BOERENMEID, C. OUT, ïsatie, iiii, Porlretlfii!!! Ruiterszoon X, KOEMEST Verhuisd, 11 Teengs. Eigengeslacht ROORSPERI R. de Moei, Te Koop: IS INGEZONDEN. Donderdag 28 Mei, Gr. van SOONEIT, lü ie 5 po ui 20 colt per pot KINDERPAKJES, R. de Moei, WAAKHOND, I! I Toor SCHAGEN ei OMSTREKEN, te WIERINGERWAARD. GemeenteSchagen. Bekcndniakiiipen. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Scltagen, op D i u s d a g 26 Mei 1896, des avonds ten G1/, ure. Punten van behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Comptabiliteit. 3. Benoeming Commissie onder zoek torenklokken. 4. Winterlandbouwschool. 5. Onderzoek gevel Raadhuis. SCHAGEN, 23 Mei 1896. De Burgemeester, S. BERMAN. Jan Winltel. Vervolg Binnenlandscb Nieuws. Marktberichten. Predikbeurten. scHAfi «nr. Burgerlijke Stand. Gem. SCHAGËW, 351ste STAATSLOTERIJ. Getrokken Prijzen. Dc ondergeteekende bericht, dat het (Ickgeltf voor den Stier niet is f 1,25, zooals in een vorige adv. is opgegeven, maar JB E JU J. L. T. GRONEMAN. Wieringerwaard, 22 Mei 1896. ie koop goTraagfl, met opgaaf van prijs, in de nabijheid van ANNA PAULOWNA of WIERIN GERWAARD. Brieven franco motto KoClliest, bureau Schager Courant. ADVERTENTIEN. S. Bierenbroodspot-Honijk, C, Koster O. Wolters. KnJ21 M,i 1896- T. Vader M. D e u t e k o m, Gerrit Meereboer, Trijnje Rietvink, lliging te herdenken. Er wordt gevraagd een die kan melken of het wil leereil, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, bij den heer K. Breebaart, Oud-Dijkgraal te WINKEL. van Wieringerwaard naar Alkmaar, Laat A 112. Er wordt gevraagd inBiirprflieiisilioöe p. Letter O., Bureau Schager Ct. Vrachtrijder te N. Niedorp op Hoorn, bericht bij deze dat hij ook, te beginnen met naar SCHAGEN zal rijden, en verzoekt beleefd een ieders gunst. Spekslager en Vleeschhouwer Pnik Pt Ossenvet!!! lij minstens 25 pi, 20 cent Se 5 ons. LEMKES TUYN'S Chemisch bereide Verf, CARBOLINEUM Voor lagen prijs een ijzeren As, Roeden, Voeghouten, enz. 60 voer bijna nieuw Riet. Eene partij Sleenen, Balken, Stijlen Planken, enz. Hoogzijde C 118, SCH AGEN. Ruime keuze in uitsluitend Benevens ontvangen: een groote sor- leering HoeSen, fttten, Fronts, Boordeaen Dassen. Uiterst Lage PRIJZEN. Aanbevelend, ©en uitstekende 1 Selders en 2 Smeden GEVRAAGD, om dadelijk in dienst te treden bij C. BRUIN, te Anna Paulowna Eersten Pinksterdag 24 Mei, de Heer J. Hofmeesier, De markt van Aardap pelen, Groenten en Frui ten, zal voor dit seizoen aanvan gen op Maandag I Juni, 's namiddags ten 3 ure en vervolgens alle werkdagen gehouden worden. Het Bestuur der Land- en Tuin- bouwvereeniging „De Eendracht" P. Sclioutsen, Voorzitter. B. Koolhaas, Secretaris. Eenige deelnemers. Geen beter gelegenheids cadeau dan een treffend gelijkend por tret- Naar alle pliotograpllieëll, of levend model worden ze door on dergeteekende vervaardigd. Jb. Oudes, kunstschilder en Photogr. NIEUWE NIEDORP. I I I De hooge Provisie wordt on middellijk bij verkoop uitbe taald, en bij succes eene vaste toelage verstrekt. Niet geplaatste ingezonden stukken worden nimmer teruggegeven.) Bij de discussie ia de laatste raads vergadering, over den aanvoer van duin water per spoor, werd door den heer Roggeveen betoogd dat de kosten van aanvoer wellicht door den verkoop van het water zouden worden gedekt. Ik wenschte, dat de heer Roggeveen dan voor eigene rekening dit eens zou be proeven, waarop door hem geantwoord werd, dat hij door zaken en bezigheden daarin verhinderd werd. Hij had liever dat het water door mij werd aangevoerd en verkocht, omdat ik (zooals ZEd. be weerde) niets te doen heb. De verdere loop der discussie is u be kend. De heer Roggeveen heeft dus niet be weerd dat ik al reeds water verkoop, wat dan ook het geval niet is. Hopende dat gij mij deze rectificatie van het verslag ten goede zult duiden, blijf ik hoogachtend Uw dienstw. C. A. Hoogschagen. Schagen, 23 Mei 1896. Naar aanleiding van bovenstaand in gezonden stukje van den heer C. A. lïoog- sckagen, hetwelk wij meenen niet met stilzwijgen te mogen laten voorbijgaan, merken wij op, dat wij in ons verslag slechts mededeelden„den inhoud van het door den heer Rog geveen gesproken e." Als nu de heer Hoogschagen van oordeel is, dat de heer Roggeveen niet bedoeld zou hebben, uit te drukken, dat: „zijne zaken en bezigheden heb bende, hij niet als de heer H. niets te doen heeft en ook niet gelijk de heer Hoogschagen, zelf water te koop heeft" dan vragen wij „welke woorden heeft de heer Roggeveen dan gesproken en wat heeft hij dan wel bedoeld Op dat oogenblik was de discussie nog al zwoel, zoodat het voor den ver slaggever al een heel werkje was, te verstaan wat de heeren zeiden. Maar wij herinneren ons toch dat de heer W. Roggeveen gezegd heeft„u heeft min der werk, doet u het zelf ik heb geen water te koop" en toen volgde er nog iets, dat wij verstonden als „zooals u". Weet de heer Hoogschagen ons mis schien te zeggen wat de heer R. dan wel zou gezegd hebben in plaats van dat „zooals u En hoe kwam het dan, als de heer R. niet eenige scherpe afwijzing had be doeld, dat dan onmiddellijk daarna een ander raadslid den Yoorz. verzocht, dat er over het voorstel van B. W. ge stemd zou worden, want :dat dehee- rener nu al warmehoofden om maakten? Wij achten onszelven geenszins onfeil baar, en houden ons daarom voor verdere inlichting aanbevolen. De Verslaggever De firma Regout heeft haar glasslijpers bij deurwaardersexploit doen aanzeggen, dat zij hun gereedschap van de fabriek moesten halen. Gisteren is op de Zuider zee, onder MARKEN, van een boot ge vallen en verdronken de 14-jarige zoon van den heer S., machinist van een stoomgemaal te Genemuiden. Wat de zaak dubbel droevig maakt, is de om standigheid, dat dit de derde jongen is uit hetzelfde gezin, die (binnen den tijd van 4 jaar )door verdrinking om het leven kwam. Donderdag der vorige week werd te BARNEVELD bij eene vechtpartij zekere J. B. een stuk van den vinger afgebeten. Daardoor onstond •bloedvergiftiging en was dr. Versteeg ge noodzaakt den vinger af te zetten. Dit is echter niet afdoende gebleken, men Verwacht dat ook hand of arm zal moe ten worden afgezet, waarom de genees heer overbrenging naar het gasthuis te Utrecht noodig achtte. Thans echter is de ongesteldheid zoodanig verergerd,dat de patiënt niet meer vervoerd mag worden. Tegen den dader is proces-verbaal opge maakt. .Een sergeant, wonende bij een onder de gemeente Oestgeest woon achtigen adjudant-onderofficier deed de zer dagen bij den veldwachter dier gemeente aangifte dat do vrouw van bedoelden adjudant-onderofficier hare stiefkinderen zoude mishandelen, voor al een 12-jarig knaapje. Bij het daarop door den commissaris van rijkspolitie te LEIDEN ingestelde onderzoek is gebleken, dat, hoewel de kinderen steeds eene verwaarloosde op voeding hebben gehad en dientengevolge erg ondeugend zijn, toch de moederlijke kastijding niet altijd binnen de perken harer bevoegdheid is gebleven en die kastijding wel doet denken aan mis handeling. Vele getuigen werden in die zaak ge hoord, die eenstemmig in hunne ver klaring zijn, dat de moederlijke tucht zich wel wat te ver uitstrekte. Men wil zelfs het overlijden van een 8-ja- rig stiefdochtertje in Februari van het afgeloopen jaar, aan de stiefmoeder wij ten. Bedoelde stiefmoeder hield er ook eene bijzondere geneesmethode op na, door bjjv. wanneer het knaapje des nachts iets onzindelijks gedaan had, hem des morgens en dan nog wel bij het hedendaagsche gure weder, geheel ontkleed op de plaats te zetten, als wan neer hij met emmers water uit de water leiding begoten werd en dan durfde zij den buren nog wel wijs maken dat dit op raad van een geneesheer geschiedde. Het door den commissaris voornoemd opgemaakte proses-verbaal is aan den officier van justitie verzonden, aan wien het overgelaten is te beoordeelen of de stiefmoeder al dan niet strafrechtelijk vervolgbaar is. Vergadering van het Heemraadschap Wieringen"op Woens dag 20 Mei 1896, des namiddags ten 2 */2 ure. Voorzitter de heer V. Heijbloktegen woordig allen. Ie. De voorzitter verzoekt voorlezing der notulen der vorige vergadering, die onveranderd worden goedgekeurd. 2e. brengt Voorzitter ter tafel een ver zoek van S. G. Lont tot het bouwen van een huisje aan den havendijk te Westerland en wel aan de westzijde van het grinthok. Adressant geeft te kennen dat ziekelijke omstandigheden hem verbieden om zijn brood op zee te veidienen, van daar dat hij zich wendt tot het bestuur van het Heemraadschap om eenigen grond in Erfpacht te ver krijgen tot het bouwen van een huisje, om daar een nering in op te zetten. Wordt opgedragen aan't Dagelijksch be stuur. 3e. Wordt gelezen een briefkaart van den heer J. H. Blom te Alkmaar, waarin die te kennen geeft, dat hij een catalogus heeft ontvangen, waarin aller lei soorten van Instrumenten voorkomen omtrent het verlossen van koeien. De voor zitter wenschte een zoogenaamde schaar te koopen voor P. Lont, hetwelk met alge- meene stemmen werd goedgekeurd. 4e. Werd aangeboden de rekening en verantwoording over 1895, die sloot met een nadeelig saldo van f2114.57 alhoe wel dat saldo zeer tegen viel, wordt dezelve met algemeene stemmen goedge keurd. 5e Wordt opgemaakt de voordracht voor 2 Heemraden, en wel voor de H. H. S. A. Klein en C. S. Bakker. Op de voor dracht worden geplaatst de heeren S. A. KleinJb. Keizer en N. J. Rotgans 2. S. Bakker CzJan Stadig en D. D. Mulder. 6e Wordt vastgesteld het kohier der dijks- en polderbelasting over 1896. 7e De heer Gorterbuitengewoon op zichter, brengt ter tafel, een door hem gemaakt bestek, der opgenomen werken; hetwelk werd goedgekeurd. De aanbe steding wordt bepaald op Donderdag 11 Juni, terwijl de aanwijzing Woensdag 10 Juni zal geschieden. De raming van den heer Gorter bedraagt f 8400.00. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. 6de Klasse- Trekking van 22 Mei. Prijs vau f 10O0No. 458 63T7 6396 S 400: 4221 7357 10207 10624 11385 11914 16485 18593 200: 2824 8725 9750 11241 17888 100: 450 1610 5996 7334 10255 11645 15979 16218 17469 19220 De Godsdienst-oefeningen beginnen om Oy2 ure, des voormiddags. 24 Mei,le Pinksterd, Ds. A. W. v. Klnijve. 25 i 2e Pinksterd. Ds. J. H. Mühring. Ingeschreven van 20 22 Mei 1896. GeborenMaartje, d. v. Jan Bieren broodspot en Swaontje Honijk. Ondertrouwd Jilles Jacob Hoek oud 29 jaren wonende te 's Gravenhage, en Ma ria Rotgans, oud 23 jaar wonende te Scha- ger. Getrouwd en OverledenGeene. 5de Klasse Trekking van 20 Mei. Prya van 25000: No. 8051 15000: 10175 100013786 20094 20983 400: 1804 4835 7139 18308 18761 200: 5662 11498 13213 100: 1282 2793 2857 8826 9595 5de Klasse Trekking van 21 Mei. Prijs van f 1000.- No. 3700 400: 3656 10972 17014 200: 6332 9396 100: 4408 10257 109S5 12334 12503 12826 16600 16868 18874 18937 SCHAGEN, 21 MEI, 1896 4 Paardea f Ossen t 10 Stieren Aangev. 55.— a 150.- 30.— a 100.- 67 Geldekoeien(magere) 80.a 160.— - - - 6 ,170— a 220.- ,140.- a 190.— 8 Vette Koeien 45 Kalfkoeien 25 Vaarzen v 15 Graskalveren 35 Nuchtere Kalveren 1120 Lammeren 133 Schapen magere Idem, vette 214 Overbouders 16 Bokken en Geiten 30 Varkens (magere) 23 Idem(vette) per K.G. 80 Biggen 30 Konijnen 20 Kippen Eenden 25 Duiven 625 Kilogr. Boter 440 Kaas 5000 Kipeieren 6000 Eendeieren a 140.- 90.- 22.- 14 - 22.- 90. 50.— 8.— 8.~ 12.- 18.- -.50 10.- -.32 6.- —.15 —.30 a a 26.- 5— 13.— —.38 8.— —.60 —.60 —.10 -.70 -.20 2.25 3.- —.25 -.00 -.35 2.50 3.10 GüLDimr. HOORN, 21 MEI 1896. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 27.Com missie f22.—, Middelbare f aangev. 267 stapels, wegende 78363 Kilo. ALKMAAR, 22 MEI 1896. Kleine Kaas f 27.— Commissie 23.— Middelbare f 23.aangevoerd 410 stapels, wegende 120000 K.G. ALKMAAR, 22 MEI 1896. Aangev. Granen 225 H.L. als 41 H. L. tarwe f6.70 af 15 HL rog ge f 4.25 a HL. gerst, f 22 HL cbevalier 5.— a124 HL. haver f 2.50 a 3.52. 17 BL. boonen paarden f a BL. bruioe f 10.50 a 11.— HL. citroen- f 10.a 10.50 HL. duiven- f a BL. witte f 10,50 a—6 HL. erwten, groene-f 12,— a grauwe f 15.— a vale f a witte-f a HL mosterdzaad, rood f a H. L, geel f a HL. Karwijzaad f a HL. Koolzaad f HL. Lijnzaad! a H.L Kanarie raad fa 1 HL. blauw maanzaad f a EDAM, 21 MEI 1896. Aangevoerd: 157 stukken boter; per K.G. 0.50 a 0.53 kipeieren f 3.— a 3.25 de 100 «tuks. Nuchtere kalveren f af ZAANDAM, 21 MEI Aangevoerd: 14 stapels kleine Kaas, prijs f 25.—. ENKHÜIZEN, 20 MEI 1896. Heden werden aangevoerd stapels kaas, prijs per 50 KG, De prijzen der zaden waren als volgt Karwijzaad f 13.50 a f Mosterdzaad f 8.a f 12.50 Maanzaad (5.50 a 6.—. Groene erwten 10.— a fll.Vale erwten f 9.al2.—Wijker Vale f7.— a 9..Grauwe erwten f 10.50 a 13.Bruine boonen f 9.50 a 10.25 Paardenboonen f 4.50 a 5.Gerst f 3.25 a 4.25, Haver f 3.a 3.50. Aangev.: Vette Varkens f.15 a —.19 per KG. Magere Varkens f 13.a f 18. p. st. Biggen f 4. a 7.50 Scha pen f 16.a 23.Lammeren f 8. a f 11.Konijnen f .50 a f 1.15 Kip pen f —.80 a 1.30, eieren f 2.75 a f3. per 100 stuks. Boter f0.52» f0 55 per kop Bevallen van een meisje, Schagen, 20 Mei '96. Geboren: Jaeob Jan, zoon van J. BLEEK, en C. BLEEK-Mosk. Oudekerk s/d Amstel, 18 Mei 1896. GETROUWD: e n Rustenburgerstraat 15. Op den 27sten Mei a.s. hopen onze geliefde ouders en hunne 40-jarige Echtveree 0 niging te herdenken. Hunne dankbare Kin- J| deren, Behuwd- Kleinkinderen. l Schagen, 28 Mei 1896. f i Den 25 M e i a. s. hopen onze geliefde Ouders en 0 honne 25-jarige Echtveree- 0 Hunne dankbare Kinderen, en Behuwd-zoon. j| Anna Paulowna, 24 Mei 1896. verbeterd waschmiddel voor Wolvee. voor het gebruik gereed, zeer voordeelig. ter vervanging van bruine teer en bewa ring van het hout. Het goedkoopste en beste ltrir-wijUolclcen-tOTiw 1 20 cent per 5 ons, is mede en alleen ver krijgbaar bij Jn. G root Tz. Molenstraat No. 6. SCHAGEN. Alles liggende op het terrein van den houtzaagmolen te BARSIN GER- HORN. Te bevragen bij M. EECEN. hout- kooper te Oudkarspel. eigengemaakte T) tevens begeleid-Hond prachtig dier (reu), 2 jaar oud en 76 C.M. boog, voor spotprijs. Brieven onder letter Ij. K. aan het Bureau van dit blad. Sites-Mi. GEVRAAGD, aan htt Rijksopvoe dingsgesticht te A 1 k m a a r, in aanbouw. 'smorgens 9 uur 30 min., Hulpprediker te ALKMAAR. E enige jongelieden hebben hun krachten ingespmren om in de gemeente SCHA GEN eene Zusterstooneelvereeni- ging op te richten. Zij die liefhebberij voor tooneel bezitten en Lid wenschen te worden, komen op de vergadering van SIS IMei in het lokaal van den heer I>. v. Twuiver, des avonds ten 8 ure; Alwaar nadere conditiën zullen worden bepaald. wenscht men een degelijken en werkza- men persoon als Agent aan te stellen voor den verkoop van een artikel, waar van de plaatsing met weinig moeielijk- heden verbonden is. Aanbiedingen met opgaaf van tegenwoordige positie onder „5«cce«" aan het Algemeen Advertentie- Uureau: A. de ta ïïlar /lx. Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3