Brooflbaltalnificlil EllÈÊjO GEVILAAGD, Keukenmeid Ds. BOljYIN, Ter Drukkerij INGEZONDEN. Een woordje van Bis- marck. Zooals men weet, wordt door de oud-studenten der universiteit te Goettingen voor Bismarck, hun oud-col lega, een standbeeld opgericht, dat bin nenkort onthuld zal worden. De beeld houwer Pretschner, belast met het boet- seeren van den „beroemden student van 1832" had den student aanvankelijk voorgesteld met fijne trekken, kleine, dunne lippen en een goedig gelaat. Toen hij het model naar Friedrichsruhe bracht, in de verwachting van een streelend compliment voor zijne flat- teerende hoffelijkheid, werd Bismarck dol van woede. U hebt mij vernederd, riep hij, en op die manier wil ik niet voorge steld worden. Ik ben trotsch op mijn dikke onderlip, die vastheid van wil aanduidt en op mijn strengen blik, die te kennen geeft, dat ik alle sentimen taliteit verafschuw." De beeldhouwer moest een tweede model maken, geheel op voorschrift van den ijzeren kanselier, die ditmaal zijn tevredenheid met het goedgelijkend beeld betuigde. Opgesloten in het belang der wetenschap. Een proef in het belang der weten schap, wordt op dit oogenblik door pro fessoren van de Wesleyan universiteit genomen met een sujet, dat zich vrij willig heeft aangeboden, den student William Tower. De professoren willen onderzoeken, welk voedsel voor den mensch het best is en hoeveel voedsel het lichaam noo- dig heeft. Zij beweren, dat menschen beter en zuiniger kunnen leven dan zij doen en daarbij veel gezonder kunnen wezen, mits zekere wetenschappelijke regelen in acht worden genomen. Nu hebben zij in het gebouw der universiteit een kamertje laten bouwen, tien voet in 't vierkant en negen voet hoog, luchtdicht afgesloten. De wanden van dat kamertje zijn zeer dik en slui ten volkomen in elkaar. Op menschen- hoogte is in één dier wanden een gla zen plaat aangebracht. Het kamertje bevat twee afdeelingen, één voor slapen en één voor werken, alles karig gemeubeld. Het is electrisch verlicht en een telefoon-aansluiting met de aangrenzende universiteit zaal is aan gebracht. Een krachtige pomp perst een bepaalde hoeveelheid zuivere lucht op vijf-en-zestig graden warmte in het kamertje. De student brengt in dat kamertje reeds drie dagen door, met het voorne men er een geheele week te blijven. Voor hij er intrad, werd hij gewogen, zijn lichaamstoestand nauwkeurig waar genomen en zijn bloed onderzocht. Toen werd hij opgesloten. Hij is daar dus vrij van alle kwade invloeden, heeft goed voedsel en zuivere lucht. Tower leest, studeert, doet wat hij wil en is tevreden. Door een luchtdicn- ten koker wordt zijn voedsel in het ka mertje geschoven, dat bereid is ODder toezicht van de professoren en waar van hem een afgewogen hoeveelheid wordt gegeven. Zijn spijsvertering wordt geregeld nagegaan en zijn temperatuur van tijd tot tijd opgenomen. De professoren verwachten, dat hun proef een verandering zal brengen in de kook-methoden en in de vaststelling van het dieet, wat voor den mensch van groot belang zal zijn. Er wordt te veel geld bij het koken besteed, dat be waard kon blijven. Tower zegt, dat -hij zich nooit beter gevoelde dan nu, en reeds is een ander bereid gevonden Woensdag zijn plaats voor een week in te nemen. A t j eh. PLAATSELIJK NIEUWS. Van den Kerkbou w. Vervolg Buitenlandsch Nieuws. Alkmaarschen gemeente-ontvan ger en secretaris, zal Waarschijnlijk in de eerste helft van M e i plaats heb ben, daar ons uit goede bron wordt me degedeeld, dat de gerechtelijke instructie in beide zaken is gesloten en dat het thans vast staande bedrag der verduisterde gelden het aanvankelijk genoemde cijfer ver re overtreft. Correspondentie. Johanna West, Echtgenoote van L. Wiggers. Anna Paulowna, 20 April 1896. Predikbeurten. ICHAfiEI, Doopsgezinde gemeente van Barsingerhorn c. a. Burgerlijke Stand. Oem, Zijpe. Marktberichten, 3b lste STAATSLOTERIJ. Getrokken Pr ij zen. ADVEKTENT1EN. Grietje Kruiten, D. van ZOONEN-Kater. J. B. Keet G. 31. Ten Winkel. II. J. Appelman A. 31. A. Keet. Simon Trompetter Mietje van Zuiden. I E. Deutekom I A. Wiering, jjjj Door een gevoel van innige dank baarheid, voelen wij ons gedrongen om aan allen, die hebben medegewerkt om den dag van onze 40-jarige Echt- vereeniging te vieren, Olizen dank te betuigen voor de medewerking en be langstelling, op dien dag door ons en onze kinderen genoten. WINKEL, y1 v ten deele bekwaam, R. K. Gevraagd of Jongen, P. G., Een nette Burgerdochter, ruim 17 jaar, zoekt een haar passende betrekking in een niet al te druk gezin. Randen, in rnime keuze voorhanden, bij J. S p e e t s, TE KOOP aangeboden zoo goed als nieuw, Zondag, 26 April, vriendschappelijk, heeft geantwoord. Aan de Revue blanche heeft hij een Fransche veitaling"vau dit antwoord ge zonden, ze komt voor in het nummer van 15 April. Had Oursine onderscheid ge maakt tusschen de vaderlandsliefde van den veroveraar en die van den onder een jok gebrachte, Tolstoi meent dat vuur altijd vuur blijft en viudt alle vaderlands liefde gevaarlijk. Wat voor verschil is er vraagt hij tusschen egoïsme, het meer lielhebben van zichzelven dan van anderen, en vaderlandsliefde, bet meer liefhebben van zijn land boven alle ande re? Op deze vragen gaat de schrijver verder voort. Een verwaand kereltje, pas van sehool, riep uit Juffrouw het vnur uwer schoone cogen verteelt mij t Weesl daarvoor maar niet bevreesd, jonge man, groen hout brandt niet. Lodot, een oud-roestkoop- man te Brussel, ging Zaterdagochtend vroeg met een karretje vol metalen voorwerpen naar de plaats, W3ar hij zijn handel uit oefent, toen op de place du Jeu de Balie (Vieux Marché) gekomen, de grond plotseling onder hem wegzakte ea Ledot in den kuil, die zich plotseling opende, verdween. Eerst te twee uur heett men zijn lijk opgehaald. Naar het schijnt, had vroeger op die plek een fabriek gestaan met een ondergrondscb petroleumreservoir; bij het afbreken had men dit reservoir eenvoudig met planken belegd, er puin op gestapeld, en bestraat. Dit is het tweede ongeval van dezen aard, binnenkort to Brussel voorgekomen. Een verschrikkelijkedyn- amiet oatploffiing heeft Zaterdag plaats gehad bij Lissabon. Een rijk ingezetene van Assis, senor Domingo, keerde van een zijner fabriekec per rijtuig terug naar het station Alhandra. Door een bom, met dynamiet en spijkers g'la- don, werden zij aan stukken gescheurd. Een afdeeling politieagenten is gisteren naar de plaats der ramp vertrokken om een onderzoek in te stellen. Een wet, onlangs door de Cortes aan genomen, verbiedt aan de dagbladen het openbaarmaken van bijzonderheden over anarchistische aaD slagen. Htt N. v. d. D. ontviDg het volgende telegram. „De posten Anagsloeng, Senelop, Lam- soet en Lrmbarih zijn verbrand en verlaten. Gesneuveld 7 soldalen. Gewond majoor D. A. Okhuijzen en 14 soldaten." Het Handelsblad ontving gistermorgei uit Bitivia het volgen telegram „Toengkoep, Tjot Bang en Kroeng Gloem- pang zijn opgeheven. Vier soldaten sneu velden, gewond werden de officier Van Baak en 48 minderen. Er zijn veel zieken'. Schagen, 22 April 1896. Onze vroegere-plaatsge- uoot P. de Jong is als slachtoffer van onzen strijd op ATJEH bij de ontruiming van een der voorposten, op 18 April j. 1. gesneuveld. Als koloniaal naar Indië ver trokken voor zes jaren, had hij eenige maanden geleden voor nog zes jaren bij- geteekend. Het leven als arbeider in ons vaderland lokte hem niet aan en hij gaf aan zijne lust om vreemde landen en an dere toestanden te zien, gehoor en is als slachtoffer van zijn plicht voor vaderland en koningin gevallen. Nader meldt men ons: Door den heer Eermanburgemeester onzer gemeente, werden de ouders Diusdag j.1. met de treurige tijding in kennis gesteld. Nog vernamen wij, dat de Jong reeds 7 jaar in Indië had gediend. Zijn laatste garnizoensplaats was Bonthain in 't Zui den van Olebes. Toen hij voor eeaige weken opnieuw teekende, verzocht hij tevens om naar Atjeh overgeplaatst te mogen worden, wat hem werd toegestaan. De Jong stond als soldaat goed aange schreven en was bij zijne meerderen zeer gezien. Bezoekers van de groöte Amsterdamsche wereldtentoonstelling van 1883 herinneren zich nog ongetwijfeld hel Indische dorp, rechts is het standbeeld van onzen dapperen Koen. Van de gedempte gracht af gezien, lijkt het kerkterrein met zijne omschutting, zijne overhangende daken der werkloodsen, zijn directiekeet binnen de „omheining" wel wat op dat dorp, vooral als de zon de geheele marktplaats en de palmboomen ho, fantasie, palmboomen ziet ge niet en Javaantjes evenmin. Een krachtiger volk dan de bruine Indiërs bevolkt onze Scha- ger dess3, een volk, dat zwaar beladen kruiwagens uit de diepte naar boven brengt alsof het zoo niets is Eu tot welk een hoogte en langs welk een wegEen lange baan van planken, altijd rijzende, voert de arbeiders met hun ne wagens uit het nieuwe toreogat langs de Noordzijde van het terrein om het ou de torengat langs de Zuidzijde van het terrein tot bijna weer terug cp de eerst genoemde plaats waar de zware klei wordt neergestort. Een goed maal zullen de grondwerkers, geloof ik, niet ver smaden en eeu ongestoorde nachtrust even min. Het werk vordert flink, nu men goed en wel beueden de kisteülagen is, maar geheel zonder tegenspoed is het toch niet zoover gereed gekomeD. Van zaterdag op maandag is eene hoeveelheid grond van den zijwand der fondamentsleuf ingestort bij eene oude begraafplaats vau beenderen, die nu ia het zonnetje liggen te blakeren. Ook vond men maandagmorgen het nieu we torengat met water volgeloopen, dat blijkbaar om en uit den hoogheerüjken grafkelder afkomstig was. Eer men nu weer verder graven kon, moest dat water verwijderd wordeo, wat tijd kostte, die voordeeliger had kunnen besteed worden. Aan één oprit, die verleden week we d gemaakt, had de aannemer blijkbaar niet genoeg, want deze week werd aan de zuidzijde een tweede gemaakt voor het binnenhalen der heimachine, die intusschen gearriveerd is, voor het aan brengen der metselsteenen van het oude kerkhof en zou men met eene kleine ver andering der bekende verkoopingsuitdruk- king kunnen zeggen voor wat verder ten verbouwe zal worden „aangeboden." Wat wisten de jongens spoedig te vertel len, dat de heimachine was gekomen't leek wel een eerste ooievaar of een rerste kermiskraam. Op de Laan, daar was de vlet te zien, met haar gewiebtigen inhoud en een staart van lange balken er neg achter. Maandag brachten de werklieden allerlei klein gereedschap uit de schuit naar het terrein en Dinsdag de machine zelf, die nu gesteld is en van wier werkirg ik een volgenden keer verslag hoop te geven. Voor eenige dagen koe men in de contanten lezen, dat in U- thecht muntgasmeters in gebruik waren genomen. Door een Jty2 cent stuk in den meter te laten glijdeD, komt eene zekere hoe- r veelheid gas voor de verlichting beschik baar. "-i'AM Het licht gaat nif, wanneer men ver geet opnieuw een of meer muntstukken door de gleuf te werpen, 't Is hier: geen geld, geen licht. Meter-opname wordt over bodig. Door den directeur onzer fabriek werd maandag j. I. de eerste muntgasmeter in onze gemeente geplaatst, wel een bewijs, dat de heer van R. met bekwamen spoed van doelmatige uitvindingen op zijn gebied gebruik weet te maken. De openbare behandeling der beide strafzaken tegen den gewezen Eindelijk zal er das van dezen kant licht in beide zaken worden ontstoken en, daar het eene zaak is die de Burgerij ter harte gaat, is htt te hopen dat men het voile licht over dezen Augiasstal zal laten schijnen. Wij brengen hier in herinne ring de volgende woorden van H. K. H. Mevrouw de Princes vanOran- je: „Het geld der belastingen is het bloed der ingezetenen; mochten alle ambtenaren dit geen oogenblik vergeten." Deanti-Boeiaal democra- tische bond van Nederlandsch spoorwegper soneel, „Recht en plicht" houdt 14 Mei, Hemelvaartsdag, eene feestvergadering te Nijmegen. Als sprekers zullen worden uitgenoodigd een protestant en een katholiek geestelijke. De bond, in 1894 opgericht, telt reeds 1300 leden en 600 donateurs, en is samen gesteld uit de vereenigingen: Utrecht, Rot terdam, Venloc, Emmerik, Amsterdam, Tilburg, Hilversum, Groningen, Zwolle, Bokstel, Haarlem en de afdeeelingen Har- lingen en Arnhem. Men schrijft uit ZIERIKZEE: De schoolki ndervoeding werkte in het afgeloopen stizoen hier we der met veel succes. De zaak werd voor het eerst in eigen beheer genomen, waar door de prijs per portie van 22 op onge veer 11 cent daalde. Er werd gedurende 11 weken aan 56 kinderen drie maal 's weeks warm voedsel verstrekt. In het ge heel werden 1904 portiën uitgeteikt. Er weid ontvangen f 350 aan contributiën ec giften, terwijl de uitgaven bedroegen 1 322. Bij het saldo ad f 18 komt nog het saldo van het vorige jaar ad f 207 makende te zamen een goed slot van f225. De proef om de zaak in eigen beheer te nemen is uitmuntend geslaagd, voor een groot deel te danken aan de ijverige en welwillende medewerking van het da mes-comité, dat voor geene bezwaren is teruggedeinsd om tot een goed resultaat te komeD. Hens te Anna Paulowna en K. te Barsingerhorn, uwe stukken mo gen alleen geplaatst worden, wanneer gij ze met uwen naam onderteekent. De doe- tersquaestie heeft te persoonlijke wending genomen, zoodat de goede trouw meebrengt, dat een elk voor zijn woord staat. de Bed. (Niet geplaatste ingezonden stukken worden nimmer teruggegeven.) hl. de BI Verzoeke U beleefd, deze regels te plaatsen in uw blad. Daar ik mij ver plicht gevoel om nogmaals blijken te ge ven dat dokter Overduin mij en mijn huisgezin gedurende 8 jaren goed heeft behandeld. Deze regelen die ik hier schrijf, zijn niet door dokter Overduin, noch. door zijn koetsier geschreven, maar door de vrouw van L. Wiggers zelve. Het spreekwoord is niet te vergeefs „een mensch kan beter van iemand zijn vloer blijvendan van de tongdoch met deze verklaar ik, dat wij ons met ons huisgezin opnieuw bij dokter Over duin in het Ziekenfonds hebben laten inschrijven; dat is dus geen bewijs van een slechte behandeling. Voor deze plaatsruimte u vriendelijk dank zeggende, teeken ik mij, uw dienst vaardige dienaresse De Godsdienst-oefeningen beginnen om Q y2 ure, des voormiddags. 26 April, Ds. A.W. v. Kluijve. 8 Mei, J)s. A. W. v. Kluijve1 10 Ds. A. W. v, Kluijve. 14 Hemelv.dag. Ds. A. W. v. Kluijve. 17 Geen dienst. 24 le Pinksterd. Ds. A. W. v. Kluijve. 25 2e Pinksterd. Ds. A. W. v. Kluijve. 31 Ds. A. W. v. Kluijve. 14 Juni, 21 26 Geen dienst. Ds, A. W. v. Klaijve. Ds. A. W. v. Klaijve. 10 April, Kreil Ds. Kooiman 26 Barsingerhorn Ds. Kooiman. Ingeschreven van 8 17 April 1896. GeborenHenderica Qertrudis, d. v. Stefanus de Wit en Maria Elisabeth Kla ver. Aaltje, d. v. Cornelis Rens en Maar- tje Ko«. Pieter Dirk z. v. Hendrik de Graaf en Bornelia de Wit. Ondertrouwd Antonius Hurkmans, j. m. Schoenmaker, 22 j. te Oude Niedorp en Cstharina Morscb, j. d1 zonder beroep, 22 j. te Zijpe. Gerrit Bakker, j. m. Land man, 26 jr. te Schagen en Marijtje de Groot j. d. zonder beroep, 25 j. te Zij pe. Willem Bas, j. m. Winkelier, 24 j. ie Z. en N. Schermer en Engeltje de Leeuw, j. d. zonder beroep, 21 j. te Zijpe Hendrik Dignum, j. m. Timmerman, 26 j. te Zijpe en Elisabeth Kooijman, j. d. zonder ber. 26 j. te Zijpe. Jan Harp, j. m. Landman 22 j. te Zijpe en Maartje Schenk, j. d. zonder beroep, 23 jr. te Zijpe. Getrouwd Geene. Overleden Pieter Dalenberg, 22 j, on- geh. z. v. Cornelis Dalenberg en Klaasje Hoogvorst. Pieter Ott, 45 j. Echtgenoot van Engeltje Bood, eerder wedn. van Eli sabeth Kuiper. Abraham Smit, 56 j. Echt genoot van Trijntje Groet, eerder wedn. vau Antje Oosterman. Martinus Pool, 36 j. ongeh. z. v. Pieter Pool en Trijntje Ko men. Jfoot-n, 18 APRIL 1896. Aangevoerd 11 7- 4.50 3.25 9,- 12.- 16,— 13,- 10.- 12 5.50 15.50 14,25 a 200.- 26.- 16.- 20.- 7.- H. L. Tarwe f Garst Haver Witte Erwten Groene dito Grauwe dito Vale dito Bruine boonen Witteboonen Paardenb. f Mosterdzaad Karweizaad 29 Koeien 446 Schapen 114 Kalveren 31 Varkens 140 Biggen Kip-Eieren per 100 2050 koppen boter 45 a /tlhmaar, 18 APRIL 1896. Aangevoerd: 4 Koeien 101 nueht. kalveren 272 magere Schapen 108 magore Varkens 205 Biggen 21 Bokken en Geiten Boter per P. Kipeioren per 100 Eenden dito 33 kleine Bokjes ISMmtxir, 20 APRIL 1896, 166 vette Kalveren per K.G. 20 Nuchtere Kalveren 143 vetteVarkeng p.K.G 17 magere dito ALKMAAR 20 April. Aangevoerd 2434 stuks vee. EHAM, 18 April 1896. Op de heden alhier gehouden markt, zijn aangevoerd 26 stapels kaas, wegende 4839 K.G, Hoogste prijs per 50 K.G. f 24 Purnirrr t, ri, 2! APRIL 1896. Aangevoerd 170 stapels Kleine kaas f26.50 astapels middelbare f 1763 K.G. Boter f-. 90 a fl.— per K.G. 238 Runderen vette f 0,52 a 0,66 ct per kilo. 8 Stieren, prijsh. handel stug 4 Paarden. 291 Vette Kalveren, f .60 a f —.80 p. K.G. matig. 305 Nuchtere idem, per stuk f 5.18.- handel vlug. 224 Varkens, vette, per pond f.30 a f .38 handel matig 176 Magere, idem, per stuk f12.— a 24.— handel matig. 320 Biggen, per stuk i 4.— a f 7.— handel matig. 2336 Schapen en Lammeren prijsh. matig. Kipeieren f 2,50 a 3,Eendeieren 1 3.10 per 100. lOOOKievits- f —.12 a .14. Ganzen f a f 4de Klasse Trekkiug van 20 April. Prijs van f 25000: No. 10326 1500: 304 1000: 14617 400: 5916 200: 5549 7986 100: 4268 9509 9854 11299 12200 20523 4de Klasse Trekking van 21 April. Prijs van f 2000 No. 18899 t 1000 14480 20571 f 100 16403 16720 Heden overleed na een langdu rig doch geduldig lijden, mijn geliefde Echtgenoote, in den ouderdom van 62 jaar en 4 maanden. Tevens mijnen harte tijken daDk aan de Vereeniging „Vrije liefdadigheid" voor de verleende hulp, gedurende hare ziekte aan haar bewezen. Jn. BAKKER Pz. WieriDgerwaard, 20 April 1896. 7 Juni, Ds. A. W. v. Kluijve. Bevallen vau een welgeschapen doch ter, Wieringerwaard, 21 April 1896. Gehuwd": e n Schagen, 1 Hengeloo, j 21 April 1896. Hem en Venhuizen, j Die ook namens wederzrjdsche Familiën hun hartelijken dank betoonen voor de vele bewijzen van belangstelling en vriendschap, bij gelegenheid van huwelijken ondervonden. van e n 1 Mei 1896. jjj RECEPTIE 3 Mei, Lokaal „Witte i |jj Engel", Hoorn; 10 Mei, Café „De j xx Beurs" Schagen; telkens van 12-5 ure. Op den 27en April a. s., hopen H onze geliefde Ouders, j| d hunne 4o-jarig*e Echtver- jjjj eeniging* te herdenken. jjjj II Hunne dankbare Kinderen, Behuwd— S$ en Klein-Kinderen. jjjj Schagen, April 1896. jjjj J. OUDT-de Vries. Brieven letter W., bij C. BURGER te Schagen. Frc. br. letter Ffc., Schager Couranti Mevrouw de Wed. A. VIS-LAAN te Wormervee r, vraagt een flinke genegen huiswerk te verrichten. BrieveD, met opgaaf van conditiën, letl. A. aan het Bureau dezer courant. Goedkoop Behangselpapier en ♦e Wieringerwaard. anderhalf jaar oud; te bevragen Motto „Hondenwagen", adres Bureau van dit blad. s avonds 6 uur 30 min., Pred. der Ned. Herv. Kerk te ALKMAAR. DER kunnen nog een paar flinke jon gens ter opleiding in het vak geplaatst worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3