BOUWPLAATS ANNA PAULOWNA. GAAT NIET DOOR. Publiek Yertoop: Dinsdag 10 Maart 1896, op ZONDAG 1 MAART 11, es. Ut ÜÏPUTEEEtBAHt 3,31,3 3 3 5 rente. aan 't Zand, BOELHUIS, Loten en gedeelten W. G. BOLLE Senior, J. v. <1. Maaien te Schagen. /M J. Itüll C0STUUMS, ALKMAARSCHE 1 Abr. Sloos Wieringerwaard, Haar Gustaaf voor Nederland, Wieringen, Kapitaal f4000000, ONTVANGEN: Japonstoffen. Kathreiner's Kneipp Al als koffie Verkrijgbar bij W. IMHULSEN. ATELIER SCHAGERBRUG, in de ZIJPE, Openbare Uitvoering o Woensdag 18 Maart 1896, te HAKINGHUIZEN. D. A. WISSELIINiK, te AMSTERDAM, voor het vervaardigen van volledige onder bekwame leiding. Hoeden, Linieu, Voeren, lanfaiira. MivoeM Co. te Zwolle, onder garantie, in elke hoeveelheid ii te Notaris te Schagen, zal in bij zijn van den Heer Rechter in het Kanton, op Maandag 9 Haart 1*96, des middag 12 ure, in de las- Sc Korenbeurs te Anna Paulow- na, in het openbaar verkoopen: De tegen Dinsdag13 Haart 1896, des middags IS uur, in de herberg „de Zwaante U inkH aangekondigde veiling der vaste goederen van den heer J, Slooves A.JbZ. aldaar Abr. Sloos, Notaris. Notaris te Winkel, zal op Dins dag 7 April 1896, des avonds 7 uur, in de herberg van den heer PUBLIEK VERKOOPEN: X^rlL Een hecht, sterk WL kJ en weldoortimmerd IB BÜEGERfOOSHÜIS, ajfös zeer geschikt tot uitoefening eener nering met erf en boomgaard, aan de Laagzijde van het dorp inkel, ter grootte van 63 aren, 30 centiaren. Eigendom van den heer P. Jbz. Stapel. De Notarissen Van Os te ZIJPE en Sloos te WINKEL, zullen op Woensdag 11 Maart 1896, des avonds 7 uur, in de herberg van Mej. de Wed, A. Zanderaan de le. Twee Ilnizen, Erven, Tnln, Schuur, Hel- en Bouwland, aan den RUIGENWEG, n/b het BUURTJE, in de gemeente de Zijpe, ter grootte van 1.22.10 H.A. Eigendom van Andreas Simon Brouwer. 2e. Een Hois, Erf en Tuin, aan den RUIGEN WEG voormeld, groot 7.50 Aren. Behoorende tot de nalatenschap van Willem Quax. De Notarissen D. Coste- rus te Monnickendam, en S. Scheffelaar Klots te Bussum, zullen op 's middags 12 uur, in het Hótel ,/d e Doelen-' te PURMEREND, in perceelen en combinatiën, volgens biljetten Publiek Verkoopen B. E«ne Hulsmanswoning, met Erf, en Weiland, in de Mo n- der Rederijkerskamer „PHILOTECHNiE" TOT lïa afloop BAL. Hullandsche IJzeren Spoorwpg-maatschappij. Goedkoope reizen langs de lijnen der Maatschappij. verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Wie- ringerwaard. Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wieringer waard. Groote Openbare Groote, aanzienlijke, goede partij Eiken en Grenen ge sloopte Houtwaren, Gcm. ZIJPE, ZEGT HET VOORT, U) J. v. d. Hlaaten. VERKOOPIMi op Woensdag 4 Maart 1890, C. van der Hoek te HARING HUIZEN, gem. Barsingerhorn, van: lieukenbenoodigdheden, ais Landbouw-artikelen, gesteld onder Curateele. [aerag Anno 1846. Jb. Molenaar Jz., P. DENIJS Johz. De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger. kassier te Alkmaar. Hofleverancier, Kampen. HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Nederland, Fabriceert jaarlijks Vijf-cn-twinti}? miIHoen Sigaren. Depót te Schagen, bij W. ROGGEVEEN Dz. Opgericht in 1853, Directeur J. ter Meulen Jr. Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent LOTEN Paaschtentoonstell. 21 Mrt. en alle andere hulpmeststoffen van de firma G. J. Krol verkrijgbaar bij J. C. v a n W IJ K, te Anna Paulowna. C. HOOIACHGR, Da aan den Heer Jan At. Schenk toe- behoorende, aan de>i L o t w e g in het O stdeel, ie Anna Paulowna gelegen UouwplaatM, bestaande in Behui zing, met Nchuren, Erf en Lande- k d*-t-r sec'ie M, nummers 102, 750, 751, 785, 786 795, 796, 807 en 808 t- z->m>-n groot: 27 hrctaie ,71 aren, 40 centiaren. De v, ili gsbt-dmg n en verdere gegevens liggen 8 d*gen véér den Vfrkoop ter visie ten kantore van deu Notaris, aan de B gijnenlaan ie Schagen. Zegt het Voort. A. Wit aldaar, A. Bene Huismanswoninsr met Schuur Erf, Boomgaard, en Weiland, aan den Oester weg in de Pnrmer, gemeente Monnickendam, groot 16 Hectaren, 98 aren, 70 cen tiaren en n i c k m e e r, gemeente Monnicken dam, groot 22 Hectaren, 77 aren, 10 centiaren. A'les behoorende tot den boedel van den Wel.Ed. Heer W. van BEERS, gewoond heobende en overleden te Bussum. Informatiën te bekomea bij genoemde Notarissen, en bij den Makelaar J. J. 't BOEN, te Pnrmerend Breeder 6y iilj ei ten, TE des avonds 7 uur, in het lokaal yan den heer J. BOON, PROGRAMMA: fcooneelspel in vier bedrijven dooi W.Wijkeb e n Kluchtspel in één bedrijf van Karl Pauli. Entrée 50 Cents. Voor rondreizen of voor reizen heen en terug1 En nu» denzelfden wejj, zijn biljetten verkrijgbaar gesteld aan alle stations met geldigheid van 2 10 dagen. Gewijzigd tarief, met voorwaarden en kaart, is aan alle stations en be- stelkantoren verkrijgbaar voor 3 ets. De Raad van Administratie, Het Gedelegeerd lid, R. van Hasselt. Amsterdam, 1 Maart 1896. 1 0 2 O. OP des morgens ten 10 uur, ten overstaan van den deurwaarder J. W. van der WAL Cz. van een van het gesloopt wordende Barkschip „Snsknmmerren" bestaande in 50 stnks BUITENHUIDS-ÜELEN, zw»ar 8 bij 17 c.M., lang van 3 tot 8 Meier; 40 stuks BINNENHUI DSRIB- BEN, zwaar 10 bij 17 c.M., lang 3 tot 12 Meter 25 EIKEN TUSSCHENDEKBAL- KEN, zwaar 25 bij 25 c.M., lang 6 Me ter; 8 EIKEN LIJFHOUTBALKEN, zwaar 15 bij 15 c.M., lang 6 Meter; 3 EIKEN KIELBALKEN, zwaar 30 bij 40 c.M., lang 12 Meter voorts damscho-iïng HEK- en DRAADPALEN, DEKDE- LEN, SCHROOTEN, droog eiken en gre nen BRANDHOUT en al hetgeen ten ver koop zal worden aangeboden alles te be zichtigen gekaveld ««genummerd 3 dagen vóór den verkoopVoor nadere informatie vervoege men zich bijA.. GJ". vuil der f o 11, airlaar en bij bovengemelde') Deurwaarder. Bij geslo ten water mogen de goederen blijven liggen zon dei bewaar- of liggeld. Het tegen den 28en Februari j.1. aangekondigde ten huize van den Heer A. Spaans op de plaats ,/M i d d e 1 h o e v e" in den polder WAARD NIEUW* LAND, gemeente zal thans plaats hebben op 's morgens ten 101/, uur, Deurwaarder. (Zie de Biljetten) 's morgens te 9 uren, ten huize van geërn. en ijzeren Pannen en Schotels, Kof fiemolens en KanneD, Trekpotten, koperen Strijkijzers en Roosters, dito Waterketels, Petrol-umstellen, Tangen en Poken, Tob ben en Waschborden, Boenders, Bezems en Luiwagens; daarna van: bestaande uit: gegalv. Emmers, Akers, Melkschotels, Lantaarns, Teemsen, Zeisen, Strekelskolven, Hooivorken en Harken, Koetouwen, Draadnagels, enz.; verder van eemge Kruidenierswaren, als: Thee, Meel, Vet, Chocolade, Siijfs< 1, Blauwsel, enz.; eindelijk van een partijtje Spiritu aliën, Likeuren en Wijn en ten slotte van eenig Huisraad eu In boedel. Een en ander vóór den aanvang der veiling te zien. Deurw. KLEIN. Bij vonnis der Arrondissements-Recht- bank te Alkmaar, d.d, 27 Februari 1896, is DIRK VLAARKAMP, laatst zonder beroep, gewoond hebbende te Ou de Niedoip, thans ter zake van krank zinnigheid verpleegd wordende te Meerenberg, Da Procureur van den verzoeker, Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN. KantoorGedempte Nieuwesloot, no. 46, Alkmaar. j verzekert huizen, inboedels, vee, liooi, oogst, enz. tegeü vaste en billijke premiën. Inlichtingen te bekomen bij d n Agent Eerste Trekking 9 Maart 1896. zijn te bekomen, bij BIERKADE, SCHAGEN. Rijwielen. HOOGZIJDE, SCHAGEN. J3 beveelt zich beleefd aan tot .2 jÏL LEVERING en REPA- 2 REERING *an alles wat tot den RIJWIELHANDEL be-W hoort. Rijwielen. Verkoophuizen en dépots in de groote steden van Nederland en Ned. Indië. Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. NederlandscheLloijd 50 CTS. list.f5.- 110st.f48.75 230st f100,-. Bij den Secr. d. H.M. v. L., Afd. Alkmaar, H. SIEBERT COSTER, Alkmaar. Jr is uit één stuk vervaardigd, van echt linnen niette onderschei- w den en goedkooper dan het waschloou voor linnengoed. HOOGZIJDE E 18, SCHAGEN. Snelpersdruk vaD J. Winkel te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4