AllEIECl Ni El IS-, AiKrtEDliE- k LllÜIIVllal Vallende Sterren. Donderdag 11 Juni 1896. frfL 40ste Jaargang Ifo. 3105. en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Z a t e r d a g a v o n d, Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCHAGK1Ï» laan, II 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Binnenlandsch Nieuws. a; dat die voor het einde van 1896 zal zijn afgelost. Anna Paulowna, 9 Jani 1896. Naar wij vernemen, is de gezondheidstoestand van het lid der Twee de Kamer, den heer mr. J. P. lak van Poortvlietvan dien aard, dat zijn terug komst uit Baden—Baden nog in den eer sten tijd niet kan worden te gemoet ge zien, zoodat 't vrij zeker is, dat hij de behandeling van het kiesrechtontwerp niet meer zal bijwonen. Bij de eerste steenleg ging van een te SOEST te bouwen boe- renhofdstede werd aan de ambachtslieden als naar gewoonte een ruim drinkgeld uit gereikt. Er werd echter zoo overmatig jenever gedronken, dat één persoon nog 's avonds en een tweede des nachts over leed, terwijl een drietal anderen slechts met groote moeite door geneeskundige hulp in 't leven mochten behouden blijveD. Daar men vermoedt, dat de jenever vergiftige deelen heeft bevat, is van den overgebleven drank een gedeelte tot nader onderzoek naar Utrecht opgezonden. De twee slachtoffers waren ongehuwd en resp. 23 en 26 jaar oud. U.D. —Do Ploralia-vereen.te SCHER- MERHORN reikte de vorige week aan 70 deelnemers bloemstekken uit. Elk stel bestond ait1 Euchsia, 1 Knolbe gonia, 1 Labelia en 1 Pelargonium. Te vens werden aan 39 leerlingen der hoog ste klasse der Openbare School bloem zaden ter kweeking ter hand gesteld. Op eene in het najaar te houden tentoonstelling der door de deelnerrtrs ge kweekte planten, zullen voor de beste exemplaren prijzen worden toegekend. In de gemeente WARDER (N.-H.) is opgericht een Bond van kaas makers. De leden mogen de melk niet roomen en moeten onder controle kazen maken met toepassing der wetenschappelij ke voorschriften; doch volgens de oude methode. Verslag van de vergade- ring van den Raad der gemeente Anna Paulowna, gehouden op Dinsdag 9 Juni 1896, des morgens ten 10 ure. Afwezig: de heer Schenk. Na opening der vergadering worden de FEUILLETON. Roman van Bobert Byr. EERSTE BOEK. HOOFDSTUK I. 1. De electrische seinklok, welke het ver trek van den avondtrein van het laatste station afsloeg, had reeds geklept, toen op de door jonge linden beschaduwde straat, welke een klein stadje in het gebergte met haar station verbond, een voertuig kwam aanrijden, dat blijkbaar haast had om niet te laat te komen. De vurige schimmels vertraagden maar weinig hun garig op den Smallen plankenvloer, die een snelvlietend stroompje overbrugde en deden de lichte brik die zeer zeker geen aangenaam voertuig voor dames was, op- en neder hossen en vervielen, door een zweep slag van hun bestuurder daartoe aangezet, wederom in denzelfden gestrekten draf van zooeven, om zoo het laatste eind af te leg gen, dat er nog lag tnsschen de tweede brug over het fabriekskanaal. Men had die brug het aanzien niet waardig gekeurd als hjj niet vol gestaan had met meDschen, die daar bij elkander stonden, zonder iets te doen, alsof zij iets verwachten; zij keken naar de grasvlakte, welke zich langs het rijk van sohoorsteenen voorziene blok-huizen nitstrekte en dat met grootere en kleinere groepen mannen en vrouwen bevolkt was. Dat die menschen daar geen feest vierden was licht te begrijpen; zij droegen allen hun werkpakje, zagen er norseh en dreigend uit, evenals de donkere lentehemel boven hunne hoofden en zij hadden in honno houding niets van de bedrijvige rust van menschen, die in een pauze in hun arbeid met breed uitgespreide beenen en diepzinnige ge zichten aanduiden, dat de kalender oen an dere dag dan werkdag aanwijst. In tegen deel, het was hier duidelijk te zien, da» bier de niet meer zeldzaam zjjnde vergadering plaats had, waaruit ontevredenheid sprak en waaraan elke menschel jko gedachte en elk edel menschelijk gevoel ontbrak. Of daar al en kelen in brooddronken gejoich de kroeg kwa men nitrollen en hun vreugde uitbraakten, zij vermochten de broeiende stille niet te verdrijven en droegeR er slechts toe bij, die drukkende slemming nog onbehaaglijker te maken.* notulen gelezen en onveranderd goedge- kenrd. Voorz., de heer Ih. J. Waller, doet ver volgens msdedeelingdat de raad bij el kander geroepen is, nsar aanleiding van de kwestie, dat er een docterswoning moet ge bouwd worden. B. en W. hadden in verband tot het in de raad beslotene met den heer Geerligs de bewuste woning bezieu en deze laten taces- ren en hiervan den prijs vernomen maar later was B. en W. gebleken dat aan dit plan vele bezwaren waren verbonden. Toen hebben B. en W. opuieuw hun oog laten rondgaan en is hun aandacht gevallen op de meestoof en het terrein, waarop de meestoof staat. B. en W. zijn van oordeel, dat dat ter rein zeer geschikt is om er de nieuwe dok terswoning op te bouwen, en stellen voor om die meestoof te koopen voor het be drag van t 1200.het naaste bedrag waarvoor is gebleken dat de meestoof is te krijgen. B. en W. stellen nu voor, te nemen de volgende besluiten: le. De Raad der Gemeente Anna Pau lowna, overwegende, dat wil men voort durend verzekerd zijn, dat in de Gemeen te een geneesheer is gevestigd, het noodig is den geneesheer een hem passende woning te verschaffen, besluitEene docterswo ning te bouwen en daarvoor aan te koopen de gebouwen en het erf, bekend bij het kadaster der gemeente onder sectie D. no. 1137 en wel voor de som van f 1200. 2e. De Raad der Gemeente Anna Pau lowna besluit ouder nadere goedkeuring van Heeran Gedeputeerde Staten eene leening aan te gaan ten bedrage van hoog stens f 7000 of zooveel minder dan bij de aanbesteding voor den bouw eeuer dokters woning noodig zal zijn. Voorzitter deelt mede dat. de goedkeu ring van Ged. Staten zal gevraagd wor den, om de aflossing zoo te regelen, dat zij eerst begint in 1902 als de aflossing der andere schulden geëindigd is, opdat men de begrooting niet zal behoeven te bezwaren; de huur der woning zal toch ongeveer de rente wel vergoeden. Voorz. vraagt of een der leden kiero- In het rijtuig evenwel sloeg men op dit alles geen acht en de jongeman, die de teu gels in handen had, maakt9 volstrekt geen aanstalte, den gaDg'zijner paarden in te kor ten, zooals een voorzichtig koetsier zou godaan hebben; maar hij vergenoegde zich met een korte waarschuwing, waarvan hij vooruit geloofde, dat er gevolg aan ge geven zon worden en wilde in onverminder de baast zijn weg vervolgen. Wellicht zou hij aan zijn besluit gevolg gegeven hebben, als de naast hem op den bok zittende oude beer hem niet plotseling de hand op den arm ge legd had. Die vermaning kwam bijna te laat. Met een flinken ruk, het gansche ge wicht van zijn lichaam achteroverwerpende, bracht hij zijn paarden nog juist bj tijds tot staan. Em klein meisje was juist over den weg getrippeld en was op een haar na door de hoeven der paarden geraakt. Een vloek kwam er over de lippen van den jongen man, maar eenige kreten ait de menigte overschreeuwden hem. Verscheidene hefti ge uitroepen weerklonken .Langzaam rjdenOpletten! In slap!" Ofschoon het kind niets geschied was en het in zjn onverstand zelf de schuld vau al het gebeurde was, keerde de onwil der menigte zich tegen diegene, dien zj als de naaste oorzaak aanzagen en die juist bezig was, hen nog meer in het harnas te jagen. „Holla, plaats makon 1* riep hj de menig te scherp toe. Hij nam daarbij de tengels vaster in de eene en de zweep in de andere hand. Maar deze slechts voor de paarden bedoel de maatregel word verkeerd uitgelegd. Nie mand volgde zijn bevel, ruimte werd er niet gemaakt; integendeel drong de menigte, door bet aantal nieuwsgierigen vergroot, nog meer op elkander en de doffe tegenstand veran derde nu tot een openljke vijandigheid, die niet slechts den hoogmoedigen jongen man met bet puntige gemsveertje op den groenen hoed en het lorgnet op den neus gold, maar de gansche equipage en don geheelen inhoud, ja de bevoorrechte klasse in het algemeen. De paarden hadden nauweljks aangetrok ken of zj stonden reeds weder opnieuw, do hoeven groeven zj diep in het grint; zj steigerden, want men had de dieren met vaste hand in den teugel gegrepen. «Houdt op, zij willen ons onder den voet rijden Er uit met die bagage, gooi dien rommel in het water 1' gilden stemmen uit de hnizen. In scherpe bewoordingen werden de meest woeste bedreigingen geuit, die wellicht niet zoozeer gemeend waren, maar de een wilde ver het woord verlangt, wat niet het ge val is; waarna de beide besluiten met al- gemeene stemmen worden goedgekeurd. B. en W. strllen vervolgens voor, daar op dezen tijd van het jsar de uitgaven der gemeente altijd hooger zijn dan de inkom sten, eene leening aan te gaan, om in het gebrek aan kasgeld te voorzien. Voor zitter heeft persoonlijk met de gemeente ontvanger de kas nagezien en alles in or de bevonden, maar er zal ongeveer f700 a 800 op zijn hoogst f1000 te kort ko men om aan alle verplichtingen te vol doen. B. en W. gelooven met den Voorz. dat dit besluit met gerustheid zal kuDnen worden genomen. De Raad der gemeente Anna Paulowna, gelet op de noodzakelijkheid om bij het ontbreken van voldoend kasgeld, daarin tij delijk te voorzien; overwegende, dat de kas der gemeente niet toelaat, hare crediteuren op tijd te vol doen; gezien den staat van vorderingen ten laste der gemeente; Besluit Eene tijdelijke geldleening van f1000 aan te gaan onder bepaling bdat de rente en onkosten op die leening vallende, uit den post van onvoor ziene uitgaven zullen worden voldaan.* i Met algemeene stemmen goedgekeurd. Vervolgens worden de verschillende commissiën gotdgekeurd, voor: Nazien begrooting de beeren Volder en Waiboer. Nazien rekening de heeren Geer lig s en Schenk (of diens opvolger). Sternbureau, eerste stemming, de heeren Waiboer en Geerligs 2e stemming de heeren: van Wijk eri Volder8e stem- miug de heerenGeerligs en Schenk (of diens opvolger). Het verslag over den toestand der ge meente werd den raad aangeboden en zal wederom bij de leden worden rondgezon den. Was tevens nog ingekomen een schrijven van de heer Dr., Oostra, waarin medegedeeld stond, dat zijne benoeming hem was ge worden en ZEd. daarin verklaarde zich ver niet voor den ander ondardoen. De laatste bedreiging was er evenwel zeer na aan toe om uitgevoerd te worden. De vorscbrikte paarden hadden een zj- sproog gemaakt, het eene rad was tegen een jzer.n brugpjler gestooten, een luid kraken weerklonk, dat zelfs te midden van het ge- krjseh van da menigte te hooren was. Nu gilden nog eon paar vrouwenstemmen boven het gejoel uit; de oude heer op den bok zwaaide met de armen en wilde zich ver staanbaar maken; maar zonder gevolg. De eerst nog zwjgsndo menigte gaf bare afkeu ring en haat op een ondubbelzinnige wjze lacht; met donkere gezichten, bliksemende oogen, dreigend gebalde vuisten trad zj reeds voorwaarts. In het volgende oogenblik moest er een ongeluk geschieden. Daar stond eensklaps, als uit den grond gerezen, een groote manneljke gestalte, vlak voor do mot moeite in toom gehouden angstige dieren, hoog boven de hoofden der anderen uitkomend en een krachtige stem weerklonk boven het gemor der menigte, zoo luid schallend, dat zij ook in dit gejoel zich verstaanbaar wistte maken, ofschoon de warme klank der stem niets heersehends bezat. .Ben jelui dol 1 Wil je naar de gevange nis Het was verwonderl jk, hoe snel dat woord de opmerkzaamheid trok. Het klonk ook zoo onaangenaam. De man nam zjn voor deel waar en ging bj het ingetreden zwij gen noch duideljker verstaanbaar en met zachter stem voort «In de gevangenis 1 Maar wilt gij n door paardenhoeven laten vertrappen Wees toch verstandig, maak ruimte I Bruggen en straten zjn voor alle menschen. Mag niemand meer rjden of gaan, of met den spoortrein reizen omdat jelui opstand maakt Moeten die dames in het rijtuig een ongeluk krjgen Wat kebben zj u ge daan P* «Zj dragen hemden van zjde en slapen onder battist. Wj willen ook zulke hem den dragen on onder battist slapen.* „Ja, ja, de roode Susel heeft geijkt* kreet een jongen naast een dikke meid, ter- wjl hj haar door een vriendelijken blik zjn instemming betoonde. „Een hemd van zjde, een hemd van zjdol* „Of in het geheel geen, zegt de roode Susel anders,* viol kalmpjes maar juist van pas de man bj de brug in. Hj knikte en ook zijn kalmen toon was gtheel in over eenstemming met de ironie welke er ui» rijno zwarte oogen sprak. Over do manneljke, krechtige trekken van dit schcone, ernstige eerd te gevoelen door deze benoeming en beloofde al zijne krachten te zullen inspan nen, om dat vertrouwen niet te bescha men. Weid voor kennisgeving aangenomen. Hierna ging de raad in comité ter be handeling van eene reclame op den hoof- delijken omslag. Niets meer ter behandeling zijnde, werd de vergadering gesloten. De Kiesvereeniging Algemeen Belangvergaderde hedenavond om de candidaten te bespreken van twee hoofd ingelanden, tengevolge van de periodieke aftreding van de HH. P. Tijsen en Jb. Zijp op 1 Juli a.s. Als candidaten werden behalve de af tredenden aanbevolen, de Heer J. Smit Kz. alhier. Na ampele discussie werd tot stemming overgegaan, en met algemeene stemmen aanbevolen: de beer P. Tijsen, en met meerderheid de heer J. Smit Kz., zoodat beide laatstgenoemde heeren de candidaten zijn van ,/Algemeen Belang*. Verder werd besloten ter strooibiljet de ingelanden uittenoodigen, hunne stem a. s. Zaterdag op genoemde heeren uit te brengen. De vergadering werd bijgewoond door 15 kiezers. Waar een kip al niet ge- boren wordt. Op het erf van den landman D. te V. staan enkele esschenboomen, die hun kruin hoog in de lucht verheffen. Ieder voorjaar worden zj door eksters en kraaien trouw bezocht, die nooit verzuimen er hun nest te bouwen. Zoodra moeder kraai dit jrar een viertal eieren had gelegd, werden ze door een rappen gast verwisseld met een even groot getal kippeneieren, na die eerst eene geringe kleurverandering te hebben laten ondergaan. De verschalkte zwartrok zag eindelijk tot loon voor zijn trouw broeden een drietal kippen geboren wor den, die thans, tot geen gering genoegen van den fopper, bij de kippenfamilie hun verdere opvoeding zullen erlangen. Menschrijftons uit Kol- horn: gelaat vloog zulk een aanstekeljk lacbj8 van echten humor, dat het slechts b j weini gen zjn invloed miste. De meeste braken in een luid geschater uit; de deerne zelve kon ook de verzoeking niet weerstaan efl deed lustig mede; terwijl zj zich intusschen met scheldwoorden ver weerde tegen al de plagerjen, die haar van alle kanten ten deel vielen en er klonkon nu geen beschaafde woorden en klanken in de ooren der voorname dames; maar zj hadden toch niets gavaarljks. Met een om draaien der band was da zaak als 't ware veranderd ;de vlam van den opflikkerende on wil was bezworen; gewillig volgden de eerst zoo wederspannigen het bevel en be gaven zich allen naar de rochter zijde van den weg en ofschoon zj nu ook juist niet beleefd groetten, zj verhieven toch de drei gende vuisten niet meer, tegen de nn zonder hindernis voortrollende equipage. Dere kwam echter voorloopig niet ver, ofschoon ook de straat vrj was en de schimmels hun bedaardheid hernomen had den. Een eigenaardig rinkelen en stooten deed de omstanders zoo dadelijk begrijpen, dat er iets aan den wagen mankeerde, de inzittenden namen dit nu gansch niet on verschillig op, zooals degenen, die hen rus tigjes naoogden. Tenminste een der beide inzittende dames had dadt!jk een „ho! hol* geroepen en was vervolgons opgestaan om tegen het verder rjden te protesteeren. Nu was het span eenige schreden verder weder tot staan gebracht en er ontspon zich eon kort been en weer gepraat, een blijkbaar verschil in meening tusschen de beide heeren op den bok en de damts ach terin; terwjl deze laatste, tenminste de jongste ervan, trots al het tegenpraten zich gereed maakte, het rjtuig te verla ten. „Ik wil niet I Tot geen enkelen prjs verklaarde zj en sprong, haar parasol vast tegen zich aandrukkend, kortweg uit den wagen en bjna in de armen van hem, die den weg voor hen vrjgemaakt bad en da- deljk naar voren gesneld was om, zoo het mogeljk mocht bijken, nogmaals zjn hulp aan te bieden, daar niemand anders daar lust in scheen te hebben. Wat ging die arbeiders de equipage van die rijke lieden aan 't Was mooi genoeg, dat zij hen hadden laten voorbjgaan,mooi genoeg dut men hem daar met zjne bedreiging over de ge vangenis zjn zin gegeven had. Zeker, bj was zelt ioo half en half een van die hee ren, ofschoon slechts maar een kleine. Nu kon mm duidelijk genoeg zien, waartoe bj behoorde. Of deed hj het alleen ter wille Schipper Jb. Bood Hz. te KOLHORN kwam Zaterdag de haven binnen met be" scbadigden mast. De bliksem was er in" geslagen, even buiten Koevorden> zoodat eenige oogenblikken later de spaan" ders langs boord dreven. Hoewel de af leider niet naar behooren was bevestigd, nam toch de vonk verder zijn weg daar langs en kwam in het water terecht. De schipper van een nakomend vaartuig, meende dat er een steen in het water plompte. De schade is niet groot. Ook de heer S. Droog, manufactu- rier te Kolhorn, kreeg in het eind der vorige week een ongeluk met zijn honden kar. Terwijl bij langs den Hemmeiweg zijn zaken deed, en de hond aan een boom gebonden stond doch lang niet kort genoeg kwam een andere kar voorbij. Er volgde geblaf, wilde sprongen, geruk enz, en een oogenblik later lagen hond, kar, manufacturen en alles te water. Sti- priaan van Barsingerborn, die juist pas seerde, bood onmiddellijk de behulpzame hand tot redding, en zoo nam het ongeluk en ook de schade geen al te groote ver houdingen aan. Op bedenkelijke wijze be- gint in de Polders de r i t n a a 1 d hare verwoestingen aan te richten. Een der bouwers is al genoodzaakt geweest een stuk grond om te ploegen. Het vernie lend insect knaagt de wortels der gewas sen dermate af, dat afsterving volgt. Een flinke regenbui zooals b. v. Zondag is het eenig afdoende middel, om dit kwaad voor een deel te beteugelen. - T e WIJK-BIJ-DUU RSTE DE i s gisternacht, bij eene poging tot inbraak, een moordaanslag gepleegd op den veld wachter L., door middel van zeven mes steken. De verdachten, een Duitscher en eene vrouw, zijn voortvluchtig, Te GRONINGEN is een kas- siersbediende. met een bedrag van f 2700 van zijn patroon verdwenen. Hij is te Brussel gearresteerd, nog in het bezit zijn de van f 200, zoodat in 7 dagen f 2500 verteerd is. van die mooie juffrouw Dat was zeker een ander schepsel dan de roode Susel, die goed genoeg was voor zjn spotternj. Laat hj dan toetasten l Het scheen haast zoo, als wilde hj het doen, want hj had de uifstjgende zjn hand toegestoken; die steun was echter door haar versmaad geworden; een oogenblik vertoonde zieh een smal en hooggewelfd voetje in een lichtbruin schoen'ja, dat scherp bj de zwart zijden kous afstak, op de trede en vervol gens zweelde zj met een gracieusen zwaai op den grond. In het volgende oogenblik had zj zich reeds weder omgedraaid. „Kom toch, mama; het heeft volstrekt geen nut, verder te praten," verklaarde zj op een toon van een verwend kind, dat geen andere meening dan de zjne toestaat. En de moeder was bljkbaar niet sterk genoeg om den wil harer [dochter te weer staan. „Maar, Hilde, je moe3t toch" zeide zj aarzelendmaar het verzoek van tegen spraak kwam niet verder. Reeds bj het uitspreken der woorden, had zj zich gereed gemaakt, aarzelend en onzeker naar beneden te klauteren. De sterke band, die zooeven versmaad was geworden, kwam nu zeer te pas. De jonge man steunde haar en hief de teere, voor eeu oogenblik bjna geheel krachteloos schjnende gestalte, iu zjne armen van de trede af. Zj stond reeds op den vasten grond, eer zj eigenljk recht tot een besluit gekomen was. „Ik weet werkehjk niet kind het was toch beter stamelde zj, bljkbaar nog onder dan indruk van het zooeven voorge vallene, met een schuwen blik op de arbei ders groep. „Maar hot wiel is kapot,* Inidde het vlug ge antwoord, bljkbaar met ongeduld gege ven, „hebt gij het dan niet hooren kraken? 't Is zoo, niet waar Die vraag doed zj plotseling zonder ver dere plicbtplegingon tot de eensklaps ver schenen helper in den nood, die middeler wijl den wagen reeds rondom onderzocht had. „Slechts een klein mankement, gemakke- ijk te herstellen," berichtte hj schertsend, na een kort onderzoek, „de dames behoeven zich niet ongerust te maken." „Kant gj daarvoor inslaan?* „Bjna barones, ofschoon n'et (on koste van mjn hoofd." „Ah, gj k8nt ons Dat was slechts een daar los heengewor- pen gezegde, soo geheol zonder verwondering over iets, dat ock zoo gansch en al begrij pelijk is. Een zekere belsngsteliirg konden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1