Een nieuw program Zondag 22 Haart 1896. 40ste Jaargang No. 3082. In- en doorvoer uit Frank rijk van Rundvee, Schapen/ Geiten en Varkens. en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zate r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: 8CHAGEIÏ, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Atzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingfen. a. dat de dieren, waarvan de leeftijd en het signalement te vermelden zijn, ge durende de laatste 2 dagen aldaar verblijf hebben gehouden Binnenlandsch Nieuws, SCHAKE AliciEti Nieiis-, COURANT. AlWttllifi- k L De Burgemeester van Schagen brengt' ter kennis van belanghebbenden, dat, niet intrekking van de gemeenschappelijke be-j schikking van de Ministers van Binnen- lanusche Zaken en Financiën van 11 Januari 1896, afwijking van de ver bodsbepalingen, vervat in de Koninklijke' besluiten van 8 December 1870 (Staats blad N°. 194) en 14 Augustus 1888 (Staatsblad N°. 142), wordt toegestaan ten aanzien van den in— en doorvoer uit Frankrijk van rundvee, schapeD, geiten en varkens op de volgende voorwaarden: A. bij invoer van rundvee, schapen, geiten en varkens, bestemd voor de fok kerij 1. dat aan hel eerste kantoor worde overgelegd eene ambtelijke verklaring van de overheid van de plaats van herkomst, binnen de laatste 8 dagen afgegeven ten bewijze, b. dat aldaar, wanneer het rundvee betreft, in de laat ste 120 dagen geene besmettelijke long ziekte en in de laatste 6 weken geene veepest en geen mond- en klauwzeer. wanneer het schapen betreft, in de laat ste 6 weken geene veepest, geen mond en klauwzeer, geene schaapspokken en geen rotkrenpel wanneer het geiten betreft, in de laatste 6 weken geen mond— en klauwzeer en geene schaapspokken wanneer het varkens betreft, in de laat ste 6 weken geen mond- en klauwzeer eu geene varkensziekte zijn voorgekomen 2o. dat de dieren, na aan het eerste kantoor door den districts-veearts of een zijner plaatsvervangers te zijn gekeurd en gezond bevonden, zoo spoedig mogelijk, af gescheiden van ander vee, naar de plaats vao bestemming worden doorgevoerd, per spoor, zonder verdere overladingen, afzon derlijke gesloten en verzegelde wagens 8°. dat de dieren, op de plaats van bestemming gedurende de 15 volgende da gen afgezonderd worden gehouden en na dien termijn niet met ander vee in aanraking ge bracht worden, danna door den district-veearts of een zijner plaatsvervangers te zijn ge keurd en gezond bevonden. B. bij doorvoer, enz. Schagen, 11 Maart 1896. De Burgemeester van Schagen, S. BEKMAN. De Burgemeester van Schagen brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter Secretarie dezer gemeent* inlichtingen zijn te bekomen omtrent de stukken, welke overgelegd moeten worden bij de aanmon stering voor de Haringvisscherij. Schagen, 16 Maart 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter atgemeene kennis, dat door hen eerstdaags SChoUW zal worden gehouden over de s 1 o o t e n en waterdiepten onderprivaten, waarvan ten vorigen jare bij aanmaning de daarbij omschreven verbetering is gelast. Bevonden nalatigheid is stralbaar met eene boete van hoogstens f 25.ol hech tenis van ten hoogste 6 dagen. Schagen, 17 Maart 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN, De Secretaris, DENIJS. Neen, een nieuw program is het ei genlijk niet, de circulaire, die het Be stuur van den Radicalen Bond dezer dagen aan de .aangesloten vereenigin- gen" heeft uitgezonden. In die circulaire wordt met het oog op de alom heer- schende politieke moedeloosheid gewaar schuwd tegen overgang naar de onver zoenlijken of tegen aansluiting bij de minder principiëele geestverwanten, wordt gezegd, dat men fusieplannen bij den geheelen Bond moet ter sprake brengen en inmiddels een aantal punten van so ciale politiek moet bespreken, liefst met werkliedenvereenigingen. Een program dus is het niet. Een middel „om de mannetjes bijeen te houden" heeft het Vaderland het ge noemd en die bedoeling straalt er ook wel in door. Maar het is dat niet alleen het is ook eene poging om het terrein te verkennen, ten einde te ontdekken, naar welke zijde men zal moeten over hellen een streven eindelijk om uit de nieuwe kiezers de gelederen te verster ken. Geen nieuw programma. Yan een pro gramma heeft het niets. Wel wordt er een heele reeks onderwerpen ter bespre king opgegeven maar, zoo men ten on rechte van het ontwerp-program der Liberale Unie gezegd heeft, dat iedereen het kon onderschrijven, deze „onderwer pen ter bespreking" kan iedereen ter hand nemenmen kan ze in eiken zin bespreken de strengst conservatieven zoowol als de meest radicalen, ja de socialisten kunnen zich bezig houden met al die onderwerpenzij vinden er niet alleen hun gading, maar over ieder dier onderwerpen zullen zij eene meening moeten hebben of zich vormen, en kun nen zij streven naar eene oplossing in hunnen geest. En het bestuur, dat deze onderwerpen ter bespreking aanbeveelt, onthoudt zich zorgvuldig van elke aanwijzing omtrent de richting, waarin de Radicale Bond de oplossing wenscht, mogelijk en noo- dig acht. Ziet, dit is zonderling, als men let op het uitgesproken doel van de circulaire: een woord van opwekking te richten tot de geestverwanten, ten einde hen te behoeden voor de moedeloosheid, waartoe zij onder de tegenwoordige omstandig heden en onder het conservatief regiment wel eens konden vervallen. Met dat doel voor oogen, had het be stuur de vlag der beginselen fier moeten ontplooien, en luide kunnen verkondi gen hier ligt de taak, die wij en onze geestverwanten in deze dagen hebben te vervullen. Zoo moet die opgevat, zoo ten einde gebracht worden, en dat doel te bereiken, is de inspanning van al on ze krachten waardig. Waarom deed men dat niet? „Om de mannetjes bij elkaar te hou den" ware eenige aanwijzig in den bo ven aangegeven zin ook wel aan te be velen geweest. Hun wordt nu aange raden niet over te gaan in het kamp der onverzoenlijken, noch in dat der min der principiëele geestverwanten. Zij moe ten dus op hun eigen beenen blijven staan maar als men nu in een tijd leeft van malaise en van moedeloosheid, in een tijd, waarin er gevaar is, dat men in arren moede tot de onverzoenlijken zal overloopen, of, in 's hemels naam, om toch maar iets te bereiken, met min der principiëele lieden gemeene zaak zal maken, dan is er voor een bestuur, dat die gevaren dreigen ziet, en dat dóarom meent zijne geestverwanten er tegen te moeten waarschuwen, wel aanleiding, om bakens te zetten en tonnen te leggen, ten einde de klippen en ondiepten in het vaarwater, waartegen men waarschuwt, ook aan te wijzenNu heeft het er veel van, alsof eene moeder hare kin deren het bosch inzendt om te wande len, met de waarschuwing om vooral niet te verdwalen, maar zonder te weten of zich te overtuigen, dat de kleintjes den weg kennen of kunnen vinden Deze leemte, als wij haar zoo noe men mogen, verdient te meer de aan dacht, omdat de waarschuwing zelve, gericht tot geestverwanteniets vreemds heeft in zichzelf. Wat zijn in dit ver band onverzoenlijken, wat minder-princi- piëele geestverwanten En waar moet men blijven, als men noch bij de eersten, noch bij den laatsten zijn mag Wat ligt daartusschen, waar de radicaal op de politieke wateren zijn veilige haven vindt? De „onverzoenlijke", daaronder wordt in den regel verstaan hij, die op het stuk ran beginselen van geen toe geven en geen schikken wil wetendie liever beproeft met het hoofd door den muur te loopen, dan dat hij, om een o- pen deur te vinden, een centimeter of wat van zijn eenmaal ingenomen stand punt afwijkt. Tegenover dien onverzoen lijke staat de minder-priucipiëele geest verwant dat is de man, die in begin sel wel met den onverzoenlijke overeen komt, maar die begrijpt, dat hij, om iets tot stand te brengen, zich met anderen verstaan moet en dus zijnerzijds wat moet toegeven, als hij verlangt, dat een ander dat ook doen zalMaar als nu dat eene niet goed is en het andere ook niet, wat is het dan wel Moet men minder stug zijn dan de eerste en stugger dan de laatste hoe stug dan precies? Waarom zegt de circulaire dat nu niet Omdat de circulaire eigenlijk iets an ders beoogt. De waarschuwing, hierboven bedoel, geldt maar voorloopig. Zij wordt op eene andere plaats in de circulaire in haar ware licht gesteld. Het bestuur ver wacht, „dat zelfs in dezen tijd van ma laise nergens sprake zal zijn van fusie, met opoffering zelfs van het geringste deel onzer beginselen en dat eventuëele plan nen zullen worden gebracht in de vergade ring van onzen Bond, opdat daar een besluit worde genomen door de partij in haar geheel." Heel duidelijk is dit ook al niet, want hoe er van „fusie", van vereeiiiging, dus van niet gelijk gezinden, sprake kan zijn, zonder „opoffering van eenig deel der beginselen", is ons een raadsel. Dat zal er dan ook wel alleen voor de mooiig heid bijstaan. Zonder eenigen twijfel heeft men hier het oog op de bekende fusie plannen. Er zijn er onder de radicalen, die meenen, dat de vooruitstrevende li- heralen met hen zich zouden kunnen sa menvoegen tot eene partijwelnu, het bestuur vreest, dat sommigen daartoe op eigen hand zullen overgaan, en of door onverzoenlijkheid de fusie in de toekomst onmogelijk maken, of, door te snellen overgang der radicalen stelling bij de onderhandelingen te veel zullen verzwak ken. Daarom moet men in deze niets doen, maar eventuëele plannen in de algemee- ne vergadering brengen. Daar kan men dan eerst zien, of het lukken wil een deel der vooruitstrevende liberalen tot het radicalisme over te halen, dan wel of het raadzaam is, maar naar de voor- uitstrevenden over te gaan. En om nu te weten te komen in welke richting er eenige kans van slagen is, dienen de bo venbedoelde besprekingen, welker onder werpen dhhrom juist in nevelen gehuld moesten blijven. Daarom en ook nog om een andere reden. „Het kan niet anders," zegt het bestuur, „of vele der nieuwe kiezers zul len tot de onzen behooren. En om dat te bevorderen, moeten de bedoelde be sprekingen zooveel mogelijk met werk- lieden-vereenigingen plaats hebben. Zoo kan men dan eens hooren, wat de wen- schen der werklieden zijn, en daar naar het programma der toekomst in richten. Het is ook een manier. Het is de manier van den koopman, die klan dizie zoekende, begint met de onderzoe ken, wat zijne toekomstige klanten be- geeren, om te kunnen zorgen, dat hij dit dan in voorraad heeft. Wij zeggen van die manier geen kwaad. Wij hebben al leen noodig gevonden, er de aandacht op te vestigen, omdat dit pogen, om de wen- schen der werklieden te leeren kennen, en ddarna een programma van sociale politiek op te stellen, wel eenigermate in strijd komt met dat, om met de voor uitstrevende liberalen ééne lijn te trek ken want die hebben juist gemeend den omgekeerden weg te moeten volgen die hebben in hun ontwerp-program te kennen gegeven, wat de werkman van hen te wachten heeft. Zóó zijn zij zeker, dat zij zullen blijven in de lijn hunner beginselen, en zoo weten zij, geen belof ten te doen, die hunne beginselen hen beletten zullen uit te voeren j zoo weet de werkman niet alleen, wat hij op be paalde punten te wachten heeft, maar kan hij ook gevolgtrekkingen maken om trent de richting, waarin dezelfde begin selen. in hunne toepassing op andere punten hem voeren zullen. .En zoo weten ook de radicalen,* als hun verkenningstocht afgeloopen is,| en zij hunne fusieplannen zitten te overwe gen, waar zij bij de vooruitstrevende libe ralen aankomen. Want zoo zij al zoeken en tasten, om den weg te vin den, dien zij volgen zullen, voor ons en de onzen licht onze weg afgebakend voor ons. Wij hebben gemeend, dat deze Memo rie van Toelichting bij de circulaire van het Bestuur van den Radicalen Bond niet overbodig is want al is de circulaire tot de radicalen gericht, bij het schrijven er van was het oog op de vooruitstreven de liberalen gericht, en daarom is het ook voor dezen van belang te weten, wat zij ervan te denken hebben en wat er mee beoogd wordt. De onderwijzersquestie te St Maarten. Bij kon. Besluit is gehandhaafd de niet- goedkeuring door Gedep. Staten van Noord- Holland van het besluit van den Raad der gemeente Sint Maarten, hij hetwelk een on derwijzer aan de openbare lagere school in die gemeente krachtens art. 29 litt. C. der wet op het lager onderwijs, eervol is ont slagen. Geslaagd voor het exa men in de Nuttige Handwerken MejN. M. Plaatsman te Waarland, gem. HA RINGKARSPEL. E en leukerd! Zekere J.A verdween 14 dagen geleden spoorloos uit z^'n woning ie Amsterdam. Reeds vreesde men dat hem een ongelnk overkomen was, tot dat eergisteren een briefkaart uit Londen kwam met de kor te mededeeling: „Ik ben in Londen op de Kaai aan 't werk". Te BARNEVELD heeft een boerenknecht, genaamd W. v. d. E., na eerst den schaapherder E. A. aldaar met een mes bedreigd te hebben, uit louter baldadigheid deu schaapshond van laatst genoemde met het mes in de borst gesto ken, en wel zoo hevig, dat het beest er waarschijnlijk riet van zal opkomen. Tegen den dader is procesverbaal opge maakt. Te PINGJUM, waar in de laatste dagen wegens anarchistische woelin gen eene brigade der marechaussee is ge stationeerd, was tegen Woensdagavond een openbare vergadering in het volksgebouw uitgeschreven. Als spreker zou optreden J. Giezen van Leeuwarden, met bet on derwerpHerdenking aan de commune van Parijs in verband met de drama's dia hier worden afgespeeld." De burge meester van Wonseradeel was met eene sterke politiemacht aanwezig. De spreker liet zich in zulke heftige be woordingen uit, dat de burgemeester het noodig keurde hem tot kalmte aan te ma nen. In plaats van daaraan gehoor te ge- ves, voegde hij den burgemeester hoogst onwelvoeglijke uitdrukkingen toe. Deze zag zich toen verplicht de vergadering te ont binden, hetgeen tot groote consternatie aan leiding gaf. Sommigen zochten een uitweg met door de ruiten te springenanderen vluchten in den kelder enz.de spreker werd op een bed teruggevonden. De brand aan den Kous- dijk. Omstreeks 8 uren Woensdagavond werd er brand ontdekt in de hooiperserij van den heer C. G. de Graaf, gelegen aan den Oost-Kousdijk N°. 101 te ROTTER DAM. Waardoor hij zoo eensklaps ont stond, is nog onbekend, doch in een oog wenk stond de gansche hooiperserij met bijbehoorende bergplaats, stalling enz. in lichtelaaie. Het was een bang gezicht, vooral toen het vuur, in een geweldigen vonkenregen op de aangrenzende loodsen van de houtkooperij der firma W. S. van de Wetering Co. nederdalende, die loodsen in vlam zette. Huizenhoog sloegen de vlammen op, een ondragelijke hitte afsttalende, schrik en angst onder de omwonenden verspreidende. Terwijl de hooiperserij nog in volleu vlam stond, en de eene houtloods na de andere vlam vatte, werd steeds dreigender het gevaar voor de aangrenzende gasfabriek. Ein delijk, nadat reeds een noodkraan geo pend was, om buitan den regulateur om, die gevaar liep, te kunnen werkeB, be reikte het vuur een kolenloods, tot de gastabriek behoorende. Alles was er op bedacht de fabriek te behouden, en een goed deel der brand weer spande al haar krachten daarvoor in. Van de gebouwen, tot de gasfabriek be hoorende, was het dan ook alleen die loods die eenige brandschade leed. Anders zag het er uit op de werf van de firma Van Wetering Co. Toen men omstreeks elf uur in den a- rond het vuur meesier was, was het al bijaa niet meer dan een ruïne wat men aanschouwde. Spookachtig stak hier en daar een balk of plank de lucht m, om na enkele oogenblikken mede in den vuur poel te verdwijnen somwijlen met stapela tegelijk. Van alle zijden was men voortdurend bezig om met alle aangerukte brandblusch- middelen water te geven; ongelooflijk groo te watermassa's werden op en in de lood sen geworpen vóór men de uitwerking er van bespeurde. Door de geweldige hitte in den aanvang kwam het meermalen voor dat het water reeds verdampt was vóór het zijn dosi bereikte. Van het Dnitsche barkschip Elize, kapitein Winters, dien ochtend voor win ter laag lig plaats genomen hebbende in de Oostkous ten noorden van de houtloodsenvatte de tui gage een oogenblik vuurhet werd ech ter door de bemanning geblnscht. De zuidenwind dreei de vlammen een eind de Oostkous over en noodzaakte de daar liggende schepen zich snel te doen verha len. De schade door den brand te weeg gebracht kan in ronde cijfers op honderd duizend gulden geschat worden. Naar men mede deelt is het grootste deel, wat de firma v. d. Weteringen Co betreft, bij ver schillende maatschappijen op beurspolia verzekerd ook de heer De Graaf is door assurantie gedekt. Gelukkig zijr. er geen persoonlijke onge lukken te vermelden. Inden gemeenteraad van Y8ELMONDE werd gisteren het kohier der hondenbelasting behandeld, en de aan- geslagenen stuk voor stuk afgelezen ten einde uit te maken of zij in de eerate- (iosloopende honden) of in de 2e klasse (kettinghonden) thnisbehooren. Van de eerste wordt 1 8, van de tweede f 2 gehe ven. Dit gaf aanleiding tot eenige ver makelijke incidenten. Een der raadsleden had zij ra houd eerst ia de eerste- en nu in de tweede klasse aangegeven. rHoe zit dat #Wel eerst liep hij los, maar sedert hij bij mijn buurman voor f 6 kalkoenen heeft doodgebeten, heb ik hem in de tweede klasse aangegeven, om Een ander raadslid„Om die f 6 er uit te halen ,Ten minste om 'm vast te leggen en te zorgen dat ie 't niet meer lapt.' Een ander raadslid had zijn hond in de tweede klasse aangegeven, en nu in de eerste, „want hij vecht zoo graag met den hond van mijn buurman.' Mijnheer X. (geen raadslid) heeft twee honden in de 2e klasse, maar die loopen toch overal vrij rond, dat moet dus eerste klasse worden. Een der raadsleden ,NeeD, neen, laat die maar in de tweede, want als X, zijn honden vastlegt, worden we opgevreten door de ratten 1' Vrijdag herdacht de heer P. Pinxter den dag waarop hij vóór 25 jaar als hoofd der school te ZWAAG in dienst trad. Te HOOFDDORP (Haarlem mermeer) heeft men de ontdekking ge daan, dal zich ook daar gasbronnen be vinden. Bij den heer 8. hield men oa het oppompen van een karaf water eene brandende lucifer er boven, waarna dade lijk eene vlam zichtbaar werd. Bij den landbouwer Eijken is zooveel gss aanwe zig, dat de geheele boerenplaats hiervan kan worden voorzien. Om in de behoeften der kerk te kunnen voorzien, wordt te QOR- REDIJK een hoofdelijke omslag geheven over de ledeD eu zij die gerekend worden lid te zijn der Ned. Herv. kerk aldaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1