Polei overziebt Ier met Anna Paulowna, 2 J 1 i. Ned. Onderwijzers-Genoot schap. Te HAARLEM sneed zich Buitenlandsch Nieuws. vorige jaren, deels in kleedingatukken, deels iu versterkende middelen, aan zie ken en zwakken verleend, terwijl gedu rende den winter nog aan enkele per sonen brandstof werd uitgereikt. Er werd verstrekt circa 1200 L. melk 570 eieren, 32'2 K. G. rookvlecsck, 13 mud steenkool, 950 turven, benevens 106 verschillende kleedingstukken, de laatste meestal bij de geboorte van kin deren. Zooals reeds bij een vorige gele genheid werd opgemerkt, verleent de ver- eenigingjdie alleen door vrouwen bestuurd wordt, slechts hulp na gedaan per soonlijk onderzoek, waarin het bestuur ter zijde wordt gestaan door „Verzorg sters" in de verschillende wijken der gemeente woonachtig en wacht het be stuur met het verstrekken van hulp en onderstand niet totdat die gevraagd wor den, maar voorkomt die aanvragen zoo veel mogelijk, zoodat het dan ook zeer zelden gebeurt, dat iemand bij de ver- eeniging om hulp aanklopt. De wijze waarop de vereeniging „Hulp in Nood" hier in Haringkarspel nu al eenige jaren werkt, geeft ons al len moed om andere gemeenten op te wekken tot navolging. Het bestuur bestaat thans uit de da mes SteinbachStaanSchuitBe Winter LevendigEieuwenhuis en Meijer Drees, Secretaresse, die allen bereid zijn tot het geven van inlichtingen aan hen, die dit mochten verlangen. Ook van hier vertrok gisteren weder een jongmensch (W. W.) naar Transvaal, waar zijn broeder reeds «es jaren verblijf hondt en aldaar voordeelige zaken maakt bij het smidsvak. Het maken van een regen- waterbak te Haringhuizen met het daarvoor te verrichten graafwerk, een en ander voor rekening van de Afd. Bar- singerhorn van „het Witte Kruis", is aan genomen door de Amsterdamsche ijzer fabriek -systeen Monier- gevestigd in de Witten burgerstraat te Amsterdam, voor de som van f 200. De bak zal een in houd hebben van 9500 Liter. LANGEDIJK, Den lsten Juli heelt de heer J. E. Az. de eerste roode kool van zijne akkers gesneden. Er waren er niet meer dan 50, die bij voor een goeden prijs aan een han delaar verkocht. Het telephoonkantoorte Warmenhuizen behandelde geduren de de maand Juni 29 telegrammen. Gedurende de maand Juni hadden aan het Hulppostkantoor aldaar op de Rijks postspaarbank plaats 22 inlagen, samen f 323.50, 7 terugbet. 246.02. Raadszittingte Oude Nie- dorp, op dinsdag 2 Juli, 's namiddags ten zes ure. Tegenwoordig allen. De Yoorz. opent de vergadering, waar na de notulen der laatste bijeenkomst worden gelezen en onveranderd vastge steld. Ingekomen is een adres van den heer lissingonderwijzer te Zijdewind, waar in deze verzoekt in aanmerking te mo gen komen voor de voorheen door den heer Schuchart waargenomen betrekking van klokopwinder aldaar. Met algemeene stemmen wordt op voorstel van den Yoorz. de behandeling hiervan uitgesteldmisschien komen er in dien tijd meerdere sollicitanten. De Voorz. deelt verder mede, dat de heer Koemeester heeft bedankt als hooi- steker te Zijdewind. Uit de gehouden stemming voor de benoeming van een opvolger blijkt, dat 4 stemmen waren uitgebracht op den heer J, Wit en 3 op den heer P. W es ter, zoodat eerstgenoemde hooisteker werd. Hierna is aan de orde, het kardinale punt der agenda, namelijkde benoe ming van een Hoofd der School te Zij dewind, ter vervulling van de vacature Schuchart. Terecht wijst de Yoorz. er op, dat wellicht een lange reeks van jaren de ouders een groot gedeelte van de op voeding hunner kinderen aan den thans te benoemen persoon zullen moeten toe vertrouwen Op de door B. W. en den district schoolopziener opgemaakte voordracht waren alpbabetisch geplaatst, de volgen de heeren G. Baas, van Amsterdam. C. L. v. d. Bilt, van Helder1 C. H. Geevers, Anna Paulowna. R. Kielstra, Haarlem. M. Martens, Amsterdam. L. B. Slikke, Stavenisse, waar van de beide eerstgenoemden R. Cath. zijn. Tot stemming overgaande, blijkt dat met algemeene stemmen is benoemd, de heer C. Baas van Amsterdam, aan wien dit feit nog getelegrafeerd zal worden. Het voorstel van den Voorz. om den benoemde op te dragen, om den eer sten of uiterlijk den vijftienden Augus tus in functie te treden, wordt algemeen goedgevonden. Bij de rondvraag, vraagt de heer Strijbisaan wien de grond behoort, af komstig van de helling der voormalige brug in „de Leijen". Dit zal door B. en W. worden onder zocht en in de volgende bijeenkomst medegedeeld. Hierna wordt de vergadering gesloten. Uit het pas verschenen jaarverslag over 1895 blijkt, dat bover.gi-noemde vereeiT- ging zich in een toenemenden bloei mag verheugen. Opgericht werden in 1895 niet minder dan 14 nieuwe afdeelingen, terwijl van 4 opgeheven afdeelicgeu het meerendeel der leden zich bij andere aan sloten. Het gewone aantal leden klom tot 5395. Ook de toestand der geldmid delen is bevredigend. Er is van 1895 een beschikbaar saldo van f 1480.385 bij een ontvangst van 7803.055, terwijl het vaste fonds van het genootschap van f 11696.96 tot f 13010.125 klom. Tot nieuwe leden van het hoofdbestuur we den gekozen, de heeren P. de Geus en W. T. Eildebrand. Over den toestand der verschillende in stellingen des genootschap», ondersteu ningsfonds, spaarbank levensverzekering, paedagogische bibliotheek en schoolmuseum, komen in het verslag uitvoerige rappor ten voor, die voor het meerendeel zeer gunstig luiden. Mr. Tak van Poortvliet. Men schrijft De oud-aainister mr, Tak van Poort vliet, die sedert 4 weken teLausanne aan het meer van Gerève vertoeft, is aan den beti rende band. De geneesheeren hebben hoop op ge- beele genezing der keelaandoeningmet hunne toestemming zal wanneer het weder in ons land niet te guur is mr. Tak van Poortvliet in deze maand maar Middelburg terugkeeeren en zijn buiten verblijf aldaar in de buurt betrekken. Met het oog op vroeger plaats gehad hebbende ongelukken bij het houden van schietoefeningen met zwaar geschut van de knnstbatterijen te HEL DER, zullen in 't vervolg, wanneer ge vuurd wordt, ter waarschuwing van zee varende nevens de roode vnurvlag sein vlaggen worden geheschen, aanwijzende de richting waarin gevuurd zal worden. Deze seinen zijn de volgendevlag rood wit, richtingN.; wit-zwart, N.O.; zwart O.; rood-zwart, Z.O.; wit-rood, Z,; zwart-wit. Z. W.; wit, W* en zwartrood, N.W. Door het artillerie-com mande ment worden aan de visschers, die ge woonlijk onder den wal hun bedrijf uit oefenen, in kleuren gedrukte kaarten ver strekt, waarop de beteekenis der seinvlag gen wordt verklaard. Zekere A. W., u i t RIEUWEN- DAM, sprong bij Buiksloot uit de tram hij kreeg een hersenschudding en over leed heden. Te HEEK-HULSBERG heeft gisteren namiddag een 17-jarig jongeling een kind van 9 jaren bij ongeluk door een geweerschot gedood. Het gerechtshof te 'S-HER- TOGEN BOSCH heeft in de zaak van den notaris W. J. S. te Nederweert, beklaagd dat hij aan den president der rechtbank te Roermond ter justificatie zijner staten van kosten, quitanties had overgelegd van uitgevers van couranten, wegens adverten ties, die daarin niet waren geplaatst of wtl waarin die advertenties hooger getari- fieerd waren dan hij gehouden was aan die uitgevers te betalen, bevestigd bet von nis der rechtbank te Roermond, waarbij hij werd veroordeeld tot zes maanden ge vangenisstraf, Eergisteren vergaderden te Alkmaar dijkgraaf en heemraden van het college der uit waterende sluizen in Ken- nemerland en Westfriesland, om te beslis sen over de sl of niet geldigheid der be noeming van mr. M. E. J. J. van Lidth de Jeudetot secretaris. Zes leden waren tegenwoordig (een der heeren was absent); drie leden waren voor de geldigheid der benoeming van den heer mr. Van Lidth de Jende, en drie heeren verklaarden dat h. i. de heer J. M. C. Kroon de benoemde was, omdat deze reeds bij de eerste keuze de meeste stem men op zich vereenigd bad. Aan Gedeputeerde Staten zal het gevoe len van beide partijen worden meegedeeld. Te WILDWOLDA in 't 01 d- ambt gingan dezer dagen twee boe renknechten, die in een weiland bezig waren met het verwijderen vaD distels, een weddingschap aan, wie van hen met één slag van den, zicht de meeste distels zou afslaaD. De eerste, die zou slaan, spande natuurlijk alle krachten in, trof echter geen distels, doch zijn kamerand in den buik en wel zoo erg, dat een groote snede ontstond, waardoor de inge wanden zichtbaar waren. Er bestaat groot gevaar voor 't behoud van het leven. Eenige leden van ffde Harmonie" te Waalwijk zijn op terugweg van een uit stapje naar Oosterhout door eenige per sonen nit die gemeente vreeselijk mishan deld, zoodat enkelen verplicht waren zich onder geneeskundige behandeling te stel len. Te Ziegerswoude (Friesland) is eene 87- jarige hooier door zonnesteek getroffen en overleden. Hij laat eene weduwe en 4 kinderen onverzorgd achter. De F1ELDERSCHE politie heeft de hand gelegd op een gepaspor- teerd militair, die zich te Z ij p e schul dig maakte aan diefstal van een paard en sjees en daarmee in den nacht naar Den Helder reed, waar hij met veel moeite werd opgevangen. Hij is gevankelijk naar Alkmaar getransporteerd. voor eenige maanden een jongen, bij het breken vau eer. glasruit, v.ij ernstig aan den pols. Een geneesheer wist di woud te heelen maar zonderling genoeg, de hand bleef oubruikbaar en de jongen khagde steeds over een vreemde pij" in den pol». Te i laitste besloot de geneesheer de bulp in te roepen van dr. Valkema BLuw om den pels door middel van Röntgenslr-ileu te pholognpheeren. En afgBand op de photographie, welke een zwarts streep in den pols vertoonde, werd bij eene ope ratie op die plek een stuk glas gevonden. De hand is tn weer goed te gebruiken. Een heksengeschiedenis. Als een bewijs hoezeer ouder de min dere volksklassen nog het bijg.-loof heerscht, wordt uit UTRECHT het volgende ge meld In een slop, dat uitkomt in de Gast huissteeg, die den Wiltevrouwensingel met de Biltstraat verbindt, woont een arbei deregezin, man, vrouw in een halfjarig kind. De huiselijke vrede en het gezin werden tot voor eenigen tijd door niets verstoord, totdat plotseling de kleine be gon te sakkelen en trots alle in 't werk gestelde pogingen, met den dag achteruit ging. De ouders wisten niet wat te be ginnen. Familie, vrienden en buren kwa men er bij te pas, maar zonder dat iets hielp. Doch als een reddeode engel, hak te een buurvrouw opeens den knoop door: zyHet kind is behekst". Eet was zoo een voudig, dat men zich niet kon begrijpen er niet eerder aan gedacht te hebben, 't Kwam er nu maar op aan om te weten, wie te tooverbeks was. Maar dat zou de zelfde slimme buurvrouw wel uitvinden. Op haar verzoek liet men haar alleen, zij sueed het zeegrassen matrasje van het kleine kind open en vond daarin o, schrik het model van een kip, een staaj en zwarte rozen, allemaal kenteeke- nen die duidelijk wezen op de minder ge- wenschte tegenwoordigheid van den Vorst der Duisternis. Nu wist de buurvrouw meteen ook, wie dieu gast had binnengeloodst. Het was een gewezen buurvouw, een knap oudje, dit met haar man een handel in bloemen dreef, en van wie men zich herinnerde dat ze naast een gezin had gtwoond, dat bijna gtheel was uitgestorven. Het geen kwaad denkende oudje werd op listige wij ze bij de zieke zuigeling gebracht, toen vertelde men haar dat zij de tooverkol was, die het kind had behekst, en dat ze het kind weer moest zegeneD, of 't zou niet best met haar aSoopen. De buurvrou wen dreigden in koor mee en het onthut ste vrouwtje bezweek voor de overmacht. Driemaal sprak ze tot het kindGod ze gen je 1 Niet zonder moeite liet men haar toen gaan. Het kind stierf den zelfden avond en is eergisteren begraven. Hoe Het bij den Karwjj- bouw gaat. Karwij is een tweejarig gewasdat wil zeggen, in het eerste jaar wordt het op rtgels uitgezaa:d op dezelfde manier waarop men b.v. in de moestuinen de slaboonen aan regels weet te leggen, en in het tweede jaar volgt de oogst. In 't eerste jaar groeit het niet hooger dan een halven voet en gelijkt het veel op een vreemdsoortig grasgewas in het volgend jaar schiet het door, gaat de lucht in, bereikt eene hoogte van 3 tot 4 vmt en levert duizendvoudig zaad. In het eerste jaar kan men zonder hinder tusschen de regels groene erwten, paarden— of duiven- boonen of iets anders teelenin htt twee de neemt de karwij het geheele veld voor zichzelf in beslag. Het uitzaaien geschiedt met eene zaaimachioe, bestaande nit een voertuig, dat achter twee en voor één wiel heeft, Tusschen de achterwielen is een lange smalle bak bevestigd, voorzien met tal van naar den grond wijzende buisjes. De toestel is zoo ingericht dat, als er een paard voorgespannen wordt, dat het geheele zaakje voorttrekt, het zaad op etne hoogst regelmatige wijze den bak verlaat om door de buisjes den grond te bereiken. En dit is nu het ganscbe geheim, waarom de regels zich zoo precies evenwijdig op het land vertooneD. Begint in het twee de jaar de plant te bloeien, dan is het ot een geel-wit kleed den akker bedekt. Een prachtig gezicht levert dit op, omdat het de eerste kleurschakeering is, die het groen breefct. Na den bloei volgt bijna onmiddellijk de afsterving en alles neemt een licht-bruinen tint aan. De bouwer beleeft alsdan span nende dagen, want het zaad zit ontzettend los in de huisjes. Een onverwacht opko mende storm als b. v. verleden jaar of een hevige slagregen zijn voldoende om een derde of meer te vernietigen. Ver leden jaar waren er landerijen vau bunders omvang, waarop men na den Junistorm geen cent kon leggen, zonder eenige kar- wijzaden te bedekken. En als men dan bedenkt dat elke hectoliter eene waarde van 10 tot 20 Gl. vertegenwoordigt, be hoeft men niet te vragen of de schade groot is. Is het zaad genoegzaam aange- rijpt, dan volgt de oogst meestal in de tweede helft van Juni die met eene maai-machiDe plaats heeft. Iedereen heett in zijne omgeving wel eens eene gras- maai-machine gezien, en vooral voor die lezers is het volgende niet al te onduide lijk. De graanmaaier, die voor de karwij gebruikt wordt, verschilt in zooverre van den grasmaaier dat er in den vorm van een kwart-cirkel een plat bord aan beves tigd is. Snijden nn de nijdig heen en weer vliegende mesjes het gewas af dan valt het juist op dit groote platte bord en door eene vernuftige aanbrenging van vier, zich gelijkmatig bewegende wiekcD, wordt telkeDS het bord weer schoou ge- v egd, het gewas netjes er afgeschoven eD achter de machine op boopjis gelegd. Dit maaien maakt een wondera.-rdig efftcl vooral op toeschouwers, die zulk eene wij ze van werken niet gewend zijn. Zooa s gezegd is, zit het zaad zeer los cn daarom neemt men bij voorbaat de late avond en de vroege morgenuren te bant om dit werk te doen. Elk zaadje op zich zelt zit dan, tengevolge der koelte, alsmede ten gevolge van de inwerking van den dauw iets Ta3ter op zijne natuurlijke plaats, en derhalve, hoe beter de juiste tijd tot maaieri benuttigd wordt, hoe meer kans er bestaat geen zaad te vei liezen. Gewoon lijk werkt men daarom als het warm en zonnig is, van 7 tot 10 uur 's avonds en van 3 tot 7 unr 's morgens. En eene in orde zijnde machine kan in dien tijd bunders tegen den grond leggen. Een macht van handen is nu noodig om al ue hoopjes te verzamelen en even als hooi in roken hokken zegt het volk op het land te zetten. Elk hok krijgt den vorm van een kegel en de vrouwen reppen bij dit werk evengoed de handen als het manvolk, zorgende dat de hokken met bindtouw om woeld worden om het uit elkander vallen te beletten. Bij sterken wind worden zij zelfs met pennen en klampen aan het veld bevestigd om omwaaien te voorkomen- Van binnen halen, evenals tarwe of haver is geen sprake. Dit alles zou verlies van zaad tengevolge bebbeD, en daarom komt de dorschmachine na eenige weken op het veld om de kar wij zoo van *t iand af te dorschen. Ook dit is voor den oningewijde een vreemd gezicht. Verbeeld n, een voertuig, bestaan de uit een langwerpigen houten vloer op vier wieltjes, ongemanierd groot en met lage opstaande zijkanten. Het geheel slechts een paar voel hoog. Dit noemt men een larwij-hros. Met een paar flinke paarden bespannen rijdt die het land opeen paar man staat- bij de hokken gereed en met behulp van twee lange sprieten, die zij langs den grond heen onder de hokken doorsteken, wordt de geheele kegel op de kros ge tild. Is de kros geladen soms staan er dan 4 of meer hokken op dan gaat het naar de dorschmachine. De bindtouwen worden verwijderd en zorg vuldig voor latere diensten bewaard, de karwij gaat in den gapenden mond der hijgende, brommende en ratelende machine en aan den achterkant komt het netjes gedorscht in de aangehangen zakken terecht. Men verhandelt het dan per baaltje. Eu wat doet men nu met de karwij P Velen zullen de korreltjes wel eens ontmoet hebben in sommige soorten van kruidkaas, maar het grootste gedeelte gaat naar het buitenland vooral naar Duitschland om daar tot verschillende doeleinden te dienen. In Duitschland wordt er een nationale drank nit bereid, die aldaar en ook bij ons bekend is onder den naam van Kttmmel. Hooibouw. De uitkomsten van dit gewas zijn in onze omstreken niet zoo schitterend als het vorige jaar. Over het algemeen blijft het bij */7 of uiterlijk bij s/4 van den vorigen bouw. Veel hooi staat op roken, die tengevolge der regenachtige dagen niet binnengehaald kunnen worden. On voorzichtigheid op dit punt straft veelal zichzelf. Lijdelijk wat meerdere warmte afwachten is dus voor den verstandigen eigenaar het eenige wat er overschiet, hoe schadelijk te veel vocht op den duur ook is. Daar is zeker geen strijd, die op een rij ker en langduriger verleden kan terugwij zen dan die tusschen DEMOCRATIE en CONSERVATISME. Onder alle vor men en gedaanten heeft hij zich vertoond nu eens heftig en fel, als opgezweepte gol ven, die de geharnaste kust bestormen, dan weder zacht knagend, als een woud beek, die in hare rustige vaart, slechte door enkele korrels de bedding verwijdt. In bijne alle eeuwen vindt men de bloedige sporen van den worstelkamp. Den 30 Juni van het jaar 1296 viel de vrijzinnige graaf Floris V onder de dolksteken van de conservatieve edelen 10 Juli 1584 ziet den vooruitstrevenden "Willem van Oranje vallen door de ab solute heerschappij. Ziedaar een paar slachtoffers van het behoud. Maar ook de tegenpartij telt zijn martelaren. Op 30 Januari 1649 werd Karei I van En geland door de democratische puriteinen naar het schavot gevoerd de Fransche democratie van 1789 schreef de „Rech ten van den mensch" met bloed en be zegelde haar heftig optreden op 28 Ju li 1794 door het hoofd van Lodewrjk XVI. Men veroordeele in deze beide par tijen niet te sterk. De gebeurtenissen pasten vrijwel in lijsten van hunnen tijd, terwijl de handelende personen slechts de uitvoerders waren der heerschende begrippen. Hoekschen en Kabeljauwen, Schieringers en Vetkoopers, Lichtenber gers en Lokhorsten, Heeckerens en Bronkhorsten, om ons slechts tot Ne derland te bepalen, 't zijn allen synonie men van Democraten en Conservatieven. Doch de periode, dat men elkander te vuur en te zwaard vervolgde, dat men elkanders beginsels in bloed meende te kunnen verdrinken, ligt gelukkig verre achter onzen rug. Het zwaard heeft plaatsen gemaakt voor de pen, het ruwe geweld heeft zijn zetel moeten afstaan aan de humaniteit. Het slagveld wordt thans begrensd door de wanden van het parlementaire gebouw, of de aanvoer ders verkondigen hunne meeningen na den afloop van een welvoorziene tafel. Dezen laatsten vorm verkoos ook de Fran sche ministeipresident, op zijne reis in de provincie. Volgens den heer MELINE volgt de democratie thans een verkeerd spoor. De steden worden overbevolkt door werklieden, gewezen landbouwers en geruïneerde kleine grondeigenaars, die een bestaan trachten te zoeken in de centra's der nijverheid. De oorzaak daarvan zoekt de minis ter bij het socialisme, dat door zijn maximumloon en minum-arbeidstijd, tus schen het platteland en de stad lang zamerhand een diepe klove graaft. De natuur kent geenen achturigen werkdag. Zij eischt soms zoowel den vroegen morgen, als den laten avond en die de vruchten van zijn arbeid wil ge nieten, moet bij haar onverpoosd in het gareel staan. Nu is het niet te verwonderen, dat waar den werkman hier een ondank baren, vermoeienden arbeid wacht, en elders een goed betaald vrijgemakkelij- ke dagtaak een zorgvrij bestaan belooft,dut laatste verkozen zal worden. Deze aanhou dende trek ontvolkt het land; terwijl hij door zijn overvloed van werkkrachten den normalen werkdag gaandeweg tot nog mindere uren moet terugbrengen. De ontvolkte dorpen, de braak liggende velden zullen langzamerhand, gelijk dat nu reeds in Engeland het geval is. niet meer in de toenemende behoeften van de steden kunnen voorzien, wat eerst eene steiging der levensmiddelen tenge volge zal hebben en hongersnood in het verschiet stelt. DeFRANSCHE regeering hoopt dat drei gen despook te bezweren, door spoedig den tijdelijken VRIJEN INVOER van graan te regelen; terwijl zij den kwijnenden landbouw, door nieuwe werkkrachten, energie en kapitaal zal trachten te her stellen. 't Is bijna niet te gelooven, dat deze woorden door den protectionis- tischen hoofdman bij uitnemendheid zijn gesproken. Voor drie jaren zocht de heer Meline door een gordel van be schermende rechten, die Frankrijk in een tarieven oorlog met Zwitserland en Italië wikkelde en de nijverheid groote schade berokkende, den landbouw te helpen. En de gevolgenverhoogde grondrente, stijging der broodprijzen, kwijnende fabrieksdistricten, ontevreden heid in stad en lande zoekt hij te stillen door tijdelijken vrijen invoer van graan. In denzelfden geest als de minister president van Frankrijk, sprak ook Mc. KINLEY, de kandidaat der republie- keinen,[voor het presidentschap der VER- EENIGDE STATEN. Ook deze staatsman hoopt verbetering te brengen, door den trek naar de steden te bekampen, door verbeterde toestanden op het land. Op eene kalme, bezadigde wijze wordt in de beide machtigste republieken der Oude cn Nieuwe wereld de nieuwe Demo cratische koers aangewezenVerbete ringen der Sociale toestanden ten platte lande, door verheffing van den nationa- len landbouw. Ontlasting der overbe volking van de groote steden, door ver hooging van het productie-vermogen van den bodem. Een der jongste offers in den strijd tusschen behoud en vooruit gang is de PRUISISCHE minister van koophandel, von Berlepsch. In het land waar de mensch bij „Vrijheer" begint, nam hij een eigenaardige positie in. Van afkomst behoorende tot de conservatieve Jonkerpartij, is hij een der weinige adel lijken, die ook het wel en wee van den minder-bevoorrechte ter harte ging. Aan zijn krachtig optreden was het te danken, dat aan het misbruik van vrou wen- en kinderen-arbeid een einde werd gemaakthij riep de commissie voor de arbeids-statistiek in het leven, wier werk zaamheden reeds belangrijke resultaten afwierp. Eene verordening op de werk zaamheden in de bakkerijen wist hij in 't leven te roepen; eene op het sluiten der winkels om 8 uur was in bewerking. Eene reorganisatie der Kamers van Koophandel, waardoor ook de stem der werkliedenvereenigingen tot haar recht zou komen, werd in de Pruisische kamer verworpen en was de voorbode van zijn val. De ijzer- en kolen-milli- onnairs hadden nog genoeg invloed aan het hof om den adellijken democraat aan den kant te zetten. De stille strijd in salon en kabinet herinnert ons onwillekeurig aan het wa pengekletter, dat in verschillende deelen der wereld wordt gehoord. De zwarte bevolking in Mashonaland verkeert nog steeds in vollen opstand. Men vreest dat de inboorlingen in Basuto- land, Kaap-kolonie, Natal, Transvaal en Oranje Vrijstaat, zich bij de Matabelen zullen aansluiten, wat den toestand zeer zou verergeren. De Kafferbevolking in deze landen verhoudt zich tot die der blanken als 3000000 tot 600000 of als 5 tot 1. Nu mogen de .blanken beter gewapend en georganiseerd zijn en op het eind de overhand behouden, toch zal dat slechts kunnen geschieden na eene ware verdelgingsoorlog. En dat voornamelijk omdat de goud zucht van Rhodes en Beit, die eindelijk hun ontslag als commissarissen derZ.A. Maatschappij hebben gekregen, liet land van zijn verdedigers ontblootte, 't Is meer dan schande.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2