BijMeiriiipai Paarden Donderda» 14 Mei 1896. 40ste Jaargang No. 3097. '"HpolitieT' Herijk van maten en gewichten. De Vreem Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: BCHAOEÜf» Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. G e in e e n t e S c h a g e n. Bekendmakingen. FEUILLETON. voor den Militairen Dienst. VAN DEN EIGENAAR. Al&eieei Mieass-, COURANT. liratsilit- k Laailaaillai. Ter Secretarie dezer gemeente «ijn in lichtingen te bekomen omtrent een gevon- den koperen horloge. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schragen Gelet op het Besluit van Heeren Ge deputeerde Staten dezer Provincie van 18 December 1895 (Provinciaal blad No. 88), brengen ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, dat de Herijk van maten en gewichten aldaar dit jaar zal plaats hebben in het daarvoor afgesloten achter gedeelte van het locaal «de kolibaan," behoorende bij het Noordhollandsch koffie huis, Wijk B. No. 57 aan de Laagzijde aldaar, bewoond door 13. van Twui- ver, ingang door de steeg, en dat daartoe zitting zal worden gehouden als volgt Voor apothekers-, goud- en zilversmids- ge wicht en verdere gewichten bestemd tot fijnere wegingen van 1 Gram en daarbo- boven 20 Mei e. k. van 's morgens 9 tot 12 uur; voor den herijk in 't al gemeen; 20 Meivan 's morgens 1 tot 4 uur, 21 sn 22 Mei, van 9—12 en van 14 uur; voor Sint-Maarten.-23 Mei, Tan 912 uur. Belanghebbenden wordt verder medege deeld lo dat ingevolge Kon. Besluit vanjden 3e December 1895 (Stbl No. 208) de ma ten en gewichten in het jaar 1896 of 1897 moeten onderworpen worden aan den herijk en dat die herijk zal plaats hebben binnen bet tijdvak dat aanvangt op 1 Januari 1896 en eindigt op 1 September 1897; 2o dat het goedkeuringsmerk geduren de het herijktijdvak 18961897 te bezi gen, zal zijn bij den ijk en herijk der maten en gewichten, de letter g in den gewonen schrijfvorm; bij den ijk van gas meters, de Koninklijke Kroon; 8o dat de maten en gewichten op ge vaar van straf, voorzien moeten blijven van de vereischte stempelmerken, dat dus het laatst geplaatste goedkeuringsmerk gedu rende twee jaren ongeschonden moet wor- Roman van Robert Kohlrausch. 18. Na verloop van dat stilswijgen seide Boy- sen tot Saffi, terwijl ij) de straat op en ne der liepen„Gij zgt mg zoo goed gezind, ik dank u voor al uwe zorg", on terwijl hg baar dit zeide, stak hij haar do haud toe en voelde hg wederom den ring, die hem zoo zeer aan zijne moeder hnd herinnerd. „Gij draagt daar een ring', voegde hij er zachter aan toe, „tooals mijne moeder er eeo draagt. Ook dat verwijst mij naar mijn geboorte plaats. Daar wij na landslieden zijn, ver klaart dat toeval zich heel gemakkelijk, zjj lollen door denzelfden goudsmid zijn ver vaardigd. Maar deze omstandigheid is voor mg nog eene vingerwijzing te meer, om te doen wat ik als plieht beschouw. Ik reis morgen af, zooals ik n ook al reeds heb gezegd. Maar ik dank n nogmaals van gan seher harte voor uwe goedheid, nwe vrien delijkheid, ennwe zorgen voor mjj. Daizend maal dank ik u daarvoor, jnffrouw Saffi 1* Zij antwoordde niet; zwijgend stond zjj tegenover hem. Vervolgens deed echter een hevig Bnikken hare gestalte beven, zij rokte hare hand los nit de zijne, en haar voor hoofd tegen den maar drukkende, weende zij luide. Toen hg haar zoo voor zich zag, moest hij aan Eva denken, in den nacht hun ner eerste ontmoeting, en bij het diepe ge voel van dankbaarheid, dat hij voor dit meisje koesterde, voegde sieh nog de liefde voor de andere en aan beiden gaf bij uiting in zjjn woorden, waarmede hij het ontstelde meisje toesprak. Saffi bad zich evenwel we derom spoedig hersteld- „Zoo iets moet ge niet tot mij zeggen, zoo moet gij niet tot mij spreken- Dan kan ik niet nalaten te beginnen te weeneu, en ik mag u niet lastig zijD, of kwellen. Dan is bet mij ten minste nog eens een oogen- blik, als ware ik neg voor iets nattigs op deze wereld, maar dat is gewoonlijk het ge- den bewaard; 4o dat de maten en gewichten be hoorlijk schoon, droog en roes t- v r ij ten herijk raoeteD worden aangebo den, om onderzocht en duidelijk gestem peld te kunnen worden indien dit Diet het geval is worden ze onherijkt terug gegeven; 5o dat de Verificatie van milligram-ge wichten uitsluitend aan de ijkkantoren kan plaa's hebben 6o dat met ingang 1 April 1895 de ijk- kringHoorn is opgeheven en deze gemeente dientengevolge behoort tot den ijkkring Alkmaar 7o dat het Ykkantoor te Alkmaar in de jaren 1896 en 1897 geopend zal zijn op de navolgende dagen: In 1896: 26, 27 Mei. 6, 8, 9, 29, 30 Juni. 1, 8, 4, Juli. dagelijks van 'svooroo. 9 tot 'snam 3 uur; vanaf 20 Juli 1896 tot 30 Maart 1897 en vanaf 23 Augustus 1897 tot 1 Septem ber 1897 (einde van het herijk tijdvak, waarbinnen de Hervcrilicatie moet plaats hebben gehad) eiken Maandag, Woensdag, Vrijdag eD Zaterdsg van 'svoorm. 9 tot 'snam 1 unr vanaf 80 Maart tot 28 Aug- gustus 1897- 20, 21, 23, 24 April. 14. 15. 17. 18 Mei, 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 26, 28, 30 Juni. 2, 3, 23, 24, 26 Juli. 9,10,11 Augustus. Burgemeester en "Wethouders voor noemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, Gelet op art. 21 van het Koninklijk besluit van 10 November 1892 (Staatsblad No 253), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 5 Au gustus 1895 (Staatsblad No. 147), houdende o.a. vaststelling der reglementaire bepalingen ter uitvoering der Wet betrekkelijk de in kwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, en de transporten en leverantiën voor de legers of verdedigingswerken van het rijk gevorderd; Brengen hiermede ter algemeene kennis, dat op Donderdag den 28en Mei 1896, des voormiddags te 10 uur op het buiten plein van het Spoorwegstation, eene keuring van paarden voor den militairen dienst zal plaats hebben, en aldaar uit deze gemeente op het bepaalde uur moeten aanwezig zijn val niet, daar zal ik aan moeten gewen nen." „Na moet ik hetzelfde tot u zeggen, zoo als gij zooeven tot mij hebt gezegdzoo moogt gij niet spreken. Het leven heelt nog genoeg sohoons voor n in zgn schoot. Gij zijt jong, gij zgt mooi -# „Maar mgn hemel, voor wie zon ik dat zgn?" „Voor een goed menseh, met een warm hart, dat hij n schenkt, want gg verdient bet. Ook gg snit nog eenmaal gelakkig worden". Zij schndde langzaam het hoo'd. „Geluk kig Neen, dat ben ik nooit geweest en zal het ook nimmer worden. Vroolijk ben ik geweest en heb van den cenen dag in den anderen geleefd, maar gelukkig, noen. Dat weet ik na eerst, dat men ge lukkig zgn kan. Ik heb dat alles vroeger nooit gekend. Pret gemaakt beb ik en beb gedacht, dat daarmede het leven ten eind9 was. Nu weet ik, dat het anders is, en na Tranen verstikten haar stem op- nienw, maar zij streed er dapper tegen, en sprak op trenrigen toon verder„Ziet gij, wanneer die maar hier op mij valt of dat zich plotseling iets dieps en donkers voor mij opende, zoodat ik naar beneden stortte, dat zon ik gelukkig vinden. En heerlijk zon het zijn, wanneer Zij aarzelde. „Wanneer?" vroeg hg vriendelijk. „Waarom zon ik het n ook niet zeggen? Wanneer ik het voor n doen kon, wanneer ik voor n sterven mocht. Ja, dat is hot ideaal, dat ik mij voor oogen heb gesteld. Met mij is het toch ten eindehet is over mij gekomen, zoodat ik mij zelf niet meer herken. Ik heb niet geweten, dat zoo iets zoo pakken kon, en daarom zon ik liever dood zjjn, en het schoonste zoo het zijn, als ik voor n zon kannen sterven.* Hij wilde iets antwoorden, zij echter liet het er niet toe komen. „Zeg maar niets, ik weet bet, gij meent het goed.met mij. Maar daaraan kant gij niets veranderen. Na heb ik u niets gezegd, en daarom goeden nacbt." ZoDder hem een hand te geven draaide zij zicb om, eD snelde weg door de sneeuw. Hare gestalte verdween in don dichten slui er, die de hemel op de aarde nederzond. de hieronder vermelde paarden. De paarden worden door of vanwege den eigenaar voor de keuringscommissie gebracht in de volgorde waarin zjj op de Verzamelljjst voorkomen, en verder als door den Burge meester dezer gemeente (öf die hem vervangt) op het terrein zal worden aangewezen. Elk paard moet voorzien zjjn van eene door het Gemeentebestuur te verstrekken en aan den linkerzjjde van het hoofdstel of van den halster bevestigde kaart, waarop vermeld zjjnde naam der Gemeente en het volg nummer, waarop het ter keuring moet wor den aangeboden. Vrijgesteld van de keuring zjjndrachtige merrën in de laatste maand van haar dracht- tjjd en veulmerriën in de eerste veertien dagen, nadat zjj hebben geworpen. Aangaande deze paarden, evenals aangaande paarden welke wegens ongesteldheid, niet voor de commissie kunnen worden gebracht, moet haar eene desbetreffende verklaring van een gediplomeerd veearts worden vertoond. De belanghebbenden kunnen eene dergelijke verklaring vragen van den districtsveearts of van een plaatsvervangend districtsveearts, in welk geval daarvoor aan de belanghebbenden geen kosten worden in rekening gebracht. Voorts wordt nog opgemerkt a. dat aan stalhouders of eigenaars van paar den, die den wensh te kennen geven hunne paarden, welke uitsluitend voor den dienst der begrafenissen worden gebezigd, te doen keuren op Zondag of wei op werkdagen na een bepaald uur indien de commissie tegen eene keu ring op Zondag geen overwegend bezwaar heeft daartoe vergunning zal worden verleend b. dat paarden, die door hunne eigenaars verhuurd zjjn aan personen, in eene andere Gemeente woonachtig, in deze laatste Ge meente kunnen worden gekeurd, mits de eigenaars daartoe het verlangen te kennen geveu en zorg dragen, dat hunne paarden in laatst vermelde Gemeente ter keuring worden aangeboden c. dat eigenaars, die met hunne paarden tjjdeljjk in eeneandero Gemeente vertoeven, hunne paarden in die Gemeente ter keuring kunnen aanbieden, mits tjjdig van den wensch daartoe kennisgevende d. dat paarden, die, tusschen het tijdstip van invulling op do Verzamelljjst, bedoeld in art. 16 van meergemeld gewijzigd Konink lijk Besluit en het tjjdstip der keuring, in andere handen zjjn overgegaan, ter keuring kunnen worden aangeboden in de gemeente of groep van Gemeenten, waar de eigenaar op het tjjdstip der keuring woont. Tol-, veer- en overvaartgelden, verschul digd bjj gelegenheid van het ter Keuring of ter levering aanbieden van paarden, worden aan belanghebbenden vergoed. Verklaringen daartoe betrekkelijk zjjn kosteloos verkrijg baar ter Secretarie. Die eigendunkelijk nalaat of weigert ge heel of gedeeltelijk te voldoen aan de vorde ringen, hem krachtens de Wet op de Inkwar tieringen enz. gedaan, of deze voldoening ver hindert of belemmert, wordt gestraft met eene geldboete van ten minste vjjftig cents en ten hoogste vjjf en zeventig gulden. Boysen volgde haar langhaam door de die pe stilte en te midden van de witte wol ken, meende hg telkens opnieuw te hooren „Wanneer ik voor u sterven kon I* HOOFDSTUK ELF. „Weet je het nieuwtje reeds „Na?" „Ik zal vechten." „Jij Dat geloof ik niet." „Hondt gij mij dan voor een lafaard?" „Lif O neen, maar voor zeer vredelie vend." Zg zaten beiden in Boysen's kamer, ie der met een sigaar in 't hoo'd, die Bnter- weck voor het beerlgkste gerecht van den ontbijttafel gelie'de te verklaren. Hoe vor of Boysen's gedachten vandaag ook waren, hg had toch opgehoord, toen zijn vriend hem van zgn dnel vertelde. „Vredelievend Dat ben ik ook," zeide Buterweck. „In 't algemeen, wil dat zeg gen. Somwijlend echter ook, komt mgn leeuwenaard voor den dag, jawel het leeuw tje Ja, of gij mij ook lachend aankgkt of niet, den leeuw gevoel ik, en dat is goed." „Eu wie is ditmaal degene geweest, die jon in zoo'n oorlogzuchtige stemming heeft gebracht I" „Een goede vriend van jou, een dienaar en volgeling van de bonte kunst. De Hoog geboren heer Klütz." „Mijnheer Klütz Ik kan na juist niet zeggen, dat ik veel eigendomsrecht heb op deten jongen man. Anders zou ik hem zorg vuldig inpakken en verzenden, zoover als eenigsrins een karavaan bem brengen kon.* „Nu, het is mogelijk dat ik hem nog ver der brengen zal.* „Maar ho3 ben jeloi daar beiden toe ge komen Heeft hg jou beleedigd.* „Niet mg', maar een vriend van mg. En de vijanden van mijn vrienden zoo kan men die schoone spreuk ook veranderen." „Wanneer men een brave kerel is, zeker. Maar wie is de vriend, de beleedigde „Hij die vraagt. Ja, ja, trek jg de oo gen maar zoo wijd mogelijk open, uw wel- booggeborone, iu hoogsteigen persoon,* „Ik zelf?" ,Jg zelf, levensgroot. Trek na alsjeblieft geen boos gezichtik geloof dat jg het in jou plaats niet anders had gedaan. Ik was T3 •3 NAAM EN VOORNAMEN WOONPLAATS (Stkaat EN NUMMEB) BEROEP Signalement van het paard (volgens de Verzamellijst.) 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 52 53 54 Henneman, Jacob Idem. Schoorl Az., Jacob Boontjes, Gerrit Idem. Huiberts, Cornelis Horst, van der Arie Schenk Sr., Jan Visser, Arie Kooij, Willem Melchior, Adolf Cornelis Vader, Arie Idem. Broersma, Cornelis Idem. Idem. Menrs, Pieter Pz. Idem. Boekei, Pieter Cz. Idem Moei, de Cornelis Oord, van der Cornelis Slikker, Arie Stammes, Dirk Veer, de Jan Idem. Idem. Idem. Idem. Borst Jz., Jan Borst, Jannetje w. P.V ries Grootes, Willem Idem. Heddes, Anthonius Jonker, Lieuwe Marees, Cornelis Rampen, Tamis Smit, Jochem Stins, Simon Thomasz., Pieter Brommer, Simon Bruin, Hendrik Kos Cz., Cornelis Paarlberg, Pieter Scbager, Pieter Slik, Pieter Bruin, Arie Buis Jz., Jan Buis Jz., Pieter Govers, Klaas Jonker, Cornelis Kant, Gerrit Klos, Jan Stammes, Cornelis Noord, A. 9. Id. Noord, A. 19. Marktplaats, B. 52. ld. Marktplaats, B 5. Hoep, C 48. Id. C 44. Id. C 75. Dorpen, D 47. Laan, D 8. Laan, D 1. Id. Marktplaats, E 31. Id. Id. Loet, E 91. Id. Miede, G 22. Id. Korte Snevert, G 25. Lutjewal, G 19. Grootewal, G 3. Id. G 7. Id. G 1. Id. Id. Id. Id. Keinse, H 41. Id. H 73. Ne9, H 18. IJ. Nes, H 19. Schoenmakersw. H. 42, Nesdijk, H 39. Westfriescbedijk, H 71 Nes, H 22. Wad, H 53. Lasscboten, H 45. Bnrghorn, J 37. Id. J 30. Lagedijk, J 2. Bnrghorn, J 38. Id. J. 26. Lagedijk, J 13. Zandvenne, K 4. Cornelissemverf, K 2. Loeterdijk, K 57. Tjallewal, K 16. Tolke, K 32. Avenlorp, K 53. Bonkelerweg, K 42. Cornelissenwerf, K 8. BETREK. Gesl. ruin of Kleur Hoogte maat Ouder Ras. en verd dom merrie. kentee- in iu kenen. Meters. jaren. Landman merrie. inl. bruin 1,51 6 ld. id. Gl. gek zwart 1,50 12 Id. id. NHoll. bruin 1,50 13 Stalhouder ruin. Holl, zwart 1,60 8 ld. id. id. id. 1,54 12 Kastelein merrie. inl. bruin 1,64 7 Landman id. gekr. id. 1,65 6 ld. id. inl. id. 1,60 10 Kastelein ruin id. zwart 1,50 8 Landman id. Fri. br. bles 1,54 8 Arts merrie. id. zw. m. w. kol. 1,55 6 Stalhouder id. inlan. zwart 1,52 9 ld. id. id. id. 1,52 8 Logem. li. ruin. id. id. 1,58 6 Id. merrie. id. id. 1,56 7 Id. id. id. id. 1,55 11 GraanhL id. gekr. bruin 1,60 13 ld. id. id. zwart 1.65 1,58 12 Landman id. id. bruin 6 ld. id. inlan. zwart 1,54 14 Id. ruin. id. id. 1.56 1.57 14 Id. merrie. id. id. 12 Id. ruin. Duits. id. 1,64 8 Id. merrie inlan. id. 1,70 10 Id. ruin. id. id. 1,62 5 Id. id. gekr. id. 1,62 5 Id. merrie. id. bruin 1,56 7 Id. ruin. id. br.witv 1,64 5 Id. merrie. id. bruin 1,58 5 Id. id. N Holl. zwart 1,52 11 Veehst. id. inlan. bruin 1,55 8 Landb. ruin. id. zwart 1,53 12 Id. merrie. id. id. 1,56 10 Landman rum. id. id. 1,56 13 ld. merrie Hollan. id. 1,64 6 Id. id. inland. br. bles 1,56 7 Id. id. id. zwart 1,50 6 Id. ruin. id. id. 1,56 7 Id. id. id. bruin 1,50 1,70 13 Jd. id. id, zwart 6 Id. id. buitl. bruin 1,62 7 Id. id. inlan. zwart 1,60 9 Id. id. id, id. 1,50 14 ld. merrie. buitl. id. 1,62 6 Id. id. Inlan. bruin 1,68 11 Id. ruin. id. id. 1,54 11 Id. merrie. id. zwart 1,6') 12 Id. ruin. getrok. bruin 1,67 10 Id. merrie inlan. zwart 1,50 9 Id. rum. id. bruin 1,50 14 Id. merrie id. zwart 1,60 13 ld. rum. id. zw.bles 1,62 6 Id. merrie. id. bruin 1,55 8 Id. ruin. id. id. 1,56 12 De Secretaris, DENIJS. SCHAGEN, den 12 Mei 1896. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, S. BERMAN. gisteren alzoo in de kunstverzameling, bij de kunstbeoordeeliDg met toekenning van roem, heb ik je daar reeds iets van verteld. Ik moest daarbij zijn en wa» on gelukkig genoeg weer in het bestuur, want tij wilden de jongste feestplannen met sekt begieten. Zij noemen eich zelf „de nieuwen" gij zoudt hen wellicht „de groenen" noe men. Daar voerde natuurlijk die sinjeur Klütz het grootste woord. Ik builde slechts in 't algemeen met de mode mede je kent nu eenmaal mgn noodlot, maar toen die ellendige vent begon op joa te schim pen, u scheldend door bet stof sleurde, a persoonlijk begon te lasteren. „Persoonlgk Hg „Zoe erg was het. Hij zeide dat gij tot degenen behoort, die het verstaan, door vrouwen hun carrière te maken. Uw schil- derii, uwe Desdemona, was slechts verkocht omdat de schoone Miss Sealsfl-ld n diep in de oogen had gezien. Haar heeft hjj er met de haren bijgesleept; maar ik weet heel good waarom of hg eigenlijk zoo woedend op je is. Het is ter wille van Saffi, op wie hij verliefd is, tot over zijne groote ooren. Omdat gg daar de voorkeur hebt, want dat heeft hij gemerkt, zij toont zulks duide lijk genoeg, daarom trekt hij tegen nw schilderg en miss Sealsfield te velde." „Een ellendig mensoh „Zeker. En daarom heb ik hem even op de vingers getikt- Hg werd grof, ik werd grover, en zoo haalde het eene woord het andere. Het slot van het drama was, dat ik hem uitdaagde." „Dat had je niet moeten doen. Eigenlgk kan zulk een meDSch mg niet belecdigen." „Jij hebt goed praten, je waart er niet bg. Ik echter heb er de besognes van gehad. Hij werd zoo bleek en zoo grof, dat ik dai- delgk zag, dat bij angstig werd. Hg weet het natuurlijk niet, hoe ongevaarlijk ik ben, ik heb nooit een schietgeweer in de han den gehad. Wanneer ik op hom aanleg, dan tref ik hoogstens een zwaluw die hoog bo ven den kerktoren vliegt. Hg wellicht heeft een g ■oefende hand, en wanneer hg mij voor zijne rekening neemt, doet hg slechts datge ne voor mij, dat ik over langer o! korter tijd toch van plau ben zelf te doen." Bij de laatste woorden had zgn stem een smartelgken klank verkregm eu bij streek zonder op te zien, rast zijn haud langzaam over het peluche van het tafelkleed. Boysen was opgestaan, toen het gesprek over Eva was begonnen bij ging zwij gend in de kamer op en neder. Daar hy nog altgd zweeg, begon de ander opnienw. „Ja, wat ik je nog zeggen won. Daarin heeft die mijnheer Klütz een goeden neus, dat er bg Saffi voor anderen niets meer te balen is. Ik weet dat na ook. Gy hebt dat onheil aangericht, zonder dat gg er iets aan kunt doen; ik maak er n geen verwgt van. Er zgn zulke zondagskinderen, die de liefde als in offerschalen wordt gepresen teerd. Zij staan daar dan en ruiken 't zoe te reukwerk niet eens. Zulk eon zondags kind zgt gij en met dezelfde onverschillig heid ziet gg harten om n breken, en menschen voor u sterven. Het is nu een maal niet anders en nu kom IV hier ook nog bg en vermeerder het aantal c "erdieren en tal mg daardoor een roemrüken dood ver- schaffei, opdat gij eéH?" ,an ma «.ont zeggen Hg is voor mg gestorven." Boysen bleef voor hem staan, dat was nu sedert gisteren reeds de tweede maal dat men voor hem sterveu wilde. Was hg wer kelijk zoo rgk aan liefde Dankbaar on dervond hij dat bet zoo was. Saffi, zijn vriend en Eva, die ook hem reeds behoorde dat gevoelde hg; cn reeds de zwakke hoop op haar bezit verheugde hem meer dan geheule overgave van Saffi. Hy dacht er over na, hoe we'nig een mensch een liefde gevoelt en waardeert die hij niet beantwoordt. Hg hoort van haar, hg ziet haar duidelgk voor zich, maar al haar oitingen bewegen hem niet zoo zeer, dao een vriendelijk woord of een glimlachje van haar, die hij liefheeft. Hg legde zgn vriend de handen op de schouders en zag hem in de oogen. „Je meent het goed on ik ben je er zeer dankbaar voor. Maar die onrin mag geen voortgang hebben. Daarvoor is uw leven te goed en mg te lief, dan dat ge u, voor zulk een balldwate voor mikpunt zult ver lagen. Zie dat de zaak wordt bggelcgd wanneer hg angstig is, zooals ge hij zich laten vinden, zonder eeoige moeite kost. En wauncer dig is, zal ik hem zelf tuchtigen 1.^ l/l/\/I I AlAM H I A AM.,An I 1 mama. de toch zegt dat het hbt voor zal noo- de beleedigingen, die alleen mg aangaan. Moest

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1