Opgepast Zondag 29 Maart 1896. 40ste Jaargang Ho. 3084. MM overzicht lor fel f Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden AOVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van I tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSehagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws, Buitenlandsch Nieuws. SËHAGER Alfcieci Nicnws- i COURANT. AimiBitic- M\mM. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: 8CHAGEN, liaan, D 4. Burgemeester en Wethouder» van Scha* gen, brengen ter algemeene kennis, dat vergunning voor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank is verzocht door PIETER BOON, voor perceel No. 1 van Wijk H. aaa de Nes, alhier. Schagen, 27 Maait 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. OPENBARE VERGADERING van den Raad, der gemeente Schagen, op Dinsdag 81 Maart 1896 des mor gens ten 10 ure. Punten van behandeling. Ingekomen stukken. Regenbak. Vaststelling Kohieren Hondenbelasting, en Hoofdelijken Omslag. Schagen, 27 Maart 1896. De Burgemeester van Schagen, S. BERMAN. Er is met het oog op .de uitbreiding van het kiesrecht, die men verwacht dat, hoe dan ook, in een of anderen vorm wel eindelijk komen zal, een en ander gaande, waarop zij die de staatkundige ontwikkeling van ons volk in goede ba nen geleid willen houden, wel het oog mogen vestigen. Maakt men zich in de steden bijzon der druk met de werkmansorganisatie, ook op het platteland zit men niet stil. Niet alleen onder de werkenden, ook onder den boerenstand, zijn toekomst kiezers. En dezen verzamelt men thans in boerenbonden met het uitgesproken doel, om de belangen der boeren heter te behartigen dan tot dusver door de Landbouw-maatschappijen geschiedde, waarin „de heeren" te veel te zeggen hebben. Men zou dus zoo oppervlakkig mee- nen, dat men hier nu waarlijk eens al leen met de bevordering der belangen van de boeren te doen had. "Wie dit meenen mocht, neemt den schijn voor het wezen. Is er dan niet veel voor den landbou wenden stand te doen, dat de belang hebbenden zelf beter behartigen kunnen dan de Landbouw-maatschappijen Zeer zeker. Niet omdat die maatschappijen te veeion der den invloed der „heeren"staan want die heeren zijn in den regel de naast-belang hebbenden bij den bloei van den land bouw maar omdat zij met een ander doel opgericht en tot een ander doel be stemd zijn. De Maatschappijen beharti gen meer algemeene belangenmaar daarnaast hebben de landbouwers bjzon- dere belangen, die meer een plaatse]jk karakter hebben en waarbj geheel met plaatseljke omstandigheden en behoef ten rekening wordt gehouden men kan gezamenljk zaaizaaden, kunstmeststoffen, voederartikelen aanschaffen en doen keu ren men kan gezamenljk proeven ne men, men kan gemeenschappelijk pogin gen aanwenden tot verbetering van paar- denfokkerj of veeteeltmen kan voor grondverbetering, voor verbetering van waterafvoer samenwerken men kan bj verschillende gelegenheden, bj pachten, bj bet sluiten van overeenkomsten voor bietenverbouw, elkander noodig hebben en helpen. Daartoe zjn echter twee voorwaarden noodigde eene dat allen geljksoortige belangen hebben, en dus de vereeniging zich uitstrekke over niet meer dan éen dorp, of altham niet meer dan éen niet al te groote streekwaarin de landbouwtoestanden van gelijken aard zjn. In de tweede plaats, dat de deel neming zoo algemeen mogeljk zj, want voor het bereiken van al wat zoo'n plaatseljke vereeniging beoogen kan, is eendracht, algemeene samenwerking, drin gend noodig. Uit die twee eischen vloeit vanzelf weer een derde voortdat men algemeene beginselen die tot verdeeldheid aanleiding kunnen geven, met nadruk moet buiten sluiten. En dat juist willen zj, die den Boerenbond oprichten niet. Vooreerst moet de Bond zjn Christel jk", en als men op de verschillende bepalingen let, wordt daarmee bj voorkeur „katholiek" bedoeld. De Standaard heeft dan ook hare volgelingen reeds gewaarschuwd, dat zjniet mee kunnen doen. Zoo wordt dus een deel der platte landsbevolking uitgesloten om haar ge loof. Doch daarbj bljft het niet. Die Boerenbonden moeten o. a. ook „pro- tectionistsch" zjn de een wil die vlag al dadeljk in top h jschen, de ander haar voorshands nog wat verborgen houden. Maar in protectionistiscben koers wordt het vaartuig gestuurd. En om nog dui- deljker te maken, dat de eigen stoffe- ljke belangen der boeren wel op den voorgrond geschoven worden, maar dat het eigenljk te doen is om hulptroepen in den staatkundigen strjd aan te wer ven, worden die plaatseljke vereenigin- geg saamgevoegd in provinciale bonden, die op hunne beurt een algemeenen Bond zullen vormen Wat hebben wj in deze dingen te zien Dit, dat op verschillende wjzen de vogelaars er op uit zjn om de nieu we kiezers te vangen in hunne net ten. In 't voorbjgaan zj opgemerkt, dat die vogelaars aldus onwillekeurig een afdoend bewjs leveren voor de noodza kelijkheid der uitbreiding van bet kies recht. Nog is het er niet en nu reeds wordt aan de belangen der niet-kiezers eene belangstelling gewjd, die daaraan tot dusver nog nooit geschonken werd. Tot hen in de eerste plaats ons „op gepast!" Van alle kanten komen ze tot U met aanbiedingen om uw toestand te verbeteren. Ziet toe, waar ge hulp vinden kunt, die U werkeljk baat geeft Een ernstig onderzoek daarnaar is niet overbodig, zelfs al is men diep door drongen van de goede bedoelingen der raadgevers. Er zjn er, helaas, maar al te veel, die het goed meenen, maar die van oordeel zjn, dat zj de Maatscbappj hervormen kunnen naar de ingevingen van hun goed hart, terwjl daar wel degeljk grondige studie der maatschap- peljke verschjnselen voor noodig is Ziet toe, ook waarbeen gj U voeren laat Het kan gebeuren, dat, ook als men uwe dadelijke stoffeljke belangen goed behartigt, het meer verwjderd doel, waarvoor men U in 't gareel wil span nen, een ander is, dan wat gj zelf in 't belang van uw land en uw volk achtZiet toe, ziet scherp toe, want ook gj zult weldra voor de toekomst van uw vaderland aansprakeljk zjn Maar „opgepast!" klinkt bet ook tot ons en onze geestverwanten. Niet, opdat wj ook netten spannen en strikken zet ten. Maar opdat wj, zooals het bestuur der Liberale Unie ons voorstelt te doen, open en rond verklaren, wat men van ons te verwachten heeft, in welke rich ting wj 's lands zaken wenschen te sturen, zoo in het algemeen belang als ter bevordering van bjzondere belangen, in zoover dat van Staatswege geschieden kan. Want dit bedenke men weler is een groot verschil tusschen datgene, wat van Staatswege gedaan kan worden, en wat men zelf doen kan en mag. Zjn eigen bjzondere belangen kan en ffioet men zelf behartigen, en het is goed zich daarover te verstaan met me debelanghebbenden. Het kan zeer wel zjn, dat men met die medebelanghebbenden verschilt van meening over vraagstukken van algemeenen aard. Welnu, dan is er tegen die samenwerking toch geen be zwaar, mits die zich bepale tot die bj zondere belangen, en mits men z'ch niet ter wille van die bjzondere belangen la te indeelen bj eene staatkundige of ker kelijke partj, met wier beginselen men het niet eens is. En om een ieder der nieuwe kiezers in staat te stellen, om te beoordeelen wat hj aan ons heeft, en waar hj, met ons meegaande, belanden zal, daartoe dienen wij hem een program aan te bieden, dat dit alles duidelijk cn verstaanbaar aangeeft en dat zjn doel ni t in nevelen bult De landman C. Grin te SINT MAARTEN, werd dezer dagen bij zonder verrast, daar een zijner schapen een lam ter wereld bracht, nadat het 14 dagen te voren, mede een dergelijk wezen het licht bad geschonken. Zoowel het schaap als de beide lam meren zijn volmaakt gezond. Woensdag j. 1. isde heer J. Akkerman, onderwijzer te St. Maar ten, wederom met zijne werkzaamheden in de school aldaar aangevangen. Over bet geheel genomen is de burgerij ingenomen met de gevallen beslissing, wat voor den heer Akkerman zeer gelukkig is te noemen. De laatste der Volksvoor- drachten te Heer Hugowaard, in dit seizoen van het Nutsdepartement, met me dewerking van de Rederijkerskamer en het Fanfarecorps, is den 26en gehouden. De voordrachten van 5 nutsleden, de opvoering van het tooneelspel »De laat ste stuiver" en de 6 muziekstukken wer den op verdienstelijke wijze uitgevoerd, terwijl bovendien de bespreking door Dr. P o s t, \an Brongas en Acetyleengas, eu het vertoonen van AcelyleeDgas en de grondstoffen waarvan het gemaakt wordt, met belangstelling werd gevolgd. Dinsdag j. 1. werd te HAAR LEM het examen gehouden voor hen, die in den afgeloopen winter hadden deelgeno men aan den cursus in hoefbeslag, voor burgerhoefsmeden. 5 bazen en 12 gezel len namen deel aan den cursus; 3 bazen en 8 gez.'.llen verwierven het diplomaonder wie: K. Bos Cz. te Koedijk, F. Boeke- steijn te Oude Niedorp en K. Bos te Burgerbrug. M e j. S. v. d. Meero n d e r w ij- zeres te CallantSOOg, is als zoodanig benoemd te Langend ij ke (Friesland.) V r j d a g-m orgen tusschen 9 en 12 ure, zjn op het strand nabij CallantSOOg gestrand: 2 v i s c h 1 o g- g e r s, waarvan de bemanning werd ge red. Nabij HUISDUINEN strandden ter zelfder tijd 3 vischloggers. In de nabijheid van het strand te PETTEN zwalkten 8 vischloggers gerui- men tijd op gevaarlijke wijze onder de kust, doch wisten toch weder het ruimen sop te winnen. De j. 1. Dinsdagavond ge* houden vergadering, aan het Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Wieringen, was zeer talrijk bezocht. Als spreker trad op de Heer Ds. Smidts, die voor dien avond tot voor dracht had gekozen, het stuk, getiteld zrllet diakenhuis-mannetje vertelt zijne historie,* uit de Camera Obscura van Kil- debraud. Voor de bjdragen hadden zich onderscheidene personen aangemeld. Tusschen de pauze, liet de Muziekver- eeniging,„Harmonie" haar tonen hooren, die, zooals men ze van haar gewoon is, zeer aangenaam waren. Waarna men, toen de voorzitter de vergadering gesloten had, recht voldaan huiswaarts trok. De Heer L. SpaanderOnder- wijzer te Edam, heeft het beroep naar de O. L. School te OOSTERLAND op WIE- RINGEN aangenomen. Voormoeders oog ver dronken! Terwijl te BURUM de moeder voor het venster zat, liep een aanvallig 3-jarig kind van J. Postma onder het spelen achteruit en kwam iu een sloot terecht. Oogenblik- kelijk spoedde de moeder zich naar buiten, doch het kind bleek reeds gestikt te zijn. Men meldt n i t HARLINQEN: De bekende socialist Tj. Stienstra is, zooals algemeen wordt verhaald, van hier met de noorderzon vertrokken. Waar heen, is niet bekend. Herbenoemd tot notabe len der Ned. Herv gem. Oudcarspel, de heeren K. Kroon Kz. S. BerkhoutM. Kroon Cz. en in de plaats van den heer H. Hart Cz. die tot Kerkvoogd was benoemd, de heer A. Borst Gt. Te KAMPEN is andermaal voorgekomen, dit bij een publieke verkoo- ping, ditmaal van 400000 1/i Kg. hooi, geen der aanwezigen een bod wilde doen of men zou zekerheid moeien hebben, vrijgesteld te zijn van de 10 pet. boven de koopsom. De not iris hierin niet willende toegeveD, ging de verkoop niet door. Bij de oprichting van den Boerenb >nd voor een paar weken, weid dit als artikej in het reglement opgenomen, en hieraan schijnt men zich nu stipt ia houden. Donderdagavond jl. werd door het tooneelgezelschap „Liefda digheid" te Barsingerborn, ten be hoeve van het Sint Nicolaas fonds, de ge wone voorjaarsuitvoering gehouden iu de kolfbaan van den heer A. Slotemaker. De opgevoerde tooneelstukken waren „het Lied van Moeder", tooneelspel van A. A. S. Renle, en „de Schoolrijdster", blijspel van Emil Pohl. Waren velen van ds gewone bezoekers door omstandigheden verhinderd, deze uit voering bij te wonen, er was evenwel een vrij talrijk publiek aanwezig, dat met blijk bare belangstelling de voordracht der too neelstukken volgde. De wijze, waarop de moeielijke gedeelten uit beide tooneelstuk ken werden vertoond, verwierf ook den al gemeenen bijval der toeschouwers. Te WAGENINGENis door de feestcommissie, gevormd uit leeraren en leerlingen der Rijkslandbouwscliool, beslr- ten, het 20-jarig bestaan dier inrichting in Sept. a. s. te vieren door het houden van een historischen optocht, voorstellende: de» intocht van hertog Karei van Gelre en Gulik, binnen de veste Wageuingen, in het jaar 1420. Vergadering van den 1-a.a.d der gemeente IVieu vve IV ie- dk>i*p den 26sten Maart 1896, des namiddags ten 3 ure. Aanwezig, alle leden. Na opening door den Voorzitter, wor den de notulen der vorige bijeenkomst gelezen en onveranderd goedgekeurd. De Voorz. deelt mede, dat ingevolge het iu de vorige vergadering genomen besluit, „Hercules" in 't bezit is gesteld van een bijl. Het toen behandelde onderwerp „we ring bedelarij" is door hem tot bespre king toegezonden aan den Secreta ris der vereeniging van burgemeesters en secretarissen in dit gewest. In de, begin April door hen te houden vergadering, zal dit punt dus in behan deling worden genomen. De heer Visser wenscht met wering zeer voorzichtig te zijn en noemt daarbij een voorbeeld op van armoede, waarin tegenwerking zeer te betreuren zou zijn. De heer Kuilman beaamt dit wel maar houdt de hier doortrekkenden voor be roepsbedelaars en dezen moeten geweerd worden om te beginnen zou echter eerst een' kas gevormd kunnen worden, daar men hulpbehoevenden toch geen bijstand mag onthouden. De heer Visser en anderen zijn voor een gewestelijke commissie tot onder zoek der oorzaken van het veelvuldige bedelen. De heer Koopman meent des noods plaatselijk ook wel iets te kunnen doen; doch daarin ziet men ook de gewenseh- te resultaten niet. Na de vergadering van Burg. en Secrt. zal men echter meer definitief kunnen handelen. Op de mededeeling van den Voorz. dat de dames Posthumus nog steeds gaar ne met Mei, de door den Brievengaarder Schild te ontruimen woning willen betrekken, wordt besloten hierop toe stemming te geven. Hierdoor komt de middenwoning vrij en daar de Rijks ambtenaar C. Schriik zich voor deze het eerst als huurder heeft aangemeld, wordt machtiging gegeven, deze aan genoem den heer Schriek te verhuren tegen f 1.25 per week. Volgens mededeeling des Voorz. is het perceel bouwland „Bankertserven" uit de hand gehuurd door C. Kamper voor f 15.'sjaars. De heer Visser, lid der commissie van toezicht over de landerijen, wenscht nu gaarne een permanent plaatsvervanger toe te voegen aan deze commissie en stelt voor, als zoodanig den heer D. Kuil man te benoemen. Dit geschiedt dan ook en deze heer neemt zijn benoeming aan. Daar de subsidie aan de stoom tram-maatschappij groot f 5000, waar van reeds f 500 is verstrekt, dus thans nog f 4500 en een bedrag van f600 het welk moet toegegeven worden bij de rui ling van een perceel land, niet op de be- rootrng voorkomen en echter dit jaar be- ooiigd zijn, stelt Voorz. de vraag: hoe bekomen we deze som. Afschrijving van het grootboek zal niet worden goedgekeurd De heer De Moor merkt op, dat dit finantieel beter zal zijn, doch men ver zekert hem, dat het niet wordt toege staan. Op het eenigszins gewijzigd voorstel van den heer Kuilmanwordt ten slotte besloten, een geldleening aan te gaan groot f5200 tegen 3 1j2 °/0 rente en een jaarlijksche aflossing van minstons f 100 en hoogstens f 500wel duurt de gehee- le aflossing dan wat lang, doch ook het nageslacht heeft voordeel bij de zaak. De vergadering tot het doen der re kening door armenvoogden is na eenige overweging belegd op donderdag 9 April aanstaande, des voormiddags ten 11 ure. Ongelukkig voor 't Niedorper corps honden, zijn enkele heeren niet in 't bezit van een of meer zijner leden, hetwelk tengevolge heeft, dat, na opsomming van enkele misdrijven, bij hoofdelijke stemming besloten wordt, de honden- eigenaars aan te manen, hun honden vast te leggen tot 15 Mei. De commissie voor de landerijen zal bij hare a. s. rondreize tevens onder zoek doen, waar aan den LANGEREIS de geschiktste plaats is voor een brandspuit. Ingekomen is een verzoek van den kunst schilder, den heerCWw, om de Raadszaal te mogen gebruiken, voor eene door hem te houden tentoonstelling van schilderg en tijdens het aanstaande Zangersfeest alhierBesloten wordt toestemmend te antwoorden, op voorwaarde, dat hij het vloerkleed zoodanig bedekt, dat het tegen beschadiging is gewaarborgd. Op de rondvraag van den Voorz., zegt de heer Kuilmandat het dringend noo dig is, maatregelen te nemen tegen de vernielzucht, die de schooljeugd op het kerkhof aan den dag legt. Hierin kan naar zijne meening voorzien worden aan den oostkant door planting van Meidoorns en bij den toren door spanning van punt- draad. Burgm. en Weth. nemen op zich, de ze zaak spoedig te onderzoeken en af te handelen. Verder niets in 't openbaar te behan delen zijnde, sluit de Voorz. de vergade ring. Dat Fransche volk is toch een won derlijk tegenstrijdig volk. Een volbloed radikaal ministerie regeert het land, bij eene meerderheid yan gematigd libera le kamerleden. De kalme president Faure laat zich door den minister-president Bourgeois door het roode Zuiden, leiden eene reis, die feitelijk dienst deed tot propaganda voor het radikaal-socialistisch verbond. De wetgevende macht accep teert wetsvoorstellen, geheel in strijd met het programma der meerderheid. Zoo werd voor eenige weken het kapi taal in de doode hand door een hooger percentage getroffenzoo redekavelt men thans sedert eenige dagen over een wet op inkomstenbelasting, die hoewel door de gematigden innig verafschuwd en welker verderfelijke strekking, wegens de trapsgewijze vermindering van het natio naal vermogen, door de hoofdleiders met hand en tand bestreden wordt, waarschijn lijk toch tot wet verheven zal worden. Den troonpretendenten van Bonapartistische, zoowel als Orleanistische zijde wordt het land verboden, terwijl de broeder van een dezer gevreesden, met lof en eer in dat zelfde Frankrijk wordt overladen. 't Is prins Henri van Orleans, wier naam gedurende de laatste dagen op veler lippen zweeft. Deze jonge prins heeft op eigen kosten eene reis door Zuid-China gemaakt, zijne ervaringen tot een lezenswaardig geheel verzameld, en voor weinige dagen, voor een uit gelezen publiek van duizenden, eene le zing over de door hem bezochte streken gehouden. De regeering heeft gemeend voor de schitterende wijze, waarop hij den naam van Frankrijk in onbekende oorden hoog heeft gehouden, hem het legioen van eer te moeten schenken. Niet alleen werd deze onderscheiding door den prins gaarne aanvaard, maar in eene particu liere audiëntie bij den president heeft hij voor deze eer zijn welgemeenden dank betuigd. Een en ander heeft een storm van verontwaardiging in enkele repu- blikeinsche groepen ontstoken. Zjj zien reeds den wettigen erfgenaam door dezen jongeren broeder ter zijde gesteld. Straks wordt hem door het algemeen kiesrecht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1