fat zal hij ermee doen Zondag 5 April 1896. 40ste Jaargang l;-fo. 3086. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: 8CHAOE1Ï, Laan, D 4. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen, Binnerilaudsch Nieuws. Aliticei Nieiws-, CODRANT. AiYsrlsitiE- k LawUiiiilai Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De Burgemeester van Schagen, brengt, naar aanleiding eener bij hem ontvangen missive van den Heer Commissaris der Koningin in deze provincie, ter kennis van belanghebbenden, de volgende bepalingen die 15 April a. s. op den invoer van V68 in Frankrijk in werking zullen treden. Artikel 1. Rundvee, herkomstig uit het buitenland, wordt bij invoer in Frankrijk aan da tuberculineproef onder worpen, en te dien einde gedurende ten minste 48 uren ten koste der invoerders aan de grenzen in observatie gehouden. De dieren, welke bij inenting de ver schijnselen vertoonen, die op het bestaan van tuberculose wijzen, worden, na gemerkt te zijn, teruggezonden, tenzij de invoerder zijne toestemming geve tot onmiddellijke afmaking. In dat geval geschiedt de af making ter plaatse, onder toezicht van den aan het tolkantoor van invoer verbon den veeartsenijkundigen inspecteur. Artikel 2. Rundvee, voor de slacht bank aangegeven, is van de tuberculine proef vrijgesteld, doch wordt alleen toege laten indien het bestemd is voor markten op plaatsen, alwaar een opeubaar slacht huis bestaat. De dieren worden gemerkt en het geleidebiljet vermeldt de plaats van bestemming. Binnen 14 dagen na de daarop gestelde dagtetkening wordt dat geleidebiljet teruggezonden aan den vee- artsenijkuudigen inspecteur, die het heeft uitgereikt, vergezeld van een bewijs var afmaking, afgegeven door den veeart9, belast met het toezicht op het abattoir, waar de dieren zijn geslacht. Indien niet alle dieren mochten zijn af gemaakt ter plaatse daartoe bij den invoer in Frankrijk opgegeven, zullen de overge blevene slechts dan verder verzonden mo gen worden ,i ndien zij vergezeld ziju van een geleidebiljet vsn den burgemeester dier plaats en bestemd voor audere plaatsen, alwaar eveneens een openbaar slachthuis is gevestigd. Het bewijs van afmaking dier dieren zal moeten worden geleverd in den vorm en binnen het tijdsverloop in de vorige alinea aangegeven. Schagen, 3 April 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. What will he do wiih it Wat zal hij ermee doen is de titel van een van Bulwer's romans. Die vraag komt thans met vollen nadruk tot de leden van de Tweede Kamer, die weldra geroepen zul len zijn, te verklaren, wat zij doen zul len met het kiesrechtontwerp van Hou ten. Als die vraag komt tot een onzer, waarde lezers, dan mogen wij schouder ophalend antwoorden „ik weet het niet of ook„het kaD mij niet schelen." Maar als men een van „de honderd" is, dan is men er daarmee niet af; dan wordt een vóór of een tegen verlangd, en van dat vóór of dat tegen hangt de staatkundige toestand van ons vaderland in den eerstvolgenden tijd grootendeels af. Wat zal hij er meedoenPEen lastige vraag. Toen de Minister Vissering zijn wets ontwerp over de rentebelasting zou ver dedigen, begon hij met de regels Een ieder stuurt zijns weegs Doch niemand weet waarheen. Die toen al wanhopige toestand on derscheidde zich toen nog gunstig van den tegenwoordigen. Toen toch stuurde ieder nog zijns weegsmaar nu zou het moeten luiden En niemand stuurt zijns weegs, Want niemand weet waarheen. Niemand vindt in dit onderwerp zij ne wenschen bevredigd, en ieder zou wel weten, werwaarts hij sturen moest, om het land te bezeilen, waar voor hem de begeerde haven ligt, maar hij weet niet, of hij dan zijn vaartuig niet te pletter zal stooten op de vele blinde klippen, die de parlementaire zee thans onder hare oppervlakte verborgen houdt. Neen, het stormt niet op die zee. Het is er merkwaardig, h^t is er verradelijk kalm. Kalm ook daar buiten, zoodat men reeds ervan begint te praten, dat de natie eigenlijk onverschillig is voor de uitbreiding van het kiesrecht. Wie dat denkt, heeft een kort geheugen. Maar waarvoor zij onverschillig is, dat is voor dit maakwerk, waarvan ieder zich zei ven weer bij vernieuwing vragen moet wat zal men er mee doen Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dit vaderlandsche spreek woord wordt ten volle bevestigd aan hen, die, den strijd in het open yeld te gen Tak's ontwerp niet aandurvende, door middel van een „bevriend" amen- ment een hinderlaag legden. Want door dat zij hun stelsel niet tegenover het stelsel van Tak stelden, gaven zij dezen geen fair playgeen ridderlijken kans maar daaraan hebben zij het nu ook te wijten, dat ieder, die door hun in ne velen gehuld stelsel zich liet ver lokken, om dat van Tak te verwerpen, thans, nu dat in lucht en wolken zwevende ideaal-stelsel op aarde neder gedaald en in tastbaren vorm voor hem nedergelegd is, met een trek van min achting op het gelaat vraagt„is dat nu de nationale wet,die ge ons beloofd hebt? Ja, dat moest het zijn: een nationale wetniet zoo n partij wet als die van Tak. En het moet erkend woiden die wet was niet nationaal in den zin, waarin men dat toen bedoelde pas klaar voor Jan en alleman. Daar sprak een kloeke geest, een flink ka rakter uitdat was eene uiting van een goed liberale, vooruitstrevende, de mocratische politiek. En daarom vond zij bestrijding bij al wat niet liberaal, niet vooruitstrevend, niet democratisch was. Natuurlijk, dat was geheel in den haak. Wie niet vóór was, was te gen, en wie tegen was, wist dat daar kracht zou uitgaan van die wet, dat zij ons volk in nieuwe banen leiden zou, en dat wie in die banen niet mee wilde, met hand en tand zich verzetten moest. Maar even natuurlijk vond zij warme, krachtige, mannelijke verdedi ging, vol toewijding en vol geestdrift, van hen, die met den ontwerper eenes geestes waren, eene verdediging zoo krachtig en zoo veel belovend, dat de vijand meende, den strijd met open vi zier niet te kunnen winnen en daarom strikken spande en vallen zette. Wat nu de meest doodende critiek op dit „nationale" ontwerp is, is niet, dat de verdedigers zoo weinig geestdrift aan den dag leggen bij de verdediging,het is,dat de tegenstanders het met zoo weinig opge wektheid bestrijden.Nietalleen de voorstan ders ook de tegenstanders kunnen er zich niet warm over maken. Het is bun daartoe te min. Al, waartoe zij komen kunnen, is de twijfelende vraag: wat in 's Hemels naam zullen wij ermee doen Wat men ermee doen zal? Wel, ver beteren. Als de kleermaker uw jas ver knoeid heeft, laat ge hem dien immers ook veranderen en als hij dat niet naar uw zin doen kan, dan neemt ge een an deren kleermaker Die raad klmkt niet kwaadmaar laat ons eens even daarover nadenken. Als de kleermaker den jas Bier wat te nauw en daar wat te wijd en op een andere plaats wat te lang heeft gemaakt, dan kan hij dat, als overigens de snit goed is, best in orde brengen. Maar als het model eenmaal verknoeid is, dan helpt geen innemen en geen uitleggendan bederft men het hoe langer hoe meer, naarmate men er meer aan knutselt. En het model is verknoeid. Omdat men het pasklaar heeft willen maken voor dikken en voor dunnen, voor korten en voor langen. Of, om zonder beeld spraak de zaak te verklaren men heeft een „nationaal" kiesrecht willen maken, door aan de grondwetsbezwaarden„positie ve" kenmerken te geven door ter wille der vooruitstrevenden een vrij uitgebreid kiesrecht te maken en ter wille der achteruitstrevenden minder ver te gaan dan Tak ging. En zoo heeft men het iedereen naar den zin trachten te maken en bij slot van rekening niemand voldaan. Men voelt zich niet geprikkeld tot een krachtig ver zet, omdat het ontwerp tegen niemands wenschen rechtstreeks ingaatmen voelt nog minder opgewektheid tot eenige war me verdediging, omdat het niemands wenschen vervult. Men ziet het ding aan en komt telkens weer terug op de vraag wat zal men ermee doen Men kan, om weder tot ons beeld te rug te keeren het model afkeuren en een nieuwen jas bestellen. Het is beter, dat hij althans de dikken of de dunnen past, dan dat niemand hem dragen kan, zonder er gek mee uit te zien Ja, maar de tegenwoordige kleermaker maakt geen andere modellen. Men kon dit zeker vooraf berekenen, maar hij heeft het ten overvloede zelf nog pas gezegd een beet je innemen, een beetje uitleggen, een beetje inkorten of verlengen, nu, dat zou gaan, maar een andere snit, die gaf hij nu eenmaal niet. Dan zou men een anderen kleerma ker moeten nemen, en dat zou op zich zelf zoo erg niet wezen. Als men maar wist, wie dat zijn moest of zijn kon en of die nieuwe kleermaker beter werk leveren zouAls men dat wist, er was geen twijfel aan, de mismaakte jas werd dadelijk ter zijde geworpen. Maar nu Men verkeert in het geval van een stadsheer, die, in een afgelegen dorp vertoevende en een nieuwen jas noodig hebbende, naar den dorpskleerma ker moet, die al zijne dorpsgenooten in het pak steekt, maar allen ook kleedt naar een zelfde smakeloos model. Het bevalt hem niet, maar zijn oude jas is versleten, en de stad, waar hij naar zijn smaak gekleed kan worden, is te ver af, en hij moet dus wel bij dien eenen man terecht komen, of bij een collega in de buurt, wiens model misschien wat anders, maar zeker niet mooier isWat hij ten slotte doen zal in 'sHemels naam nog maar wat rond- loopen in zijn zijn versleten jas, waar hij buitendien uitgegroeid is ofzoo'n voortbrengsel van dorps-nijverheid om zijne leden hangen; dat is moeilijk te zeggen. Even moeilijk is het te zeggen, wat er met datKiesrecht-ontwerp gebeuren zal. Dat blijft moeilijk te zeggen, ook als weldra de Memorie van Antwoord zal verschenen zijn, die in het laatst van A- pril verwacht wordt, om dan wellicht half Mei door de openbare beraadslaging gevolgd te worden. Want, er is inderdaad van dat ontwerp niets goeds te maken en dus van hetgeen de Memorie van Antwoord brengen zal, ook niets goeds te wachten. Zijn wij te bard in ons oordeel Wij zullen in een volgend nummer daarvoor nader de gronden aangeven. Daartoe uitgenoodigd door het Bestuur der Vereeniging de Am bachtsschool voor Alkmaar en omstreken", woonden wij donderdag 2 April j.1. de uitreiking bij van diploma's, toegekend aan de leerlingen dier school, die den volledigen cursus met goed gevolg had den doorloopen. Te half twee uren precies, opende de voorzitter, de heer C. J. Canters, de bijeenkomst met een woord van dank aan alle aanwezigen, die door hunne te genwoordigheid blijk gaven van huD belangstelling in het ambachtsonderwijs. In korte trekken schetste spreker de wordingsgeschiedenis der school, her dacht in waardeerende woorden den te vroeg gestorven Voorzitter dier school, mr. F. F. Aarseboombracht hulde aan de werkzaamheid van hare leeraren en, onder erkentenis voor den geldelijken steun van staat, provincie, gemeenten, instellingen en particulieren, uitte hij den wensch, dat de belangstelling in het Onderwijs meer en meer mocht toe nemen. Hierna verkreeg de Eere-Voorzitter, de heer A. Maclaine Pont, het woord, die zijnerzijds, namens het stedelijk Bestuur van Alkmaar, in welgekozen bewoordin gen hulde bracht aan de werkzaamheid van het Bestuur der school en aan ha ren ijverigen Directeur, wien het is te danken, dat de school een goeden naam heeft niet alleen, maar ook dat zij zelfs wordt gerangschikt onder de besten van ons laod. Daarom, zoo zeide spreker, gaat de school een goede toekomst tegemoet. En wanneer dit onderwijs goede vak lieden voortbrengt, dan zal de uitgaaf op de jaarlijksche begrooting dezer ge meente ten behoeve dezer school niet zijn een lastpost, maar veeleer een zoo danige, die gerekend moet worden onder de meest productieve uitgaven. Ten slotte voerde de directeur der school, de heer H. J. de Groot, nog het woord, die in zijne rede vooral deed uit komen, wat de bedoeling was van het ambachts-onderwijs en dat zoo onont beerlijk was dat de werkbazen mede werkten, want door wederzijdsche sa menwerking alleen zouden de vruchten van het onderwijs de vakken ten goede komen. Ook den leerlingen werden behartigens waardige wenken voor hun volgend le ven bij het verlaten der school gegeven. Moed, volharding, lust, ijver en vóóral matigheid, nu de verleiding zich op zoo verschillende wijzen en onder verschil lende vormen aan hen zou voordoen, moesten zij betrachten; dan zou de verwachting, die men van hen had, niet teleurgesteld worden. Na uitreiking der keurige diploma's, eindigde deze belangwekkende plechtig heid, die door vele particulieren, afge vaardigden van Gemeente-Besturen, in stellingen en andere autoriteiten, werd bijgewoond. De tentoonstelling der door de leer lingen der school vervaardigde voorwer pen, die daarna geopend werd, trok tal van belangstellenden. Wij kunnen den lezers een bezoek wel aanraden. De tentoonstelling is nog geopend Maan dag en Dinsdag 6 en 7 April aanstaande, van 12 tot 5 uren en kosteloos te bezichti gen. Verpletterd. Gisterochtend is de hootdconducteur Schleumer, te VEN- LO wonende, Ban bet Grefratb, uit het portier van zijn wagen gevallen en door den volgenden wagen gegrepen en verplet terd. Zaterdag, den 28, werd te WINKEL bet eind. x>men van den landbouwcursus afgenomen in t.genwoor- digbeid van de heerea F. B, Löhnisin specteur van het M. O. belast met het toezicht op de landbouwscholen, en dr. K. H. M. van der Zandewaarnemend Rijks-landbouwloeraar voor Noordholland. Van de zes leerlingeD, die aan dit examen deelnamen, werd het diploma uitgereikt aan 5 vier met zéér goeden uitslag en één met goeden uitslag. De namen der gediplomeerden zijn (alfabetisch)P. Brug man, P. Homan, P. Slooves Pz., G. Nobel en D. v. d. Stok. Men schrijft ons het volgende Dat het vereenigingsle- ven ook meer aanhangers begint te tellen onder den boerenstand en de plattelands bevolking, bleek weer dezer dagen. Door eenige heeren in de gemeente Nieuwe INiedorp, die daartoe het initiatief genomen hadden, was eene oproeping geschied aan belangstellenden tegen 31 Maart des avonds ten 7 ure, in de kolf baan van den heer Kaan Jz., om zoo mogelijk te komen tot oprichting van een algemeenen boerenbond. Ongeveer een tachtigtal personen waren opgekomen. Een ontworpen algemeen bondsregle- ment en een afdeelingsreglemeüt werden vastgesteld. Reeds dadelijk traden 61 personen als lid toe. Tot bestuursleden der afdeeling Nieuwe Nieuwdorp werden gekozen, de 5 voorloo- pige commissieleden nl. de heeren D. v. d. Stok, D. Kuilman, J. Coster, J. Stam mes en J. Wijn, allen te Nieuwe Niedorp, alwaar inlichtingen zijn te bekomeD en leden zich kunnen aanmelden. In de dinsdag gehouden zitting van den gemeenteraad van ALK MAAR werd tot gemeente-ontvanger be noemd, de heer G. G. Vonk, met elf stem men. Te Exloërmond (Gr.) i s Jan Reijling het slachtoffer geworden van zijne menschlievendheid. Terwijl hij een kind van zijn patroon, dat te water was ge raakt, had gered en het aan de blijde moe der overreikte, stortte hij zelf weer achter over in 't water en zonk voor de oogen der omstanders. Eenige oogenblikken la ter werd zijn lijk opgehaald. Dinsdagavond keerde de heer J. H., arts te NEDERWEERT, na te Weert eenige zieken iezochtte hebben, per rijwiel terug naar Nederweert. Waar schijnlijk door de duisternis misleid, it hij, na over de brug over de Zuid—Willems vaart te Biest-Weert te zijn gereden, in een waterpoel terecht gekomen en verdron ken. Zijn lijk werd Woensdagochtend gevon den. De beer H. was niet lang te Nederweert gevestigd, is slechts 28 jaren oud en laat eene jeugdige vrouw met een kind achter. Den 3l8ten Maart nam de heer J. Vis, van Oudcarspel, als Hoofd der school, aldaar, afscheid van zijn perso neel en leerlingeD. Aan allen schonk hij zijn portret, uitstekend vervaardigd door den photograaf Chrispijn te Alkmaar, als aaudenken. Den lstea April aanvaardde het nieuw benoemde Hoofd, de heer Hoff- inan, van Rotterdam, zijne Dieuwe betrek king. Toen de Mervede II der stoombootreederij Fop Smit Co. Woens dag ter hoogte van Papendrecht was, zag de kapitein 3 personen drijven, die zich met moeite vasthielden aan eenige balen goederen. Door onmiddellijk te stoppen en zoo dicht mogelijk naar de plaats toe te varen en het uitwerpen van lijnen, geluk te bet kapitein en bemanning, de ongeluk- kigen behouden aan boord te brengen. Het bleek toen, dat een zoogenaamd Sliedrechts aakje, geladen met lompen, door den golfslag^van een voorbijstoomen- de Frankforter sleepboot vol water gesla gen en direct gezonken was. Het vaar tuigje kwam van Alblasserdam en was be stemd voor Sliedrecht. De 3 geredden werden te Alblasserdam aan wal gezet, ten einde nog met de laat ste boot van Fop Smit naar Sliedrecht te vertrekken. Binnenkort vertrekken naar de Zuidafrikaausche republiek als verpleegsters, de dames: N. Wijndels van Arnhem, S. Voerman van Groningen en G. Stomp van Amsterdam (Binnen-Gast- huis), welke met de reeds vertrokkenen het personeel in het hospitaal te Pretoria zullen voltallig maken. Als keukenmeid op een loon van f 720 vertrekt met bovengenoemde dames mej. Biltje Schuil van Grootegast. Te s - H e r t o g e n b o s c b heeft zich dezer dagen een geval van slaapziekte voorgedaan met doodelijken af loop. Zaterdag 21 Maart vertoonde zich bij eene vrouw aldaar een onoverwinnelij ke neiging tot slapen, welke noch door toegepaste electriseering, noch door andere aangewende middelen met eenig gevolg kon bestreden worden. Vrijdag is de lij- deres in haren slaap overleden. Hoewel de Heer A. van Ree te St. Maarten niet gelukkig was in het vinden van bronwater en gas op eigen erf, mocht hij wel slagen op dat van de kaasfabriek aldaar, waar met betrekkelijk weinig moeite, voldoende van het gewensch- te werd gevonden. De directeur der Staats- loterij heeft den collecteurs inlichtingen gevraagd omtrent het doel der reserve van loten en gedeelten en staking van den ver koop tijdens de trekkingen der eerste vier klassen ondanks den aanwezigen voorraad, zoomede omtrent het aantal gereserveerde loten en omtrent bezwaren als terstond de geheele voorraad werd verkocht. Landloopsters. Een paar dames, dochters van een oud-rector van een gymnasium, tegen wie herhaaldelijk was gewaarschuwd zijn thans te HAAR LEM naar het politie-bureau gebracht. Bij onderzoek bleek, dat de dames zich aan geen misdrijf hadden schuldig ge maakt. Daar zij echter geen verblijf heb ben en leven van wat zij bij families bedelen, worden zij wegens landlooperij ter beschikking van de justitie gesteld. Deze arme zwervelingen die vroeger in goeden doen waren, zijn zeer aan elk ander gehecht. Een hunner was buiten gemeenschap van goederen met een ver mogend man gehuwd, maar werd, toen zij weduwe werd, door de erven ver- stooten. Dit en ander leed bracht haar aan den drank, waarna zij met haar zuster een zwervend leven ging leiden en overal in hotels vertoefden, waar het moeite kostte te betalen. Aangaande het vergaan van een schip onder de WILLEMSTAD, wordt gemeld Donderdag kwam vermeld schip, ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1