen BAD— DINGS, GRENEN PLATEN, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Gr. van OS, NOTJ BIS te Zijpe. Eene soliede stalen met binnenkast. Am hetzelfde adres worden Brandkasten van verschillende af metingen vervaardigd. Te bevragen onder Letfer S. Bureau dezer Courant. een voor 2 jaar nieuw gebouwde Lang 6.80, Breed 5 en hoog 3 Meter, met zolder en vloer. Te bevragen bij GEVRAAGD: om ten spoedigste in dienst te treden, een genegen in een Herberg behulpzaam te zijn. Inlichtingen bureau dezer Courant^ Inlichtingen worden verstrekt onde1 le'ter K aau 't bureau van dit blad. Voor een Koninklijk goedgekeurde Vereem'ging, worden voor Schagen en Omstreken, soliede Personen gevraagd. Mooie bij verdiensten voor H.H. Boden van fondsen. Fr. br., letter HL H. adres Bureau dezer Courant. Kout-, TouwIjzer-, Koper-, Zink-, Blik- en Borstelwerken Onzen hartelijkezi dank, ook namens wederzijdsche familie, voor de blij ken van belangstelling, tódr en bij ons bawelijk ondervonden. G. ZIJLSTRA, N. ZIJLSTRA-Vader. Kassier en Commissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,-der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. Puike oude MERK: Verkrijgbaar bij O -? as »s pr as a> 3 C QJ 'fj a 03 6- SU Heden verschijnt de 26ste en 27std ajlevenng van de goedkoope geïllus treerde uitgave DER Uit te geven in 36 afleveringen h 25 ets. en bevattende omstreeks 1500 bladzijden druks met 700 gravures. Waarin znllen worden opgenomen Glück aufAan het altaar. Ver- brokenboeien. Verdacht. Lentebo den. Eene onuitwischbara herinnering. De geluksbloem. Onder betoovering. Een held van de pen. Tot hoogen prijs. Vaderlandsliefde. Viueta. Sint-Michaël. De Alpenfee. Uitgave van P. GOUDA QUINT, te ARNHEM. Reeds verkocht: TRAD E «ARK f REKKING VAN H oensdag 26 lebr. 1896. De eerste prijs 110 is heden gewonnen door Mevr v. Stralen, Heiligenweg, Haarlem; de 2e prijs 10.Prins, Gelderathekade 70 A'damde 3e prijs fö.Mej. G. ten Cock, Winschoten. lederen Woensdag ten 2 uur Verloting voor IEDER TOEGANKELIJK, Kloveniersburgwal No 25 Amsterdam- dat reeds sijn veertienden jaargang beleeft en aan moeders overvloedig stof geeft om hunne kleinen bezig te houden. Het bezien der mooie plaatjes, het voorlezen en luisteren naar de rij m- pjes en vertelseltjes, het oplossen van eenvoudige raadseltjes en bet nateekenen of wel het kleuren der vele, voor dat doel geschikte plaatjes bevordert de vroolijkheid, voorkomt verveling en behoort tot de gezellige bezigheden in den kinderkring. Elke maandelijksche aflevering vormt een allerliefst boekje met een groot aantal, aan het rijke kinderleven ontleende plaatjes. vYoor de Kinderkamer" is bestemd voor kinderen van vier tot ze ven of acht jaar. Wie kinderen heeft verzuime niet om op ,Voor de Kinderkamer" in te teekenen. Het is een waar genot te zien, hoe de kleinen telkens met verlangen nitzien naar den dag, waarop hun nieuwe boekje zal komen. Voor een geheel en jaargang van 12 maandelijksche afleveringen is de prijs slechts t 1.8Ó. Men kan bij alle Boekhandelaren inteekenen. Na8r platsen, waar geeD boekhandel gevestigd is, geschiedt de levering geregeld en fr: nco per post door de uitgeve s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3