AlgSlGED ïïiCBWS-, AfraisiiiG- k Hl Zondag 31 Mei 1896. 40ste Jaargang Ho. 3102. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever: J. WINKEL Bureau: iCHAGM, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekeodmakiu^en. I NATIONALE MILITIE. Onderzoek van verlofgan gers te lande. Licht. Binnenlandsch Nieuws. Eene schoolwandeling. Handenarbeid (slöjd). COURANT. POLITIE. Ter Secretarie alhier zijn inlichtingen te bekomen omtrent een in het ijklokaal achtergebleveu maatje. Burgemeester en Wethouders van Scha- gen, brengen naar aanleiding van art. 228, al 2 der wet van den 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85) aan belanghebbenden in herinnering, dat alle vorderingen ten laste der gemeente zullen moeten wor den ingediend zijn binnen zes maanden, volgende op het jaar, waarover dezelven loopen, en dat bij gebreke daarvan de vor deringen zullen verjaard en vernietigd zijn. Wordende dus allen, die nog eenige vorderingen ten laste dezer gemeente mochten hebben over den jare 1895 uit- genoodigd, die vóór 30 Juni a. s. in te leveren teneinde zich daardoor voor de nietigheid eu verjaring er van te vrijwaren. Sehagen, 29 Mei 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd: S. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Seha gen, brengen ter kennis van belangheb benden, dat het onderzoek van de in die gemeente verblijfhoudende verlofgangers der Militie te land, voor zooverre zij vóór den len April j.1. in het genot van onbepaald verlof warea gesteld, zal plaats hebben te Sehagen op Donderdag den llen Juni 1896, des voormiddags teD 9 ure, en dat mitsdieD op evengeuoemd tijdstip zich voor dat onderzoek, aan het Raadhuis aldaar moeten bevinden, de on derstaande personen 1888. 1890. 1890. 1891. 1891. 1891. 1892. 1892. 1892. 1892. 1892. 1893. 1893. 1893. 1893. 1893. 1894. 1894. 1894. 1894. 1895. Kaiilman Christiaan Franciscus Kromhout, Simon Sluis, Pieter Wit, Cornelis Koggeveen, Jan Put, Dirk Laurens Meuleveld, Pieter Kieseling, Andries Kant, Klaas Jongh de Wilhelmus Karei Koeman, Jacob Meer, van der Dirk Denys, Pieter Baars, Johan Krnit, Arend Molenaar, Jan Hendrikse Jan Cornelis Moei, de Cornelis Molenaar, Jacob Visscher, Lambertus Jongh, de Anthoni le Kegim. Infant. 2e t Veld-Artil. le Infanterie. 7e Infanterie. Corps Pantserfort Art. 4e Keg, Infanterie. 4e Vesting-Artil. 4e 4® ij ij 4e Infanterie. 4e 7e le - Corps PantserfortArtil. 4e Keg. Vesting-Artil. 4e t - 4e n Keg. Grenad. en Jagers. 4e Keg. Vesting-Artil. le Infanterie. 4e Vesting-Art. Zoomede de verlofgangers in de termen voor het onderzoek vallende, welke zich vóór den datum der inspectie alsnog van elders in de gemeente komen vestigen. Belanghebbenden worden verder herin nerd, dat zij moeten verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de kleeding en uitrusting-stukken hun bij hun vertrek met verlof medegegeven, alsmede van hun ne zakboekjesdat zij ïd uniform zijnde, onderworpen zijn aan het reglement van krijgstucht, en zich bij verzuim, nalatig heid of wangedrang blootstellen aan ar- reststrafien van twee tot zes dagen, alsme de aan oproeping tot werkelijken dienst voor den tijd van drie tot zes maanden. Sehagen, den 29 Mei 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. Het „gele Amsterdammertje", onder de politieke leiding van den heer Mr. II. Smissaert, den redacteur van wijlen het conservatieve orgaan onder den naam van „De Liberaal", heeft zich dezer dagen met het program der Liberale Unie bezig gehouden en zit daarover in zak en assche. Vroeger heeft het blad al eens ge vraagd, of nu dit program het funda ment zou zijn voor eene fusie met de radicalen. Maar nu heeft de heer de Koo in de Volksstem gezegd „Tusschen de groep van Houten de Beaufort en de radicalen in kan op den duur geene partij zich vormen, die eene toekomst heeft". En thans is het „Amsterdammertje" bang, dat de radi calen zich niet met de vooruitstrevend- liberalen vereenigen willen en dan is er voor dezen geen toekomstDat ziet er slim met hen uitWaar zul len zij zich bergen, als er geen plaats voor hen is aan den disch Gelukkig kunnen wij antwoorden met het oude woordles gens que vous tuez se portent assez bien Zij, die door u dood verklaard wor den, zijn frisch en gezond. Misschien, dat men hen links en rechts wel lie ver wat minder wel zag, en gelooven kon wat men hooptDe vooruitstre- vend-liberalen hebben geen toekomst, zegt de heer de Koo en praat de heer Smissaert hem na, omdat hun program slechts een radicaal program is zonder radicale beginselen en als zij de beginselen er in opnamen, dan zou het een radicaal program zijn. Maar eilieve, als er geen radicale be ginselen in dat program zijn opgeno men, hoe kan het dan een radicaal program zijn Inderdaad de heer de Koo heeft meer gelijk dan hij meent, wanneer hij zegt, dat er geen radicale beginselen in dat progam voorkomen. De vraag, wat radicale beginselen zijn, is voor ons altijd nog onbeantwoord gebleven. Maar hare beantwoording is voor de kenschetsing van het program der Liberale Unie niet noodigdat be rust op den grondslag der liberale be ginselen, opgevat en uitgewerkt in voor- uitstrevend-democratischen zin. Dat die beginselen er uiet in zijn uitgedrukt, is een gevolg van het doel, dat met dit programma beoogd werd, het welk niet is beginselen te propageeren, maar aan te geven, hoe naar de beginselen verschillende vragen van den dag moeten worden opgelost. Na aldus het noodeloos bekommerd gemoed dier heeren een weinig te heb ben gerustgesteld, wenschen wij ons eene bescheiden vraag te veroorlooven. Tusschen de conservatief-liberalen en de radicalen is geene partij mogelijk, die eene toekomst heeft, zegt de woordvoer der der radicalen en na hem die der conservatievenmaar zou de heer Smissaert meenen, dat onze toekomst beter verzekerd ware bij de radicalen, de heer de Koo ons een schoo- ner toekomst voorspellen bij de conser vatieven Of zitten ze beide aan 't vinketouw en wil de eerste ons in de conservatieve, de laatste ons in radicale netten vangen Danzijn we ten slotte misschien toch nog meer waard, dan we aanvankelijk dachten Laten we ons daarvan geen illusies maken Het is niet alleen het ontbreken der radicale beginselen, waarom het pro gram niet deugtook de punten, die er in staan, deugen niet. Waar zal al het geld vandaan komen De vraagstukken zijn „onrijp". Zeker, ze zijn „der over weging" overwaard maar in academische proefschriften of nutslezingen. De formules zullen blijken of te eng öf te ruim te zijn,en het een is al even erg als het ander. Och, och, wat is dat Bestuur der Liberale Unie toch kortzichtig, dat het dit alles zoo niet ingezien heeft, en dat het gele Am sterdammertje met zijn politieken lei der nu eerst komen moet, om het eens uit te leggen, hoe gebrekkig het werk is waarmee men voor den dag kwam. Misschien echter zijn die menschen het wil wel eens meer, dat kortzichtige en bekrompen menschen erg stijfhoofdig zijn en meenen de wijsheid in pacht te heb ben, nog wel in staat om te ant woorden op al die bedenkingen lieve vriend waar maakt ge u druk over P Het programma is niet voor u geschre ven Wij die het opstelden, en zij, tot wie het gericht is, begrijpen uitstekend, wat wij zeggen willen, en als het U te ruim en den heer de Koo te eng lijkt, dan is het net, zooals het wezen moet, want wij willen inderdaad meer doen en verder gaan dan gij, en in zoo ver de radicalen iets anders en meer willen dan wij, is het juist datgeen, wat ods belet met de radicalen samen te gaan, omdat het strijd met de liberale begin selen. Er is intusschen nog al geen eind aan al de ellende. Want juist om die begin selen, zegt het geeltje, zullen de radica len niets van de vooruitstrevend-libera- len willen weten, ja, zij zullen hun zelfs „den rug toekeeren", en dan helaas! „dan is heel het denkbeeld eener speci fieke vooruitstrevend-liberale regeering onwaarschijnlijk. Het eenige, wat zij dan met hun program hebben bereikt, is de bestendiging der verdeeldheid in de libe rale gelederen." Helaas, helaasDaar zitten we nu in de slootWie zal ons daaruit redden Hadden we toch dat on gelukkige programa maar thuis gehouden! grondslag van beginsel staan. En wan neer wij tot deze slotsom komen, dan blijkt ons eerst recht duidelijk, dat de h. h. Smissaert eu de Koo en vele an deren zich kwellen met noodelooze be kommernis, en dat het program inder daad volkomen aan zijn doel beant woordt, daar zij, die bij de vooruitstre- vend-liberalen niet behooren, er zich niet in vinden kunnen Dat was het doel en anders geen, en al de veroordeelingen en al de raadgevingen en al de schimscheu ten van links en van rechts bewijzen niets anders, dan dat dit doel volkomen is bereikt. Gelukkig daagt er licht 1 Licht in de diepe duisternis, die ons omgeeft Licht uit het „geeltje", „Het zijn" zoo zegt dit blaadje, (en dit is, tus schen twee haakjes gezegd, het eenige verstandige woord, dat we in zijn arti kel vonden) „het zijn de liberale kie zers die ten slotte do beslissing moeten geven", Inderdaadniet de heer Smis saert, niet de heer de Koo, niet al do andere consulenten, die meenen dat het program anders had moeten zijn om goed te wezen, alleen de liberale kie zers zullen de beslissing moeten geven. Maar wij krijgen nog meer hoop. „Aan vaarden zij het program der Liberale Unie", en dat schijnt dus zelfs de heer Smissaert niet onmogelijk te achten, „dan zullen zij misschien eene gezui verde liberale partij in de Kamer bren gen". Dat zouden wij ook meenen. Wij zouden zelfs oordeelen, dat dit zeker zou gebeuren, en we zouden het „mis schien" gerust durven weglaten. Verheug u echter niet te vroeg, waar de lezer, want er is een koud stortbad voor u gereed die partij zal „waarschijn lijk niet krachtig genoeg zijn, om al de voorgenomen hervormingen tot stand te brengen en al is de vereischte getal sterkte aanwezig dan nog zal het allicht dat program onuitvoerbaar blijken". Dus toch misWat hebben we dan aan on ze overwinning, als we toch niet sterk genoeg worden, of sterk genoeg zijnde, met een onuitvoerbaar program in de hand staan Gelukkigde hand, die wonden slaat, heelt ze weder en hij, die ons den afgrond aan onzen voet toont, wijst ons den weg om weder op de vei lige banen te geraken„wenschen de liberale kiezers daarentegen eene libera le partij, zooals die voorheen bestond, waarin alle schakeeringen van de libe rale opvatting omtrent staatsbeleid en staatsinmenging zijn vertegenwoordigd, een partij die door den steun van alle „vrijzinnigen" sterk genoeg is, om front te maken tegen de radicalen en socialis ten ter linkerzijde en de katholieken en anti-revolutionairen ter rachterzijde, dan zouden zij het bestuur der Liberale Unie gelijk de grondwettelijke term luidt, moeten verzoeken, dit program „in na dere overweging te nemen." Er is maar één jammer, dat het mooie verschiet, hetwelk ons hier geopend wordt, verduistert. Op den als veilig af- gebakenden weg liggen, „voetangels en klemmenwant die ééne liberale partij, waarin alle schakeeringen zijn vertegen woordigd, en die front kan maken naar rechts en naar liuks verdeelt zich wel eens op een ongelegen oogenblik in twee deelen, die tegen elkander front maken, en waarvan het eene deel het werk van het andere deel, ons werk, af breekt. Ziet, omdat zij dat niet meer wil len beleven, omdat zij verlangen op hen, die als hunne medestanders met hen in zee gaan, te kunnen bouwen, daarom hebben de mannen van de Liberale Unie een program gemaakt, dat U en de U- wen niet lijkt en waarmee ook de heer de Koo en de zijnen zich niet kunnen vereenigen, in zoover zij op een anderen Woensdagmorgen tegen zes uur kwa men een 25-tal kindereu bij de Polder- brug te Koihorn bijeen, om onder geleide van een hunner onderwijzers een wandeltoer te maken. Alleen kinderen boven den 10-jarigen leeftijd kwamen voor zulk eene watdeling in aanmerking. Veerkracht, opgewektheid en taaiheid, ge voegd bij de gewone kwikachtige, be weeglijke naturen aan jongelui van 10 tot 14-jarigen leeftijd eigen, zijn ma terialen waaruit al menig gezellig, aange naam en nuttig uurtje geslagen is. De maand Mei biedt soms uitgezochte en prachtige daagjes aan om al deze ei genschappen vereenigd te laten gelden eu zulk een dag was woensdag den 27en de zer. Dertien flinke jongens en een dozijn vroolijke meisjes togen dan tegen 6 uur in den morgen op weg den Waard- polderin: Ontbijt middag-rantsoen en vijf uurtjes werden in valiesjes, taschjes, mand jes of ransels meegevoerdeu ieder was voorzien van eene halve flesch gevuld met den onontbeerlijken drank, bestaande uit melk, regenwater of een mengsel van bei den. Het eerste doel der reis was Wie- ringerwaard. Wat werd alles bezien, de aanleg der tuinen bewonderd, de net heid en bouworde van vele gebouwen ge prezen en wat tal van vergelijkingen met toestanden uit de geboorteplaats vielen op te vangen. Bijna niets ontsnapte de aan dacht, zelfs de aanleg van brongas werd opgespoord en gevonden. In de volle leng te werd de gemeente doorwandeld en kort bij Slikkerdijk werd de eerste groote rust gehouden en ontbeten, 't Was 8 uur ge worden. Eukelen kwamen nu tot de zon derlinge ontdekking dat da karnton niet altijd noodig is om de boter uit de melk te halen. Zij vonden n.1. in den hals hunner gevulde melkflesschen een aardig kluitje boter, terwijl overigens karnemelk overgebleven was, om den dorst te les- schen. De aanhoudende schommelende bewe ging gedurende het loopen was voldoende geweest om dit scheidings-proces te be werkstelligen. Er werd eens smakelijk om gelachen en voort ging de tocht naar Ou- desluis en van daar de Zijp in. Hier duur de het vrij lang eer men aan passages kwam, die eene vergelijking met Wierin- gerwaard kouden doorstaan, maar men vond ze toch, vooral in de nabijheid van Schagerbrug. Daar gekomen ging het rechtsaf, om eens kennis te maken met het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en vooral om de samenstelling en werking der vlotbruggen van nabij te bezien. De stevige brug bij De Stolpen had dan ook veel bekijks en jammer was het dat er geen sehip of Btoomboot in 't ge zicht was, die de opening noodzakelijk maakte Nu men zoo kort bij de duinen was 't was inmiddels 10 uur gewor den ging het weer verder om alle verkeer de voorstellingen, welke men van die be groeide en onregelmatige zandhoogieu had, door aanschouwing te verdrijven. Eerst werden echter de fLschjes opnieuw gevuld met helder water en toen de duinen op. Den kinderen werd gewezen op de schei- dingspalen, die den zoogenaamden Zij per- dijk van de rest der duinen scheideD. Toen men dus wist, hoe breed de duinrand was die beloopen, beklauterd, afgerold en weer opgeklommen mocht worden, giug aen, steeds den rijweg langs den duinvoet ver mijdende op Cal'anlsoog aan, en eeu uit roep van verwondering ging op toen men daar op eens de eindelooze zee voor zich zag, gestoffeerd met een 5C h 60 tal zeilen de vaartuigen van allerlei vorm en grootte, liet hoogste duin werd r u beklommen van het zeegezicht weid naar hartelust genoten en toen, achterom ziende, ont vouwde zich voor de verbaasde oogen een landelijk panorama, alleen aan bewoners van bergachtige streken bekend. Allerlei herken- nin gspuuten, vooral torens werden gezocht en gevonden en toen op deze wijze de oogen eindelijk verzadigd waren kwam de maag weer aan de beurt. De klok sloeg juist 12 uur. De tasschen en mandjes werden geopend en een ware verdelgings- krijg brak uit, gericht tegen boterham men, eieren, broodjes enz. die, geholpen door een fikschen bries uit het Noorden, gedeeltelijk veranderden in zandtaartjes. Het kon soms verbazend stuiven. Men bleef er echter even welgemutst onder en onder grappige opmerkingen en vroolijkea kout maakte men zich tot afdalen gereed om eens nader kennis te maken met de op het strand brekende golfjes. De meisjes werden rechts gezonden, de jongens links en onder het waakzame oog van hun geleider werd afgewacht wat ^het resultaat zou zijn van de kleine onderlin ge afspraakjes. Nu, lang duurde het dan ook Diet of kousen en schoenen werden als overtollige weelde voor een poosje op- non-actieviteit gesteld en den strijd met de aanrollende golven aanvaard. Dit gaf eene ongekende pret. En wat werd er later weder gelachen om eenige harddraverijen, gehou den tusschen eenige meisjes en hare kousen ot hoeden, die door den wind voortgezweept, in snelle vaart over het vl>kke strand hup pelden. Gelukkig bleef de overwinning altijd aan de zijde der rappe voetjes. Tot 2 uur duurde die pret, en nog een vol uur bleef men toen afscheid nemen van de dnineD, overgelukkig bij het zien van een vluchtend konijn of iets anders van dien aard. En hoe tuurden de jongens in de konijnenholen en in die diepe gaten en gangen, steeds hopende dat zij nog zoo'n viervoeter bij de veeren zouden krij gen en steeds tevreden en vroolijk bij elke mislukte poging. Tegen 3 uur ging het in Oostelijke richting regelrecht op den Wtst- Frioschandijk aan, de meisjes voorop, ds jongens er achter. De schoonste en geliefd ste schoolliederen werden thans aangehe ven en op dezs wijze ging het met de noodige rust-tijden op buis aan. Niet doodvermoeid, zooals velen steeds denkeo, die volstrekt geen begrip hebben hoe wan delingen met kinderen aan te pakken en hun oordeel gronden op verkeerde gege vens, maar vroolijk en opgewekt kwam men tegen half negen binnen, en een gezonde slaap was voldoende om den nieuwen dag geheel verkwikt fe begroeten. En wat is nu het geheim om dergelijke wandelingen, waarmede een volslagen dag gemoeid is, tot een goed einde te brengen Antwoord: De geleider regele zich naar de krachten van de zwaksten uit 't gezelschap en late wat loopen maar vooral rusten betreft, de na tuur spreken. Wordt deze geen dwang aangedaan dan worden steeds belangrijke afstanden afgelegd zonder overgroote ver moeienis. De heer P. Wonder Az., bur gemeester te Heer HugOwaard, is be noemd tot Commissaris der le en 2e Noord-Hollandsche Brandmaatschappij, ge vestigd te Oudkarsped in de plaats van wijlen den heer H. Rszelman. De heer K. Laan van Twisk is als zoo danig herbenoemd. Het plafond in dekerk der Herv. - gemeente te Winkel, ver keerde den laatsten tijd in zulk een toe stand, dat de godsdienstoefeningen niet zonder gevaar plaats hadden. Wetende, dat een vierkante meter 40 kilogram weegt, is 't geen wonder, dat menigeen liever te huis bleef dan de kans te hebben zoo'n brokje kalk van zulk een hoogte op zich te voelen neerkomen. Doch thans is men bezig het plafond weder in orde te brengen, zoo dat de kerkgangers niet bevreesd behoe ven te zijn, dat ze zich aan eeuig gevaar van dien kant zullen blootstellen. Evenals met alles, wat men als nuttig en ncolig wenscht iu te voeren, is het tot op dit oogenblik gegaan met het on derwijs in handenarbeid. Nu eens meer dan weer wat minder beweging op dit ge bied, is er in den laatsten tijd weder vooruitgang te bespeuren, waartoe vooral wordt bijgedragen door het nieuwe tijd schrift voor Onderwijs ou Handen arbeid en door de cursussen lot opleiding van Onderwijzers. Dit jaar zullen er weder twee gehouden worden van den 20 Juli 8 Augustus, de eeno te A m- sterdam, onder leiding van den heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1