JACHT. Zondag 5 Juli 1B96. 40ste Jaargang JSTo. 3112. te Schagen. Vrijdag 24 Juli a.s., Eene goede loon regeling en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zal e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. LUXE- RIJTUIG- J HORN, gehouden op Dinsdag den 30 Juni 1896, des nam. half 7 uur. SGHAGER 8 lüëSl J COURANT. AliHtutie- k LnlMiL UitgeverJ. WINKEL Sliireaii: SCIIA€333]¥, jLaan, lï 4. GemeenteSchagen. EekeudmakiiiifeB. POLITIE, Ter Secretarie dezer gemeente worden inlichtingen verzocht omtrent een verloren bruine Damesportemonnaie, inhoudende een bedrag van f5. Tevens zijn inlichtingen te bekomen omtrent een gevonden bosje sleu tels, en een achtergebleven zakje en parapluie. Burgemeester en Wethouders van Scha- gen brengen ter kennis van belanghebben den, dat, ingevolge de door den Raad dier gemeente vastgestelde regeling, betrekke lijk het onderzoek naar de broeiing van HOOI, enz. Ie de gemeente is verdeeld in eene Noor delijke en Zuidelijke Hooistekerswijk, cd de scheidingslijn tusschen die wijken wordt geacht te zijn getrokken^ vanaf de brug aan de Lange Snevert door de Hoep, over de Mirkt, naar en door de Heerenstraat, langs de Loet, den Menisweg ett het pad loopende langs het Schagerwiel, en van daar langs den dijk, liggende aan den Zuidkant van den Polder Burghorn tot aan de gemeente Sint Maarten. 2e dat voor het loopend jaar tot Hooiste- kers zijn benoemd Voor de Noordelijke wijk Willem Bleeker (Noord wijk A. no. 41) en Arie Kant (Korte Snevert wijk G 29.) Voor de Zuidelijke wijk Christiaan SpeetS (Laan wijk D 25) en Tijs Bij- post (Laan wijk D no. 53.) 3e. dat ingevolge het bepaalde bij de po litieverordening voor deze gemeente, ieder houder van hooi en stroo, die daarin gevaar voor brand door broeiing ontdekt, verplichtis daarvan onverwijld kennis te geven aan den Burgemeester ea een der Hooistekers, voor de Hooistekerswijk waarin hij woon achtig is, zullende de hooistekers boven dien ten allen tijde tot bet onderzoeken van het hooi en stroo moeten worden toegelaten; 4e. dat niet naleving der sub 3 vermel de bepaling strafbaar is gesteld met eene boete van ten hoogste f 25. Schagen, 30 Juni 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Burg. a. i. De Secretaris, DENIJS. Prtiuri Burgemeester en Wethouders van SCHA GEN, brengen ter kennis van belang hebbenden, dat door den Rn d dier gemeente, met goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, aldaar is ingesteld een jaatlijkscbe Paar denmarkt, te houden in de maand Juli, en wel op den dag vóór dien waarop gelijke markt wordt gehouden te Haarlemmermeer, welke markt hoofd zakelijk is bestemd voor luxe- en rijtuig- paardengeschikt voor den buitenlandschen handel en voor paarden, geschikt voor de Re monte de Ratsten vanaf driejarigen leeftijd. De markt zal dit jaar worden gehou den op voor de aangevoerde paarden zal g e e n marktgeld verschuldigd zijn. Heeren paardenfokkers e.a., worden be leefd verzocht op deze markt, die o. a. zeer wenschelijk wordt geacht door het Hoofd bestuur der vereeniging „het Nederlandsch Paardenstamboek" en waarop ten vo- rigen jare bij ruimen afzet, 270 dar b e s- t e paarden zijn aangevoerd, door het aanvoeren hunner daarvoor geschikte die ren ook thans te willen medewerken, mede in hun eigen belang. Kunnen toch die dieren te Scha- gen van de hand worden gedaan, dan worden daardoor de belangrijke kosten ver meden aan het vervoeren naar verder af gelegen markten, b. v. te Haarlem en elders, verbonden. Bnitenlandsche kooplieden hebben reeds verklaard, de markt te zullen bezoeken, indien op eenigen aanvoer gerekend kan worden. Schagen, 25 Juni 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris. DENIJS. De Burgemeester a. i. van Schagen, breDgt ter kennis van belanghebbenden het navolgende De Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Rolland, Gelezen het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 17 dezer no. 48 Gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden. dat de jacht op waterwild in dit gewest zal worden geopend als volgt in den kring begrepen binnen den West- frieschen omring dijk, in de gemeente Pet ten, in de gemeente Callantsoog, alsmede in het gedeelte van den polder het Koegras, gelegen onder de gemeente Helder, op Zaterdag 18 Juli 1896, met zonsopgang; op het eiland lexel, met uitzondering van den polder Eijerlandop Zaterdag 15 Augustus 1896, met zonsopgang en in de overige deden der provincie, dus ook in den polder Eijerland op lexel op Zaterdag 1 Augustus 1896, met zons- opgang. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplastst en voorts in elke ge meente van Noordholland worden aange plakt. Haarlem22 Juni 1896. De Commissaris der Koningin voorn, get. SCHORER. Schagen, 2 Juli 1896. De Burgemeester a.i. voornoemd, W. A. HAZEU. Het vraagstuk der arbeidsloonen trekt terecht de algemeene aandacht, en telkens worden nieuwe voorstellen gedaan om den werkman in sommige gevallen een goed loon te verschaffen. Zoo zal de „Vereeniging tot bevordering van fabrieks-en handwerksnijverheid" in hare te Wageningen te houden verga dering o. a. de volgende vraag behan delen. „Ter voorkoming van het nadeel van aanbestedingen in bouwvakken, ten opzichte van het loon, wordt ge vraagd in hoeverre is aan te bevelen eene regeling als volgt De werkgever houde de vaststelling van de hoegrootheid van het loon ge heel aan zich. Van het uitbetaalde loon komt voor rekening van den aannemer een gedeelte, berekend volgens een in het bestek op te nemen minimum loon- tarief (met verhooging voor overwerk). Het overige wordt bij eiken betalings termijn verrekend Dit voorstel heeft bij den eersten aanblik groote aantrekkelijkheid. Het streeft er naar om den werkman niet de dupe te laten worden van de on- derlingo mededinging der aannemers en om den werkgever in de gelegenheid te stellen om, nadat de aannemers op on derling gelijken grondslag hebben ge dongen naar het werk, den arbeiders uit eigen beurs een goed loon te verschaf fen. Gaarne brengen wij hulde aan de edelmoedige gedachte, waarvan de stel ler dezer vraag is uitgegaan. Bij nade re overweging rijzen echter tal van be denkingen. Vooreerst doet zich de vraag op wie zal aan dat denkbeeld uitvoering geven Heeft men zich dat gedacht als een voorschrift voor openbare besturen Dan stuit men op volslagen onuitvoerbaar heid alleen reeds oin deze reden, dat eene loonsbepaliug als hier gedacht wordt, licht tot willekeur en zeer zeker tot het vermoeden van begunstiging en achteruitzetting zou aanleiding geven. En aan wie zou mon de uitvoering op dragen Aan de vertegenwoordiging, die vóóraf de gelden moet toestaan f Aan de uitvoerende macht, die voor het be steden der gelden verantwoordelijk is Aan de directie van het werk, wat de evenbedoelde verantwoordelijkheid denk beeldig zou maken Het stellen der vragen is voldoende om het antwoord te doen kennen het is mogelijk in be stekken, van openbare besturen uit gaande, een minimum-loon vast te stel len maar is dat eenmaal vastgesteld, dan moet men zich daaraan houden, ook omdat het gebruik der bevoegdheid om er vanaf te wijken, licht tot verkeerd heden en zeker tot kwade vermoedens aanleiding zou geven. Wij moeten derhalve wel aannemen, dat de steller der vraag dit stelsel door bijzondere personen wil zien toepassen, maar dan rijst dadelijk de vraag hoe zal men een bijzonder persoon dwingen of nopen, of maar bewegen om zulk een stelsel aan te nemen en wie zal dat doen Als wij wel zien, is niets in staat dit doel te bereiken dan 's mans eigen edelmoedige bedoeling en dan.... waartoe dim die ingewikkelde cn lastige regeling Beziet men het stelsel goed dan, dan stelt de aanbesteder het loon vast, en ware het eenvoudiger dit onderdeel geheel uit de aanneming te doen vervallen. En dan zou het eigenlijk eenvoudiger zijn het werk in eigen beheer te doen uit voeren, zoo noodig met aanbesteding van de levering der materialen. Maar juist dat het stelsel, dat aangeprezen wordt, tot deze gevolgtrekking leiden moet, bewijst, dat het voordeel der aan besteding voor den werkgever verloren gaat. Dit voordeel is tweeledig. Het bestaat niet alleen in de neiging van de aannemers om het werkloon zoo laag mogelijk te houden, maar ook en voor al daarin, dat het werk in zoo kort mogelijken tijd wordt opgeleverd. Bij langeren duur van het werk zal het hoogere werkloon in dubbele mate druk ken. En nu kan men wel aannemen, dat er menschen zijn, wier middelen hen veroorloven zich dien last te getroosten, en wier hart menschlievend genoeg is om hen te bewegen dat te doen maar of er velen zijn, die kunnen, en dat of hen, die kunnen, velen willen, is toch een vraag, waarop men kwalijk een toe stemmend antwoord kan verwachten. Er zouden zich ook bij de toepassing van dit denkbeeld, zoo het werkelijk werd uitgevoerd, allerlei bezwaren voor doen, waarin wij ons in tusschen niet ver diepen zullen, omdat het aangevoerde voldoende is om te doen zien, dat het middel, hoe goed bedoeld ook, niet zou kunnen leiden tot het doel. En het is niet te doen om de mid delen maar om het doel. Dit moet men bij alle sociale hervormingen wel in het oog houden alle mooie plannen op het papier, die ten slotte er niet toe leiden, dat het lot van den werkman inderdaad verbeterd wordt, geven niets. Het eeni- ge wat ten opzichte van bijzondere per sonen in de zaak, die ons bezig houdt, tot het doel kan leiden, is voortdurend aanhouden op de noodzakelijkheid om den werkman een beter lot te bezorgen, en daarbij goede voorbeelden, om te toonen, hoe dat doel is te bereiken. Als zoodaning beschouwen wij den aandrang om minimum-loon en maximum-ar beidsduur in bestekken van openbare besturen op te nemen. Ook dezen kan men daartoe wel dwingen, maar men mag gegronde hoop koesteren, dat aan houdend kloppen op dit aanbeeld hier niet vruchteloos zal zijn. Dat dit tot dusver nog slechts in weinig gevallen slaagde, behoeft niemand te ontmoedi gen. Nieuwe denkbeelden vinden nooit dadelijk algemeen ingang. Maar als zij bij toepassing door weinigen deugdelijk blijken, dan vinden zij allengs in een steeds wijderen kring navolging. Zoo is het, dat de aanhouder wint. Er is trouwens tweeëlei reden om aan te nemen, dat in deze richting geleide lijk de toepassing van het aanbevolen denkbeeld veld zal winnen. De eerste reden is, dat de bezwaren, die tegen de practische uitvoerbaarheid ingebracht worden, gemakkelijk ,uit den weg te ruimen zijn. De bezwaren, waar op wij het oog hebben, zijn ontleend aan de moeilijkheid om een minimum loon vast te stellen, geldende voor alle omstandigheden en gelegenheden. In derdaad, als men door een vertegen woordigend lichaam een tarief wil doen vaststellen, geldend voor alle vakken, altijd en overal, dan zijn de bezwaren onoverkomelijk, maar die verdwijnen als sneeuw voor de zon, als men in elk bestek, het voor dat bestek geldend loon en den daarvoor geldenden arbeidsduur vaststelt. Dan heeft men slechts te doen- met den tijd, de plaats, de verhoudin gen voor een bepaald vak en voor de daarbij te bezigen werklieden, en het zal weinig moeite kosten om daarvoor een tarief vast te stellen, dat men voor dat werk zonder bezwaar kan toepas sen. De tweede reden is, dat het alge meen belang door die manier van doen gebaat wordtin de eerste plaats wor den van de deelneming, of althans van de laagste inschrijving uitgesloten de menschen, die tot nu toe een ander slechts de loef afstaken, omdat zij op lage loonen azen, maar die, als dit mid del hun ontvalt, het tegen bekwamer aannemers moeten afleggenin de tweede plaats, omdat de patroons, el kander niet meer kunnende overvleu gelen door lage loonen, hun best zullen doen om voor gelijke loonen de beste werkkrachten te krijgen. Betere aan nemers en betere werkkrachten zullen dus de vrucht zijn van het stelsel. Mag men alzoo aannemen, dat bij aan houdenden aandrang, de openbare bestu ren hoe langer zoo meer het stelsel vol gen zullen, men mag verwachten, dat hun voorbeeld de bijzondere personen zal doen volgen. De ervaring pleit daar voor. De Algemeene Voorwaarden, door de Regeering voor aanbestedingen vast gesteld, worden in nagenoeg alle bestek ken aangehaald. En de voorwaarde, dat bij aangenomen werken de werklieden tegen ongelukken moeten verzekerd zijn, aanvankelijk niet dan schoorvoetend in enkele bestekken opgenomen, komt nu al in zeer vele bestekken van bijzondere personen voor. Zoo zal het ook met minimum-loon en maximum-arbeid gaan. Naarmate voor openbare werken het stelsel goed werkt, zal het door bijzon dere personen meer en meer worden na gevolgd en in toepassing gebrachten daarvan zal het gevolg zijn, dat zonder schokken en zonder gevaarlijk ingrijpen in bestaande toestanden de loonstandaard geleidelijk verhoogd wordt, voor zoover de economische verhoudingen het moge lijk maken. Wie dus, dit is de slotsom, waar toe deze beschouwing ons voert, werkelijk in het belang van den wer kenden stand den loonstandaard wil doen rijzen, en wil voorkomen, dat de werkman het offer worde van de pogingen der aannemers, om elkander in goedkoope prijzen te overvleugelen, richte vdor en boven alles zijne krachten op het invoe ren van minimum-loon en maximum- arbeid in openbare bestekken, in de hoop, dat dit daarna in de bestekken van bijzondere personen worde nage volgd. Dit is ook wenschelijk opdat patroons, die goed zijn voor hunne knechts, het niet afleggen tegen hen, die hun werk volk exploiteeren. Dit is nu veelal het geval. En zoo krijgen zij, die op het loon hunner werklieden beknibbelen, licht de aannemingen die ontgaan aan anderen, wien het erom te doen is hun werkvolk goed te behandelen. Dienten gevolge zien de laatsten zich het werk ontgaan, dat de eersten bekomen, en zoo kunnen zij, bij wie de werklieden het minder goed hebben er meer plaat sen dan zij, die het lot van hun perso neel ter harte nemen Binnenlandsch Nieuws, Vergadering van den Raad der gemeente BARSINGER- Voorzitter de heer D, Spaans, Burge meester. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige bijeenkomst ge lezen en goedgekeurd. Inzage wordt genomen van het pro cesverbaal van de opneming der boeken en kas van den Gemeente-ontvanger, waaruit blijkt dat op het tijdstip der opneming in kas was een bedrag van f 1735.635. Voor kennisgeving wordt aangenomen een missieve van Ged. Staten d.d. 20 Mei j.1. houdende een terugzending voorzien van de vereischte machtiging van het besluit tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting dienst 1895. Gelezen wordt een adres van het Kerk bestuur van Haringhuizen, houdende ver zoek om subsidie voor het leggen eener bovengrondsche verbindingsbuis vanaf het kerkgebouw aldaar tot een op 20 M. afstand te maken regenwaterbak. Het Bestuur deelt mede dat door de afdeeling Barsingerhorn van het Witte Kruis een bedrag van f220, uitsluitend voor het maken van een regenwaterbak te Haringbuizen is aangevraagd en ver kregen dat de verdere kosten gedragen moes ten worden door het kerkbestuur. dat op de plaats waar de bak gemaakt zou worden, bij het graven doodsbeen deren zijn gevonden, waarom het Bestuur van het Witte Kruis verbiedt daar de bak te maken dat nu een plaats is aangewezen op 20 M. afstand van de kerk en dat het kerkbestuur de kosten van de ver- bindiugsbuis, zijnde f 40, onmogelijk kan betalen. Bij de beraadslaging over dit adres deelt Voorzitter mede, dat B. en W. in beginsel voor het verleenen eener subsidie zijn, doch een bedrag van f 25,— voldoende achten. De heer Raat ziet er geen bezwaar in om het geheele bedrag te verleenen. Spreker deelt verder mede, dat het' de bedoeling van het kerkbestuur is om in dien het bedrag der kosten minder is dan f 40, slechts om dat bedrag te be schikken dat werkelijk noodig is. Voorzitter zegt, dat B. en W. hebben geinformeerd naar de kosten eener ver bindingsbuis van 20 M. lengte, en dat deze overeenkomen met het bedrag, het welk zij voorstelleu. De heer Beers had gaarne gezien, dat bij het adres eene gespecificeerde opga- gave der kosten was overgelegd, het geen bij nagaan over het bedrag der subsidie noodzakelijk is. Daar in dit geval alleen eene bereke ning is gemaakt door B. en W. en spre ker voor het verleenen van subsidie is, zal hij zich vereenigen met het voor stel van B. en W. Dit voorstel wordt bij omvrage dan ook met algemeene stemmen aangeno men, zoodat aan het kerkbestuur eene subsidie van f25 wordt toegestaan. Aan de orde wordt gesteld, het on derzoek der ingekomen geloofsbrieven van het gekozen lid voor den Gemeen teraad, den heer E. Kluijver. Deze stukken worden in orde bevon den en op advies der Commissie van onderzoek wordt tot toelating van den heer Kluijver besloten. Hierna gaat de Raad over in geheime zitting, ter behandeling van enkele recla mes tegen den hoofdelijken omslag en de hondenbelasting. Na heropening der vergadering was men genaderd tot de gewone rondvraag waarbij de heer Beers mededeelt, dat noodig wat grint op den toegang van de begraafplaats moet worden gebracht dat eenige pannen op de school onregel matig leggen, terwijl voor enkele daarvan nieuwe in de plaats gebracht moeten worden; en dat het wenschelijk, is dat da urinoirs te Kolhorn wat opgeknapt worden. Nadat de voorzitter van een en ander nota genomen heeft, wordt de vergade ring gesloten. De in de gemeente Ha- ringkarspel bestaande Vrouwenveree- nR?inö jjHulp in Nood", blijft steeds vruchtbaar werkzaam, blijkbaar uit het iu de vorige maand door de secretaresse gegeven verslag over het afgeloopen boekjaar. Uit dat verslag toch blijkt, dat van 1 Mei 1895 tot 1 Mei 1896, door de vereeniging ondersteund zijn dertig ver schillende personen, zoo hier als elders in de gemeente wonende, tot een be drag van fl 76.235. De verstrekte hulp bestond, evenals

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1