De HYPOTHEEKBANK 3 Salon flos Variétés, Jan fle Hnnrkoetsier, De Gifmengster, ALFKED, Lissone's ffefl. J. Mes, Cosinus - Hoeden - Mannfaclnren. MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS, ONTVANGEN: Muziek voor den Dans. geestig en Luimig. Aanbesteding-. !o rente. «ril Tooneelzaal de stier K indermeel Photografie. 't Hoogland II, Grafkransen Graf kransen. Vollenhoven's STOUT Vollenhoven's LAGER Rijwielhandel. d. a. wisseliimk, 'heeThomson W. G. BOELE Senior, Heden Zaterdag 23 Mei P. 31esselaary J. v. d. Maaten te Schagen. racIligeJONGENSPAKJES in alle potteo. Veel voort J. Snoek voor Nederland, Vriend Fritz, D. Waiboer Dz., HEERENKLEEDIHG, GRAFMONUMENTEN, enz. enz. Kapitaal f4000000, Jaquets Capes, en Pellerines, A. KOSTER, Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. te HABINGHUIZEN. Nieuw Verbeterd waschmiddel WIERINGERWAARD. W. POTHARST. G. B. H. EIESTADT Zoon, Peek Cloppenburg, BOUWMATERIALEN. Wed. Johs. OENIJS, 1 Merilap te Sctapn zit- til in bet CalÉ van beo Heer Coms. te AMSTERDAM, te schageim. !Fi 24 ia, (ten MsWat) le. Het uitbreken en verleggen van Straatwerk; 2e. Het leveren van daarvoor benoodigd Zand. li. de Beurs. op Maandag 25 Mei 1896, (2en PINKSTERDAG): le. Van Amsterdam via Zaandam naar den Helder. IC. van Hasselt. verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Wie- ringerwaard. Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wieringerwaard. Anno 1846. voor Schapen en Lammeren, Zilveren Medaille. P. van Driel, H. Hesterman Jr., Gedurende de kermis optreden van liet Gezel schap van den uit Amsterdam, Zondag 31 Me i, Maandag 1 Juni, Hinsdag 2 Juni, J. Boon. a.d. Oudesluis. J. H. de VVit, Schagen. J. Groot Tzn., v Ontvangen een nieuw ggggr- Atelier-Ameublement, SCHAGEN. ONTVANGEN en Jongenspakjes, W. VADER, Schelp- en Stuifkalkfabriek. Steenkooperij, Steenhouwerij. W. F. Stoel Zoon, alkmaar. SCHIEDAMMER genever. C. de VRIES, te Schagen. P. H. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. Bij NV. van der Oord, zijn in ruime keuze en prijzen, steeds E? verkrijgbaar bij a Hoogzijde, t" S C H A G JE V. meest versterkende drank. beste Bier voor dagelijksch gebruik. .3 P. D E N IJ S Johz. 3 VoorhandenI Rijwiel 4 maan den bereden le kl. machine voor 120 gulden. De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende 3| Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger, kassier te Alkmaar. Hofleverancier, Kampen. HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Nederland, Fabriceert jaarlijks Vijf-en-twintlg millioen Sigaren. Depót te Schagen, bij W. ROGGEVEEN Dz. van de nieuw gebouwde MdgdZljnGIl op de OUDEGRACHT, van Handel In Bouwmaterialen, ALKMAAR. Opgericht in 1853. Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent en alle andere hulpmeststoffen van de firma G. J. Kroi Co. te Zwolle, onder garantie, in elke hoeveelheid verkrijgbaar bij J. C. v a n WIJK, te Anna Paulowna. een groote sorteering Schagen. W. IMHULSEN. A. G. v. d. POL, Handel in: BALLASTSCHOPPEN MESTVORKEN, GRAVEN, SLECHT- VORKEN, STALSCHOPPEN enz. Bascules, Familieschalen, Maten en Gewichten. Artikelen voor Smeden en Tim merlieden, van da beste Engel- sche kwaliteiten en soorten. Lood, Zink, Pek, Lijm, Draad nagels, Spijkersen Asplialt- Dak papier. Gegalvaniseerd Netwerk, IJzer- en Puntdraad. te Schagen. Nieuwste, komiekste Voor drachtenboek, met 26 splinter nieuwe iioogst komieke lach wekkende Voordrachten. InhoudEen pantoffelheld. Do drie lotelingen. Een straat-type. -— Vriendenraad. Snijder Wop Wap Wip. J. D. DIJK, boekhandel, Groningen. Het Dagelijksch Bestuur van de B a n n e en den Polder Scha- gen,is voornemens, op Zaterdag* den 6 Juni 1896, des mid dags ten 12 ure, in het Raadhuis aldaar, in het openbaar, bij inschrij ving aan te besteden Inlichtingen verstrekt de opzichter De Voorwaarden liggen ter inzage bij den tweeden ondergeteekende, Schagen, 18 Mei 1896. Het Bestuur voornoemd: Jb. STAMMES, Voorzitter. Ph. de HEER, Secretaris. Kitri-Trciici, 's Avonds 11.07. 2e. Van Haarlem naar den Helder, 's Avonds 11.20. 3e. Van Amsterdam via Zaandam Uitgeest naar Haarlem, 's Avonds 11.07. De treinen stoppen aan alle tus- schenstations. Zie verder de aanplakbiljetten. De Raad van Administratie, Het Gedelegeerd Lid, 3*>i ©m o 9 049 *9 2 0. verzekert huizen, inboedels, vee, booi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiëD. Inlichtingen te bekomen bij den Agent genaamd: ,IIet Hollandsche Schaap", beate en goedkoop st e in het gebruik. Bekroond op de Landbouwtentoonstelling 1895 te Arnhem. Bekroond op de Land bouwtentoonstelling 1895 te Edam met de Verkrijgbaar bij Jacob Snijder, Schagen. C. Spaans, Nes, bij f P. Klerk Az. te Sint-Maartensbrng. Hoofdagent den heer W. D. Kaan. Groote Keetee, Callantsoog. EDAM. Bestuurder: de heer Drama in 4 bedrijven, met een voor spel in 2 bedrijven (Voor Vrouw en Kind), door Johan de Vries. Tooneelspel in 5 bedrijven, naar het Fransch, (La Dame de St. Tropez) van Annuet Bourgeois en Dennery.door C. J. Roobol. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Erckman Chatrian. Entree voor elke Voorstell. f ,5©. Bespr. plaatsen f .1©, Aanvang 8 Ulir. Plaatskaarten vanaf heden verkrijg baar aan het lokaal. Aanbevelend, opgenomen in ht-t N. R. S., No. 3020, n met de vanwege H. N. Kwartier tcegekendo a inhondingspremie, staat ter DEKKING beschikbaar, bij Dekgeld 1 Galden. Verkrijgbaar bij onderstaande Depóthouders: uitmuntend geschikt voor groepen en kinderportretten. Dagelijks gelegenheid tot het maken van opnamen. van de firma EEN Nieuwste Modellen. Solide. Laagste prijzen, Groote sorteering Heerendassen. Aanbevelend, Laagzijde, B 66. Voorhanden: Handel in alle soorten van Puike oude MERK: NIGH TCAI\ Verkrijgbaar bij te Barsingerhorn, staat ter (lekking beschikbaar: de 3-jarige Stier, welken is toegekend de premie van wege Ilolland's Noorderkwartier en tevens bekroond met den tweeden prijs, Paaschteiitoonstelling te Alkmaar. Dekgeld f 1, O HOOGZIJDE, SCHAGEN. g beveelt zich beleefd aan tot i-Q gf levering en repa-^5 ts reering van alles wat tot g- den RIJWIELHANDEL be- S=- hoort. p$ Kassier en Commissionnair in Effecten, Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,-der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te Gravenhage. REK.KIN O VAM Woensdag 20 Mei '96. De eerste prijs f 10.is heden gewonnen door W. Broekhuis, Sijzenbaan 74 Deventer. De 2e prijs flO.J. v. d. Leig, Reeuwijk. De 3e prijs f5.J v. d. Velden, 2e van Swinderenstr. 26 Amsterdam. lederen Woensdag ten 2 uur Verloting voor IEDER TOEGANKELIJK, Kloveniersburgwal No 25 Amsterdam. Verkoophuizen en dépots in do groote steden van Nederland en Ned. Indië. Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. OPENING NederlandscheLloijd Directeur: J. ter Heulen Jr. MANTELS, naar de nieuwste modellen en voor zeer lage prijzen. Wegens vertrek zijn de overgebleven alle dagen BILLIJK te verkrijgen bij Scheepsslooper a./h. Zand. rk ENGELSCHE en DUITSCHE Hinder-enPoppen wagens. Hout-, Touw, IJzer-, Koper-, Zink-, Blik- en Borstelwerken. Onder beleefde aanbeveling te liarsingerhorn. Jaap Jansen. De winkelbediende. Ik ben te goed. Een leugen ia nood. Mijn lief Truitje. De pak jesdrager. De uildrager. Nieuwe uit vindingen. Allerlei. De heldhaftige echutter. Ik houd mijn «til. De gemeentebode. Gegronden waarheden. De X-straleD. De droog- en natte komiek. De groentekoopman. Een man van voorname afkomst. De tevre den man. Verkouden zijn. Waarom men trouwt. Esn relletje. Het geheele boek met de 26 splinter nieuwe zeer komieke voordrachten, met aanwijzing hoe men de stukken moet voor dragen, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ontvangst van postwis sel h. f 0.55 of van 11 blauwe postzegels, door Snelpersdruk van j. Winkel te Schagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4