Zon&a? 14 Juni 1S9G 40ste Jaargang No. 3103. Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- en Zalerdagavond. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WI N K E L. bureau: ICHAOKI. &aan, JS3 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Atzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Gemeen teSchagen. Bekendmakingen. verleent vergunning, Binnenlandsch Nieuws. U1AAII f Burgemeester en Wethouders van Scha- geu Gelet op art. 46 vau de Politie-ver- ordening voor die Gemeente Brengen ter Algemeene Kennis dat het op den 22, 23, 25 en 28 Juni a.s. in het belang der openbare orde verboden is, in de kom der gemeen te, vanaf de punten waar de daartoe betrekkelijke waarschuwingen zijn geplaatst, anders dan silils te rijden. Overtreding wordt gestralt met eene boete van ten hoogste 25 gulden, of hechtenis van ten hoogete 6 dagen. Schrgen, 12 JuDi 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen Gezien de artt. 10 en 145 van de po- litie-verordeniDg dezer gemeente, aan de tappers, om gedurende de ker mis muziek te laten maken, danspartij en te doen plaats hebben, en na bezet ten tijd te tappen. Schagen, 12 Juni 1896. De Burgemeester voorn. S. BERMAN. De Maatschappij tot Nut van 't Alge meendie gedurende haar veeljarig be staan het terrein harer werkzaamheden herhaaldelijk wijzigde naar gelang nieu we eischen gesteld werden en nieuwe behoeften zich deden gevoelen, beweegt zich nu inzonderheid op het gebied der sociale vraagstukken. Een der gewichtigste, de volkshuis vesting. maakte zoo ook het onderwerp uit van een rapport, dezer dagen ver schenen, en samengesteld door de hh. mr. H. L. Drucker, mr. H. B. Greybn en mr. J. K ruseman. Dit is een voortreffelijk stuk werk, waaraan van alle zijden hulde wordt ge bracht, omdat het het onderwerp klaar en sober behandelt, omdat het het de verschil lende zijden van de zaak alle nagaat, en omdat het gezonde, uitvoerbare denk beelden bevat. Wij verheugen ons in die algemeene instemming met dit rapport, omdat wij het, wat de hoofdstrekking betreft, ge heel met de verslaggevers eens zijn ja, eigenlijk is dit te zwak uitgedrukt en mogen wij zeggen, dat wij in hoofdzaak onze eigene vroeger uitgesproken ziens wijze in dit rapport terugvinden. Het is daarom ook niet noodig, dat wij een overzicht van den inhoud geven, wat trouwens te veel ruimte zou inne men en den werkelijk belangstellenden toch niet de voldoening zou schenken van de lezing van het boek zelf, dat wij met allen ernst ter kennismaking aanbevelen. Maar wel is het ons aangenaam, in aan sluiting aan het boek een paar punten te bespreken, die, naar het ons voorkomt, meer bijzonder de aandacht verdienen. Een der voornaamste verdiensten van het rapport is: helder in het licht te stellen, dat het gebrekkige der volkshuis vesting twee zeer verschillende maar toch met elkander in nauw verband staande oorzaken heeft: 1°. het bestaan van krot ten in de oude buurten van steden en dorpen 2°. het niet in voldoende mate aanwezig zijn van geschikte, goedkoopo woningen. Daarom moet het opruimen en verbeteren van slechte woningen ge paard gaan met den aanbouw van nieu we woningen. Doch ook bet omgekeerde is noodig. Er zijn staathuishoudkundigen, die mee- nen dat het voldoende is, goede, nieuwe woningen beschikbaar te stellen om de oude, slechte te doen verlaten. Dit is eene dwaling. Zoolang de slech te woningen in de steden er zijn, zul len zij bewoond worden en wel om twee redenen vooreerst, omdat zij meer in het centrum gelegen, voor velen dichter bij het terrein hunner werk zaamheid zich bevindenten tweede, omdat de beter ingerichte, en aan rui mere straten gelegen woningen in de buitenwijken veelal duurder in prijs zijn. Men wil dien duurderen prijs wel eens toeschrijven aan den prijs van het bouwterrein. Wij gelooven, dat men zich daarin vergist. Wel is het bouw terrein veelal duur en heeft dit een' belangrijken invloed op den huurprijs doch in alle geval is de bouwgrond in het midden eener stad toch altijd nog duurder dan die in de buitenwijkende hoogere prijs is meer een gevolg hier van, dat bij den aanbouw van nieuwe woningen de daaromtrent bestaande ver ordeningen moeten worden in acht ge nomen, tengevolge waarvan eensdeels minder woningen op eene zelfde uitge strektheid gronds kunnen staan en ten andere de inrichting der woningen be ter is. Men moet daarom, wil men van de slechte woningen ooit afkomen, ze on voorwaardelijk opruimen, maar dan ook voorzien in de behoefte aan goedkoo- pere woningen. Men zou dat doel naar ons inzicht kunnen bereiken door den bouw van huizen, ingericht om tot woning te strekken voor zeker, niet al te groot aantal gezinnen. Wij hebben er vroeger leeds op aangedrongen fen herhalen den aandrang nu, dat bevoegde personen zich mogen onledig houden met het ontwer pen van een type voor zoodanig gebouw, dat beantwoorden moet aan den dubbe len eisch, om eene uit het oogpunt van welstand, gezondheid en zedelijkheid vol doende woning aan te bieden voor niet te hoogen prijs. De commissie dringt met allen ernst aan op eene betere, doelmatiger onteige ningswet. Inderdaad, de behoefte daaraan is dringend. Vooreerst, om ons in staat te stellen, de slechte woningen weg te krijgen ten tweede, om het noodige ter rein voor nieuwen aanbouw te verkrij gen. Dit laatste is uit verschillende oog punten te bezien. Er bestaat groot mee- ningsverschil over de vraag, of de waar devermeerdering Yan grond, die door uit breiding eener gemeente in aanmerking komt om bouwterrein te worden, aan den eigenaar of aan de gemeente behoort ten goede te komen en of men de wo ningen duurder moet maken, opdat de grondeigenaars slapende rijk worden? Te gen dit laatste heeft de commissie ernstig bezwaar en het zou inderdaad wensche- lijk zijn, dat er een weg te vinden wa re, om de bouwgronden goedkoop te hou den, zonder de belangen der grondeige naars onbillijk te krenken. Wij vreezen echter, dat, zoo een dergelijke weg al te vinden zij, de lust om dien te bewandelen aanvankelijk niet groot zal blijken, en zouden het betreuren, indien daardoor afbreuk gedaan werd aan twee, ook zeer voorname, openbare belangen, die men bij eene herziening der onteigeningswet ongetwijfeld tot hun recht kan doen ko men. Wij bedoelen dit. Als eene gemeen te een werk van openbaar nut aanlegt, en in verband daarmede zeker tot dus ver afgelegen terrein met de gemeente in verbinding brengt, dan erlangt de omlig gende grond door dat werk waarde, hooge waarde als bouwterrein. Het was geen bouwterrein, het wordt het door het werk der gemeente. Maar niet de ge meente, de eigenaar steekt de winst op, ende gemeente kan zich later de meerdere kosten getroosten, die uit den nieuwen aanbouw voortvloeien voor de meest uiteeuloopende takken van den gemeentedienst. Laat men nu der gemeente toe, niet alleen den voor haar werk noodigen grond, maar ook den omliggenden, ter exploitatie als bouwterrein in aanmerking komenden grond te onteigeuen, dat dan zij later in de opbrengst van dat bouwterrein eene vergoeding, althans eene tegemoet koming voor de reeds gedane en nog te doene uitgave vinden. Slaat men dien weg in, dan vermijdt men tevens een ander, ernstig bezwaar. Zooals het nu gaat, hangt do wijze van uitbreiding eener gemeente veelal af van het toeval, of althans van de in zichten der bouw-ondernemers, temeer omdat de gemeentebesturen door de Eegeering verhinderd worden daarom trent afdoende voorschriften te geven. Heeft de gemeente het bouwterrein in handen, dan kan zij daarop straten en wegen en pleinen ontwerpen, zoo en in zoodanigen getale, als zij dit noodig acht. En beschouwde men dan nog den aanleg van straten en wegen voor eene toekomende wijk als een werk van o- penbaar nut, waarvoor onteigend mag worden, dan zou dit laatste voordeel nog grooter worden, en dan zou men langs dien weg wellicht ook eenigerma- te kunnen voldoen aan den wensch om do waardevermeerdering van den grond aan de gemeente ten goede te doen ko men. De commissie wenscht voor den bouw van werkmanswoningen kapitaal te doen beschikbaar stellen door de Rijkspost spaarbank en door gemeentebesturen de heer Mr. R. J. H. Patijn, die dit rapport in de Economist ook bespreekt, meent dat het kapitaal wel op andere wijze te bekomen is; wat wij met hem eens zijn. Het is door de ervaring reeds voldoende gebleken, dat de bouw van goed ingerichte huizen en de verhuring ervan tegen matigen prijs financieel mo gelijk is, in dien zin, dat het kapitaal voldoende zekerheid erlangt en boven dien een wel matige maar toch voldoen de rente maakt. Maar daartegen staan wij aan de zijde der commissie en niet van den heer Patijn, waar de eerste het optreden van bouwmaatschappijen wenscht en de laatste die minder noo dig keurt. Het is niet alleen mogelijk, maar het zal ook wel noodig zijn, dat de bijzondere ondernemingsgeest in den woningbouw helpe voorziendoch het is zeker, dat, wanneer de zaak daaraan alleen wordt overgelaten, de ondernemers trachten zullen, zooveel mogelijk te ver dienen. Dit is een volkomen geoorloofd en trouwens niet te keeren streven. Zij zullen daarom de woningen zoo goed koop mogelijk bouwen en de huren zoo hoog mogelijk opdrijven. Het eenige, wat daartegen te doen is, is de concur rentie van bouwmaatschappijen, wier doel niet is zooveel mogelijk winst te behalen, maar wel om den werkenden stand zoo goed mogelijke woningen voor matigen prijs te verschaffen. "Wij stellen ons niet voor, dat haar goed voorbeeld de anderen tot navolging zal prikkelen, maar wel, dat der laatsten eigenbelang hen dwingen zal om in de inrichting der woningen niet te ver beneden, en in de bepaling der huurwaarde niet te ver boven het peil der bouwmaatschap pijen te gaan. Zulke bouwmaatschappijen zullen in allen geval ook in afwachting der noodige veranderingen in de wetgeving nuttig werken en hare oprichting be hoeft op niets te wachten. Integendeelzoo zij bestaan, zal haar aandrang wellicht meewerken, om op dit gebied Regeering en Kamer eindelijk ook tot handelen te brengen en ons eene be tere wetgeving te verschaffen Het onderwerp is hiermede niet uit geput, maar eene volledige behandeling lag niet in ons planwij wilden en kele opmerkingen vastknoopen aan de aankondiging van een boek, dat wij in veler handen wenschen en tot welks le zing die opmerkingen wellicht eene aan sporing zullen zijn. Raadszitting te Nieuwe Niedorp, op dinsdag 9 Juni 's voormid dags ten 11 ure. Afwezig de heer Wijn, zonder kennis- geviug. Na opening worden de Dotulen gelezen der vergaderingen van 26 Maart, 29 April en 9 Mei j.1. welke, na kleine aan vulling in die van 29 April, worden vast gesteld. Hierna wordt rapport uitgebracht, om trent deu op 2 Juni j.1. plaatsgehad heb benden landschouw. Nair aanleiding van dit rapport be sluit de Raad al de bij de gemeente in ei gendom zijnda landerijen naar kwaliteit in vijf klassen te verdeeien en op deze basis voor het gebruik punten toe te kennen, alsvoor uitmuntend 5, best 4, goed 8, middelmatig 2, matig 1 cn slecht 0. Te vens zil men er op aandringen, dat ook de andere grondbezittende collegiëa in de gemeente dezj stellig uitstekend werkende regeling invoeren. Daar de heer Bk. Nierop, mede-armen- voogd en weesmeester, reeds sedert eenige maanden zich niet met de zaken dier col legiëa heeft bemoeid en ondanks convoca- tiën en brieven in de Schermer blijft en niets van zich laat weten, wordt besloten dien heer schriftelijk te verzoeken, zijne belangen als armen voogd en weesmeester alhier te behartigen of als zoodanig zijn ontslag te nemen. Op een, in de vorige vergadering aan gehouden verzoek van den heer J. Coster om als makelaar te worden aangesteld, wordt met 5 tegen 1 stemmen gunstig be schikt, terwijl met algemeene stemmen de heer B. Zwagerman, insgelijks op zijn ver zoek, tot makelaar wordt benoemd. Volgens mededeeling des Voorz. was men op de j. 1. gehouden vergadering van Bur- gem. Secret. niet genegen, maatregelen te nemeG tot wering van bedelarij, zoodat in die richting geen gewestelijke pogingen ge daan kunnen worden. Voorz. meent, dat de eenige remedie is, de inwoners te verzoeken, niet meer aan bedelaars te geven en voorts heeft men: d e w e t. De heer Kuilman vraagt „kunnen we het Prov. best. de toename der bedelarij niet mededeelen en dat bestuur verzoeken aan de gemeentebesturen opgaven te via- gen van de oorzaken, die de bedelaars kweeken? Deze zijn dan toch verplicht de redenen te noemen, ook a! is de schuld aan de burgerlijke of gemeentelijke armbestu ren. De heer Visser zegt „men mag als lid van de gemeenschap geen arme een klei nigheid weigeren en die wetvroeger heb ik reeds gezegd, men kan zien, dat er geen schippers in de gem.Zraad zijn. maar nu zeg ik: het is zet r duidelijk merk baar, dat de wetfabrikanten geen armen zijn. Ten slotte zijn de Voorz. en de leden voor het plan vau den heer Kuilmanzoo dat door het Dagbest. en die richting ge schreven zal worden. Door de zooeven gebezigde woorden van den heer Visser zijn de schippers en hun ne belangen het onderwerp van het gesprek geworden, met het gevolg, dat de her stelling der Leijerbrug, besproken wordt. De heeren Visser en Kuilman betreuren het, dat daardoor zoo'u belemmering voor de scheepvaart in deze en verder liggen de gemeenten ontstaat. Men gelooft echter, dat het euvel voor een deel verholpen kan worden, wanneer men de brug steeds open laat en dat ie mand, die er over moet, haar even neer haalt. Wel is uien het met den heer de Moor eens, dat dit gevaarlijk voor kin deren zal zijn; doch waarschijnlijk zullen de schippets de brug niet altijd sluiten, en bovendien zijn de kwajongens er nog om haar, als ze dicht is, wiér open te gooien. Bij avond en voor kinderen blijft het gevaar dus bestaan. Er zou dan een ketttng aan de brug bevestigd kunnen worden, waaraan men haar naar beneden kan halen. Met alge meene stemmen besluit men dan ook, den Raad der gemeente Oude Niedorp te ver- zoekeD, deze bepalingen te willen stel len. Thans komt aan de orde, de gewone hoofdschotel bij de Raadsvergaderingen, n.1.het behandelen en vaststellen van het kohier vau den Hoofdelijken Omslag, ont worpen door Burgem. en Weth. op den 28sten Mei j.1. Ruim een 200-tal aanslagen één voor één te overwegeD en te behandelen, ver- eischt veel tijd en dit karweitje nam dan ook bijna den geheelen namiddag in beslag. Nadat een groot aantal malen verschil van meening was gehoord, werd het kobi r eindelijk vastgesteld tot het bepaalde maximum ad f 1500. Hierna worden nog vluchtig ingezien het verslag van den toestand der gemeen te over het jaar 1895, benevens het ver slag omtrent het onderwijs over dat jaar, door de schoolcommissie ingezonden, wel ke stukken in de vorige vergadeiiog buiten behandeling waren gebleven. Vervolgens werd nog besloten tot het doen van enkele sf- ea overschrijvingen op de begrooting van het dienstjaar 1896 behoorende zoo ongeveer tot de jiarlijk- sche periodieke werkzaamheden. Bij de nu gevolgde rondvraag werd door des heer Kuilman ter sprake ge bracht, de financieëie verhouding 7an het algemeen armbestuur tot eenige andere in stelling van weldadigheid in deze ge- meent^, waarbij door den Voorz. in her innering werd gebracht, een besluit van 21 Februari 1871, waarin deze aangele- heid ten deele werd geregeld. Een onder zoek in deza zou opnieuw worden inge steld. De nog verdere ingekomen stukken werden nagezien en voor kennisgeving aangenomen. Hierna werd de vergadering gesloten. Schermerboezem. Door de vergadering van het college der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West Friesland is besloten, de plan nen tot stichting van eenige groote stoom gemalen (ter uitmaling van den Schermer- boezem) nog niet tot uitvoering te brengen. Inmiddels zullen de teekeningen enz. wor den gedrukt en tot verder onderzoek in handen van hoofdingelanden gesteld wor den. Meer dan een millioen zouden de st'chtingskosten bedragen. Door de Koningin-Re- gerites wordt in de aanstaande week op het lustslot Scestdijk een maiitié aangebo den aan dames en heeren uit de provincie. Bij gunstig weder zal de ontvangst plaats hebben in het park, bij min gunstig we der in de salons van het paleis. Als bewijs voor het o n- voldoende van den maatregel van de Bel gische regeering, om Hollandsch vee niet dan onder garantie, d. j. na gedane tu- berculioc-ifispuiting zonder reagens, in te laten voeren, wordt uit MAASTRICHT het volgende gemeld Een koe van een veehouder alhier was in den laatsten tijd weinig in voedings toestand vooruitgegiaa en werd daarom door een rijksveearts met tubercnline ingeënt. De reactie was 15 uur na de in spuiting een verhooging in temperatuur van 21/10 giaad. Geen twijfel of het beest moest tuberculeus zijn, althans vol gens den pveventieven maatregel in België- Dit was echter niet het geval; want on middellijk na den dood werd bevonden dat de koe aan afscheiding van de lever ge leden had. Een 16-jarige k r. a a p te SCHOONHOVEN beeft zich, volgens zijn eigene verklaring, bij herhaling schuldig gemaakt aan diefstal van geld nit een spaar- kistje der kinderen eener openbare school aldaar, waartoe hij zich door verbreking der afsluiting van deuren toegang heeft verschaft. Dobbelzucht schijnt de aanlei ding geweest te zijn. Procesverbaal is op gemaakt. Een zeebal. Wanneer de plannen, die de roei- en zeilvereeci- ging Be Gouwzee te MONNIKENDAM heeft, hij genoegzame fioanciëela deelne ming, doorgaan, zal men op 19 Juli a. s. behalve een uitgebreiden zeilwedstrijd, een bal op zee te zien kunnen krijgeD. Naar wij vernemen zullen dan een aantal zolderschuiten aaneengemeerd en stevig vastgelegd worden, waarop dan, onder be geleiding van muziek, danslustigen, zon der gevaar, links en rechts door de heer lijke zeelucht kunnen zwiereD. Voorwaar weer een bijzonder idéé, overeenkomstig onzen sporttijd. Door een der hoofdinge- landeu van het College der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland te Alkmaar is bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bezwaar ingediend te gen de verkiezing van den secretaris, mr. Lidth de Jende,onder bewering dat het alge meen reglement bij de stemming niet juist is toegepast. Te ZELHEM hoeft men een 28-jarige vrouw gearresteerd, die zich voor de tweede maal aan kindermoord schuldig maakte eu vroeger tot 2 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. De proeven met het af maaien van het aardappelloof te TER APPEL gehouden, ten einde de ziekte te gen te gaan, welke zich doorgaans het eerst in het loof vertoont, worden ook

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1