Dienstbode. Uit de M ie loop Uit de M TE KOOP Zomermantels, Notaris Backx, Dienstbode, Aanbesteding*. Dienstbode. Solide Naaimachines plaatsfa,ijk nieuws. Stoom-dorschmachine, a. Van Ged. Staten goedgekeurd terug, de 2de Suppl. Begrooting, dienst jaar 1896. "Ware de Raad voltallig geweest, dan zo aden deze heeren beslist tegen de re GEMENGD NIEUWS. Wat is vacantie? Predikbeurten. SCHA «Kaf. 12 16 23 Burgerlijke Stand. Gem. SCHA GE ft. Gem. Anna Paulowna. Gein. Wieringerwaard. Gein. Winkel. Gem. Meerlmgo waard. Gem. Uroek op Eangredijk. Gem. Sint Maarten. Gem. Barsingerhorn. Gem. Nieuwe Niedorp. Gein. Warmenhuizen. ADVEKTENTIEN. Er biedt zich aan: op Woensdag 8 Juli 1896, verbouwen der 0, L, School te Callanstoog, Ctevraag-d Roode Mosterd en Grauwe Erwten. Bij den ondergeteekende ver schijnt iederen Woensdag Mevr. S. M. C. yan Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude.) :,ue nonanascne Lelie" is het eenige Weekblad in Ne derland voor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringen; let hierop voor uwe adver- tentiën. Prijs per jaargang f4.50. fr. p. p. f5.— Proefnummers gratis. Amsterdam. J. Veen. en alle andere hulpmeststoffen van de firma G. i. Kro! Co. te Zwolle, onder garantie, in elke hoeveelheid verkrijgbaar bij J. C. v a n WIJK, te Au na Paulowna. De uog voorhanden zijnde worden legen veel verminderde prijzen uitverkocht. (Ouden worden ingeruild.) voorradig bij W. IMHULSEN. Schagen, 4 Juli 1896. Ds. A. W. van Kluijve, zal als secundus van wege het Prov. Kerkbe stuur, de aanstaande vergadering bijwo nen dor algemeene synode der Ned. Herv. Kerk, welke den 15 Juli e. k. zal worden gehouden. Verslag der vergadering van den Raad der gemeente Scha- gen, gehouden op Vrijdag 2 Juli 1896, des avonds ^ten 6'/3 ure. Tegenwoordig, de heerenJV. A. Ha- zeu, wethouder-waarn. Voorzitter, en de raadsleden C. A. HoogschagenJ. v. d. MaatenP. MeursJV. Roggeveen en C. N. Vlaming. Afwezig waren, de heerenP. Buis Jz., wethouder, en de raadsleden C. As jes, C. Bijpost1). Smit en Jb. Stammes. Na lezing werden de notulen der twee laatste vergaderingen goedgekeurd, naar aanleiding waarvan de heer J. v. d. Maa ten verklaarde overtuigd te zijn van de moeielijkheid voor den Secretaris, den heer Jb. Denijs Jz., om bij heftige raads vergaderingen goede notulen te leveren, weshalve hij hulde bracht aan den Se cretaris voor de belangrijke en zoo dui delijke notulen. Tevens verzocht de heer J. v. d. Maa- t en, dat als apendix nog aan de notulen der laatste vergad. zal worden toege voegd: dat Spr. in die laatste vergade ring, bij de behandeling van het explooit der wed. Brügemann, er op gewezen heett, dat de gemeente met betrekking tot de verzakking van den grond aan het marktterrein en de daardoor veroor zaakte schade, alleen heeft te maken met het Kerkbestuur. Spr. heeft zijn rede nen, waarom hij deze uiting bepaald in de notulen wenscht aangehaald. Conform het verzoek van den heer v. d. Maaten, wordt besloten. Ingekomen waren b. Id. schrijven goedkeuring besluit af- en overschrijvingen. C. Schrijven van den heer Commis saris der Koningin, meldende dat aan den Burgemeester, den heer S. Berman, vier weken verlof was verleend, ingaande 27 Juni 1.1. d. Procesverbaal kas-verificatie d.d. 13 Juni 1.1., meldende een ontvangst ad f 82452.775, uitgaaf ad f 80692.19 en batig saldo ad f 1760.585. De heer J. v. d. Maaten vindt in dit procesverbaal der kasopneming aanleiding, te wijzen op het Alkmaarsche schandaal en vraagt op welke wijze in onze ge meente door het Dagelijksch Bestuur controle wordt uitgeoefend over den ge meente-ontvanger. Spr. gelooft dat die contröle in onze gemeente al even onvoldoende is, als in de andere gemeenten; doch acht het nu, na het gebeurde te Alkmaar, plicht, dat ons Dagel. Bestuur een betere con tröle uitoefent. Niet, omdat Spr. twijfelt aan den goeden trouw van den boven alle verdenking verheven gemeente-ont vanger, den heer Pb. de Heermaar omdat B. W. moeten doen wat hun plicht is en nu gevoegelijk, zonder iemand te kren ken, een beter contröle kan worden in gevoerd. Terwijl, indien men hiermede wacht tot er een nieuwe gemeente-ontvan ger is benoemd, het voor dezen nieuwen functionaris zekerlijk kwetsend zou zijn, indien dan eerst de verplichte scherpe contröle zou worden ingevoerd. De heer Hazen deelt nu mede, dat door B. W. bij de kasverificatie steeds het inkomsten-boek en het uitgaaf- boek wordt opgeteld en het saldo na. geteld. Yerder wordt er niets nagere kend of gecontroleerd. De heer t>. d. Maaien, noemt de wijze, opwelke B. W. de kasverificatie doen plaats hebben, zeer onvoldoende en dringt er op aan, dat die voortaan plaats hebbe met meerdere nauwgezet heid en scherpere contröle, waarbij B, W. o.a. van de verschillende Ko hieren kunnen gebruik maken, wat hen in staat stelt, om na te gaan of de ge boekte posten werkelijk zijn ontvangen of uitgegeven. Ook de heeren Roggeveen en Vlaming meenen in het Alkmaarsch schandaal een waarschuwing te zien voor alle ge meenten, ook voor onze gemeente. De heer Hazen belooft, de opmerkin gen van de heeren ad notam te zullen nemen. Yerder was van Ged. St. het bericht gekomen, dat zij het besluit tot onder handsche aanbesteding der lood- en lei- bekleeding terug zonden. Zij hadden met de onderh. aanbest. niets te makendoch daarentegen wenschen zij ter nadere goedkeuring te ontvangen het besluit der gunning van het lood- en leiwerk, alsmede opgave der motieven welke tot die onderhandsche aanbeste ding hadden geleid. Ingevolge deze opmerkingen van hee ren Ged. St. hadden B. W. nu een concept-besluit opgemaakt en legden dit ter goedkeuring aan den raad voor. Bij de stemming hierover hielden de heeren Hoogschagen, Roggeveen en Vla ming zich buiten stemming, om reden zij die onderhandsche aanbesteding niet goedkeurden en zij de motieven daartoe niet erkenden. dactie hebben gestemd; doch voorzionde dat nu bij die tegenstemming verdaging zou volgen, hielden zij zich utiliteitshal- ve buiten stemming. De heeren v. d. Maaien, Meurs en Hazeu keurden het concept goed. Nog werd toestemming verzocht en gegeven voor eene regeling in de com- tabiliteit, dienst '95, voor een post ad f 49.— ter kwijting van onkosten voor verlichting en verwarming der school. Na eenig beraad, wordt besloten op de torenklok als inscriptie] to doen plaatsen het jaartalden naam van den werkman-gietorde firmahet wapen van Schagen en het gewicht. Bij de nu volgende rondvraag vraagt de heer v. d. Maaten, of nu de verklaring met den aannemer al in orde is „Nog een der borgen moet haar tee kenen,antwoordt de heer Hazeu. Hierop wordt de openbare vergadering gesloten en gaat de raad in comité. Tusschen W assenberg en Wildenrath, twee Pruisische dorpen nabij de Limburgsche grenzen, is de vrouw van den grenskommies T. door een on bekenden vagebond aangerand en daarna z<5<5 mishandeld, dat men voor haar leven vreest. De aanrander heeft haar met een zwaar stuk hout de hersenpan stuk geslagen. Ben nauwkeurig signalement van den dader, die naar Limburg zou gevlucht zijn, is verspreid. Vrouw T. is moeder van 6 kinderen en verwacht het zevende. Zeg, papa vroeg een knaap» wat is het onderscheid tusschen bescha ving en barbaarschheid Dat is heel eenvoudig, antwoordde de vaderbeschaving bestaat in de kunst van zijn vijand met een kanonskogel te doo- den op 5000 meter afstand; en barbaarsch heid, is hem met een sabel het hoofd af te slaan. Een Eugelsch tijdschrift loofde onlangs een prijs v n twee pond uit aan hem, die het beste antwoord zou geven op de vraag: „wat is vacantie?" De prijs viel ten deel aan den inzen der van het volgend antwoord „Vacantie is een periode van rust van den arbeid, gedurende welke de menschen harder werken om hun geld te vetteren dan zij ooit deden om het te verdienen." Onder de antwoorden kwamen o. a. nog de volgende voor Vacantie is de stichter van veel ver driet, waarin men de behoefte gaat voe len aan vleugels om te vliegen, aan meer oogen omte zien, aan meer geld om te verteeren. Vancantie is de luis tijd voor een werkzaam man, de werktijd voor den luiaard. Vacantie is hel kompas, dat het men- schelijk vaartuig brengt van de stormach tige zeereis van ziekte en afmatting naai de vreedzame haven van gezondheid en geluk. Een tijd, waarin sommige menschen htt recht hebben, anderen tot last te zijn. Een tijd, dien de gierigaard nooit neemt, de werkzamen zelden hebben, waarnaar de luiaards steeds verlangen. Het beste geneesmiddel voor den werk zame, een pest voor de luiaards, Een tijd waarin men zijn gezondheid vermeerdert ten koste van de welvaart. Een noodig bestanddeel van een ver standig man. Een vacantie is als de goede raad. Zij wordt 't meest genomen door hen, die haar 't minst behoeven. De aangeriaamstje wijze om het geld, dat men te veel heeft, te verteren. Een oase in de woestijn des levens, te lang verbeid, te spoedig voorbij. De tijd, waarin men het gemakkelijk thuis verlaat om het elders slecht te heb ben. Een tijd waarin het genoegen wordt een plicht voor allen, die willen, dat plicht genoegen wordt. Een periode, gewoonlijk te lang voor iemands beurs, te kort voor zijn wenschen, te langzaam komende, te spotdig voomij- gaandeingevoerd voor het welzijn der menschen in 't algemeen en in 't bijzon der voor hotelhouders en spoorwegmaat schappijen. De Godsdienst- Oy2 ure, 5 Juli, 19 26 2 Augustus, 9 y 30 6 September, 13 20 y 07 i u oefeningen beginneD om des voormiddags. J. H. Mühring. Geen dienst. A. W. v. Kluijve. A. W. v. Kluijve. Geen dienst. A. W. v. Kluijve. A. W. v. Kluijve. A. W. v. Kluijve. Geen dienst, A. W. v. Kluijve. A. W. v. Kluijve. Geen diunst. A. W. v. Kluijve, Ingeschreven van 1 3 Juli 1896. Geboren en OndertrouwdGeene. Ondertrouwd Johannes Gouwenberg en Geertruida Catharina Koelman. OverledenGeene. Ingeschreven van 1 80 Juni 1896. Geboren Jan Pranciscus, z. v. D. Ro- mar en M. Pulet. Gerrit, z. v. A. Tiel en van E. de Vries. Jan, z. v. J. den Das en D. Boer. Geertje, d. v. W. Nij- dam en N. Klomp. Nicolaas, z. v. G. Keppei en J. Looij. Gehuwd S. Raven en M. Tijsen. Overled' n Pieter van Zandwijk, zoon van A. van Zandwijk en A. Rooscb, 19 dagen. Neeltje Jongejan, d. v. J. Jonge- jan en G. Strijder, 15 mDd. Ingeschreven van 1 30 Juni 1896. Geboren, Ondertrouwd en Gehuwd: Geene. Overleden Jan, zoontje van Jan van der Ham en van Coruelia van dei Ham, in den ouderdom van 9 mnd. Grietje van der Oord, echtgenoote van Jm Jimmiuk, ia den ouderdom van 38 jr. Ingeschreven van 1 30 Juni 1896- Geboren, Ondertrouwd geene. Getrouwd: 6 Juni. P. Heijmans, j. m. 27 jr. en G. Burger j. d. 23 jr. 6 dito, P. Renooij, j. m. 28 jr. en M. Schaap, j. d. 26 jr. 14 dito. A. de Vet, j. m. 25 jr. en Joh. Amels, j. d. 23 j. Overleden 2 Juni. T- Smit, oud 47 jr, d. v. Jb. Smit en A. Dekker. 23 dito. C. Smit, oud 73 jr., wedn. van C. Stam. Ingeschreven van 1 30 Juni 1896. Geboren 2 Juni. Simon, z. v. Jan Bos en Trijntje Kapteijn. 14 dito. Jan, z. v. Dirk Huilerts en Antje Jong. 16 dito. Dirkje, d. v. Pieter Beers en Jansje Groot. 18 dito. Maartje, d. v. Jan Pluis- teij en Trijntje Barten. 23 dito. Willem, z. v. Jacob Blom en Guurtje Boldewijn. 25 dito. Johaunes, z. v. Corneüs Groot en Aafje Schipper. OndertrouwdGeene. Getrouwd7 Juni. Cornelis Korver en Bragitta Hooiboer. Overleden 2 Juni. Klaas Boot, echt- gen. van Antje de Boer, eerder wedr. van Pietertje Braak, 79 jr. 6 dito. Jacob Jan z. v. Jan Huizinga en Trijntje Kooistra, 17 jr. 8 dito. Maartje, d. v. Dirk de Jong en Maartje Groot 6 mnd. 9 dito. Willem, z. v. Albert Groot en Neeltje Mak, 20 jr. 15 dito. Maartje Mettes wed. van Cornelis Komen, eerder van Klaas Bu- we, 80 jr. Ingeschreven van 1 80 Juni 1896. Bevallen M. Kossen-geb. Blok, d. R Smit-geb, do Boir, z. Br. Dirkmaat- geb. Schrijver, z. R. Wagenaar- geb. geb. Dekker, d. OndertrouwdGeene. Getrouwd C. Zeun, 23 jr. en M. C. P. Hoogendijk, 23 jr. Overleden Anna Blokker, 4 jr. Levenl. aangegeven eeu kind van het mannel. ge slacht. Ingeschreven van 1 30 Juni 1896. Geboren 3 Juni. Jan, z. v. Guurtje Brak, weduwe van Willem Staarmes. 13 dito. Pieter, z. v. Gerrit Jonker en van Dieuwertje Kisteroaker. Ondertrouwd 26 Juni. Luitje van Dok en Pietertje Slikker. Getrouwd geene. Overleden: 1 J uni. Pieter Koordes, oud 4 jr., z. v. Willem Koordes en van Trijn tje Dissel. Ingeschreven van 1 30 Juni 1896. Geboren 1 Juni. Klaas, z. v. Jacob Bras en Grietje Koning. 13 dito. Corne lis, z. v. Arie Mul en Carolina Admiraal Ondertrouwd geene. Getrouwd: 5 Juni. Louris Keizer, oud 30 jr. en Antje Bakker, oud 21 jr. Overleden 31 Mei, Maartje de Boer, oud 11 mnd d. v. Jan en Antje Jon- kee. 4 Juni, Louris Bood, oud 70 j. echtgen, van Elisabeth Marschalk. 17 Ju ni, Frederika Ploeger, oud 3 j. d. v. Pie ter eu van Altje Koomen. 21 Juni, Klaos Otsen, oud 53 j. echtgenoot van Trijntje Pool, 21 Juni. SimonOtsen, oud 29 jr. eclitgencote van Maartje Beenken. Ingeschreven van 1—30 Juni 1896. GeborenSimon, z. v. Cornelis Speets en van Neeltje Koopman. Ondertrouwd en gehuwdHendrik Strij- bis en Trijntje Goodmaat. Gehuwd Jacob Hovenier en Martje van Wilgen. Overleden: Albert Stam, echtgenoot van Maartje Koster, 73 jaren. Ingeschreven van 1—30 Juni 1896. Geboren1 Juni. Cornelis, z. v. P. Oojje- vaar en A. Mosch. 19 Juni. William z. v. W. Siewertsen en M. C. Boon. Gehuwd5 Juni. E- Ott, 25 jaar, te Hoogwoud en F. Otto, 23 jaar, te Warmen- huizen. Overleden: 27 dito. Theodorus Gerardus Stadegaard, oud 3 mnd., z. v. C. W. Stade- gaard en C. M. Imming. Marktberichten. 26 Kalfkoeien ,190.-- a 260.— 15 Nuchtere Kalveren 8.a 20. 80 Schapen vette 18.a 22 50 180 Idem, magere 13.— a 18.— 10 Bokken en Geiten 1.— a 8.— 30 Varkens (magere) 7.50 a 11.— 25 Idera(vette) per K.G. .30 a -33 60 Biggen 3.50 a 6. .10 a -.75 10 a —.60 a 40.- -.95 —.20 a —.25 2.50 a 2.75 3.- a 3.10 15. —.85 a 20 Konijnen 50 Kippen 15 Eenden 700 Kilogr. Boter 200 Kaas 3500 Kipeieren 2000 Eendeieren HOORN, 2 JULI 1896. Aangovoord: Kleine Kaas, hoogste prijs f 26.Com missie f 22.50, Middelbare f aangev. 266 stapels, wegende 81759 Kilo. ALKMAAR, 3 JULI 1896. Kleine Kaas f 25.— Commissie 22.50 Middelbare f 23.50 aangevoerd 575 stapels, wegende 195000 K.G. ALKMAAR, 3 JULI 1896. Aangev. Granen 33 H.L. als; 1 H.L. tarwe f af 1 HL rog ge f a HL. gerst, f 4 HL. chevalier f 4.50 a 17 HL. haver f 3.30 a 3.35. 7 HL. booneo paarden f a HL. bruine f 10.50 a 11.HL. citroen- f 8.a HL. duiven- f a HL. witte f 9,25 a 10,3 HL. erwten, groene- f 10,50. EDAM, 2 Juli 1896. Aangevoerd 139 stuks boter per 5 HG. f ,50 a f .55. Grasboter f a Kipeieren f 3.— a f 3.50 per 100 stnks. ZAANDAM, 2 JULI 1896 Aangevoerd 14 stapels kleine Kaas, prijs f 22.—. ENKHUIZEN, 1 JULI 1896. Heden werden aangevoerd 20 stapels kaas, prijs 23,— per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt Karwijzaad f 13.12k a f Mosterdzaad f 8.75 a i 12.50 Maanzaad f6.— af 6.50. Groene erwten f9.50 a fl0.50. Vale erwten f 9.50 a 11.65. Wijker Vale f7.50 a 9.—. Grauwe erwten f 10.50 a 13. Bruine boonen f 10.— a 10.50 Paardenboonen f 4.50 a 5.—. Gerst f 3.75 a 4.50, Haver f3.50 al.-. Aangev.: Vette Varkens f.15 a —.18 per l/j KG. Magere Varkens f 9.a f 13. p. st. Biggen f 3.— a 6.Scha pen f a Lammeren f a f Konijnen f —.40 af 1.— Kip pen f —.75 a 1.25, eieren f 3.25 a 1 3.75 per 100 stuks. Boter f 0.50 f 0.52' per kop. zal publiek verkoopen Bevallen van een Zoon, i S. 1. Ver' SCHAGEN, 4 Juli 1896. SCHAGEN, 2 JULI 1896. Aangev. 5 Paarden f 85.— a 185. 7 Stieren 50.a 120. 8 Geldekoeien(magere) „110.— a 170. 20 Votte Koeien „180.— a 210. Getrouwd J. GOUWENBERG en G. C. KOELMAN, die hun dank betuigen voor de belangstel ling. bij hun Huwelijk ondervonden. Schagen, 1 Juli 1896. De ondergeteekende brengt hiermede, zijn welgemeenden dank aan alleD, die gedurende de ziekte en bij het overlijden van zijne gelitfile Echtgenoote, hunne bewijzen van belangstelling hebben gegeven. Alkmaar K. VISSER, Juli 1896. WORDT GEVRAAGD, tegen 1 Au gustus, een flinke die kan w a s s c h e d, als MeidalleeD. P. G. Eranco brieven, Pastorie te Nieu we Niedorp. Een dienstbode, die goed kan melken en met de boerderij bekend is. Ook genegen als Huishoudster in dienst te treden. Br. Fr., lett. M", bu reau Sehager Courant. Gevraagd met Augustus een nette IMenstbode, P. G., die goed wer ken en een burgerpot koken kan, ouder dom tusschen 30 en 40 jaar en waar het laatst in dienst geweest. Br. fr. Kleine Houtstraat 112, Haarlem. des middags 12 nur, in „de Vlas- en Koornbeurs".* De iloerenplaats, gelegen te Anna Paulownaaan den Meerweg, be staande uit Huismanswoning met Schuur, Erf en diverse perceelen Wei- en Bouw land, te zamen groot 12 hectaren, 90 aren. en Twee perceelen Jt3ou.wla.ncl, gelegen aldaar, aan den Stoomweg, te zamen groot 9 Hectaren, 92 aren, 70 centiaren. Eigendom van den heer Jan Koole. Her besteding- van het op Zaterdag den 1® Juli 1896. Aanwijs in loco den 11 Juli b. v. Be stek en teekening f 1.te verkrijgen bij den Secretaris, Bij den Hoofdonderwijzer te Moerbeelï, wordt gevraagd eene Groote wasch buitenshuis. tegen 1 Augustus, een goed gevorderd niet beneden 16 jaar. Zich te vervoegen Bureau Sehager Ct. Gevraagd, in staat zijnde de leiding eener geheel op zich te nemeD, Aanbiedingen bij M. Wissekerke, Anna Paulowna. Een goed onderhouden HUIS, met x/2 hectare Tuin en Boomgaard, be nevens 2 hectaren Wei- en Bouw land, gelegen nabij de Kerk en School te B r e e z a n d, te bevragen bij den ei genaar P. Voorthuizen te Anna Pau lowna (Breezand). Een baantje Te bevragen bij de Wed. Smit, te Haringhuizen. XX Weekblad voor Jonge Dames Onder Hoofdredactie van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3