Zondag 12 April 1896. 40ste Jaargang ITo. 3088. KERMIS. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zal e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCHAGE1V, liaan, I) 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Jacht en Visscherij, Waarom nist goed te maken Binnenlandse!) Nieuws. V ergadering van 't Heem raadschap Wieringen, op Woens dag 8 April 1896. L AIS GEDIJ K. Noord-Schar wou de. Van de Heer Hugowaard- De p o g i n- SCHACER AlKKM NiODWS- COURANT. AMtit- Laitliiiilai. POLITIE. Ter Secretarie dezer Gemeente zijn in lichtingen te bekomen omtrent een ge vonden gouden oorbelletje. De Burgemeester der gemeente Schagen brengt ter kennis van de ingezetenen dat de aanvragen ter bekoming van Jacht en Visckacten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij voor het seizoen 1896/97, ter Secretarie voor de belanghebbenden ter invulling verkrijg baar zijn dagelijks, Zon- en feestdagen uit- gezonderd,des voormiddags van 9 tot 12 ure. Schagen, 7 April 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BEKMAN. Burgemeester en Wethouders van SCHAGEN brengen ter algemeene kennis, dat de Baad heeft besloten, dat de Lrer-- mis in deze gemeente zal plaats hebben en iuvallen op Zondag don 21 Juni a.S., des namiddags ten 4 ure, om te eindigen op Zondag dea 28 daaraanvol gende. Schagen, 10 April 1896. Burgemeester en Wethouders van Schagen, S. BEBMAN. de Secretaris, DENIJS. Wij zijn van oordeel, dat van het kiesrechtontwerp-van Houten niets goeds te maken is. En als men ons vraagt, waarom niet, dan zouden wij ons het antwoord gemakkelijk kunnen maken door te zeggenhet heeft bij zijn ontstaan de gebreken van zijn oor sprong medegebracht en die zijn van het ontwerp onafscheidelijk Het is ge- horen uit een strijd, die noch van een beginsel uitging, noch in het wezen te gen een beginsel gericht was. En daar om rust het ontwerp, dat van dien strijd de vrucht is, evenmin op een beginsel en kan het in beginsel niemand bevre digen en ook niet bevredigend gemaakt worden tenzij het wel op een begin sel worde gegrondvest, dat is dusvan den grond af anders worde Maar hoe zou het dan moeten worden De reden, waarom men geen stelsel tegenover het stelsel-Tak wilde stellen, toen men dit bestrijden moest, maakt het ook onmogelijk een kieswet te ontwerpen, die door anti-Takkianen aangenomen kan worden. De bestrijders van toen, die nu de verdedigers zouden moeten zijn, wa ren het immers onderling niet eensEn vandaar dat uit die samenwerking niets goeds kan geboren worden. Het blijkt dan ook, dat het ontwerp niemand bevredigtde voorstanders eener uitbrei ding zoover als de grondwet toelaat, uit den aard der zaak nietdit behoeft geen betoog maar hunne tegenstanders even min. Die waren in hoofdzaak te verdee- len in twee soorten degenen, wien de door Tak voorgestelde kiesrechtuitbrei ding veel te ver ging, en hen, wien het door hunne antecedenten moeielijk was eene nieuwe kiesrechtuitbreiding recht streeks te bestrijden, maar die de leer ver kondigden, dat de grondwet „positieve kenmerken" vorderde. Nu gaat het ontwerp-van Houten wel niet zoo ver als het ontwerp-ïak, maar dat verschil is niet groot genoeg om hen tevreden te stellen, die in eene ruime kiesrechtuitbreiding een gevaar voor land en volk zagen en zien. Zeker: zij hebben het, vooral in de verkiezings dagen, luid genoeg doen weerklinken, dat zij waren vóór eene zeer ruime uit breiding van het kiesrechtmaar de gronden, die tegen Tak's ontwerp wer den aangevoerd, waren grootendeels ge richt tegen de hun te ver gaande uit breiding, tegen de gevaren, die zij duch ten van al die kiezers, die zoo weinig welstand en zoo weinig geschiktheid zou den hebben Yoor hen, die zoo denken, is er geen wezenlijk onderscheid tusschen hetgeen zij vroeger afwezen en hetgeen hun nu aangeboden wordt. Maar met de „positieve kenteekenen" zal het dan toch wel beter geschapen staan, nu hij, die dit grondwetsbezwaar het luidst heeft doen klinken, de vader is van het tegenwoordige ontwerpOch arme Zeker, er worden positieve kentee kenen aangeboden. Maar waarvan Van Maatscliappelijken welstand en geschikt heid Met welstand hebben zij bitter- weinig te maken en geschiktheid volstrekt niets. Dit punt brengt ons tot een tweede beginselfouthet willekeurige van het nu aangeboden stelsel. Er is reeds in verschillende vormen en van verschillende zijden gewezen op de grillige uilkomsten, die men krijgt, wan neer men Van Houten's kenmerken op verschillende gevallen toepast. Men is tegen zulke bedenkingen spoedig met eene tegenwerping gereed deze n.1. dat elke grensbepaling willekeurig is. Dat is ontegenzeggelijk waar en het is juist een der ongerechtvaardigde wapenen tegen Tak geweest, dat men van de door hem getrokken grens wiskundige nauwkeurig heid vorderde en daarvan verlangde, dat zij onvoorwaardelijk de bokken van de schapen scheiden zouDat was toen even onmogelijk als nu maar waarom, als daarvoor het ontwerp-ïak onverbid delijk veroordeeld werd, moet het dan nu als een verzachtende omstandigheid gelden, nu de grensscheiding ook in hare toepassing tot eindeloos veel meen willekeur aanleiding geeft Maar de verzachtende omstandigheid kan hier in 't geheel niet gelden, om dat niet slechts de toepassing tot willekeurige gevolgen leidt, maar omdat het stelsel zelf volkomen wille keurig is. Wat moeten die zoogenaamd positieve kenmerken bewijzen Of dege nen, die op de kiezerslijst geplaatst zul len worden, al of niet den in den kie zer gevorderden maatschappelijken wel stand en geschiktheid bezitten. Tak koos als grens van welstand het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het ge zin, en ten bewijze van geschiktheid eischte hij de kennis van lezen en schrij ven, blijkende uit het indienen eener eenvoudige aanvraag. Hier was dus recht- streeksch verband tusschen de eischen, die men aan den aspirant-kiezer stelde, en de grens, die men voor de kiesbe voegdheid wilde aanwijzen. Waar echter wordt dit verband gevonden tusschen de eischen, die van Houten stelten de grens, die hij stelt aan de kiesbevoegheid In welk verband staat iemands welstand en vooral zijne geschiktheid voor het kies recht tot het al of niet betalen van ee ne mininumbelasting, tot het al of niet verdienen gedurende een bepaalden tijd van zeker loon, tot het gedurende eeni- gen tijd bewonen van een huis van ze kere huurwaarde, tot de andere onbedui dende kenmerken En welk verband be staat er tusschen die kenmerken onder ling en hoe hierop komt deze gehee- le vragenreeks neer, loopt de met die kenmerken getrokken grenslijn, en wat onderscheidt hen, die er binnen vallen van hen, die er buiten blijven Het kan toegegeven worden, dat de middelen, waarvan de heer Tak gebruik maakte, om zijne grenslijn te trekken tot dat doel niet volkomen voldoende waren, maar welke grens hij wilde, en welke gedachte er aan de scheiding tusschen bevoegden en onbevoegden ten grondslag lag, was voor niemand twijfel achtig. Wie zegt ons, van welke gedachte van Houten's geknutsel uitging Zou hijzelf het ons zeggen kunnen Wil men het stelsellooze van van Houten's kenmerken in zijne volle naakt heid zien, dan heeft men enkel te letten op deze omstandigheid de grenslijn om vat de belastingbetalers, hen, die gedu rende bepaalden tijd zekere huur ver wonen, of die zeker loon verdienen. De kiezers, die krachtens spaarbank boekje of inschrijving op het grootboek, of als capaciteiten in aanmerking komen, zullen tot de uitzonderingen behooren en die kenmerken dienen in geen enkel op zicht als correctieven voor de gebreken der drie andere. De hoofdkenmerken zijn dus belasting, huurwaarde en verdiend loon. Nu denke men zich de belasting, of de tabellen, die de vereisehte huurwaar de of loonen aangeven, gewijzigd; nu denke men zich die verhoogd of ver laagd elke verhooging zei het aantal kiesbevoegden verkleinen elke ver laging het vermeerderen Maar wie zal nu zeggen, dat bedoelde verhooging of verlaging met vermindering of vermeer dering van geschiktheid voor het kies recht eenig verband houdt Men lette er wel opwij komen hier niet op het overigens niet denkbeeldige be zwaar dat men langs dien weg het aantal kiesgerechtigden kan inkrimpen of uitbreidenmaar alleen hieropdat het onjuiste van den maatstaf op zich zelf daardoor aan het licht komt. Want, als men aanneemt, dat de belas tingwetgever nu de juiste grens heeft aangegeven, m. a. w„ dat de belasting grens en de kiesrechtgrens nu juist sa menvallen, dan zal immers de belas tingwetgever, als hij om redenen van belastingpolitiek de grens verlegt, daar mee tevens de kiesrechtgrens verleggen, zonder dat daarin wijziging noodig is En de tabellen, die de huurwaarde en de loongrens aangeven, moeten door den wetgever op de gis worden vastge steld, en hetzij men aanneme, dat zij e- ven moeilijk gewijzigd als nu vastge steld kunnen worden, hetzij men geloo- ve, dat zij gemakkelijk voor wijziging vatbaar zijn, 't een is al even erg als het andere. Zoo men ze onveranderlijk acht, zullen zij in het weinig denkbare geval, dat zij nu met de toestanden in overeenstemming zijn, daarmee niet in overeenstemming blijven, omdat deze zelf veranderlijk zijn. En meent men, de lijsten gemakkelijk te kunnen wijzi gen, dan zijn kiezersmoord en kiezers teelt beide even gemakkelijk! Het onjuiste van dezen maatstaf komt nog nader uit, als men zich denkt, dat toenemende vraag naar werkkrach ten het aantal kiesgerechtigden doet toenemen, verminderende vraag velen het kiesrecht doet verliezen. Nog er ger als hier of daar de huren dalen verminderen de kiezers, als zij stij gen, komen er kiezers bij Waar is hier bij dit alles de leidende gedachte, waar het „positieve" der kenmerken? Zij hebben met het kiesrecht, met de kiesbevoegdheid niets uitstaande. En nu kan men wellicht door wijzigingen der voorgedragen bepalingen de ergste fouten der toepassing wegnemen, in beginsel blijft het stelsel slecht, gelijk het is. Tegenwoordig alle leden; 1 vacature. De Voorzitter, de heer V. Heijblok, opent de vergadering, en verzoekt voor lezing der Notulen der vorige verga dering, die onveranderd worden goed gekeurd. Ie deelt de Voorzitter mede, dat volgens 't Prov. Blad No. 80, van 1895, alle keuren en politieverordeningen op de waterschappen in Noord-Holland moeten worden herzien dat zulks door het dagelijksch bestuur in dit Heem raadschap is gedaan en daar dat herziene reglement gedurende 14 dagenten kan tore van den Secretaris en op het Raad huis der gemeente Wieringen heeft ter inzage gelegen, alsmede 14 dagen in het locaal van den heer C. C, Koorn heeft gehangen, zonder dat door iemand eenig bezwaar is ingebracht, wenschte hij hem thans aan de goedkeuring van h. h. hoofdingelanden te onderwerpen, waarna de herziene verord. door h. h, hoofdin gelanden werd aangenomen, en met alge meene stemmen goedgekeurd. 2e Is aan de orde, de vastelling der begrooting over 1896. De Voorzitter deelt mede, dat de storm van December 1894, de uitgave in 1895 zeer hoog had opgedreven, en er toch niets was gedaan dan wat hoogst noodig was, en nu de storm van December 1895 ons heeft doen zien, dat de zeeweringen in behoorlijken staat zijn; maar toch kwam hier en daar schadezulks gaf aanleiding tot het aanspreken der tot den bodem toe uit geputte kas. Spr. stelt daarom voor, een behoorlijken maatregel te nemen, en wel, door dit jaar de dijken flink te voorzien; doch waarvoor een geldleening noodig zou zijn. Na eenige gedachtenwisseling wordt de begrooting vastgesteld met een ontvangst en uitgaat op f 18093. 3. de geldleening wordt vastgesteld, met eene aflossing van minstens f 1000, per jaar en tegen een rente van hoog stens 4 °/0. 4. Als hoofdingelanden moesten aftre den, de heeren: N. J. Rotgans, A. Bus selman en D. J. N. Mulder, en voor den heer S. Az. Klein, die tot Heem- laad werd benoemd, moest een nieuw lid gekozen worden. De stemming wordt be paald op Vrijdag 9 Mei des voormiddags van 10 - 12 uur, en de herstemming zoo spoedig mogelijk. Tot leden van het stembureau werden benoemd, de heeren F. P. Kuut en P. J. Koorn. 5e deelt de voorzitter mede, dat door hem van den Heemraad, den heer C. Bakker, een schrijven was ontvangen, waarin deze mededeelt, dat hij wegens ouderdom genoodzaakt is zijn ontslag te vragen met 1 Juli e.k.; hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. Niets meer aan de orde zijnde; sloot de voorzitter de vergader'ng. Vergadering van den Raad der gemeente Nieuwe Nie- dorp, op Donderdag 9 April 1896, des middags ten 12 ure. Bij opening door den Voorzitter, de Burgemeester, zijn wegens den markt dag te Schagen afwezig, de heeren Koopman, de Moor en Wijn. Uit het procesverbaal der j.1. 27 Maart gehouden verificatie der gemeentekas, bleek, dat daarin was, eene som van f 598.015juist zooveel als er volgens rekening in moest wezen. Ter vergadering komen intusschen het raadslid "VVijn en de heeren armenvoog- den Stammes, Brouwer en Dekker en de heer 8. Prins, boekhouder der ar men voogdij en na dezen verschijnt de heer Swagerman, die met den heer Koopman en den (afwezigen) heer Nierop het collegie van weesmeesters der Ned. Herv. Weezen-administratie vormt. In deze gecombineerde vergadering zal door armenvoogden en weesmeesters rekening en verantwoording worden ge daan van hun geldelijk beheer in het verstreken boekjaar. Na een' wijle behooren ook de hee ren Koopman en de Moor tot de aan wezigen. 1 Armenvoogden doen het eerst hun verantwoording en deze rekening wordt na een zeer nauwkeurige behandeling goedgekeurd en vastgesteld, in ontvangsten op f 7743,05 en in uitgaven op 7231,03, ter wijl van het dus ontstane batig saldo, groot f 512,02 nog een gedeelte der huursom over 1895, van de boerderij, die dat jaar door hen is gehuurd en waarvan de ontvangsten en uitgaven in de rekening zijn begre pen, (vandaar de betrekkelijk hooge cijfers) nog aan de gemeente Nieuwe Niedorp moet betaald worden. Hierna bespreekt men de wenschlijk- heid van verhooging der jaarwedde van den Boekhouder. Deze heeft een nog al bewerkelijke administratie en is daar nog voor verantwoordelijk, tegen een sa laris van f50.'sjaars. Vele betrek kingen zijn er, waar dit niet het geval is; terwijl er meer mede verdiend wordt. Dit erkent men algemeen, doch het is hier het beheer eener instelling van wel dadigheid en iedereen is zedelijk verplicht op dit gebied mede te werken, zooveel in zijn vermogen is. Elke verhooging komt ten nadeele der armen enz., zoodat ten slotte wordt besloten, de jaarwedde alsnog op f50te laten blijven. Weesmeesters doen thans hunne re kening en verantwoording, welke even eens, na nauwkeurig onderzocht te zijn, wordt goedgekeurd en vastgesteld: in ontvangsten op f7149.06 in uitgaven op f 5875.705 dus met voordeeligsaldo ad f 1273 355. Na dankbetuiging aan de college's van Armvoogden en Weesmeesters, sluit de Voorz. de vergadering. Naar de laatste kool is tegenwoordig weinig vraag. Bouwers klagen, dat bet luileuland niet genoeg trekt. De prijs der roode kool is van f 4 tot f 8, die der gele van f2 tot f12. Andere soorten kool zijn uitverkochtttgen het begiD der maand Mei is dit ook met de genoemde soor ten het geval. Uien geldt van- f 1,2 tot f 1,5 per mud, maar wordt weinig gevraagd. De jongere groenten verdringen op de groote markten natuurlijk de oude. hooge Mosselbrng alhier kwam dezer dagen met volle vaart een zwaarbeladen zandkar rijden, juist op het oogenblik dat een jon getje van een jaar of vier de straat wou oversteken. Een botsing was onvermijdelijk, maar werd voorkomen door den rijder der zandkar, die nog bijtijds de kar eene ande re richting wist te geven en rakelings langs het kleine ventje een hek in deed stuiven, dat de planken er van kraakten en scheurden. De tegenwoordigheid van geest van den vrachtman deed hem zeiven en het kind met den schrik vrijkomen. gen van den heer C. Swager, nabij het sta tion alhier, om door het slaan van norton- putten voldoenden aanvoer van aardgas te verkrijgen tot verlichting zijner woning, zijn met gunstigen uitslag bekroond. Twee bronnen geven per minuut 50 en 90 liter water en zoover de proeven heb ben bewezen, voeren zij een voldoenden voorraad gas aan. De heer Swager is de eerste in onze gemeente, die aardgas tot huiselijke doel einden aanwendt. De voordracht voorsecre- taris van den Zljpe en Hazepolder bestond uit de heeren 1. M. Bossen, Schagerbrug. 2. G. Vrijburg, Schagerbrug. 2. Burger, Alkmaar. Benoemd werd met 6, stemmen de heer G. Vrijburg Jz.; terwijl op den heer M. Bossen 4 stemmen werden uitgebracht. Een 11 tal sollicitanten hadden zich aan gemeld. Men schrijft ons uit Win kel Maandag 6 April jl. gat de rederijkers kamer Auroravoor dit seisoen haar laatste openbare uitvoering. Zij hadden ditmaal tot stuk gekozen „Jan Masseur" tooneelspel in 5 bedrijven, naar 't franscli. De uitvoering er van kan niet gunstig ge slaagd genoemd worden. Het 1ste bedrijf, naar Parijs, liep vrij- goed van stapel, alleen scheen het of de Hertog niet begreep dat niet slechts zijn costuum moest aanduiden, dat hij hertog was, maar dat hij ook zich als hertog had voor te doen het 2Je bedrijf, de huiszoe king, werd iets minder, vooral Tabouret toonde geheel smaakloos te zijn, ook Va- lentijn was niet, die hij moest zijn 't 3de bedrijf, de aanklacht, werd weer minder allereerst was Jan Masseur toen reeds ge brekkig in zijne rol, en Lizette deed zich nitt als helhaak voor, zoo als zij bespro ken werd; 't 4de bedrijf, Bobespierre daar in was Pieter Corin de juist aangewezen persoon voor die rol, terwijl het geheel te kalm werd afgespeeld't 5de bedrijf, in de gevangenis daar gedroeg men zich of inen op een partijtje was in plaats vaD in eene gevangenisalleen Chevrion, de vermomde Markies en Louison lieten uitkomen dat zij in de gevangenis waren, terwijl Jan Mas seur zoo slecht in zijne rol was, dat men hem woordelijk meest voorzeggen. Jeanne en Anna-Marie hebben het geheele stuk door getooud hare rol goed machtig te zijn, waarvoor haar alle eer toekomt. Het uastukje „Het verlateu landhuis aan den grooten Wig," werd vrij goed af gespeeld, alleen de rol van Walburg was niet op zijne plaats. Als ooit Aurora" weder een uitvoering geve, moge zij wat voorzichtiger zijn in het duen harer keu ze, betreffende de stnkken voor opvoering, daar zij voor stukken als do hiergenoem de, niet krachtig genoeg is. Ingezonden Maandag had te Oo8terend op Texel eene indrukwekkende plechtig heid plaats, nl. de teraardebestelling van schipper Bakker, een der omgekomenen in de storm van 27 Maart. Het lijk werd ter laatste rustplaats geleid door 140 vis- schers, gevolgd door ruim 500 dorpsge- nooten. Door schipper Beijer v. d. Vis werd eer gisteren op de Noordzee het lijk van den op 27 Maart jl. omgekomen visscher, Cor- nelis Vermeulen, in de vischkor opgehaald en terstond naar Oudeschild vervoerd. Twee lijken van de drie opvarenden der T X 108 zijn thans gevonden. De lijken der 7 andere verongelukten zoekt men nog te vergeefs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1