lis. BOELHUIS tstHu, Soli RIJWIELEN, Wütigs Het nin van GRINT, T. D. Verhuisd, Geestig en Luimig, B. de Moei, 01 Boelhuis van Woningen. lid. Smit aanbesteden Pï nll GItONO NO J EN O EKEN Wed. Jobs. Denijs, Kapitaal f4000000, J. v. d. Maaten te Schagen. TANDARTS, Amsterdam. H. de Moei. a bfi ca KINDERPAKJES, loeien, Pelten, Pronts, Buten Dassen. ïi VERHUURDERS Vries, Broertjes Co. Ruime voorraad Maandag 27 April 1896, Notaris BACKX. te Nieuwe Niedorp, Gezondheidsbedden. W. VADER, I van T. DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan. klokken en barometers. te AMSTERDAM, i- N Jooperen Nieuw Verbeterd WASCHMIDDEL OP „Brand w ij k", 1 Gelde Koe, 2 Kalfkoeien, C. BOONACKER, De Notaris J. van der Veen, te Alkmaar, zal op Dinsdag 28 April 1896, 's morgens 9 uur, ten huize van den heer ARIE NIEÜWLAND, aan het Westeinde, te Nieuwe Niedorp, pu bliek, h contant, verkoopen Huisraad en Inboedel. agenten gevraagd. Fornuizen, met geslepen platen, Waschfornuizen, Petroleum-kookloestellen, van de nieuwste constructie. Hamer- en Keukengereedschappen Wegens vertrek naar elders, Hen volledige» Inventa ris dier Kaasfabriek, Woensdag 6 Mei 1896, Timmerman, Koelman Co, te ©chagen, Kapitaal f 400,000. Gegalvaniseerde Emmers, Tobbens, Vlechtwerk, Puntdraad, Gladmangels, Engelsche en Duitsche Kinderwagens. Brandkasten, vanaf f25.en hooger. steeds voorradig in rninie keuze; één jaar garantie. Heerenstraat, Schagen. SPAANS Co., gevestigd te B a r s i 11 g e r h o rn, f 35.-. Het bestuur van den polder WAARD GROET, zal op W o e n s d a g 29 April 1896, 's namiddags 2 uur, in het polderhuis te WINKEL, 500000 Marl, Men biede liet geluk de hand. Uitnoodiging tot deelne ming in de Kansen, een geheel origineel lot slechts Gnld. 3,50 een kif origineel let slechts Guld. 1,75 een kwart origineel lot slechts Guld. -,90 De uitbetaling en yerzending m de prijzen 30 April e.k. Samucl Ileckscher Senr., en Handelaren, die mijn koeken verkoopen, hebben steeds vrijen toegang tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo, op een schriftelijk bew|)s van den handelaar, door wien zij de koeken ont vangen. a Opgericht in 1853, Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent Nieuwendijk241.Eerste huis b/d Dam van der Stok, Kaan en Co., Directeuren J. VAN DER STOK. naar de HOEP te Schagen, Nieuwste, koniiekste Voor drachtenboek, met 26 splinter nieuwe hoogst komieke lach wekkende Voordrachten. InhoudEen pantoffelheld. De drie lotelingen. Een strsat-type. Vriendenraad. Snijder Wop Wap Wip. J. D. DIJK, boekhandel, Groningen. Des Donderdags zitting in het Koffiehuis van den heer W. Roggeveen Cz. Hoogzijde C 118, SCHAGEN. Bnimc keuze in uitsluitend Uiterst Lage PRIJZEN. voor Schapen en Lammeren, H. Hcsterman Jr., TE Z IJ P E, van 16 Kippen en een Haan, Bijenstal met Bijen en korven, Modderschuit, Hooi, Stroo en Takkenbossen, eenig fraai Huisraad, als Canapé, Ta fels, Stoelen, Kachels, Ledikanten en het geen verder zal worden aangeboden. De verkoop volgt op "W"oens dag 20 .A.pril 1896, vanaf des voormiddags 10 ure. Notaris. 24 stuks puik best hoornvee, waaronder 18 koeien, 6 hokkelingen, eenige kui- kalveren, 8 schapen met lammeren, 2 drachtige bloedzeugen, 1 trekhond, bak- wagen met toebehooren, boerenwagen, drie- wielde kar, tilbury, melkwagen, 1 houten hort, 1 kettinghort, 1 egge, 2 ploegen, troggen, hooischudder (Boby), 1 nieuwe hooihark (Ransome), Zaadwaaier, 1 Schuitje, enz. enz. Ongeveer 20000 K.G. best gewonnen hooi, 1 zeer groote stuit mest, een partij riet en een partij brandhout, alsmede Nadere informatiën geeft genoemde no taris, ten zijnen kantore aan de Lange- straat no. 61, alsmede de Eirma MUIJS, WAGENAAR Co. Houttil B., 2, te Alk maar. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning. In dezen tijd van huren en verhu ren vestigen wij de aandacht op on ze Maatschappij, waarbij iedere ver huurder die zijn belang begrijpt, zich aansluit. De Premie is slechts f 1.25 per jaar, en per woning, waar voor de verhuurder nog gratis een huurcedul en kwitantiën ontvangt. ele atlesteil van verhuurders die zeer tevreden zijn over het optre den der maatschappij, liggen op haar kantoor ter inzage. Agenten o. a. J. Groot Tz., Schagen en K. Eriks aldaar. D. Rezelman Jzn., Wierin- gerwaard. L. Beijneveld, Winkel. P. v. Leijen, Oude Niedorp. C. Swarthof, Schagerbrug en J. v. d. Busse te Oudkarspel. Op plaatsen, waar de Maatschappij niet vertegenwoordigd is, WOrdCH De directie van de Nederland- sche Maatschappij in het belang van huizenverhuurders, gevestigd te Winkel, OP des morgeus 10 ure, aan de Kaasfabriek v. d. heer C. Mosk VAN: bestaande o. m. uit 8 kaastobbes van 1300, 800 en 400 li ter iuhoudsgrootte, 12 wei vaten, nieuwe kaasweeker, groot model; 2 karns, 2 room- vaten, 3 maatemmers, 9 melkemmers, 2 afkoel bakken, 3 kaaskisteD, waterketel van 200 liter inhoudsgrootte, een groote partij makers en zetters voor kl-ine, commissie en middelbare kaas, diverse kaasborden, 4 koperen doorhalers, nieuwe bus met hevel, botermout met stelling, twee kaas persen, kachel, enz. enz, Voorts een varkensboet, een groote par tij takkenbossen en hetgeen verder zal worden aangeboden. De Notaris DIIKEB, gevestigd te ZuidScharwoude, en ambtgenoot, zijn voornemens op des voormiddags te 10 ure, in de herberg de lioode Éénhoorn", publiek te verkoopen Eene Huismanswoning met Erf, Wei- en Bouwland, aan den straat weg en aan den Oosterweg, kadaster Sectie D no. 415 en B no. 128, 275, 40, 715, 738, 739, 740 en 741 met een deel der ongenummerde wegen, te zameu groot 13.09.50 H. Breeder bij biljetten omschreven. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor kei geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, KOELMAN Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothe cair verband enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gere kend worden te behooren. Ret kantoor wordt gehouden aan den markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. Schoppen, Graven, Mestvorken; Bascules, Maten en Gewichten, enz. ouder de firma neemt gelden in depot en plaatst gelden onder borgtocht en hypothecair verband tegen rente, bij overeenkomst vast te stellen. Zij belast zich verder met het in- en verkoopen van EFFECTEN, COUPONS enz., en met die werkzaamheden welken tot den werkkring der vennootschap kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden te Barsior gerhorn, ten huize van T. KOOMEN Az. in den Waardpolder, nabij Kolhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 uur en des Don derdags op dezelfde uren in het Noord- Hollandsch Koffiehuis te S c h a g e n. Spaans 8f Co. T. KOOMEN Az. D. SPAANS. J. R1JKES. Aanbevolen door H. H. Doctoren, ge vuld met prima zuiver Konijnenhaar. Velen in gebruik. Voldoen uitstekend. 2 persoons Bed, PELUW en 2 KUSSENS, Wederverkoopers gevraagd. Prachtige Dekens, iets nieuws Veerenbedden, vanaf f 50.—. Aanbevelend, Laagzijde, B. 66. langs en over de wegen in den polder, in daarvoor bestemde hok ken en opslagplaatsen, in 2 perceelen. Inschrijvingen worden ingewacht vóór of op 28 April e.k.adres den heer J. Breebaart Hz., dijkgraaf van bovengenoemden polder te Winkel. Inlichtingen verstrekt O. Hol- werda, opzichter. Het Bestuur T. Hoornen Az,, Secretaris. Sr W o2s P3 o cc rc p-i ta O tÖ .'■a g-T k =5 tö cn P3 -i w a s cd cd Hooldprij ev. De prijzen zyn door den staat gegaran deerd. van de door den Staat Hamburg gewaar borgde groote Geldloterij, waarin zeker rt gewonnen moeten worden. De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij, die volgens het plan slechts 112,000 loten bevat, zijn de volgende De hoogste prijs i3 eventueel 500.000 Mark. Premie van 300000 Mark 1 Prijs 200000 Mark 1 Prijs h 100000 Mark 2 Prijzen a 75000 Mark 1 Prijs h 70000 Mark 1 Prijs a 65000 Mark 1 Prijs h 6000C Mark 1 Prijs k 55000 Mark 2 Prijzen a 50000 Mark 1 Prijs a 40000 Mark 3 Prijzen h 20000 Mark 21 Prijzen h 10000 Mark 46 Prijzen a 5000 Mark 106 Prijzen a 3000 Mark 206 Prijzen h 2000 Mark 782 Prijzen h 1000 Mark 1348 Prijzen a 400 Mark 42 Prijzen h 300 Mark 138 Prijzen h 200 150 Mark. 35327 Prijzen 155 Mark 8961 Prijzen 134,104, 100 M. 9249 Prijzen h 78,45, 21 Mark. totaal 56240 prijzeD. en worden deze ic eenige maanden in 7 klassen uitgeloot. De Hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 50,000, stijgt in de 2e klasse tot 55,000 M., in de 3e tot 60,000 M., in de 4a tot 65,000 M en in de 5e 70,000 M., in de 6e tot 75,000 Mark, in de 7e tot 200,000 M., en met de premie van 300,000 M. event. tot 500,000 Mark. Voorde eerste prijstrekking, die officieel is vastgesteld, kost Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gt- had hebbende trekking de officieele trek kingslijst. Trekkingsplanvoorzien van het Wa pen van den Staat, die den prijs van de loten en de verdeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft, verzend ik op aanvrage gratis. geschiedt door mij direkt en prompt aan de winners en onder de strengste ge heimhouding. 99* Iedere bestelling kan men eenvou dig per postwissel opgeven. 99* Men wende zich dus met de aan vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland. Murwe Lijnkoeken, d ca M H O O G Z IJ D E, SCHAGEA, bericht de ontvangst der nieuwe N ederlandscheLloij d Directeur: jr, ter Meulen Jr. Lion Blitz, ondeb de firma gevestigd te NIEUWE NIEDORP H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. De vennootschap ,/Noord-Hollandsche Bank." neemt gelden in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypo theek, bilast zich met In— en Verkoop van EFFEC'IEN, COUPONS, enz. tot de hoog ste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederenDoN- deedag, bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz. te Schagenvan 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café /Witte Engel," te Hoorn. gevraagd, door A. KOK te WOR- MERVEER. naast de Grasfabriek:, G. MUIJS Jaap Jansen. De winkelbediende. Ik ben te goed. Een leugen in nood. Mijn lief Truitje. De pak jesdrager. De uildrager. Nieuwe uit vindingen. Allerlei. De heldhaftige schutter. Ik houd mijn stil. Da gemeentebode. Gegronden waarheden. De X—stralen. De droog— en natte komiek. De groentekoopman. Een man van voorname afkomst. De tevre den man. Verkouden zijn. Waarom men trouwt. Een relletje. Het geheele boek met de 26 splinter nieuwe zeer komieke voordrachten, met aanwijzing hoe men de stukken moet voor- drrgtm, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ontvangst van postwis sel f 0.55 of van 11 blauwe postzegels, door eigengemaakte Benevens ontvangen: een groote sor- leering Aanbevelend, genaamdsHet Ilollïinclsclie Schaap", beste en goedkoop st e in het gebruik. Bekroond op de Landbouwtentoonstelling 1895 te Arnhem. Bekroond op de Land bouwtentoonstelling 1895 te Edam met de Zilveren Medaille. Verkrijgbaar bij Jacob Snijder, Schagen. P. van Driel, C. Spaans, Hes, bij v P. Klerk Az. te Sint-Maartensbrug. Meerdere solide verkoopers gevraagd door den fabrikant EDAM. Snelpersdruk van J. Winkel te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4