Zondag 19 April 1896. 40ste Jaargang No. 3090. en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCHA©KBü, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Atzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote lettors worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Jacht en Visschsrij, a. dat het toelaten van nieuwe leer lingen op de openbare lagere school zal geschieden op den eersten Mei a. s., en als dan kannen worden toegelaten de kinderen, geboren in het jaar 1890 b. dat de ouders der voluitbetalende scho lieren, welke deze wenschen toegelaten te zien, daarvan aan het Hoofd der School, den heer Ressing, kennis moe ten geven véér den 25 dezer; Binnenlandsch Nieuws, In Hollands Noorderkwartier. In het Weesdingerveen is opgemerkt dat in gebrand veen de voorraad phos- phorzuur zoo groot is dus zoo zeer is ontwikkeld dat eenige oogsten kun nen worden verkregen zonder phosphor- zuur aan den bodem toe te voegen. Zoo kan men boekweit teelen op uit gebrand veen, waarop kalk en kainiet wordt gebracht. Op deze wijze wordt aldaar onder zeer gunstige voorwaarden nog veel boekweit verbouwd. Uit en voor de Pers. Boerenbond. SCHAEER Alguieei Nicms-, COURANT. POLITIE. Ter Secretarie dezer Gemeente zijn in lichtingen te bekomen omtrent een ge- Vonden gouden oor-belletje. De Burgemeester der gemeente Sehagen brengt ter kennis van de ingezetenen dat de aanvragen ter bekoming van Jacht en Vischacten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der viBscherij voor het seizoen 1896/97, ter Secretarie voor de belanghebbenden ter invulling verkrijg baar zijn dagelijks, Zon- en feestdagen uit gezonderd,des voormiddags van 9 tot 12 ure. Sehagen, 7 April 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BEKMAN. Burgemeester en Wethouders van SCHA- GEN, brengen ten kennis van de ingeze tenen, dat vanaf 1 Mei a. s., ingevolge door den Raad dier gemeente vastgestelde verorde ning,voor het onderwijs aan de gemeen teschool aldaar de volgende school gelden zullen worden geheven, namelijk 1°. Voor het gewoon Lager Onderwijs Voor één' leerling, 50 cents per maand. Voor iederen leerliug meer uit hetzelfde gezin, 35 ets. per maand 3°. Voor het onderwijs in Vreemde Talen (Eransch, Engelsch en Hcogduitsch) Voor iederen leerling per maand Voor één taal f 1.25 h twee talen f2. drie talen f 2.50 De minvermogenden (ter beoordeeÜDg van Burgemeester en Wethouders) wor den voor de helft aan de betaling van schoolgeld onderworpen. Nog wordt ter kennis der ingezetenen gebracht C. dat verzoeken, om kosteloos onder wijs, voor de nieuwe leerlingen of om ontheffing voor de helft van de betaling van schoolgeld, alleen moeten worden gedaan fer gemeente-secretarie véér den 23 dezer. De geboorteen vaccinebewijzen moe ten bij de toelating tot de school worden medegebracht. Scbagen, 10 April 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. Het is merkwaardig te bespeuren, hoe menschen, wier denken eenmaal een be paalde richting heeft aangenomen, ziende blind kunnen zijn voor fouten in die denkwijze, die ieder ander onmiddellijk in het oog springenja, er blind voor blijven, al openbaren de fouten zich in die feiten 1 Deze gedachte moet opkomen bij ieder, die het getob aanziet met de uitvoering van het werkplan der Regeering, ten ge volge van het verband dat tusschen kies recht en belasting is gelegd. De ervaring heeft zonneklaar aan het licht gebracht, dat de vroegere census niet alleen een slechte maatstaf was voor de toekenning van het kiesrecht, maar ook, dat, tengevolge van den census, ver betering van kiesrecht, zoowel als van belastingstelsel werd tegengehouden. Dat wist men. Daarop is men ook bij de grondwets herziening bedacht geweest. Daarom heeft men toen den belasting- eisch voor het kiesrecht laten vervallen. En nu komt men er weer mede voor den dag Ja, dat is zoo. Maar mon heeft in den waan verkeerd, dat men het ding veranderen kon,door er een anderen naam aan te gevenmen heeft niet gezegd, dat men een census zou invoerenmen heeft zich diets gemaakt, dat men aan de belastingwet gegevens kon ontleenen, die voor de toekenning van het kiesrecht bruikbaar zouden zijn. Wij willen niet beweren, dat dit onmogelijk is. Er zou slechts onverbiddelijk vastgehouden moe ten worden aan éene voorwaarde, deze: dat de kiesrechtwetgever, die gegevens aan den belastingwetgever ontleenende, ze zelfstandig en onafhankelijk van de zen moet gebruiken, zéé, dat bij veran dering der belastingwet de kiesbevoegd heid onaangetast blijft, en men in de toekenning der kiesbevoegdheid wijziging kan brengen, zonder dat aan de belasting wet behoeft getormd te worden. Iets van dien aard schijnt den Minister van Bin- nenlandsche Zaken ook voor oogen ge zweefd te hebben, toen hij indertijd al le verhand tusschen Personeel en kies recht ontkende en verklaarde, de taak van zijn ambtgenoot voor Financiën niet te willen verzwaren, door de gelegenheid te openen, om bij de belastingwet kies recht-politiek te drijven Men ziet nu, zoo men althans niet willens blind is, wat er van dat schoone voornemen is terecht gekomen de Minis ter kan zijn Memorie van Antwoord op het Yoorloopig Verslag over het kies recht ontwerp niet indienen, voordat de Eerste Kamer over het Personeel beslist heeft, en de Tweede Kamer verdaagt de invoering van het Personeel totdat zij weet, wat er van het kiesrecht terecht komen zal. Hoe is men op dezen dwaalweg geko men Heel eenvoudig. Men heeft erkend, dat een census voor de toekenning van het kiesrecht afkeurenswaard is. Wat is de census Een zeker bedrag, dat een burger in de belasting betalen moet, om het kiesrecht deelachtig te worden. Als wij nu niet meer de betaling van zeker bedrag vorderen, maar aan alle belastingbetalers kiesrecht geven, dan is er geen census meer. Ia deze foutieve redeneering ligt de grond van deze grootste der fouten in het voorgedragen stelsel. Want foutief is die redeneering. Er kleefden aan ons censusstelsel twee gebreken. Het eene was, dat de grens te hoog was gesteld. Dit heeft het gemeen met alle andere beperkingen van de kiesbe voegdheid. In aard en werking tegenover de toe kenning der kiesbevoegdheid komt b. v. een te hooge leeeftijdgrens met een te hoo- gen census overeen. Men kan aan dergelij ke gebreken ook op dezelfde wijze tege moet komen door verruiming van de grens, door den census, door de leeftijdgrens lager te stellen. Aan dit gebrek van den census wordt tegemoet gekomen door het kiesrecht toe te kennen aan alle belas tingbetalers. Doch aan den census kleeft een/ander, een erger, een eigen gebrek, een gebrek, dat aan den census alleen eigen en van den census onafscheidelijk is, dat blijft al daalt de census tot het laagste peil, door allen, die in de belasting meedragen, te omvatten Ja, hoe verder men naar beneden daalt, hoe erger dit gebrek wordt, want het is dit, dat belastingplicht en kiesrecht wederkeerig van elkander af hankelijk zijn, en dit uit den aard der zaak meer worden, naarmate de census lager daalt. Stelt men toch den census op° zeker bedrag, dan is door wijziging van dat bedrag het in eene of andere richting verbroken verband te herstellen. Zegt men eenmaalallen die betalen, zijn kiesgerechtigd, dan maakt elke wijziging in den belastingplicht het aantal kiezers kleiner of grooter en is er aan het kies recht niets te veranderen, zonder met den belastingplicht in aanraking te ko men. En nu mogen wij kunnen toegeven, dat er voor de toekenning dor kiesbe voegdheid gegevens te vinden zijn in de belastingregeling niemand zal willen beweren, dat de toekenning of de ont houding, de uitbreiding of de inkrimping van het kiesrecht door dezelfde regelen beheerscht, door dezelfde omstandigheden bepaald moet worden als verhoogiug of verlaging, invoering of afschaffing van belastingen Dit gebrek is zoozeer onafscheidelijk van eiken census, dat het zich in zijne gevolgen openbaart ondanks alle zorgen van de Regeering, om het aangegeven verband te ontkennen, ja, juist daar door des te meer aan den dag komt Onafscheidelijk van eiken census niet alleen, maar blijvend ook is dit gebrek der wederkeerige afhankelijkheid. Men zou op het eerste gezicht kunnen zeggen dat spreekt vanzelf. Als het gebrek onafschei delijk is, dan is het vanzelf blijvend. Ja wel, maar wij bedoelen toch nog iets meer. Het bezwaar der onderlinge afhan kelijkheid wordt veelal niet juist opgevat. Niet zelden verstaat men het zoo, dat men het kiesrecht niet afhankelijk wil maken van belastingplicht, omdat men den belas tingplicht als een slecht kenmerk be schouwt. In de practijk is dit ook zoo. Het is heel onwaarschijnlijk, dat ooit eene belastingregeling een goede kies- rechtgrens oplevertdat is niet aanne melijk, als men het met opzet er op aanlegt en nog minder, wanneer men zooals de Regeering ons nu wil doen gelooven dat samentreffen aan het toeval overlaat. Maar aangenomen eens, dat bijna ondenkbare geval zich in wer kelijkheid voordeed, dat inderdaad op een gegeven oogenblik de belastingen zoo vastgesteld waren, dat men zonder bezwaar daarin een geschikte kiesrecht- grens kon aannemen, dan zou het boven bedoelde, meest in het oog springende bezwaar der dadelijke onbruikbaarheid vervallen, maar daarmede niets afgedaan zijn van het hoofdbezwaar der onderlin ge afhankelijkheid. Dit bezwaar is tweeledig. Vooreerst toch kan men niet aannemen, dat de om standigheden, die dit schoone samentref fen op een gegeven oogenblik teweeg brachten, bestendig van aard zullen zijn en elke wijziging in die omstandigheden maakt wijziging van de getroffen rege ling noodig. Maar hoe P Moet men de kieswet wijzigen, dan vindt men de belastingwet als een hinderpaal op zijn wegen moet de belastingwet verandering onder gaan, dan breidt men tevens de kiesbe voegdheid uit of krimpt haar in, zonder recht of reden. Dit eerste bezwaar baart het tweede, dat nog erger is. Juist de omstandig heid, dat men aan de eene wet niet ra ken kan, zonder tevens met de andere in aanraking te komen, maakt, dat men ze beiden laat, zooals ze zijn. De onderlinge afhankelijkheid dier twee wetten werkt als een remschoen, voor onze toch al zoo zwaar en zoo traag loopende wetgevende machine, en zet haar voor die twee hoogst belangrijke aangelegenheden letterlijk stil. Eu nu is dit in het algemeen zeer be denkelijk. Geen wet, hoe goed ook op zich zelve en hoezeer passend in het kader van den tijd, waarin zij uitgevaar digd werd, blijft op den duur ia over eenstemming met de behoeften en ei- schen des tijds. Het zou dus ontwijfelbaar verkeerd zijn, zelfs van goede wetten de later noo- dige wijziging te belemmeren, door ze aan elkander met een onverbrekelijken band vast te klinken. Hoeveel te erger is dat dan echter in dit bepaalde geval, nu noch het ont werp tot herziening van hetPersoneel,noch het kiesrecht-ontwerp door iemand tot de goede wetgevende producten kunnen gerekend wordenIndien dit verband werkelijk tot stand komt, dan zal het gevolg daarvan zijn, dat beide wetten el kander ondanks haar gebreken in 't le ven houden, ongeveer zooals een blinde en een lamme samen hun weg door [de wereld vinden, omdat de blinde den lam me draagt en de lamme den blinde den weg wijst. "Wil men ons tegemoet voeren, dat de census niet het eeuig kenmerk is, dan is ons antwoord, dat de andere kenmer ken dit blijvend gebrek niet verbeteren, maar verergeren, zooals wij nader hopen aan te toonen. Naar wij van het Bestuur vernemen, z>l het feest van de Vereeniging: Christelijk Nationaal Zendings- feest D, V. worden gehouden op bet land goed „Waterland!' onder de gemeente Vel zee, op Woensdag den 1 Juli a s. De vooruitzichten voor den boerenstand zijn- dit jaar heel wat rooskleuriger dan dit verleden jaar het ge val was, toen de greraen van geheel ons land voer den uitvoer van vee geslo ten waren. Nu is er groote uitvoer naar België en Eiankrijk, welke beide rijken in den tijd van eenige weken voor meer dan een m i 11 i o e n guldens aan slacht- en melkvee hebben ingekocht. De tokkers in ons vaderland hebben vee genoeg om aan groote vraag te voldoen. Ja zelfs be weren deskundigen, dat bij het openstellen der grenzen van Duitschland en Engeland, waarvoor bij dezen voortgang van de ver betering van den gezondheidstoestand van onzen veestapel, veel kans bestaat, de prij zen van melk- en weivee wel 20°/o kun nen stijgen. Eane andere reden van tevre denheid voor onzen boerenstand is gelegen in het teit, dat er overvloed van hooi en graan is, wat hat vetmesten van vee vooi den boer goedkoop maakt. In de Mededeel] n gen en Berichten der Friesche Maatschappij van landbouw leest men het volgende Volgens eene van den heer De Waal, consul—generaal te KAAPSTAD, ontvan gen mededeeling, heeft httFriesche vee op de in de vorige maand te Rosenbank gehou den landbouwtentoonstelling een goed figuur gemaakt én deoj talrijke in zendingen èn door uitmuntende exemplaren. De heer E. Mellish heeft niet minder dan 3 ingevoerde slieren en 9 koeien ten toongesteld en verwierf met inbegrip van de bekroningen, toegekend voor de door hem in de Kaapkolonie gefokte afstammeling van Friesch vee, niet minder dan 13 on derscheidingen, waaronder elf eerste prij- sen. De Zuid-Atrikaan, die ons welwillend wordt toegezonden, zegt er van Vooral het Eriesche vee leverde een prachtig gezicht op. De heer Mellish wss iu de ze afdeeling de „grootste" prijwinner. Hij is het dan ook, die het meeste „Friesche Staruboekvee" heeft ingevoerd. Ook het blad The Cape Times laat zich in zeer waardeeren- de bewoordingen over de Friesche afdee- liug uit. Meer dan 50 der grootste kaaskoopers in FRIESLAND hebben be sloten op de marktsn geen lxaas meer te koopen, die gemaakt is van door centri fuge ontroomde rneik, tenzij die kaas voor zien is van een duidelijk ingedrukt merk C. In den laatsteu tij 1 wordl veel van deze kaas op de markten aangevoerd, die van minder qualiteit is, daar zij lager vet gehalte heeft. Voor het mogen plaatsen van een stoomdraaimolen op de aanstaande achtdaagsche kermis te BREDA wordt be taald f 1101,05, voor den tweeden f700 en voor een hippodtöme f180; deze laat ste buiten concurrentie. Een meisje van 5 jaar, het docht*rtje van een bierhuishoudster te ROTTERDAM, liep gisterenavond tegen donker op straat te zwaaien, totdat zij plotseling tegen de straat viel. Een politie agent nam het kind op en droeg het naar het bureau, waar bleek dat de kleine on der den invloed van sterken drank ver keerde. Een streng onderzoek wordt door de politie ingesteld. Gistermorgen werd te ROTTERDAM o. a. geveild de brillanten collier, zijnde 2e hoofdprijs der A ra s t e r- damsche tentoonstelling. Er waren wei nig serieuse liefhebbers. Men vroeg f 10,000 doch het kostbare collier werd voor f 2300 opgehouden. Het gerestaureerde kerk- gebouw te SCHERMERHORN zal zondag 10 Mei weder voor de godsdienstoefening in gebruik genomen worden. Dr. Korve- zee, predikant te Schermerhorn, thans te- Wijnaldum, zal dien dag optredeu als voor ganger der gemeente. Te ROERMOND z ij n ver scheidene woningen door het bevoegde ge zag onbewoonbaar verklaard, de bewoners op straat gezet en die woningen gesloopt. Het gevolg hiervan is, dat eenige huis gezinnen geen onderdak kunnen krijgen en zich 's avonds aan het politiebureau aanmelden, waar men hen in de arrestan tenkamer last overnachtenbovendien wordl hun 's avonds en 's morgens voe ding verstrekt. De laatste nachten waren al de arrestan- tenkamers met deze lieden bezet. Men meldt van TERSCEL- LING. In het vorige jaar werd te WESTTER SCHELLING, op initiatief van ds. J. Groeneweg, een woning gebouwd, welke den naam van Ons Huis ontving. Het doel was om jongelieden des avonds eene gepaste afleiding te verschaffen en tevens zooveel mogelijk het Toynbee-systeem er toe te passen. Onder leiding van me vrouw Groeneweg-Van Dijk, geassisteerJ door eenige dames, hebben er tweemaal in de week des avonds naaioefeningen voor meisjes plaats, die een zeer gezellig ka rakter bezitten. Evenzoo worden er twee maal 's weeks voor jongens bijeenkomsten gehouden, waar onschuldige speler» door gezang worden afgewisseld en ze zich aan eenige lectuur kunnen vergasten. Een flink orgel brengt er het zijne toe bij, het aangename van den avond te verhoo- gen. Eens in da week houd ds. Groene weg er bijbellezing, en van tijd tot tijd heeft er eene volkslezing plaats. Gedu rende de bijeenkomsten wordt er slechts chocolaad gechonken. Er moet gezegd worden dat de wjjze van werking van Ons Huis veler belang stelling trekt en wel in die mate, dat de kerkeraad vau Hoorn op Terschelling be sloten heeft, uit zijne fondsen een derge lijk gebouw op te riohten, waarvan de lei ding zal opzedragen worden aan den pre dikant, ds. G. A. Wumkes. Men schrijft uit DRENTE In aansluiting en vervolg op ons onlangs geplaatst bericht van den te Nieuwe Mcdorp opgerichten Boe renbond, kunnen wij nu mededeelen, dat het reglement is vastgesteld en in druk verschenen Art. 1 zegt Er bestaat een bond, genaamdBoe renbond Het doel van dien Bond is bevorde ring van de belangen der boeren en het platteland en daardoor die van de ge- heele gemeenschap door alle gewettigde middelen, waaronder in de eerste plaats wordt gerekend te behoorenhet (zon der nevenbedoelingen aan partijbelang ontleend) aanwenden van invloed op de verkiezingen opdat zooveel mogelijk wor den gekozen „boeren" of zij van wien men weet dat zij met de toestanden ten plattenlande volkomen bekend zijn, en verbetering daarvan zullen voorstaan. De zetel van den Bond is Nieuwe Niedorp, Art. 2. Om lid van den Bond te kunnen zijn, moet men in Nederland wonen, doch niet in de kom eener gemeente welke kom meer dan 5000 zielen telt. Deze laatste bepaling geldt niet voor hen die in grootere plaatsen den landbouw prac- tisch uitoefenen. De leden betalen jaarlijks voor 1 Mei f 0.50 contributie, steeds bij vooruitbe taling te voldoen. Art. 3. Zoodra in eene gemeente 10 ledeD en donateurs van den Bond wonen, kan daar eene afdeeling worden gevormd, met eigen bestuur en huishoudelijk reglement, goed te keuren door het Hoofdbestuur. De afdeelingen storten in de Bonds- kas voor of op den 15en Mei van ieder jaar, de geheele contributie van leden en donateurs, welke contributie door den Penningmeesters der afdeelingen wordt geïnd. De afdeelingen kunnen voor huishou delijk beheer eeu omslag heffen over de leden In de afdeelingen wordt naar plaat selijken aard het doel van den Bond nagestreefd. Zij dienen verder het Hoofdbestuur van advies en volgen de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1