Om te lachen Zondag 7 Juni 1896. 40ste Jaargang Ho. 3104. Politiek OTeraclt ier week. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Binnenlandscb Nieuws. A t j e li. Anna Paulowna, 5 Juni. Bin nenkort zal hier vanwege de Vereeni- ging tot Bevordering van Schoolbezoek weder het jaarlijksche schoolfeest plaats hebben. Naar wij vernemen, zal het voorstel worden gedaan om het thans te houden op een terein aan het Bree- zand. Tot Voorzitter van de Vereeni- ging is gekozen de heer <7. C. van Wijlt. De heer Kuiperhoofd der School no. 2 heeft zijn functie als bestuurslid neder- gelegd. Buitenlandsch Nieuws. AliEicti Nieiws-, Aflnritie- Lnllnvllil en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zaterdagavond. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCB1C1Ë1V» laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 6 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De eerste artikelen der kieswet zijn aangenomen. Sommigen zien daarin een teeken van de totstandkoming der geheele wet. Anderen wijzen er op, dat er nog tal van voetangels en klemmen liggen. De laatsten hebben ongetwijfeld gelijk. Er is èn in de wet èn in de denkbeel den, die sommigen in verband met de kiesrechtregeling zouden willen verwe zenlijken, èn in de partijverhouding in de Kamer èn in de verbittering, die de Minister bij een deel der leden door en kele zijner maatregelen heeft doen ont staan, alle gelegenheid om de wet te doen vallen, wanneer men dit opzettelijk zoude willen en alle kans ook, dat door eene onopzettelijke combinatie van min derheden aan het kind van zooveel smar ten de doodsteek wordt toegebracht. Er is dus alle reden om nog niet te vroeg victorie te kraaien En toch Toch zien ook wij in de aanneming van de eerste artikelen der wet een voor teeken, dat de wet wel zal tot stand komen. Niet, omdat wij er in zien een bewijs, dat er eene belangrijke meerder heid is, die met des Ministers denkbeel den instemt. Integendeelals instem ming met het voorstel de beslissing had te weeg gebracht, als dus over artikel 1 de leden gestemd hadden alleen naar hunne innerlijke overtuiging omtrent de deugdelijkheid van het artikel, dan moest men verwachten dat zij bij andere arti kelen of amendementen zich ook alleen door dat eigen oordeel over de innerlijke waarde van het aan hunne beslissing onderworpen punt zouden laten leiden. En danDan kwam het scheepke gewis niet in veilige haven. Maar de stemming over artikel 1 heeft een ander karakter gehad. Zij is niet be- heerscht door ieders oordeel uitsluitend over het artikel maar door deze over weging dat er in de gegeven omstan digheden voor den een niet meer, voor den ander niet minder, voor een derde niets beters, dat er in 't algemeen niets anders te krijgen is, en dat men dus in vredes naam, om van de kiesrechtquaes- tie af te komen het hiermee nu maar doen moet. Dat, en anders niet, was ook de grondtoon van 's Ministers verdedi ging. En waar nu die opvatting de stem ming over artikel 1 beheerschte mag men verwachten, dat zij ook verder haar invloed zal doen gelden. En dan wordt natuurlijk alles verworpen wat de Mi nister onaannemelijk noemt, en alles aan genomen, wat hij goed vindt. En zoo zal dan het doel bereikt en de kieswet tot stand gebracht zijn, In het Weekblad Be Amsterdammer is de staatkundige toestand in eene tee- kening van Braakensiek met groote juistheid voortreffelijk weergegeven. De minister van Houten staat daar in eigen lijken en in figuurlijken zin uit de hoog te neerziende op het getob van een en kel rechtsch en een paar linksche Ka merleden, ieder met een schaakbord voor zich. Allen spelen ze tegen van Hou ten alleen; en met voorname onverschillig heid, de handen in de broekzakken, een minachtend lachje op het overigens goe dig uitziend gelaat, staart hij hun hope loos pogen aan, en de ontwerper laat hem, geheel in overeenstemming met het karakter dat hij in de figuur gelegd heeft, uitroepen „kijk ze zich eens moe maken, ze verliezen het toch Dit moet geteekend en zeker gedacht zijn vóór de stemming, die verleden week Vrijdag plaats had en die bewees, dat de gedach te, door den kunstenaar den Staatsman toegedicht, geheel uitkwam Zeker, als dèt de toestand is, dan is het pogen van hen, die verbetering wil len aanbrengen, hopeloos en dan kan de Minister onvervaard dat pogen belachen En het leedvermaak is verklaarbaar dat hem bezielt, die met zooveel slimheid een spaak gestoken heeft in het wiel van zijn voorganger en die nu de zekerheid heeft van te kunnen beschikken over eene ruwe kracht, sterk genoeg om elke spaak, die men in zijn wiel zou willen steken, te verbrijzelen. Leedvermaak, ja. Maar dit is een ernstige fout in de opvatting van den teekenaardèt heeft hij niet in de figuur gelegd. Zij heeft iets triomfantelijks, iets voornaams, iets hoogsZiet, zèo zouden wij ons den Minister kunnen denken, als hij zichzelf ware, als hij een wet hadde ingediend, die de vrucht was van zijne eigene, innige overtuiging en zich omringd zag van eene meerderheid, die met hem „door dik en dun" wilde gaan niet zoooals nu, omdat zij er zich door den nood toe gedwongen weet, maar omdat zij met hem wist een goed werk te doen Dat men dan, sterk in het bewustzijn van eigen kracht met een goedhartig spotziek lachje en een medelijdend schouderophalen neerziet op het gewurm van kleine zielen, die aan een goed werk zitten te krabbelen en te knabbelen, dat men hun dan in den geest toevoegt„och, kinderen, gaat uw gang maar; het geeft u misschien eenige verlichting en mij en mijn werk deert het niet", dat is te begrijpen. Maar nu Is het om te lachen voor een man als Mr. van Houten, een man van zoo groote bekwaamheid, en die eenmaal zoo onvervaard voor zijne eigen mee ningen uit- en opkwam, ook al stond hij daarmede alleen nu zulk werk met zulke middelen te moeten tot stand brengen Wij vinden het om te treuren. En als de heer van Houten ons nu, op dergelijke wijze als hij eens den heer Kerdijk in do Kamer bejegende, zou willen toevoegen „huil maar toedan zouden wij dat antwoord in zijn plat heid meer in overeenstemming achten met de rol die hij thans vervult, dan de ideale houding, waarin een voortref felijk kunstenaar ons hem heeft afge maald. Het is, zoo heeft men uit de stem lijst opgemaakt, toch niet onmogelijk, dat aldus een nationale wet tot stand komtHoe kan men zich zoo vergis sen Nationaal zou de wet zijn, om dat de voorstanders tot verschillende partijen of groepen behooren. In tweeër lei opzicht dwaalt men hier. Vooreerst vergeet men, dat in zake het kiesrecht de gewone partij-indeeling ophoudt te gelden. Er zijn onder ver schillende groepen voorstanders van een ruime, breede oplossing van het vraag stuk, waardoor, in goed vertrouwen op het degelijke, Nederlandsche volk, het kiesrecht wordt toegekend aan allen, wien de grondwet toelaat het te geven er zijn anderen, evenzeer tot onderschei den groepen behoorende, die, bekrompe- ner, benepener, de uitbreiding binnen engere grenzen willen beperken. Tus- schen die twee partijen wordt in zake het kiesrecht de strijd gevoerd, en voor het nationaal karakter der wet doet het er niets toe, welke van beide partijen in de Kamer de meeste stemmen uit brengt, maar alleen, welke van de twee den grootsten weerklank vindt bij de natie. En dat dit de bekrompenen en de benepenen zouden zijn, zal men ons toch wel niet willen doen gelooven Ten tweede en vooralof de wet al dan niet nationaal zal zijn, hangt niet af van de kleur dergenen, die er voor en er tegen stemmen, maar van haar inhoud en den invloed, dien zij heb ben zal. Eene kieswet zal nationaal zijn, die alle tot mondigheid gekomen en van de voogdijschap ontslaat die het verlangen, om rechtvaardigheid te be trachten jegens allen, bevredigt, die in de nationale behoefte aan een krachti ge, gezonde ontwikkeling van het staat kundig leven voorziet. Dat zal deze wet niet doenzij zal een deel der mondig gewordenen onder voogdijschap houden zij zal van een aantal mede burgers, die in geheel gelijke omstan digheden verkeeren, dezen kiezer ma ken, anderen het kiesrecht onthouden zij zal de gezonde staatkundige ontwik keling tegenhouden, omdat zij geen af doende oplossing van het kiesrecht- vraagstuk geeft. Daarom zal zij niet nationaal zijn, ook al werd zij met eenparige stemmen aangenomen, daarom zal zij niet zijn do voorwaarde voor blijvende verbete ring, maar hoogstens de noodbrug, die ons in staat zal stellen de klove te o- verschrijden, waardoor het bekrompen gebied, waarop wij thans leven met zijn benauwde atmosfeer, gescheiden wordt van het beloofde land, waar wij ruimer kunnen ademhalen, vrijer de vleugels uitslaan en onbelemmerd ar beiden kunnen aan de volle ontwikke ling van het geheele nationale leven Woensdagmorgen is door den Heer Braam te Callantsoog een postduif opgevangen, bruin van kleur en a*n beide vleugels gemerktD. G. 156. In de vergadering van dijkgraaf, en hoogheemraden en hoofdinge landen Tan het college der Uit waterende Sluizen in Kennemerland en West friesland, is het besluit genomen, de ver schillende ambtenaren ta pensionneeren. Omtrent een ongeluk te ROSSC M gebeurd, schrijft men Dinsdagochtend te ruim 3 uren, juist toen er genoeg stoom in den ketel van de sleepboot Zah-Bommel II was en men op het punt stond te vertrekken, sprong het deksel van het slikgat, waardoor de stoom in de kajuit ontsnapte. De vrouw van den kapitein (A de Vries, wonende te Nieuw-Waal, gemeente Gameren) lag te bed. De stroom stoom siste langs de bedstede, en hierdoor verschrikt, sprong de vrouw uit de bedstede en werd door den stoomstraal getroffen. De man poogde bin nen te dringen, maar werd door de hitte gedwongeu terug te gaan. Van de hitte kan men zich eene voorstelling maken, als men weet, dat op 3 M. afstand de verf geblakerd werd en dat de ruiten van de kajuit sprongen. De overledene was 29 jaar oud en eerst sedert kort gehuwd. Zoo kan ieder 't niet! Aac het Hoofd te VLAARDINGEN wilde ten sportman eens kijken hoe laat het was, en haalde daartoe zijn gouden horloge uit den zak. Eilaas, het ont gleed zijn hand en viel in de Maas. Hij evenwel ontdeed zich van de over tollige kleeding en sprong ta water, ten einde zijn horloge op te duiken. Niette genstaande de groote diepte en den fei len stroom smakte hij de voldoening, na viermaal gedoken te hebben, het verlorene schaap te vinden. Eindelijk konden zij trou wen 1 Na ruim vier jaren verkeering te heb ben gehad, was eindelijk het oogenblik gekomen, waarop aan het lang gekoester de verlangen van een jonkman en een jonge dochter zou kunnen worden voldaan. Door het bekomen van eene vaste be trekking, was namelijk het grootste be letsel opgeheven en stond thans niets meer hun huwelijk in den weg. Daar de ouders van het meisje te WOUDENBERG woonachtig zijn, zou het huwelijk daar worden voltrokken, en had dan ook, nadat alle firmaliteiten waren vervuld, Vrijdag de ondertrouw plaats. Dat er dien avond en nog laat in den nacht te Woudenberg feest werd gevierd, spreekt van zelf, jam mer echter dat de bruidegom reeds vroeg moest opbreken, omdat hij bijtijds op zijn werk moest zijD, daar men hem vooral met den Zaterdag niet kon missen. Ge lukkig evenwel kwam de bruid Zondag middag weder in Utrecht, zoodat de schei ding dus niet van langen duur zou zijn. Al wie er echter kwam de bruid niet, zoodat men langzamerhand ongerust begon te worden en allerlei akelige veronderstel lingen maakte, tot ten slotte bij allen de lust tot feestvieren was verdwenen en ieder huiswaarts toog. Den volgenden morgen stond de bruidegom, die van de geheele zaak niets begreep, reeds vroegtijdig voor de oogen zijner aanstaande schoonouders, die niet weinig verschrikten, toen zij ver namen dat hun dochter, die Zondagmorgen naar Utrecht was vertrokken, daar niet was gezien. Natuurlijk werd terstond naar alle zijden een onderzoek ingesteld met het gevolg, dat men reeds spoedig de zeker heid bekwam, dat der bruid geen ongeluk was overkomen, maar dat zij er met een vroegeren kennis van door zon zijn. Van de brnid zelve werd tot heden niets vernomen, terwijl de bruidegom zich de zaak zoo aantiekt, dat hij door ver drinking een einde aan zijn leven wilde /naken, doch neg intijds wtrd gered. Te NOORDWIJK waren eeni ge personen bijeen in c&fé „Flora". Al pratende kwam het gesprek op tulpen. Een uit het gezelschap bood ern ander zijn tulpen voor f 50 te koop aan, mits dade lijk werd betaald. De koop werd inder daad gesloteD, ofschoon het den verkoo- per geen ernst was. Toen de kooper evenwel in allen ernst ging rooien, ging de verkooper dadelijk rouwkoop vragen. Gelukkig voor dezen en zijn groot ge zin, waarmee de kooper te doen had, werd ook nu weer de rouwkoop gesloten, waardoor belet werd dat tnlpen van achthonderd voor vijftig guld9a ran de hand gingen. Een lesje voor anderen om n:et te ganw met aanbiedingen te zijn op de ge dachte alleen dat een liet hebber geen geld op zak heeft. Te BAARDWIJK is de pol derwachter Broks door den bliksem ge troffen en gedood. Woensdag, op klaarlich- ton dag en op een der druksta punten van DORDRECHT, do Voorstraat, is l io den goudsmidswinkel van den heer P. C. van Holten uit de uitstalkast, die onvol doende gesloten was («Je kast was wel op slot, maar niet op de knippen van bin nen), een bakje met 48 gouden ringen, waaronder 10 met juweelen, gestolen. Da der en ringen zijn totnogtoe niet opge spoord. Onweer. Eergisteren middag ontlastte een zware on weersbui zich boven HILVERSUM en BAARN. Hagelsteenen met een middel lijn van meer dan een centimeter sloegen met kracht neer. Op 't station te Hilver sum en tusschen Bairn en Hilversum zag de grond op enkele punten wit van den hagel. De bui dreef naar het noord-oosten. In het Westen van Noord-Brabant heeft het onweder eergisteren verschrikkelijk huisgehouden. De bliksem sloeg in den windkorenmolen van den heer C. Meulen- broek te OSSENDRECHT. Brandend en smeulend hout was alles wat er van over bleef. Op hetzelfde oogenblik ontstond brand in de hofstede van de wed. Vervam en werd de dochter der weduwe, die bij de schuur stond, door den bliksem getrof fen, Te OORDEREN werd een 20-jarig jonkman en te EEKEREN werden twee kinderen door het hemelvuur gedood. Te HOOGERHEIDE sloeg de blik sem in den molen van den heer J. Bril, verbrijzelde de roeden, doch veroorzaakte geen brand. Te TERWOLDE sloeg Woensdag middag de bliksem in de boerderij „de Hazelt', in pacht bij den landbouwer Rut- gers en toebehoorende aan den landbouwer Kloosterboer. Zij werd geheel in den asch gelegd. Gisteravond te 7 uur zat de kaste lein W. Brok te WAALWIJK met nog diie bezoekers in den tuin zijner herberg, toen de bliksem fusscheu hen in sloegen de heer Brok op de plaats dood bleef. De overigen kregen geen letsel. Uit WAGENINGEN meldt men Bij het hevige onweder, dat Woensdag boven onze plaats losbarstte, slceg in het naburige Achterweg de bliksem in den molen van A. Wandere. De molen is tot den grond toe afgebrand c. a. 450 zak ken koren gingen mede verloren. Ook over een gedeelte van Zuid- Limburg woedde een onweer. Te HEE- LERHEIDE werd een blok van drie hui zen door het bliksemvuur tot den grond vernield. Het H&ndelsbl. ontving van den correspondent te Batavia het volgende te legram „Een deel van onze artillerie beschiet Lam Nga. Zes bataljons vallen Lam Pa- gar aan.' Aan het Nieuws seinde men „Tweeduizend man troepen trokken naar Belang Kala, onderweg, Lampagar tuch tigende. Andere collonues trokken gistera- avond naar LamteDgah. De marine de- barketrde 400 man te Lambaroe". Bij het Departement van Koloniën is van den gouverneur-generaal het volgende vau eergisteren gedagteekende telegram ont vangen betreffende krijgsverrichtingen in At- jeh „Opruiming van vijandelijke verster kingen benoordrn Btradin eergisteren on gestoord g«ëindigd. Bij de herstemming ter verkiezing van een lid van den Raad der ge meente ROTTERDAM zijn uitgebrach»2639 stemmen; van onwaarde 23 geldig 2616. Gekozen is de heer D. DE KLERK, met 1760 stemmen. De heer mr. J.G.L. Nolst Trénité had er 856. In de veelbesproken ge ruchtmakende zaak, betreffende het wan beheer der Alkmaarsehe Gemeente-Fi- nanciën, zijn thans daadwerkelijk de dag vaardingen tegen de beklaagden Joachim Nuhout van der Teengewezen Gemeen te-Secretaris, te Alkmaar, oud 51 jaar en Birk Pol', gewezen Gemeente-ont vanger aldaar, oud 42 jaar, uitgebracht. Beide zaken zullen gezamenlijk wor den behandeld op de bijzondere terecht zitting der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van den 15 Juni a.s., en volgende dagen, telkens aanvangende des morgens te 10 uren. Van de zijde van het Openbaar Ministerie zijn in deze zaak, naar wij vernemen, 40 getuigen gedagvaard, terwijl van de zijde der verdediging ook getuigen a decharge zullen worden voor gebracht. Gelijk wij reeds vroeger mededeelden, zal voor den laatsten beklaagde D. Poll, als advokaat optreden, de heer mr. F. H. G. van der Hoeven te Alkmaarvoor den eersten beklaagde J. Nuhout van der Veen zal ook in deze zaak mr. B Simons van Amsterdam als verdediger optreden. Het alom verspreidde gerucht als zou de, tengevolge van nadere mededeelingen van den gewezen Gemeente-Ontvanger eene nieuwe instructie geopend zijn, schijnt dus van allen grond ontbloot te zijn. Men meldtons uit Wie- ringerwaard. Gisteren (Vrijdagavond) vergaderde de Vrijzinnige Kiesvereeniging te Wierin- gerwaard tot het stellen van een candidaat voor den gemeenteraad, vacature R. Dz. Kaan. Daar een zestal le den slechts tegenwoordig waren, werd besloten, geen candidaat te stellen. Als de meest gewenseht candidaten werden genoemd de heerenB. Kater, K. B. SchenkA. Sleutel en C. A. Waïboer. Er zijn zaken, ook op politiek gebied, die, hoe ook bemanteld of in een ver keerd licht geplaatst, toch eenmaal in hare ware gedaante te voorschijn treden. Soms gebeurt dit reeds na een kort tijdsverloop, soms ook heeft de gebeurte nis eeuwen voor hare metamorphose noodig. Zoo hebben eenige Engelsche en Kaap- sche organen reeds nu ontdekt, dat de ernstige toestanden in ZUID-AFRIKA, sluitend aan den invloed der Hollanders te wijten is. De hoofdpersoon dezer anglo-phobea is dr. Leyds. „Als wij dr. L. ontslagen of op pensioen gesteld kon den krijgen," zoo luidt hun oordeel, „zou het gemakkelijk genoeg zijn alle moeielijkheden met de Transvaalsche regeering op te lossen." Dit denkbeeld is niet nieuw. Reeds in 1890, smeedde men in de Kaapstad allerlei intriges om de herbenoeming van den heer Leyds te voorkomen. Wel getuigt men van hem, dat hij een bekwaam en welopge voed man is, doch juist daardoor is hij te gevaarlijker. Men zegt, dat zijne di plomatieke handigheid, hem grooten in vloed op den ouden president verschaft, wat den Engelschen politicus een doorn in 't oog is, want daardoor valt zijn plan, om geheel Zuid-Afrika van uit Kaapstad te regeeren, in duigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1