(I((I HEUSS Aisfirieilie- Ltilliiilla gels ie ril. Zondag 21 Juni 1896. 40ste Jaargang Ho. 3108. Mtiel omzien ier met. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN een dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL JBureau: 8CHAGE®» taan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit nummer bestaat uit drie Bladen. Zie Hoofdartikel, Rotterdamsche brief en Rapport Kanaal Kolhorn- Schagen-Slolpen-Langedijk in ons Tweede Blad. GeraeenteSchage n. Utikeudmakiii^en. verleent vergunning, Binnenlaudsch Nieuws, De Kieswet. 2. Tegen den ex-gemeente-secretaris Nu- liout van der Veen, wegens het doou plegen dier feiten en medeplichtig heid: 2 jaar en 6 maanden. Buitenlandsch Nieuws, Marktberichten. Predikbeurten. 8 HL A G E Hf. Burgerlijke Stand. Oem. N M A E X. Gem. Zijpe. Ter Courantdrukkerij van J. Winkel, fl worden alle Druk werken billijk en goodkoop afgeleverd. IDIANT. De RED. Burgemeester en Wethouders van Scba- gen Gelet op art. 46 van de Politie-ver- ordeDÏng voor die Gemeente Brengen ter Algemeene Kennis dat het op den 22, 23, 25 en 28 Juni a.s. in Let belang der openbare orde verboden is, in de kom der gemeen te, vanaf de punten waar de daartoe betrekkelijke waarschuwingen zijn geplaatst, anders dan Overtreding wordt gestraft met eene boete van ten hoogste 25 gulden, ot hechtenis van ten hoogste 6 dagen. Schngen, 12 Juni 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen Gezien de artt. 10 en 145 van de po litieverordening dezer gemeente, aan de tappers, om gedurende de ker mis muziek te laten maken, danspartij en te doen plaats hebben, en na bezet ten tijd te tappen. Scbagen, 12 Juni 1896. De Burgemeester voorn. S. BERMAN. Burgemeester en Wethouders van SCHAGEN Gelet op art. 11 van het Koninklijk Besluit van 21 Maart 1828 (Staatsblad no 6) en art. 10 en 11 der Wet van 11 April 1827 (Staatsblad no, 17); Brengen ter kennis van belanghebben den 1°. dat de alphabetische naamlijst van alle de binnen deze gemeente voor de Schutterij ingeschrevenen voor de lichting 1896, vanafheden tot en met den 26 Juni a. s. ter Secretarie ter inzage is gelegd 2°. dat de loting zal plaats heb ben ten Raadhuize, op Zaterdag 27 Juni a. s. dts voormiddags ten 10 ure. Schagen, 18 Juni 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris. DENIJS. —Gekozen tot Heemraad van den polder Calla,ntS00g, <10 heer Jn. Zeeman te Callantsoog. Uit GENNEP wordt gemeld, dat een huisschilder aldaar zijn knecht met een mes heelt doodgestoken. De knecht had op zijn verjaardag zijn vrien den getracteeid, waaraan ook zijn baas had deelgenomen. Door den drank verhit, kreeg de baas oneenigheid met zijn vrouw, waarin zich de knecht mengde, waarbij de baas zóo driftig werd, dat hij den knecht met een me» in de zijde stak, met het gevolg, dat deze kort daarop een lijk was. Jongstleden woensdag namiddag heeft te Barsingerhorn het jongste kind van den veldwachter P 1 oe- g e r op eene noodlottige wijze het leven verloren. In een onbewaakt oogenblik is de kleinp, een meisje van drie jaren, in eene achtersloot g raakt en verdronken. De leerlingen boven 10 j a- ren van de 4 scholeu te Heer HugO- Waard maakten den 17 een reis naar Amsterdam tot het bezoeken van Artis. 's Morgens half acht vertrokken de ruim 100 jnbelende kinderen en humne gelei ders met eene voor het doel goed inge richte boot van den heer de Fouw, van Alk maar. Begunstigd door prachtig zomerweder was de reis naar en van Amsterdam reeds een heerlijk genot. Veelvoudig werd het genoegen verhoogd bij alles wat in Artis en in het bijzon der in het Aquarium te zien en te genieten is. Voor de kinderen is 't een hoogst aan gename dag geweest. De Tweede Kamer heeft Vrijdag de kieswet aangenomen met 56 tegen 43 stemmen. De heer TAK was afwezig. Vóór de kieswet stemden36 libera len, 13 Katholieken en 7 anti-revoluti onairen. Tegen de wet stemden 21 liberalen, 2 radicalen, 11 Katholieken en 9 anti- revol. of conservatieven. De gemeenteraad van AM STERDAM heeft Mr. M. W. F. Treub, Wethouder van publ. werken, benoemd tot hoogleeraar in de Staathuishoud kunde en de Statistiek, ter jver- vulling der vacature Cort van der Linden Men bericht dat Mr. Ireub nog tot 1 Nov. als Wethouder zal aanblijven, dat is het tijdstip op hetwelk de telefoon ge reed moet zijn. Ook moet de heer Ireub beloofd hebben, de eerste vijf jaren pro- fessol te zullen blijven en gedurende dien tijd geen Kamerzetel te ambieeren. -Donderdag is in een avond zitting na een vietdrsgsche gerechtelijke behandeling, de eisch gedaan in zake het Alkmaarsch schandaal. Door het Openbaar Ministerie, vertegen woordigd door den Officier van Jus'itie mr. J. C. Baudis grëischt 1. Tegen den gewezen gemeente-ontvanger Poll, wegens verduistering en valseh- heid in geschriften 3 jaar gevangenis straf. Beiden met ontzegging van Barger- lijke rechten. De uitspraak is bepaald op Dinsdag 30 Juni e. k. Te NIJMEGEN heeft het eer gisterenavond haast een uur lang uit een onweersbui gestortregend. De straten ston den geheel blank, en de hellende wegen geleken rivieren. De heer P. W. Jansen, te AMSTERDAM, die een kapitaal van f40000 beschikbaar stelde, om daarvoor gronden aan te koopen in de Friesche gemeenten Scboterland, Opsterland en Har- land, heeft nu machtiging gegeven om ook in de Friesche gemeente 't Bildt voor zij ne rekening gronden aan te koopen, die te verbeteren en daarop arbeiderswoningen te stichten. Er worden reeds middelen aangewend tot uitvoering van dit plan. De donkere, sombere lucht, die sedert maanden over de politieke toestanden in ZUID-AFRIKA hing, begint dunner te worden. Hier en daar blinkt het heldere blauw des hemels reeds door de met electriciteit geladen nevelmassa heen, en zendt de moeder van alle leven en be weging, hare lichtstralen, naar de beroer de aardoppervlakte, waarmede een nieuw tijdperk van vooruitgang en welvaart wordt geopend. De gebeurtenissen in de verloopen week hebben krachtig medegewerkt om de lucht op te klaren. De politieke ge vangenen zijn tegen een flinke geldboe te ontslagen, zelfs de hoofdleiders zijn, na onder eede verklaard te hebben zich voortaan van de politiek te onthouden, losgelaten! Ook is het gebleken: dat de samentrekking van Eogelsche troepen aan de westelijke grenzen bij Mafeking op sterke overdrijving berustte. De heer KRUGERontving naar aanleiding der vrij lating eene monster-deputatie van bur gemeesters, om hem voor zijn goeder tierenheid te bedanken. Kruger antwoorddeterwijl bij op een grooten Bijbel wees: „Mijn eenige auto riteit en gids is de Bijbel, geweestdat boek heeft mij den weg gewezen dien ik had te bewandelen. Men moet niet vergeten, dat de burgers do lasten van den inval hebben moeten dragen, maar de Afrikaanders weten te vergeven in de ure der overwinning." Kruger vroeg, wat men wel moest zeggen van den man, die het geheele schandaal had uitgelokt en toch steeds in vrijheid verkeerde. Hoe men zich ook van alle zijden moge inspannen om den vrede te verzekeren, de harmonie tusschen de twee blanke rassen, Hollan- landers en Engelschen, te herstellen, toeti blijft de aanwezigheid van Rhodes in ZUID-AFRIKA een gevaar en voor de Boeren zal het een grief blijven, zoo de hoofdschuldige zijne vrijheid van be weging blijft behouden. De enorme vlucht, die handel, nijver heid en mijn wezen sedert een paar ja ren in de Zuid-Afrikaansebe Republiek hebben genomen, is verbazend. Sedert 2 Januari 1896 staat de Republiek door drie lijnen met de kust in verbinding en toch was de aanvoer der laatste maan den van 1895 zoo reusachtig, waren de eindstations, de havens van Kaapstad, Durban en Lourence Marqués zóó op gehoopt met goederen, dat ieder der drie concurreerende lijnen volop werk had. In het jaarverslag der Ned. Zuid- Afrik Spoorweg-Maatschappij over 1895 lezen wij „De uitkomsten van het jaar 1895 hebben de verwachtingen verre over troffen; zij getuigen van een ongekenden bloei, vooral van de goudindustrie, maar ook andere bronnen begonnen ruimer te vloeien. ,:Blijft Jobannesburg het meest gewich tige station voor den goederenvervoer, toch waren ook de cijfers aan andere stations belangrijk stijgende." De eerste maanden van 1896 stellen do gunstige cijfers van 95 weer in de schaduw. Januari, Februari, Maart en April brachten in 95 ruim 85,5000, 68,300, 97,140 en 108,900 pond ster ling op. In 1886 waren deze cijfers 172,100, 215,700, 217,500, 227,300. Wij verzoeken onze Lezers deze getallen met 12 te vermenigvuldigen. Dan zullen ze aan vrachten voor April in 1895 krij gen 1306800 gulden tegen 2727600 in 1896. Waar het vervoer in eene maand millioenen guldens in 't hoe hoog moet daar wel niet bet handels-cijfer zijn? 't Is niet te verwonderen, dat Enge land, pardon wij verspreken ons, dat Rhodes, dit begeerlijke hapje, zoo graag had opgepikt. Dan zou men wel gezorgd hebben, dat al de ren- tegevende concessies voortaan, aan de mannen van Old Engeland waren toe gestaan. Met bet rijk der Hollanders ware het dan in Zuid-Afrika voor goed uitgeweest. Men begint hier en daar te fluisteren, dat de edele Duitscbe ridder, terwille van eene andere schoone, uit 't zwarte zonneland lans en schild heeft weggeborgen. Tusschen ITALIË, ENGELAND en DUITSCHLAND, moet eene overeen komst gesloten zijn ter verdeeling van het Italiaansche kustgebied aan de Roo- de Zee. Italië zou zich geheel uit het Abbessynische wespennest terugtrekken, en voor zekere aanspraken in de toe komst, het koloniaal terrein voor Enge land en Duitschland ruimen. In hoe verre Duitschland bij deze overeenkomst zijn recht prijs gaf, om voor de wettige positie van de Transvaal op te komen, ligt in het duister. Dat Keizer Wil helm, als een tweede Ezau zijn eerst geboorterecht voor een schotel linzen zou verkoopen, betwijfelen wij ten sterk ste, na de Sympathieke woorden in Januari. Wij kunnen best begrijpen, datlTALIË gaarne op eene eenigszins eervolle wijze van zijne rechten en aanspraken afstand doet; vooral als men onder zekere aan spraken in de toekomst, den steun van Engeland en Duitschland moet verstaan, ter verkrijging van Tripoli, 't Is voor de jongste der grootste mogendheden te hopen, dat de dag, die haar Tripoli zal bezorgen nog verre af is. Laat het in de eerste kwart eeuw, zich tot ver betering der binnenlandsche toestanden bepalen. Zijne bewoners zullen daar wel bij varen. De schokken der jongste gebeurtenis sen hebben het schoone schiereiland, zoodanig ondermijnd dat de regeering de Crispiaansche kamer niet durft ont binden, uit vrees in de nieuwe eene meerderheid van radicalen en socialisten te zullen aantreffen, wat voor het mo narchistisch beginsel een gevoelige slag zon zijn. Het verlies zal, zelfs in het meest gunstig geval, niet door de winst gedekt zijn. Die kans beloopen de cle- ricalen in BELGIË ook. Op 5 Juli moet de helft van de Belgische kamer worden vernieuwd. Er treden 77 afgevaardigden af en wel 66 clercicalen, 10 liberalen en en 1 socialist. Met groote belangstelling wordt de uitslag dezer verkiezing tege moet gezien. Vooral in de provinciën Brabant, Limburg en Namen wordt de verkiezingsstrijd zeer heftig gevoerd De aftredende clericalen vinden hier in elk district een liberalen en socialen te genstander. Brussel is het brandpunt der beweging. Hoewel sedert jaren door cle ricalen in de kamer vertegenwoordigd, is dit district eene der zwakste dier par tij. Vandaar dat de tegenpartij vol moed in het tijdperk treedt. Êen denkbaar verlies, zou voor de katholieken van be- teekenis zijn18 stemmen tellen in dit geval voor 36. Onze lezers zullen zich herinneren, dat in Belgie thans volgens eene nieuwe kieswet wordt gestemd. Alle kandida ten, die wenschen te dingen naar een zetel in de Kamer, moeten zich den 20en en 21 sten Juni voorstellen aan den voorzitter van het hoofdstembureau in hun district. Elk moet door minstens vijftig kiezers worden aanbevolen. In districten waar het aantal candidaten gelijk is aan het aantal zetels, worden de kandidaten zonder verkiezing tot af gevaardigde verklaard. Dat bespaart tijd en moeite en mogelijke verrassingen blijven buitengesloten. Verder wordt ge stemd naar een meerstemmig stelsel. Men heeft een, twee of drie stemmen al naar men een gewoon mensch is, ex tra capaciteiten bezit of uitermate met aardeche goederen is gezegend. Deze in deeling is uitgevonden om de stem van den werkman zooveel mogelijk te neutra liseeren. Toch pleiten zulke lapmiddelen niet voor de moraliteit der regeerings- partij, noch voor de hechtheid harer beginselen: doch bewijzen maar al te goed, dat de klassenregeeriDg slechts in uitersten nood, tot de invoering van het algemeen kiesrecht is overgegaan. Wat de zes millioen zielen in België thans algemeen bezig houdt, bezielt ook de zestig millioen aan gene zijde van den Grooten Oceaan. Het presidentschap van CLEVELAND loopt op een einde. Als kandidaat der republikeinen treedt op, de bekende protectionist M. Kinley. Ilun strijdleus isverhooging der tarieven en de enkele gouden standaard. Ook zu- len zij de vrijmaking van Cuba zich tot doel stellen. De democraten hebben hun program nog niet ontwikkeld. Toch zullen «ij de vrije aanmunting van zilver wel liefst buiten bespreking laten. Ook onder de demo craten zijn er vele voorstanders der al leen-heerschappij van het goud. Verklaar den zij zich nu tot besliste zilver-man nen, dan zouden zij hunne tegenpartij te zeer in de hand werken. Wij herinneren onze lezers wat wij, over de voor- en nadeelen van den enkelen of dubbelen standaard in een paar artike len enkele weken geleden, reeds mede deelden. De overwinning van het goud of zilver zal van grooten invloed zijn op de han delsbeweging in Europa. Indirect is dus ook Nederland in de Amerikaansche ver kiezingsstrijd betrokken. SCHAGEN, 18 JUNI 1896. Aangev. 12 Geldekoeien(magere) 90.a 140.— 16 Vette Koeien ,180 a 220.— 22 Kalfkoeien ,180.— a 210.— 23 Nuchtere Kalveren 8.— a 19 - 66 Schapen vette 18 a 21.— 324 Lammeren t 8.a 11 8 Bokken en Geiten 10.— a 6.— 25 Varkens (magere) 9. a 11. 31 Idem(vette) per K.G. —.26 a —.29 60 Biggen 3.— a 5.50 30 Konijnen .10 a —.60 20 Kippen —.50 a —.70 700 Kilogr. Boter —.85 a - .95 200 Kaas -.20 a —.30 3000 Kipeieren 2.75 a 3.— 2000 Eendeieren 3. a 3.10 HOORN, 18 JUNI 1896. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 26.^0 Com missie f22.—, Middelbare f aangev. 301 stapels, wegende 93009 Kilo. WIERINGEN, 17 Juni 1806. Aangev.: 120.— a 185.— 8.— a 11.— 12.— a 26.- 3 Koeien 248 Lammeren 11 Schapen ALKMAAR, 19 JUNI 1896. Kleine Kaas f 26.— Commissie 22.50 Middelbare f 23.50 aangevoerd 590 stapels, wegende 196800 K.G. ALKMAAR, 19 JUNI 1896. Aangev. Granen 61 H.L. als; 5 H. L. tarwe f af HL rog ge fa HL. gerst, f HL chevalier f 4.50 a 4.62b 33 HL. haver f 3.20 a 3.52. 16 HL. boonen paarden f 4.a HL. bruine f 10.35 a HL. citroen- f 9.a HL. duiven- f a HL. witte f 11,a—2 HL. erwten, groene-f a grauwe f 16.— a vale f a witte- f a HL mosterdzaad, rood fa H. L, geel f a HL. Karwijzaad f—a l HL. Koolzaad f— HL. Lijnzaad f a H.L. Kanarie zaad fa HL. blauw maanzaad f a EDAM, 18 Juni 1896. Aangevoerd 58 stuks boter per 5 HG- f ,56 a f .59. Grasbotor f a Kipeieren f 2.75 a f 3.25 p?r 100 stuks. ZAANDAM, 18 JUNI 1896.Aangevoerd 13 stapels kleine Kaas, prijs f 23. ENKHUIZEN, 17 JUNI 1896. Heden werden aangevoerd 23 stapels kaas, prijs 23,per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt: Karwijzaad f 13.25 a f Mosterdzaad f 8.— a t 12.50 Maanzaad 16.— af 6.50. Groene erwten 19-— a f10.Vale erwten f 9.50 a 12.—. Wijker Vale f 7.50 a 9.—. Grauwe erwten f 10.50 a 14.—. Bruine boonen f 10.50 a 11. Paardenboonen f 4.50 a 5.—. Gerst f 3.75 a 4.50, Haver f3.75 a4.— Aangev.: Vette Varkens f.15 a —.18 per 1/3 KG. Magere Varkens f 12.a f 16.— p. st. Biggen f 4.— a 7.Scha pen f a Lammeren f af Konijnen f —.40 af 1.05 Kip pen f .80 a 1.25, eieren f 3.25 a 1 3.50 per 100 stuks. Boter f0.55 f0 57» per kop. TEXEL, 18 Juni 1896. Heden zijn naar N.-Holl. en Leidsche markten verzonden 427 Lammeren, 24 Koeien, 25 Schapen voor de slachtbank, 4 Kalveren en 4 Varkens. In hot geheel werden in den tijd van 4 weken 20150 Lammeren verhandeld, tegen den ge middelden prijs van 1 10.geeft dit voor de gezamenlijke veehouders van Tessel eene ontvangst van f 201.500. De Godsdienst-oefeningen beginnen om 9 V2 ure, des voormiddags. 21 Geen dienst. 28 Ds. A. W. v. Kluijve. Ingeschreven van 17 16 Jani 1896, Geboren Guu.tje, d. v. Jacob Wijn gaard tn van Guurtje Rijs. Ondertrouwd Geene. Getrouwd Johannes Gerardus Dutsclier en Grieij 1 Rood. Orerleden Geene. Ingeschreven van 5 12 Juni 1896. GeborenArie, z. v. Jan Bood en Maartje de Lange. OndertrouwdGeene. GetronwdJacob de Boer, j. m. Brood bakker 24 jr, te Zijpe, onlangs te Helder en Neeltje Raven, j. d. zonder beroep 22 jr. te Amsterdam, onlangs te Zijpe. OverledenHendrik Bommer, 20 jr. en 11 innd. z. v. Coruelis en Guurtje van Dijk. as

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1