Zondag 28 Juni 1896. 40ste Jaargang $0. 3110. te Schagen. Vrijdag 24 Juli a.s, Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTlEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCHAClEM. I«aan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTlEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Zie liet HOOFD ARTIKEL en het BUITENLANDSCH Nieuws het Bijblad. in GemeenteSchagen. Bekendmakingen, LUXE- RIJTUIG- Binnenlandsch Nieuws, Een muizenplaag. Te ROUVEEN vertoonen zich weder om, als voor drie jaren een groot aan tal muizeneen groot deel van den oogst zoowel te Staphorst als te Rou- veen is door die dieren verwoest. Er zijn vele roggeakkers, die een rijken oogst beloofden, vernield daarna kreeg de haver een beurt. En waar hier en daar een weide tusschen het bouwland ligt, wordt ook deze niet overgeslagen. Al het jonge, malsche gras wordt weg gevreten, terwijl de harde stengels on aangeroerd blijven staan. Verschillen- lende landbouwers schaften zich daarom prof. F. Loeffler's Mauze-Bacillus aan en met aanvankelijk goeden uitslag. Een tweede middel, dat ook vele mui zen het leven kost, bestaat in het gra ven van tamelijk diepe, aan de wanden steil oploopende gaten. De muizen, die in deze kuilen terechtkomen, kunnen langs de wanden niet meer naar boven klauteren en worden des morgens ge dood; meermalen vindt men ze bij tien tallen in een kuil. Een derde middel is het bestrooien van den akker met muizentarwe, mo gelijk wel aan te bevelen, doch in al le gevallen te kostbaar om algemeen toegepast te worden. Slechts een paar stukken grond werden er tot nog toe mee bestrooid. Daar echter niet alle landbouwers die middelen toepassen, blijven nog genoeg dieren over om hun verschij ning een ware ramp te achten. Gemengd Nieuws. Een jong architect had de opdracht gekregen, de binnenruimte van een kerk op te meten. De juiste maat van de hoogte veroorzaakte hem veel moeite. Er waren plaatsen waar hij geen schietlood gebruiken kon en evenmin een andere wijze van meten in praktijk kon brengen. Terwijl hij dus aan het tobben was om toch zoo goed mogelijk zijn taak ten uitvoer te brengeD, kwam er een eenvoudig man naast hem staan en vroeg hem, wat hij eigenlijk zocht. De architect deelde hem mee in welke moeielijkheid hij zich bevond. „Wel mijnheer", sprak de ander, „dat zou ik ik veel eenvoudiger aan leggen. Ik zou een luchtbalonnetje nemen, zooals mijn zoontje er juist een van zijn tante cadeau hoeft ge kregen. Met een dunnen, maar ster ken draad er aan, gaat dat zoo hoog als maar noodig is. Dat laat u op, en als u den draad dan vooraf op be paalde afstanden meet, hebt u in een oogenblik de maat van iedere hoogte die u verlangt. De architect volgde den raad en be vond zich er goed bij. Op zeer een voudige manier bereikte hij zijn doel. sim DRAMT. A iTtrtcitiB- Lulliivllil PartmcL, Burgemeester eD Wethouders van SCHA GEN, brengen ter kennis van belang hebbenden, dat door den Raad dier gemeente, met goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, aldaar is ingesteld een jaarlijksche Paar denmarkt, te houden in de maand Juli, en wel op den dag vóór dien waarop gelijke markt wordt gehouden te Haarlemmermeer, welke markt hoofd zakelijk is bestemd voor luxe- en rijtuig- paardengeschikt voor den buitenlandschen handel en voor paarden, gt schikt voor de Re monte de 1 ïatsten vanaf driejarigen leeftijd. De markt zal dit jaar worden gehou den op voor de aangevoerde paarden zal geen marktgeld verschuldigd zijn. Heeren paardenfokkers e.a,, worden be leefd verzocht op deze markt, die o. a. zeer wenschelijk wordt geacht door het Hoofd bestuur der vereeniging „het Nederlaudsch Paardenstamboek" en waarop ten vo- rigen jare bij ruimen afzet, 270 dar b e s- t e paarden zijn aangevoerd, door het aanvoeren hnnner daarvoor geschikte die ren ook thans te willen medewerken, mede in hun eigen belang. Kunnen toch die dieren te Sclia- geia van de hand worden gedaan, dan worden daardoor de belangrijke kosten ver meden aan het vervoeren naar verder af gelegen markten, b. v. te Haarlem en elders, verbonden. Bnitenlandsche kooplieden hebben reeds verklaard, de markt te zullen bezoeken, indien op eenigen aanvoer gerekend kan worden. Schagen, 25 Juni 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris. DENIJS. Vergadering van de A f- deeling Waard en Groet, der Holland sche Maatschappij van Landbouwop Woensdag 24 Juni bij A. Wit te Win kel. Van de Afdeeling, die ongeveer 100 leden telt, waren aanwezig zes leden de heeren Van der SlokJ. II. Berkenbosch, K. Breebaart Jz., J. PorteAbr. Sloos en A. Wit De heer Van der Stok opende de ver gadering en bracht na het lezen der no tulen door den secretaris, den heer J. H. Berkenboschde ingekomen stukken, n.1. het programma van de Woerdensche ten toonstelling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw en eene circulaire betref fende de onderlinge verzekering der leden, ter tafel, welke stukken beide voor ken nisgeving werden aangenomen. De punten van beschrijving voor de 63ste Algemeene Vergadering, die gehou den zal worden op Dinsdag 25 Augustus te Woerden, werden behandeld en beslo ten, dat de Afd. zich verklare voor de voorstellen van het Hoofdbestuura. het is noodig, dat de keuring van vee en vleesch in Nederland worde geregeld en de vergadering derhalve aan het Hoofd bestuur opdiage, zich tot de Hooge fie- geering te wenden met den ernstigen aan drang om een wetsontwerp aan de ver tegenwoordiging aan te bieden, waarbij keuring van vee en in- en buitenlandsch vleesch algemeen worde geregeld, en waar bij als vaststaand wordt uitgemaakt, dit de kosten van onteigening, afmaking en voorzorgsmaatregelen komen ten liste van den Staat, in al die gevallen, waarin van geen boos opzet blijkt. b. Het Hoofdbestuur, overtuigd van de ijverige bemoeiingen van onze Regee ring, om de opening der Duitsche grenzen te verkrijgen voor den invoer van vee, stelt aan de Algemeene Vergadering voor, de waardeering der Maatsohappij aan de Regeering te betuigen met ernstigen aan drang, om op den ingeslagen tveg voort te gaan, vooral nu de gezondheidstoestand van het vee in Nederland uitstekend goed is. Voor de benoeming van een lid van het Hoofdbestuur uit Noord-Holland, ter vervanging van den heer P. B. J. Ferf, die niet herkiesbaar is, werd door den heer K. Breebaart Jz. aanbevolen de heer G. Vas Visser te Amsterdam, waarmede de vergadering zich vereenigde. Voor de benoeming van een lid der fi- nantieele Commissie, in de plaats van Jonk heer Mr. TV. G. Bedel, verklaarde de ver gadering zich voor den heer II. Siebert Coster te Alkmaar. Tot afgevaardigde naar de Algemeene Vergadering werd met algemeene stemmen gekozen, de heer W. C. Visser te Nieuwe Niedorp. De geconvoceerde werkzaamheden waren hiermede afgeloopen en bij de omvraag vestigde de heer J. Porte de aandacht op de afnemende belangstelling bij de leden in de vergaderingen en vroeg naar de oorzaak daarvan. Wij leven in een tijd van vereeniging en vereenigingsleven, bonden worden op gericht en bij de leden onzer afdeeling kwijnt het. Waar van een 100-tal slechts 5 leden eene vergadering bezoeken en vergaderingen van andere vakvereenigingen meestal druk bezocht worden, is het noo dig de oorzaken dier kwijning op te spo ren om middelen tot verbetering te kun nen aanwenden. De secretaiis deelde me de, dat vroeger de opkomst talrijker was, toen eene verloting van voorwerpen aan de vergadering verbonden was. De heer K. Breebaart was van meening, dat do Hollandsche Maatschappij van Landbouw haar werkplan moet veranderen en meer doen dan alleen tentoonstellingen houden. Hierbij komt ook nog, dat een boer niet zoo gemakkelijk uit zijn bedrijf kan gaan, ten einde vergaderingen te bezoeken, omdat zijn werk niet wachten kan, wat met an dere vakken meestal wel het geval is eD het werk gaat toch voor alles. Een andere tijd, bijv. 's avonds, voor het houden van vergaderingen zal evenmin ver betering aanbrengen. De lust ontbreekt om bijeen te komen en elkander voor te lich ten zeide de heer v. d. Stokaangezien de boeren elkander op marktdagen vaak ontmoeten en dan natuurlijk de belang rijke zaken, hun werk betreffende, bespre ken. Vandaar dan ook, dat niet alleen deze afdeeling er onder lijdt, maar ook an dere! afdeeliugen. Hiermede waren déze besprekingen ten einde. Aan de leden der Afd. Waard en Groet is het thans te toonen, dat zij wel belangstellen in de vereeniging, door voor zoover zij kunnen, de vergaderingen te be zoeken, want waarlijk de besprekingen en voorlichtingen, dia daar ten beste worden gegeven, zullen het boeren- en landbouw bedrijf ten goede komen. Nadat de heer Porie had medegedeeld,dat hij aog over groenvoerinkuiling had willen spre ken, doch dit liefst uitstelde, omdat de leden der daarvoor benoemde commissie niet tegen woordig waren, sloot de waarnemende voor zitter, de heer Van der Slokde vergade ring. Een dubieus geval. In de gemeente SCHOTERLAND doet zich het volgende niet alledaagsche geval voor De jongeling, die bij de loting voor de nationale militie no. 88 heeft getrokken (een nummer, dat is gebleken dienst plichtig te zijn) is geboekt als eenige zoon, omdat hij die reden van vrijstelling had opgpgeven. Wat is nn echter gebleken De ouders van den joDgeling leven van elkander ge scheiden, ofschoon het huwelijk niet door de wet is ontboudeD. De vader is woon achtig te St.-Johannesga, terwijl de moe der te Utrecht woont en daar leeft met den broeder van haren wettigen echtge noot. De vrouw heeft bij haren zwager te Utrecht vier kinderen, waaronder een jon gen is. Daar de ouders van den loteling niet wettig zijn gescheiden, kon hij niet als reden van vrijstelling laten gelden, eenige zoon te zijn. De zaak is bij Ged. Staten van Fries land in onderzoek. Woensdag had aan het station SCHERMERHORN der Noord- hollandsche stoomtram een voorval plaats, dat nog al vroolijkheid verwekte. Een meisje uit R ij p, van misschien twintig jaar, had een weddenschap aangegaan dat zij zich als vrachtgoed per tram in een mand naar Schermerhorn zon laten ver voeren. „Ze zullen me niets doen!" had ze gezegd en was in de mand gekropen, die natuurlijk in een goederenwagen geplaatst werd. De mand en haar inhoud werd ge adresseerd aan een inwoner van Scher merhorn en behoorlijk toegedekt. Te Schermerhorn werd zij gelost en op het perron van het station voorloo- pig neergezet, ongelukkigerwijze echter in de onmiddellijke nabijheid van de pomp, waaruit de locomotief zoo noodig water ontvangt. Een paar trambeambten, die iets van het zaakje moeten geweten hebben, schoven de mand nu juist onder de waterpijp, der pomp en gingen toen pompen. Toen kon de vermetele reizigster zich niet meer stilhoudenonder veel pret der omstanders werd zij uit de mand gehaald, waarna zi| half doornat te voet naar Rijp terugkeerde. Doch ze had er vijf rijksdaalders mee verdiend, zeide ze. Uitslag der aanbesteding omtrent de Dijkswerken van bet Ambacht van Westfriesland, genaamd Geestmer Ambachtgehouden te Alkmaar op Woensdag den 24an Juni 1896, als Perceel No. 1. Huigen- en Zuider- Rekerdijk, raming f 200.aangenomen door Jac. Oldenburg te Bergen,voor f 180. Perceel No. 2. Omloopdijk, raming f 60,aangenomen door A. Mul, te Alkmaar, voor f 50, Perceel No. 3. Noorder-Rekerdijk, ra ming f 1125,aangenomen door G. Blom te Schoor), voor f 990, Perceel No. 4. Verschillende werken, raming f 535,—aangenomen door P. Without te Haringcarspel, voor f 530, Perceel No. 5, Zeedijk, raming f 337.50 aangenomen door In. Dekker te Esnigen- burg, voor f 345, Perceel No. 6. Ursemmerdijk of Zee dijk bij Winkel, raming f 50.aange nomen door R. de Beurs te Aartswond, voor f 39. Perceel No. 7. Walingsdijk te Ursem, raming f 450.aangenomen door Joh. Rille te Ursem, voor f 430. Idem, omtrent de werken van Geestmer- Ambaehi" te Veenhuizen als Perceel No. 1. Raming f 200.— aan genomen door Jb. Zilver te Hoogwoud, voor f 165. Perceel No. 2, Raming f'45.aan genomen door I). Priller te O. Niedorp, voor f 42. De gemeenteraad te ALK MAAR bestoot 1°. tot verplaatsing van de wekelijksche botermarkt van de Stads waag naar de everdekte graanmarkt, aan het Luttikoudcrp. bij wijze van proef voor den tijd van één jaar; 2°. concessie te verleenen aan de stoomtram Beverwijk Alkmaar, onder de daarbij gestelde voorwaarden3o. tegen den ontslagen gemeente-ontvanger D. Poll, of zijn borg, de Nederlandsche maatschappij van zeker heidsstelling voor ambtenaren en beamb ten, eene rechtsvordering in te stellen tot aanzuivering van het tekort in de ge meentekas tot een bedrag van f 59,394,26. Door bijen gestoken! In Je Drentsche gemeente ROLDE giDgen drie kinderen, bezig met het pluk ken van bloemen, op de daarbij staande bijenkorven zitten. Het ongeluk wilde dat twee der bijenkorven omvielen, ten gevolge waarvan de bijen zoo verwoed werden, dat zij de kinderen hevig met hanne angels staken. Een der kinderen was zoo hevig gestoken, dat zijn gelaat bijna onkenbaar geworden is en het kind in bedenkelijken toestand verkeert. Ook de beide andere kinderen werden hevig ver wond en zijn onder geneeskundige behan deling gesteld. Zekere P. uit MOLENDAM had zich laten aanmonsteren op een bot ter van den heer Meerburg te K a t w ij k# Hij kwam echter al spoedig te V o 1 e n- d a m terug, en vertelde daar dat de logger gezonken washij zalf had uren in den mast gezeten en was daarna gered. Hij liet wonden in de handen zien, die hij gekregen had door het vasthouden van touwwerk, terwijl hij in den mast zat. Later bleek dat hij gedeserteerd was, en met een sigaar zich brandwonden aan de handen had toegebracht om aan zijn verhaal meer schijn van waarheid te geven. De importeurs van EN- GELSCHE LINCOLNRAMMEN, in het voorgaande jaar, de heeren: J. Zuurbier te Beemster, R. Visser te Berkhout en G. Groot te Schermeer, zullen op 30 Juli a.s. te Hoorn, en op 1 Aug. te Alkmaar een keuring houden van afstammelingen van deze dieren. Er worden flinke prijzen uitgeloofd. Te SWIJER, g e m. W ij n a n d s- r a d e (L.), geleide eergisteren een 12-ja- rige jongen koeien naar de weide. Eens klaps werden de dieren schuw en sloegen op hol. Het kind raakte onder den voet en wetd door eene der koeien, die het aan een om zijn lichaam Vastgehouden touw vasthield, over een grooten atstand mede- gesleept. Toen de dieren eindelijk tot staan waren gebracht, wa3 het knaapje zoo vree- salijk verminkt, dat het na eenige minu ten den geest gaf. Een kwestie van nationa liteit- Een Ier en een Eranschman spraken over een gemeenschappelijken vriend„Hij heeft op Franschen bodem het levenslicht aanschouwd en is dus een geboren Franschman", zeide de een, die den vriend graag als zijn landsman wil de aanschouwen, „Zoo", riposteerde de Ier. „Dat zijn ouders beiden Ieren waren, legt dus bij jou geen gewicht in de schaal. Als jou kat een nest jongen ter wereld bracht in den oven, zou je ze dan „beschuitjes" noemen B ij een of ander toer in een café-chantant slootte een der artisten het hoofd geducht tegen een pilaar op het tooneel. Men hoorde den bons in de zaal. Niets te beteekeneD, riep de man. Geef me een zakdoek, een glas water en wat azijn. 't Werd hem gebracht. Hij giDg zitten, vouwde den zakdoek in den vorm van een band en bevochtigde die met water en azijn. Toen bij alles gereed had voor een kompres en iedereeu verwachtte dat hij het om 't hoofd zou leggen, stond hij op en bevestigde het zeer zorgvuldig om de pilaar. Eeu dure les. Een kantoorbediende te Parijs had de vorige week van zijn zuur verdiende spaar- duiteu een rijwiel gekocht en was maan dagavond bezig zich te oefenen op de bij na verlaten Place de la Bourse. Het duurde niet laug of er stond een groepje menschen naar de onhandige bewegingen van den rijder te kijken, en daaronder ook een jongmensch in een wielrijder- costuum. Deze bleek evaren rijder, want 'n'j g&f den nieuweling verscheiden nut tige wenken. De kantoorbediende tracht te ook van achteren op te stijgen, maar dit wilde niet lakken en hij verzocht het welwillende jongmensch, hem te wijzen hoe hij doen moest. De vreemdeling sprong vlug op de fiets en verdween om een hoekde eigenaar begreep te laat dat hij bestolen was. Een achttienjarige naai- ster te Parijs, die, om niet ongewone treu rige redenen, door haren vader het huis uitgejaagd, niettegenstaande een tante haar vol liefde ontvangen en verzorgd had, een eiude aan haar leven te maken, daar zij van haren vader geen vergeving kon er langen voor heur misstip. Ten einde toe fijngevoelig, gaf zij boven de klassieke wal men van een briket, aan den, dikwijls even moorddadigen, geur van bloe men de voorkeur. Zij koos de bedwelmende lelie, vulde er haar geheele, ouder de hanebalken gelegen kamertje mede, en ging, in een wit kleed te bed liggen. Gelukkig kwam haar tan- te, ongerust over haar lang wegblijven, bo- veD, deed de deur open en Henriëtte werd tot het leven teruggeroepen. Ditmaal heeft heur vader haar vergeving geschonken. Een gauwdief door een hond gearresteerd. Een berucht individu, zekere Lucien Maurouard, een 26jarig zwerver, die evengoed den weg wist in de gevangenis als in eens anders zakken, slen terde Zaterdagmiddag tegen drie uur door de rue de la Tombe-Issoire te Parijs, toen zijn aandacht plotseling getrokken werd door een melkboer, die op zijn wagen plaats nam en een welvoorzien geldzakje naast zich op den bok neerlegde. Alvorens er de zweep over te leggen, herinnerde de melk boer zich, dat hij nog iets vergeten had hij sprong van den bok en verdween in den gang van een huis. Maurouard maak te van deze gelegenheid gebrnik, door op den wagen toe te springen en het geldzak je te grijpen. Op hetzelfde oogenblik echter vloog een hond, die onder den bok lag, den dief naar de keel en greep hem stevig tusschen de tanden, terwijl het paard weg- draafde. Maurouard, die zich als een wan hopige wrong en hevige smartkreten slaak te, viel eindelijk op straat en werd over reden. Voorbijgangers snelden toe, evenals de melkhoer, door wiens optreden alleen het mocht gelukkeD, den waakzamen hond los te doen laten. De onfortuinlijke gauw dief, wien het bloed bij stroom en uit een vreeselijke wond aan de keel vloeide eu wiens voet door een wiel van den wagen half afgereden was, werd in een apotheek voorloopig verbonden er. naar het hospitaal vervoerd, waar hij ter beschikking der ju stitie blijft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1